Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/11/19

Luxemburg den 25 maj 2011

Särskild rapport nr 3/2011: Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om effektiviteten och ändamålsenligheten i EU-bidrag som kanaliseras genom FN-organisationer i konfliktdrabbade länder

EuropeAid har kanaliserat betydande belopp via FN-organisationer, omkring 4 miljarder euro under femårsperioden 2005–2009.

Detta är andra etappen av en revision i två delar. Under den första etappen tittade revisionsrätten på övervakningen och beslutsfattandet och drog slutsatsen att övervakningen måste bli grundligare och vara mer inriktad på resultatet och att alla beslut att arbeta via FN måste underbyggas ordentligt. Slutsatserna offentliggjordes i särskild rapport nr 15/2009 i januari 2010. Under den andra etappen riktar revisionsrätten in sig på konfliktdrabbade länder och särskilt projekt i Afghanistan, Irak och Sudan under perioden 2006–2008. Den kompletterar den tidigare rapporten genom att tonvikten nu ligger på effektivitet, ändamålsenlighet och hållbarhet.

Revisionsrätten är medveten om de särskilda svårigheter det innebär att tillhandahålla stöd i konfliktdrabbade länder och värdesätter att kommissionen har kunnat tillhandahålla bistånd via FN till områden som annars hade varit mycket svåra att nå. Under dessa förhållanden har den övergripande effekten av den verksamhet som finansieras via FN-organisationer varit positiv.

Men i rapporten tar revisionsrätten upp ett antal viktiga punkter som måste åtgärdas av kommissionen. Den bör se till att tydliga konkreta mål som kan övervakas fastställs för alla projekt med en rimlig tidsfrist för när de ska ha genomförts. FN:s rapporter, som är en viktig informationskälla för kommissionen, är ofta försenade och ofullständiga. Det faktum att man inte lägger tillräcklig tonvikt på effektivitet och bedömning av projektkostnader är ett annat område som kommissionen måste uppmärksamma.

Karel Pinxten, revisionsrättens ledamot med särskilt ansvar för rapporten, är medveten om att kommissionen har vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med de problem som har påtalats, men betonar samtidigt att det är nödvändigt att garantera en sund ekonomisk förvaltning av alla medel som kommissionen kanaliserar via FN, oavsett var biståndet tillhandahålls.

Utförligare information om revisionen finns i den särskilda rapporten som finns i tryckt form och online på: www.eca.europa.eu


Side Bar