Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

ECA/11/19

Luxembourg, den 25. maj 2011

Særberetning nr. 3/2011: Den Europæiske Revisionsret offentliggør en særberetning om produktiviteten og effektiviteten af de EU-bidrag, der kanaliseres gennem De Forenede Nationers organisationer i konfliktramte lande

Der er tale om betydelige beløb, som EuropeAid kanaliserer gennem FN-organisationer, ca. 4 000 millioner euro i femårsperioden fra 2005 til 2009.

Denne revision er anden fase af en revision i to faser. Den første revision omhandlede overvågning og beslutningstagning, og konklusionerne var, at overvågningen bør være grundigere og fokusere mere på resultater, og at alle beslutninger om at arbejde gennem FN bør dokumenteres klart. Disse konklusioner blev offentliggjort i særberetning nr. 15/2009 fra januar 2010. Denne revision fokuserer på konfliktramte områder og navnlig projekter i Afghanistan, Irak og Sudan i perioden 2006-2008. Med sin fokusering på produktivitet, effektivitet og bæredygtighed kompletterer den den første beretning.

I beretningen erkendes det, at det er forbundet med særlige vanskeligheder at yde bistand i konfliktramte lande, og at Kommissionen gennem FN har kunnet yde bistand i områder, som det ellers ville have været meget svært at nå ud til. Under disse omstændigheder har de aktiviteter, der blev finansieret gennem FN-organisationer, generelt haft en positiv effekt.

Alligevel peges der i beretningen på en række væsentlige punkter, som Kommissionen bør tage op. Der er behov for at opstille klare, konkrete mål, som kan overvåges, for alle projekterne og en rimelig tidsplan for gennemførelsen af dem. I mange tilfælde kommer FN-beretningerne, som er Kommissionens primære informationskilde, for sent og er ufuldstændige. Utilstrækkelig fokusering på produktivitet og vurdering af projektomkostninger er et andet område, som Kommissionen bør være opmærksom på.

Karel Pinxten, medlem af Retten med specifikt ansvar for denne beretning, anerkender, at Kommissionen har truffet en række foranstaltninger til at tage fat på de problemer, Retten har konstateret, men peger på, at der er behov for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af alle de midler, som Kommissionen kanaliserer gennem FN, uanset hvor bistanden ydes.

De fuldstændige og detaljerede oplysninger om revisionen gives i særberetningen, som foreligger på tryk og kan fås online på adressen: www.eca.europa.eu


Side Bar