Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/11/19

Liuksemburgas, 2011 m. gegužės 25 d.

Specialioji ataskaita Nr. 3/2011: Europos Audito Rūmai skelbia specialiąją ataskaitą dėl nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse per Jungtinių Tautų organizacijas skirstomų ES įnašų efektyvumo ir rezultatyvumo

Per JT organizacijas paskirstytų EuropeAid lėšų sumos yra nemažos: per penkerių metų laikotarpį (2005–2009 m.) buvo paskirstyta apie 4 000 milijonų eurų.

Tai – antroji audito, kurį sudarė du etapai, dalis. Pirmojo audito metu buvo nagrinėjama priežiūra ir sprendimų priėmimas. Buvo padaryta išvada, kad priežiūros procesas turėtų būti išsamesnis, daugiau dėmesio skiriant rezultatams, ir kad visi sprendimai dirbti pasitelkus JT turėtų būti aiškiai pagrįsti įrodymais. Šios išvados buvo paskelbtos 2010 m. sausio mėn. Specialiojoje ataskaitoje Nr. 15/2009. Šio audito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama nuo konfliktų nukentėjusioms šalims, o konkrečiai – 2006–2008 m. Afganistane, Irake ir Sudane vykdytiems projektams. Jis papildo ankstesnę ataskaitą tuo, kad atliekant šį auditą daugiausia dėmesio buvo skiriama rezultatyvumui, efektyvumui ir tvarumui.

Ataskaitoje pripažįstama, kad teikiant pagalbą nuo konfliktų nukentėjusiose šalyse susiduriama su ypatingais sunkumais, ir kad Komisija, pasitelkusi JT, sugebėjo suteikti pagalbą vietovėse, kurias kitaip būtų buvę labai sunku pasiekti. Esant šioms aplinkybėms, bendras per JT organizacijas finansuotos veiklos poveikis buvo teigiamas.

Vis dėlto šioje ataskaitoje pateikiama nemažai svarbių klausimų, kuriuos Komisija turi išnagrinėti. Būtina visiems projektams nustatyti aiškius praktinius tikslus, kurių įgyvendinimas galėtų būti prižiūrimas. Taip pat turėtų būti sudarytas pagrįstas jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Iš JT gaunamos ataskaitos, kurios yra pagrindinis Komisijos informacijos šaltinis, dažnai yra parengiamos per vėlai ir yra neišsamios. Efektyvumui ir projektų sąnaudų įvertinimui skiriamas nepakankamas dėmesys – tai dar viena Komisijos nagrinėtina sritis.

Nors yra pripažįstama, jog Komisija ėmėsi tam tikrų priemonių iškeltiems klausimams spręsti, p. Pinxten, Audito Rūmų narys, konkrečiai atsakingas už šią ataskaitą, pabrėžia būtinybę užtikrinti patikimą visų per JT Komisijos skirstomų lėšų finansų valdymą, kad ir kur ši pagalba būtų teikiama.

Išsamią šio audito informaciją galite rasti specialiojoje ataskaitoje, kurią galima gauti spausdintą arba elektronine forma svetainėje www.eca.europa.eu


Side Bar