Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/11/20

Luksemburg, 8 czerwca 2011 r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy publikuje sprawozdanie specjalne na temat skuteczności systemu poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw i zapewniają 75 mln miejsc pracy w Unii Europejskiej. Według europejskiego obserwatorium MŚP problemem, z jakim borykają się MŚP w Europie, jest dostęp do finansowania. Sektor publiczny ma do odegrania ważną rolę w procesie wspierania sektora MŚP, przede wszystkim poprzez zapewnianie odpowiedniego finansowania. System poręczeń dla MŚP (SMEG) to instrument finansowy, którym w imieniu Komisji Europejskiej zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny. W ramach tego systemu pośrednikom finansowym udzielane są gwarancje lub kontrgwarancje na zabezpieczenie kredytów przyznawanych MŚP przez instytucje finansowe. Instrument SMEG ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował wyniki przeprowadzonej przez siebie kontroli, której przedmiotem była skuteczność systemu poręczeń dla MŚP, szczególnie jego koncepcji i planowania, zarządzania operacjami oraz stopnia osiągnięcia celów.

ETO stwierdził, że cele obecnego systemu poręczeń dla MŚP w dziedzinie zakładanych produktów są bardziej precyzyjne aniżeli cele poprzednich programów. Ramy zarządzania bieżącymi operacjami uznane zostały za odpowiednie, jednak nie zawierają one norm dotyczących punktacji lub minimalnych wymogów mających zastosowanie do wyboru pośredników finansowych. Wymogi w dziedzinie sprawozdawczości są zadowalające, choć ograniczają się raczej do monitorowania produktu aniżeli rezultatów i oddziaływania działania. ETO ustalił, że co najmniej jedna trzecia kredytów została udzielona MŚP, które mogły uzyskać wymagane finansowanie bez korzystania ze wsparcia w postaci środków publicznych, a jedynie 12% kredytów przyznano MŚP na realizację innowacyjnych inwestycji. Ponadto nie wykazano w jasny sposób europejskiej wartości dodanej instrumentu SMEG.

Na podstawie ustaleń kontroli ETO sformułował szereg zaleceń, między innymi takie, by w przyszłości Komisja ustalała lepiej zdefiniowane i bardziej wymierne cele, tak aby usprawnić monitoring osiągania celów instrumentu poręczeń dla MŚP. Postęp w osiąganiu tych celów powinien być mierzony w okresie funkcjonowania instrumentu, co pozwoli na podjęcie w razie konieczności działań naprawczych. Ponadto należy wprowadzić system punktacji, by umożliwić porównywanie wniosków. Zalecane jest podjęcie stosownych działań, tak aby środki UE mogły być skuteczniej przeznaczane na MŚP realizujące rentowne projekty, które w przeciwnym razie nie zostałyby sfinansowane.


Side Bar