Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/11/20

Luxembourg, den 8. juni 2011

Den Europæiske Revisionsret offentliggør sin særberetning om effektiviteten af garantifaciliteten for små og mellemstore virksomheder

De små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) udgør 99 % af alle virksomheder og står for 75 millioner arbejdspladser i Den Europæiske Union. Ifølge Det Europæiske Observationscenter for SMV er adgangen til finansiering et problem for SMV'erne i Europa. Det er en vigtig opgave for den offentlige sektor at støtte SMV-sektoren, især ved at tilvejebringe passende finansiering. SMV-garantifaciliteten (SMEG) er et finansielt instrument, som Den Europæiske Investeringsfond forvalter for Europa-Kommissionen, og som med det formål at øge SMV'ers adgang til gældsfinansiering stiller garantier eller kontragarantier til rådighed for finansielle formidlere for lån, som finansielle institutioner yder til SMV'er.

Den Europæiske Revisionsret har offentliggjort resultaterne af sin revision vedrørende effektiviteten af garantifaciliteten for små og mellemstore virksomheder, nærmere bestemt effektiviteten af dens udformning og planlægning, forvaltningen af dens funktion og opfyldelsen af dens mål.

Revisionsretten konstaterede, at målene for de forventede output var mere præcise under SMV-garantifaciliteten end under de foregående programmer. Rammen for forvaltningen af den daglige drift var hensigtsmæssig, men der var ikke fastsat vurderingsstandarder eller minimumskrav for udvælgelsen af finansielle formidlere. Rapporteringskravene var tilfredsstillende, men de var begrænset til overvågning af ordningens output snarere end dens resultater og effekt. Revisionsretten konkluderede, at mindst en tredjedel af lånene blev givet til SMV'er, som kunne have opnået den nødvendige finansiering uden offentlig støtte, og at kun 12 % blev givet til SMV'er, der brugte lånene til at investere i innovation. Desuden var det ikke klart dokumenteret, at faciliteten havde tilført EU-merværdi.

På grundlag af sine revisionsresultater giver Revisionsretten en række anbefalinger, f.eks. at Kommissionen fremover bør opstille mere specifikke mål, så det bliver lettere at overvåge opfyldelsen af det finansielle instruments målsætninger. Fremskridt med hensyn til opfyldelsen af disse mål bør måles i hele instrumentets levetid, så det er muligt at træffe korrigerende foranstaltninger efter behov. Der bør også indføres et pointsystem, så det bliver muligt at sammenligne ansøgningerne, og der bør træffes passende foranstaltninger til at sikre, at EU‑midlerne mere effektivt kan tildeles SMV'er med levedygtige projekter, der ellers ikke ville være blevet finansieret.


Side Bar