Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/11/19

Luxembourg, 25. mai 2011

Eriaruanne nr 3/2011: Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande ÜRO organisatsioonide kaudu konfliktidest mõjutatud riikides antava ELi abi tõhususest ja mõjususest.

Komisjoni koostöötalitus EuropeAid suunas ÜRO organisatsioonide kaudu olulisi abisummasid, mille mahuks viieaastases ajavahemikus 2005–2009 oli umbes 4000 miljonit eurot.

Käesolev audit on kaheosalise auditi teine osa. Esimeses osas vaadeldi otsustusprotsesse ja järelevalvet. Esimese auditi järelduste kohaselt peaksid järelevalveprotsessid olema põhjalikumad, rohkem peaks keskenduma tulemustele ning kõik otsused abi suunamiseks ÜRO kaudu peaksid olema selgelt dokumenteeritud.

Need järeldused avaldati 2010. aasta jaanuaris eriaruandes nr 15/2009. Käesolev audit käsitleb konfliktidest mõjutatud piirkondades (eelkõige Afganistanis, Iraagis ja Sudaanis) aastatel 2006–2008 teostatud projekte. See täiendab eelmist aruannet, keskendudes abi andmise mõjususele, tõhususele ja jätkusuutlikkusele.

Aruanne kinnitab, et konfliktidest mõjutatud riikide abistamine on keeruline ning et ÜRO kaudu abi suunates suutis komisjon abi osutada piirkondades, kus seda muidu oleks olnud väga raske teha. Antud tingimustes oli ÜRO kaudu rahastatud tegevuste üldine mõju positiivne.

Sellegipoolest tuuakse aruandes välja rida tähtsaid küsimusi, millega komisjon tegelema peab. Kõigile projektidele peab kehtestama konkreetsed eesmärgid, mille täitmise üle saab järelevalvet teha. Lisaks tuleb paika panna mõistlik ajakava nende saavutamiseks. ÜRO esitatud aruanded, mis on komisjonile põhiliseks infoallikaks, esitatakse tihti hilinemisega ega ole küllalt üksikasjalikud. Lisaks peab komisjon rohkem tähelepanu pöörama tõhususele ja projektikulude hindamisele.

Käesoleva aruande eest vastutav kontrollikoja liige Karel Pinxten tunnustab küll samme, mida komisjon on tõstatatud probleemide lahendamiseks võtnud, rõhutab aga vajadust komisjoni poolt ÜRO kaudu suunatud abisummade usaldusväärse finantsjuhtimise järele, hoolimata abi osutamise kohast.

    Üksikasjalik teave auditi kohta on esitatud auditiaruandes, mis on saadaval trükitud kujul ning veebilehel www.eca.europa.eu


Side Bar