Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/11/19

Luxemburg 25. mája 2011

Osobitná správa č. 3/2011: Dvor audítorov uverejnil osobitnú správu o efektívnosti a účinnosti príspevkov EÚ poskytovaných prostredníctvom organizácií OSN v krajinách postihnutých konfliktom

Sumy, ktoré poskytuje úrad EuropeAid prostredníctvom organizácií OSN, sú značné, v päťročnom období v rokoch 2005 až 2009 dosiahli približne 4000 mil. EUR.

Tento audit je druhou časťou dvojfázového auditu. Prvý audit sa týkal monitorovania a rozhodovania. Záverom auditu bolo, že proces monitorovania by mal byť dôkladnejší, mal by sa viac zameriavať na výsledky a všetky rozhodnutia pracovať prostredníctvom OSN by mali byť jasne podložené dôkazmi. Tieto závery boli uverejnené v osobitnej správe č. 15/2009 v januári 2010. Súčasný audit sa zameriava na oblasti postihnuté konfliktom a konkrétne na projekty v Afganistane, Iraku a Sudáne v rokoch 2006 – 2008. Predošlú správu dopĺňa svojím dôrazom na efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť.

V správe sa uznávajú osobitné ťažkosti pri poskytovaní pomoci v krajinách postihnutých konfliktom a skutočnosť, že Komisia mohla poskytnúť prostredníctvom OSN pomoc v oblastiach, ktoré by inak bolo veľmi ťažké zacieliť. Za týchto okolností bol celkový dosah činností financovaných prostredníctvom organizácií OSN kladný.

Napriek tomu je v tejto správe uvedených niekoľko významných bodov, ktoré Komisia musí riešiť. Pre všetky projekty je potrebné stanoviť jasné praktické ciele, ktoré možno monitorovať, a realistické harmonogramy ich realizácie. Správy predkladané OSN, ktoré sú pre Komisiu hlavným zdrojom informácií, sú často oneskorené a neúplné. Nedostatočný dôraz na efektívnosť a hodnotenie nákladov na projekty je ďalšou oblasťou, ktorá si vyžaduje pozornosť Komisie. Karel Pinxten, člen Dvora audítorov s konkrétnou zodpovednosťou za túto správu, uznáva, že Komisia prijala niektoré kroky na riešenie týchto záležitostí, zdôrazňuje však potrebu zabezpečiť riadne finančné hospodárenie so všetkými finančnými prostriedkami, ktoré Komisia poskytuje prostredníctvom OSN bez ohľadu na to, kde sa pomoc poskytuje.

Všetky podrobnosti o tomto audite sú uvedené v texte osobitnej správy, ktorá je k dispozícii v tlačenej podobe a na internetovej stránke: www.eca.europa.eu


Side Bar