Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/11/20

Люксембург, 8 юни 2011 г.

Европейската сметна палата публикува специален доклад относно ефективността на механизма за гарантиране по отношение на МСП

Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99 % от всички предприятия и осигуряват 75 милиона работни места в Европейския съюз. Според Обсерваторията на европейските МСП ограниченият достъп до финансиране представлява проблем за МСП в Европа. Публичният сектор трябва да играе важна роля в подпомагането на сектора на МСП, по-конкретно при предоставянето на подходящо финансиране. Механизмът за гарантиране по отношение на МСП (ГМСП) е финансов инструмент, управляван от Европейския инвестиционен фонд от името на Европейската комисия, който предоставя гаранции или насрещни гаранции на финансовите посредници за заемите, отпускани от финансовите институции на МСП с цел увеличаване на нивото на дълговото финансиране за МСП.

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува резултатите от своя одит на ефективността на механизма за ГМСП, по-специално по отношение на разработването, програмирането и управлението на неговите операции и постигането на неговите цели.

Палатата констатира, че целите на настоящия механизъм за ГМСП са по-точно определени, отколкото при предходните програми по отношение на очакваните продукти и услуги. Рамката на управление за всекидневната дейност се оценява като подходяща, но не включва стандартни критерии за оценяване по скала или минимални изисквания за подбор на финансовите посредници. Изискванията за отчетност са със задоволително качество, въпреки че се ограничават по-скоро до мониторинг на продуктите и услугите, отколкото на резултатите и въздействието на мярката. ЕСП заключи, че най-малко една трета от заемите са отпуснати на МСП, които биха могли да получат необходимото финансиране и без публично подпомагане, и само 12 % на МСП, които ги използват за иновационни инвестиции. Освен това допълнителните предимства от прилагането на механизма на ниво ЕС не са били ясно доказани.

Въз основа на своите констатации ЕСП формулира редица препоръки, като например препоръката към Комисията в бъдеще да определи по-конкретни целеви нива, които да улеснят мониторинга за това доколко финансовият инструмент е постигнал своите цели. По време на срока на действие на инструмента мониторингът следва да позволи оценка на извършения напредък по отношение на осъществяването на тези цели, така че при необходимост да се предприемат съответните корективни действия. Освен това следва да се въведе система за оценяване по скала, която да позволи сравняване на заявленията. Следва да се вземат подходящи мерки за да се гарантира, че средствата на ЕС могат да бъдат отпускани по-ефективно на МСП с осъществими проекти, които иначе не биха били финансирани.


Side Bar