Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/11/20

Luxembourg, 8. junij 2011

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o uspešnosti garancijske sheme za mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo 99 % vseh podjetij in zagotavljajo 75 milijonov delovnih mest v Evropski uniji. Kljub temu imajo po podatkih opazovalnice evropskih MSP ta podjetja v Evropi problem z dostopom do financiranja. Pri podpiranju sektorja MSP, zlasti pri zagotavljanju ustreznega financiranja, ima pomembno vlogo javni sektor. Garancijska shema za MSP (SMEG) je finančni inštrument, ki ga za Evropsko komisijo upravlja Evropski investicijski sklad, namenjen pa je zagotavljanju garancij ali protigarancij finančnim posrednikom za posojila, ki jih finančne institucije odobrijo za MSP, da bi se povečala ponudba dolžniškega financiranja.

Evropsko računsko sodišče (ERS) je objavilo rezultate svoje revizije uspešnosti garancijske sheme za mala in srednje velika podjetja, zlasti uspešnosti zasnove in načrtovanja, upravljanja poslov in doseganja ciljev.

ERS je ugotovilo, da so bili cilji sedanje garancijske sheme za MSP v zvezi s predvidenimi izložki natančnejši kot v prejšnjih programih. Okvir za upravljanje tekočih poslov se zdi ustrezen, vendar niso bili določeni standardi za točkovanje niti minimalne zahteve za izbiro finančnih posrednikov. Zahteve glede poročanja so bile zadovoljive, čeprav so se omejevale na spremljanje izložka, ne pa rezultatov in učinkov ukrepa. ERS je ugotovilo, da je bila vsaj tretjina posojil odobrena MSP, ki bi pridobila potrebna sredstva tudi brez podpore iz javnih virov, samo 12 % pa jih je bilo dodeljenih MSP za inovativna vlaganja. Poleg tega evropska dodana vrednost kot posledica sheme ni bila jasno prikazana.

Na podlagi svojih ugotovitev je ERS podalo več priporočil, na primer naj Komisija v prihodnosti zaradi lažjega spremljanja doseganja ciljev finančnega instrumenta določi natančnejše količinsko opredeljive cilje. Med življenjsko dobo tega inštrumenta bi bilo treba meriti napredek pri doseganju teh ciljev, kar bi po potrebi omogočilo sprejetje popravnih ukrepov. Poleg tega bi bilo treba uvesti sistem točkovanja, da bi bilo vloge mogoče primerjati. Sprejeti bi bilo treba ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili uspešnejše dodeljevanje sredstev EU malim in srednje velikim podjetjem z izvedljivimi projekti, ki bi sicer ne bili financirani.


Side Bar