Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PAZIŅOJUMS PRESEI

ECA/11/19

Luksemburgā, 2010. gada 25. maijā

Īpašais ziņojums Nr. 3/2011. ERP publicē īpašo ziņojumu “Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas starpniecību ieguldīto ES līdzekļu izlietojuma produktivitāte un efektivitāte konfliktu skartajās valstīs

Ar ANO starpniecību novirzīto EuropeAid līdzekļu apjoms ir ievērojams — aptuveni 4000 miljoni EUR piecu gadu posmā no 2005. līdz 2009. gadam.

Šī revīzija ir divu posmu revīzijas otrā daļa. Revīzijas pirmajā daļā tika apskatīta uzraudzība un lēmumu pieņemšana, un tajā secināja, ka ir jāpilnveido uzraudzības process, kurā lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem, un uzskatāmi jāpamato visi lēmumi darbībai ar ANO starpniecību. Šie secinājumi bija publicēti 2010. gada janvārī Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2009. Revīzijas otrajā daļā īpaša uzmanība pievērsta konfliktu skartajām teritorijām un it īpaši projektiem Afganistānā, Irākā un Sudānā 2006.–2008. gada posmā. Tā papildina iepriekšējo ziņojumu, un tajā īpaša uzmanība pievērsta produktivitātei, efektivitātei un ilgtspējai.

Ziņojumā atzīts, ka atbalsta sniegšana konfliktu skartajās valstīs ir saistīta ar īpašām grūtībām un ka ar ANO starpniecību Komisija ir spējusi sniegt atbalstu teritorijās, kurās citādi to darīt būtu bijis ļoti grūti. Šādos apstākļos ar ANO organizāciju starpniecību finansēto pasākumu kopējā ietekme bija pozitīva.

Ziņojumā tomēr izklāstīti vairāki būtiski jautājumi, kas Komisijai jārisina. Katram projektam jāizvirza skaidri un praktiski mērķi, kurus iespējams uzraudzīt, to sasniegšanai jāsagatavo pamatots laika grafiks. ANO ziņojumus, kas Komisijai ir galvenais informācijas avots, bieži iesniedz novēloti, un tie ir nepilnīgi. Komisijai jāpievērš uzmanība arī tādai jomai kā nepietiekams uzsvars uz produktivitāti un projektu izmaksu novērtējums.

Palātas loceklis Karels Pinkstens (Karel Pinxten), kas ir atbildīgs par šo ziņojumu, atzīst, ka Komisija ir īstenojusi vairākus pasākumus, lai risinātu izvirzītos jautājumus, tomēr uzsver, ka ir jānodrošina visu to līdzekļu pareiza finanšu pārvaldība, kurus Komisija novirza ar ANO starpniecību, neatkarīgi no tā, kur šis atbalsts tiek sniegts.

Izvērstu informāciju par revīziju varat atrast īpašajā ziņojumā, kurš pieejams drukātā veidā un tiešsaistē: www.eca.europa.eu.


Side Bar