Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/11/20

Lucemburk 8. června 2011

Evropský účetní dvůr zveřejňuje zvláštní zprávu o účelnosti záručního mechanismu malých a středních podniků

Malé a střední podniky představují v Evropské unii 99 % všech podniků a zajišťují 75 milionů pracovních míst. Podle observatoře pro evropské malé a střední podniky je omezený přístup k financování pro tyto podniky v Evropě problémem. Při podpoře malých a středních podniků, zejména při poskytování náležitého financování, hraje proto důležitou roli veřejný sektor. Mechanismus SMEG je finanční nástroj, řízený jménem Evropské komise Evropským investičním fondem, který poskytuje záruky a protizáruky finančním zprostředkovatelům k půjčkám, jež finanční instituce nabízejí malým a středním podnikům s cílem rozšířit jejich možnosti dluhového financování.

Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil výsledky svého auditu účelnosti záručního mechanismu malých a středních podniků z hlediska účelnosti jeho koncepce a plánování, řízení operací a dosahování cílů.

EÚD zjistil, že cíle stávajícího mechanismu SMEG jsou ve vztahu k očekávaným výstupům přesnější než cíle předchozích programů. Rámec řízení každodenních operací se považuje za vhodný, ale neobsahuje bodové standardy a minimální požadavky pro výběr finančních zprostředkovatelů. Vykazovací povinnosti byly dostačující, přestože se omezovaly na monitorování výstupů spíše než výsledků a dopadů opatření. EÚD dospěl k závěru, že nejméně třetina úvěrů byla poskytnuta malým a středním podnikům, které mohly získat finanční prostředky i bez podpory z veřejných zdrojů, a že pouze 12 % prostředků bylo poskytnuto podnikům, které je využily k investicím do inovací. Dále nebyla jasně prokázána evropská přidaná hodnota mechanismu.

EÚD na základě svých zjištění vyslovil řadu doporučení, např. aby Komise v budoucnu stanovovala konkrétnější kvantifikovatelné cíle, aby bylo snadnější monitorovat plnění cílů tohoto finančního nástroje. Během doby používání nástroje by se měl monitorovat pokrok při dosahování cílů, aby bylo možno v případě nutnosti podniknout nápravné kroky. Dále by měl být zaveden bodový systém posuzování žádostí potenciálních zprostředkovatelů, který by umožnil žádosti srovnávat. Měla by být přijata vhodná opatření zajišťující účelnější přidělování prostředků těm malým a středním podnikům, které přijdou s perspektivními projekty, jež by jinak nebylo možné financovat.


Side Bar