Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/11/20

Liuksemburgas, 2011 m. birželio 8 d.

Europos Audito Rūmai skelbia specialiąją ataskaitą apie mažų ir vidutinių įmonių garantijų priemonės veiksmingumą

Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro 99 % visų įmonių ir sukuria Europos Sąjungoje 75 milijonus darbo vietų. Pasak Europos MVĮ stebėjimo centro, Europos MVĮ problema yra prieiga prie finansavimo. Viešajam sektoriui tenka svarbus vaidmuo remiant mažų ir vidutinių įmonių sektorių, ypač teikiant joms tinkamą finansavimą. MVĮ garantijų priemonė (MVĮG) yra Europos investicijų fondo Komisijos vardu valdoma finansinė priemonė per kurią, siekiant didinti MVĮ skolų finansavimą, suteikiamos garantijos arba priešpriešinės garantijos finansų tarpininkams dėl paskolų, kurias finansų įstaigos teikia MVĮ.

Europos Audito Rūmai paskelbė savo audito rezultatus dėl MVĮG priemonės veiksmingumo, t. y. kaip ji parengta ir suplanuota, kaip valdomos jos operacijos ir kaip buvo pasiekti jos tikslai.

Audito Rūmai nustatė, kad dabartinės MVĮG priemonės tikslai yra tikslesni nei ankstesnių programų numatytųjų išdirbių atžvilgiu. Nustatyta, kad kasdienių operacijų administravimo pagrindas buvo tinkamas, tačiau nebuvo nustatyti balų suteikimo standartai ir minimalūs reikalavimai finansiniams tarpininkams atrinkti. Atskaitomybės reikalavimai buvo patenkinami, nepaisant to, kad buvo apsiribota stebėjimo išdirbiais, o ne priemonės rezultatais ir poveikiu. Europos Audito Rūmai padarė išvadą, kad bent trečdalis MVĮ, kurioms buvo suteikta paskolos garantija, galėjo gauti reikalingą finansavimą ir be viešosios paramos ir kad tik 12 % paskolų buvo suteikta MVĮ inovacinėms investicijoms. Be to, nebuvo aiškiai parodyta, kad priemone buvo sukurta ES pridėtinė vertė.

Remdamiesi šiais nustatytais faktais, Europos Audito Rūmai pateikė rekomendacijų, kaip antai, kad Komisija turėtų nustatyti daugiau konkrečių kiekybiškai įvertinamų tikslų, kad galima būtų lengviau prižiūrėti, kaip pasiekiami šios finansinės priemonės tikslai. Šių tikslų pasiekimo pažanga turėtų būti matuojama per visą priemonės gyvavimo laikotarpį, tam, kad esant reikalui, galima būtų imtis taisomųjų veiksmų. Be to, turėtų būti įdiegta balų skyrimo sistema, kuri leistų palyginti paraiškas. Reikia imtis tinkamų priemonių tam, kad ES lėšos tikrai būtų skiriamos efektyviau – toms MVĮ, kurios pateikė perspektyvius projektus, kurie kitaip finansavimo negautų.


Side Bar