Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/11/20

Luxemburg 8. júna 2011

Európsky dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o účinnosti Záručneho fondu pre MSP

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú 99 % zo všetkých podnikov a poskytujú 75 miliónov pracovných miest v Európskej únii. Pre MSP v Európe je podľa Strediska pre monitorovanie európskych MSP problémom prístup k financovaniu. Verejný sektor hrá dôležitú úlohu pri podpore sektora MSP a osobitne pri poskytovaní vhodného financovania. Záručný fond pre MSP predstavuje finančný nástroj, ktorý riadi Európsky investičný fond v mene Európskej komisie a ktorý poskytuje záruky alebo protizáruky finančným sprostredkovateľom na úvery poskytnuté MSP finančnými inštitúciami s cieľom zvýšiť ponuku dlhového financovania.

Európsky dvor audítorov uverejnil výsledky svojho auditu o účinnosti Záručného fondu pre MSP z hľadiska účinnosti jeho koncepcie a plánovania, riadenia jeho operácií a dosahovania jeho cieľov.

Dvor audítorov zistil, že ciele súčasného Záručného fondu pre MSP sú presnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi programami vo vzťahu k očakávaným výstupom. Rámec riadenia každodenných operácií sa považoval za vhodný, ale nezahŕňal bodovacie kritériá alebo minimálne požiadavky na výber finančných sprostredkovateľov. Požiadavky na výkazníctvo boli uspokojivé a zameriavali sa len na monitorovanie výstupu, nie na výsledky a účinky opatrenia. Dvor audítorov dospel k záveru, že v prípade aspoň jednej tretiny úverov, ktoré boli pridelené MSP, mohli MSP získať požadované finančné prostriedky bez verejnej podpory a len 12 % úverov bolo MSP pridelených na inovatívne investície. Okrem toho európska pridaná hodnota tohto fondu nebola jasne preukázaná.

Dvor audítorov na základe týchto zistení vydal viaceré odporúčania, napríklad aby Komisia v budúcnosti stanovovala konkrétnejšie kvantifikovateľné ciele na uľahčenie monitorovania plnenia cieľov finančného nástroja. Počas trvania nástroja by sa mal merať pokrok smerom k dosahovaniu takýchto cieľov, čo by v prípade potreby umožnilo prijať nápravné opatrenia. Navyše by sa mal zaviesť bodovací systém s cieľom porovnávania žiadostí. Je potrebné zvážiť vhodné opatrenia na zabezpečenie účinnejšieho prideľovania finančných prostriedkov EÚ tým MSP, ktoré majú realizovateľné projekty, ktoré by inak neboli prefinancované.


Side Bar