Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PAZIŅOJUMS PRESEI

ECA/11/20

Luksemburgā, 2010. gada 8. jūnijā

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašo ziņojumu par mazo un vidējo uzņēmumu garantiju mehānisma revīziju

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido 99 % no visiem uzņēmumiem un nodrošina 75 miljonus darba vietu Eiropas Savienībā. Saskaņā ar Eiropas MVU novērošanas centra secinājumiem MVU problēma Eiropā ir ierobežota piekļuve finansēm. Valsts sektoram MVU sektora atbalstā ir jāspēlē liela loma, it īpaši nodrošinot pienācīgu finansējumu. MVU garantiju mehānisms (MVUG) ir finanšu instruments, ko Eiropas Komisijas vārdā pārvalda Eiropas Investīciju fonds un kas sniedz garantijas vai šķērsgarantijas finanšu starpniekiem par aizdevumiem, kurus finanšu iestādes piešķir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un šā instrumenta mērķis ir palielināt parādu finansēšanu.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir publicējusi rezultātus, kas iegūti mazo un vidējo uzņēmumu garantijas mehānisma efektivitātes revīzijā, šā mehānisma koncepcijas un plānošanas efektivitātes, darbību pārvaldības un mērķu sasniegšanas aspektā.

ERP konstatēja, ka pašreizējā MVUG mehānisma mērķi bija precīzāki nekā iepriekšējās programmās sagaidāmo tiešo rezultātu ziņā. Ikdienas darbību pārvaldības sistēma uzskatāma par pieņemamu, bet tajā nav iekļauti vērtēšanas standarti vai minimālās prasības finanšu starpnieku atlasei. Ziņošanas prasības bija apmierinošas, lai gan tās aprobežojās tikai ar tiešo rezultātu uzraudzību, bet neuzraudzīja pasākuma koprezultātu un ietekmi. ERP secināja, ka vismaz trešdaļa aizdevumu bija piešķirta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri būtu ieguvuši vajadzīgo finansējumu arī bez valsts atbalsta un ka tikai 12 % bija piešķirti MVU inovatīviem ieguldījumiem. Turklāt mehānisma pievienotā vērtība Eiropas Savienībai nebija skaidri parādīta.

Pamatojoties uz saviem konstatējumiem ERP sagatavoja vairākus ieteikumus, piemēram, ieteikumu Komisijai turpmāk formulēt uzdevumus, kuri būtu labāk izsakāmi skaitļos, lai atvieglotu šā finanšu instrumenta mērķu sasniegšanas uzraudzību. Instrumenta darbības laikā būtu jāmēra virzība uz šo uzdevumu izpildi un jāveic koriģējoši pasākumi, kad tas nepieciešams. Turklāt jāievieš vērtēšanas sistēma, kas ļautu salīdzināt atbalsta pieteikumus. Jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu ES līdzekļu efektīvāku piešķiršanu tiem MVU ar dzīvotspējīgiem projektiem, kuri citādi netiktu finansēti.


Side Bar