Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/11/20

Luxemburg 8. júna 2011

Európsky dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o účinnosti Záručneho fondu pre MSP

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú 99 % zo všetkých podnikov a poskytujú 75 miliónov pracovných miest v Európskej únii. Pre MSP v Európe je podľa Strediska pre monitorovanie európskych MSP problémom prístup k financovaniu. Verejný sektor hrá dôležitú úlohu pri podpore sektora MSP a osobitne pri poskytovaní vhodného financovania. Záručný fond pre MSP predstavuje finančný nástroj, ktorý riadi Európsky investičný fond v mene Európskej komisie a ktorý poskytuje záruky alebo protizáruky finančným sprostredkovateľom na úvery poskytnuté MSP finančnými inštitúciami s cieľom zvýšiť ponuku dlhového financovania.

Európsky dvor audítorov uverejnil výsledky svojho auditu o účinnosti Záručného fondu pre MSP z hľadiska účinnosti jeho koncepcie a plánovania, riadenia jeho operácií a dosahovania jeho cieľov.

Dvor audítorov zistil, že ciele súčasného Záručného fondu pre MSP sú presnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi programami vo vzťahu k očakávaným výstupom. Rámec riadenia každodenných operácií sa považoval za vhodný, ale nezahŕňal bodovacie kritériá alebo minimálne požiadavky na výber finančných sprostredkovateľov. Požiadavky na výkazníctvo boli uspokojivé a zameriavali sa len na monitorovanie výstupu, nie na výsledky a účinky opatrenia. Dvor audítorov dospel k záveru, že v prípade aspoň jednej tretiny úverov, ktoré boli pridelené MSP, mohli MSP získať požadované finančné prostriedky bez verejnej podpory a len 12 % úverov bolo MSP pridelených na inovatívne investície. Okrem toho európska pridaná hodnota tohto fondu nebola jasne preukázaná.

Dvor audítorov na základe týchto zistení vydal viaceré odporúčania, napríklad aby Komisia v budúcnosti stanovovala konkrétnejšie kvantifikovateľné ciele na uľahčenie monitorovania plnenia cieľov finančného nástroja. Počas trvania nástroja by sa mal merať pokrok smerom k dosahovaniu takýchto cieľov, čo by v prípade potreby umožnilo prijať nápravné opatrenia. Navyše by sa mal zaviesť bodovací systém s cieľom porovnávania žiadostí. Je potrebné zvážiť vhodné opatrenia na zabezpečenie účinnejšieho prideľovania finančných prostriedkov EÚ tým MSP, ktoré majú realizovateľné projekty, ktoré by inak neboli prefinancované.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website