Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/11/19

Luxemburg, 25. toukokuuta 2011

Erityiskertomus nro 3/2011: Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen kautta konflikteista kärsiviin maihin ohjatun EU:n avun tehokkuus ja vaikuttavuus

YK:n järjestöjen kautta ohjatun EuropeAid-yhteistyötoimiston rahoituksen määrä on huomattava; apua annettiin viisivuotiskaudella 2005–2009 noin 4 000 miljoonaa euroa.

Nyt toimitettu tarkastus oli kaksiosaisen tarkastuksen jälkimmäinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin seurantaan ja päätöksentekoon. Silloin todettiin, että seurantamenettelyn olisi oltava perusteellisempi ja tuloskeskeisempi ja että kaikki päätökset YK:n kautta ohjatusta työstä olisi perusteltava riittävän näytön avulla. Nämä päätelmät julkaistiin tammikuussa 2010 erityiskertomuksessa nro 15/2009. Nyt toimitettu tarkastus kohdistuu konflikteista kärsiviin alueisiin ja erityisesti Afganistanissa, Irakissa ja Sudanissa kaudella 2006–2008 toteutettuihin hankkeisiin. Se täydentää aiemmin annettua kertomusta, koska siinä painotetaan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Kertomuksessa todetaan, että avun jakamisessa esiintyy konflikteista kärsivissä maissa erityisiä ongelmia ja että komissio on voinut YK:n kautta jakaa apua alueilla, joille sitä olisi muuten ollut vaikea kohdentaa. Näissä olosuhteissa YK:n järjestöjen kautta rahoitetuilla toimilla oli yleensä myönteisiä vaikutuksia.

Tästä huolimatta kertomuksessa otetaan esille joukko huomattavia ongelmakohtia, jotka komission olisi ratkaistava. Kaikille hankkeille olisi tarpeen asettaa selkeitä ja seurattavissa olevia käytännön tavoitteita ja niiden toteuttamiselle olisi vahvistettava järkevä aikataulu. YK:n laatimat kertomukset, jotka ovat komission tärkein tietolähde, ovat usein myöhässä ja epätäydellisiä. Komission olisi lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen, että tehokkuutta ei painoteta tarpeeksi eikä hankekustannuksia arvioida riittävän perusteellisesti.

Kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Karel Pinxten tiedostaa, että komissio on toteuttanut tiettyjä toimenpiteitä korjatakseen esille otetut epäkohdat, mutta korostaa samalla tarvetta varmistaa, että kaikkia komission YK:n kautta ohjaamia varoja hallinnoidaan asianmukaisesti riippumatta siitä, missä apu annetaan.

    Yksityiskohtaiset tiedot tarkastuksesta sisältyvät erityiskertomukseen, joka on saatavilla paperiversiona ja verkossa: www.eca.europa.eu.


Side Bar