Navigation path

Left navigation

Additional tools


Euroopa Kontrollikoda PRESSITEADE

ECA/11/20

Luxembourg, 8. juuni 2011

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tagatissüsteemi mõjususe kohta

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad Euroopa Liidus kõigist ettevõtetest 99 % ja annavad tööd 75 miljonile inimesele. Euroopa VKEde vaatluskeskuse hinnangul on Euroopa VKEde üks probleeme piiratud juurdepääs rahastamisele. VKEde toetamisel, eriti sobivate rahastamisviiside leidmisel, on oluline roll avalikul sektoril. VKEde tagatissüsteem on rahastamisvahend, mida haldab Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond ja mis annab finantsvahendajatele tagatisi või vastutagatisi laenude jaoks, mida annavad finantseerimisasutused VKEdele eesmärgiga suurendada finantseerimist laenuvahendite varal.

Euroopa Kontrollikoda on avaldanud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tagatissüsteemi mõjususe auditi tulemused. Erilist tähelepanu pöörati VKEde tagatissüsteemi ülesehituse ja kavandamise mõjususele, toimingute haldamisele ja eesmärkide saavutamisele.

Kontrollikoda leidis, et eeldatavate väljundite seisukohast on praeguse VKEde tagatissüsteemi eesmärgid selgepiirilisemad kui varasematel programmidel. Igapäevase tegevuse haldusraamistik on asjakohane, kuid finantsvahendajate valimiseks ei kehtestatud punktisüsteemi ega miinimumnõudeid. Aruandlusnõuded on rahuldavad, ehkki keskenduvad meetme tulemuste ja mõju asemel pigem väljundi jälgimisele. Kontrollikoja hinnangul anti vähemalt kolmandik laenudest VKEdele, kes oleksid võinud laenu saada ka ilma avaliku sektori toetuseta ja üksnes 12 % laenudest anti VKEdele, kes kasutasid neid uuendustegevusse investeerimiseks. Lisaks ei näidatud selgelt tagatissüsteemi ELi lisandväärtust.

Kontrollikoda esitas oma leidude põhjal mitmeid soovitusi. Näiteks soovitab kontrollikoda komisjonil seada edaspidi täpsemalt kvantifitseeritavad sihtnäitajad, et lihtsustada järelevalvet rahastamisvahendi eesmärkide saavutamise üle. Nende sihtnäitajate saavutamist tuleks jälgida kogu rahastamisvahendi rakendusperioodi vältel, mis võimaldaks vajaduse korral võtta parandusmeetmeid. Lisaks tuleks taotluste võrdlemiseks kasutusele võtta punktisüsteem. Samuti tuleks võtta asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et ELi vahendeid oleks võimalik mõjusamalt eraldada elujõuliste projektidega VKEdele, kellel ei ole rahastamisele muud juurdepääsu.


Side Bar