Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

ECA/11/19

Люксембург, 25 май 2011 2011.

Специален доклад № 3/2011 — „Ефективност и ефикасност на помощта, предоставяна от ЕС чрез организации на ООН в засегнати от конфликти страни“

Размерът на средствата, предоставяни от EuropeAidчрез организации на ООН за петгодишния период 2005—2009 г., е значителен — в рамките на 4 милиарда евро.

Това е вторият етап на одита, състоящ се от две части. Първата част на одита разгледа процеса на вземане на решения и мониторинга и изведе заключението, че процесът на мониторинг следва да бъде по-обстоен, като се обръща повече внимание на резултатите, а всички решения за предоставяне на помощта чрез ООН следва да бъдат ясно обосновани. Тези заключения бяха публикувани в Специален доклад № 15/2009 през януари 2010 г. Одитът се фокусира върху засегнатите от конфликти страни — по-специално върху проекти в Афганистан, Ирак и Судан през периода 2006—2008 г. Той допълва първия доклад, като поставя акцент върху ефективността, ефикасността и устойчивостта.

В доклада се споменават особените трудности при осигуряването на помощ в страни, засегнати от конфликти, и се отчита фактът, че чрез ООН Комисията е получила възможност да предоставя помощ в области, достъпът до които иначе е значително по-труден. При дадените обстоятелства финансираните дейности чрез организации на ООН като цяло са имали положително въздействие.

Въпреки това докладът изброява няколко съществени проблема, които следва да бъдат разрешени от Комисията. Необходимо е за всички проекти да се поставят ясни практически цели, които могат да бъдат проследени, както и реалистичен срок за тяхното изпълнение. Докладите на ООН, които са основен източник на информация за Комисията, често пристигат със закъснение и не са изчерпателни. Друг въпрос, който изисква внимание от страна на Комисията, е необходимостта да се постави по-силен акцент върху ефикасността и оценката на разходите по проектите.

Г-н Пинкстън (Pinxten), членът на Сметната палата, натоварен с конкретни отговорности по отношение на настоящия доклад, оценява предприетите от Комисията стъпки за решаване на изброените въпроси, но въпреки това подчертава необходимостта от осигуряване на добро финансово управление на всички средства, насочвани от Комисията посредством ООН, без значение къде се предоставя помощта.

Всички подробности, свързани с одита, могат да бъдат намерени в текста на специалния доклад, който е на разположение на хартиен носител и в интернет на адрес www.eca.europa.eu


Side Bar