Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/11/19

Luksemburg, 25 maja 2011 r.

Sprawozdanie specjalne nr 3/2011: ETO opublikował sprawozdanie specjalne na temat wydajności i skuteczności pomocy UE przekazywanej za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych w krajach dotkniętych konfliktami

Środki przekazane przez Biuro EuropeAid za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych są znaczne i oscylują w granicach 4000 mln euro za pięcioletni okres 2005‑2009.

Kontrola, której dotyczy wspomniane sprawozdanie, stanowi drugą część dwuetapowej kontroli. Pierwsza część dotyczyła monitoringu i podejmowania decyzji i zakończyła się wnioskiem, iż proces monitoringu powinien być bardziej szczegółowy, przy czym większy nacisk należy położyć na rezultaty. Ponadto stwierdzono, że wszystkie decyzje wdrażane za pośrednictwem ONZ powinny być w sposób przejrzysty dokumentowane. Powyższe wnioski zostały zawarte w sprawozdaniu specjalnym nr 15/2009 ze stycznia 2010 r. Obecna kontrola koncentruje się na obszarach dotkniętych konfliktami, a w szczególności na projektach realizowanych w Afganistanie, Iraku oraz Sudanie w okresie 2006‑2008. Uzupełnia ona poprzednie sprawozdanie, zwracając szczególną uwagę na wydajność, skuteczność oraz trwałość.

W sprawozdaniu przyznano, że dostarczanie pomocy w krajach dotkniętych konfliktami jest szczególnie trudne i że Komisja jest w stanie, za pośrednictwem ONZ, przekazywać pomoc na obszarach, do których w przeciwnym razie bardzo trudno byłoby dotrzeć. Z tych względów finansowane za pośrednictwem ONZ działania miały ogólnie pozytywny wpływ.

Niemniej jednak w sprawozdaniu wypunktowano szereg ważnych kwestii, które Komisja musi rozstrzygnąć.
W przypadku wszystkich projektów konieczne jest wyznaczenie jasnych i osiągalnych celów, które będzie można monitorować oraz ustalenie realistycznego harmonogramu ich realizacji. Sprawozdania z ONZ, będące głównym źródłem informacji dla Komisji, są często niekompletne i sporządzane po terminie. Kolejną kwestią, na którą Komisja powinna zwrócić uwagę, jest niedostateczny nacisk położony na wydajność oraz ocenę kosztów projektu.

Karel Pinxten, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie, przyznaje, że Komisja podjęła pewne działania, aby rozwiązać poruszone kwestie. Podkreśla jednak, że konieczne jest zapewnienie należytego zarządzania wszystkimi środkami przekazywanymi przez Komisję za pośrednictwem ONZ, niezależnie od tego, gdzie kierowana jest pomoc.

    Szczegółowe informacje dotyczące kontroli znajdują się w sprawozdaniu specjalnym w wersji papierowej i elektronicznej dostępnej na stronie internetowej: www.eca.europa.eu.


Side Bar