Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/11/20

Luxemburg, 8. kesäkuuta 2011

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus pienten ja keskisuurten yritysten takausjärjestelmän vaikuttavuudesta

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osuus Euroopan unionin alueen kaikista yrityksistä on 99 prosenttia, ja ne tarjoavat 75 miljoonaa työpaikkaa Euroopan unionissa. Euroopan pk-yritysten seurantakeskuksen mukaan rahoituksen vaikea saatavuus on ongelma Euroopassa toimiville pk-yrityksille. Julkisella sektorilla on keskeinen asema pk-yritysten tukijana etenkin soveltuvan rahoituksen tarjoamisen osalta. Pk-yritysten takausjärjestelmä on rahoitusväline, jota Euroopan investointirahasto hallinnoi Euroopan komission puolesta. Järjestelmän yhteydessä rahoituksen välittäjille annetaan takauksia tai vastatakauksia sellaisia lainoja varten, joita rahoituslaitokset myöntävät pk-yrityksille; näin pyritään lisäämään tarjolla olevaa velkarahoitusta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi pk-yritysten takausjärjestelmän vaikuttavuutta koskeneen tarkastuksensa tulokset, jotka koskevat järjestelmän rakenteen ja suunnittelun vaikuttavuutta, toimien hallinnointia sekä tulosten saavuttamista.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että nykyisen pk-yritysten takausjärjestelmän tavoitteet määritettiin odotettujen tuotosten osalta tarkemmin kuin aiempien ohjelmien yhteydessä. Päivittäisten toimien hallinnointiin sovellettava järjestelmä katsottiin asianmukaiseksi, mutta järjestelmä ei sisällä rahoituksen välittäjien valintaan sovellettavia pisteytysmenetelmiä tai vähimmäisvaatimuksia. Raportointivaatimukset olivat tyydyttäviä, mutta ne rajoittuivat toimenpiteen tulosten ja vaikutusten seurannan sijasta tuotosten seurantaan. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ainakin kolmannes lainoista myönnettiin pk-yrityksille, jotka olisivat saaneet tarvittavan rahoituksen myös ilman julkista tukea; ainoastaan 12 prosenttia lainoista suunnattiin pk-yrityksille, jotka käyttivät varat innovatiivisiin investointeihin. Lisäksi havaittiin, että rahoitusvälineen avulla EU:n tasolla saavutettavaa lisäarvoa ei osoitettu selkeästi.

Tilintarkastustuomioistuin esitti havaintojensa perusteella useita suosituksia: komission olisi esimerkiksi määritettävä tulevaisuudessa tarkemmat määrällisesti mitattavissa olevat tavoitteet, jotta rahoitusvälineen tavoitteiden saavuttamista olisi helpompi seurata. Rahoitusvälineen soveltamisjakson aikana olisi järjestettävä seurantaa, jonka avulla mitattaisiin tavoitteiden saavuttamisen edistymistä ja voitaisiin tarvittaessa ryhtyä oikaisutoimiin. Käyttöön olisi myös otettava pisteytysjärjestelmä, jonka avulla hakemuksia voitaisiin verrata toisiinsa. Olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joiden avulla varmistettaisiin, että EU:n rahoitus voidaan suunnata vaikuttavammin niille pk-yrityksille, joiden kannattavat hankkeet olisivat muutoin jääneet ilman rahoitusta.


Side Bar