Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/09/67

Luxembourg, 2009/ 11/10

Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi eelarve täitmise kohta 2008. eelarveaastal

Euroopa Kontrollikoda väljastab märkusteta järeldusotsuse (1) ELi 2008. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta . Kontrollikoja hinnangul annab Euroopa ühenduste 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes küsimustes õiglase pildi Euroopa ühenduste finantsolukorrast ning nende tehingutest ja rahavoogudest.

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas peegeldavad 2008. aasta üldtulemused eelarvejuhtimise paranemist viimastel aastatel.

2008. aasta paremad tulemused on peamiselt tingitud paranenud tulemustest suurimas poliitikavaldkondade rühmas, „Põllumajandus ja loodusvarad“, mis moodustab peaaegu poole ELi eelarvest. Esmakordselt esitab kontrollikoda selle poliitikavaldkondade rühma kohta mitte eitava(2), vaid märkustega(3) järeldusotsuse. Poliitikavaldkondade rühma veamäär tervikuna on allpool olulisuse läve(4). Rühma piires on maaelu arengu valdkonna hinnanguline veamäär küll oluline, kuid siiski madalam kui eelnevatel aastatel.

„Ühtekuuluvus“, mis on teiseks suurim poliitikavaldkondade rühm ja moodustab eelarvest ligi kolmandiku, on endiselt enim vigadest mõjutatud valdkond. Kontrollikoja hinnangul ei kuulunud väljamaksmisele vähemalt 11 % hüvitatud kulude kogusummast.

Kontrollikoja varasemad soovitused järelevalve- ja kontrollisüsteemide parandamiseks on endiselt jõus. Neid tuleb käsitleda osana käimasolevast protsessist, mille puhul kulub aega, enne kui asjakohased meetmed võivad hakata mõju avaldama.

Erilist ja täiendavat tähelepanu on vaja pöörata eeskätt nendele kuluvaldkondadele, kus kontrollikoda leiab jätkuvalt suurel määral vigu (5). Mitmel puhul on vead põhjustatud liiga keerukatest eeskirjadest ja määrustest. Seega on lihtsustamine endiselt esmatähtis.

2008. aasta suhtes esitab kontrollikoda märkusteta järeldusotsuse „Tulude“, kõikide poliitikavaldkondade rühmade kulukohustuste ning maksete kohta „Hariduse ja kodakondsuse“ ning „Haldus- ja muude kulude“ poliitikavaldkondade rühmades.

Märkustega järeldusotsused esitati kahe poliitikavaldkondade rühma kohta. Kontrollikoda järeldab, et „Põllumajanduse ja loodusvarade“ (välja arvatud maaelu areng) ning „Majandus- ja rahandusküsimuste“ (välja arvatud teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise kuuenda raamprogrammiga seotud kulutused) poliitikavaldkondade rühmade maksed on kõigis olulistes küsimustes seaduslikud ja korrektsed.

Kontrollikoda esitab eitava järeldusotsuse järgmiste poliitikavaldkondade rühmade kohta: „Ühtekuuluvus“, „Teadusuuringud, energia ja transport“ ning „Välisabi, arengukoostöö ja laienemine“. Nende poliitikavaldkondade rühmade maksed on vigadest oluliselt mõjutatud, kuigi erineval määral.

Nimetatud järeldusotsused tuginevad täna avaldatud Euroopa Kontrollikoja 2008. eelarveaasta aastaaruandele. Aruanne sisaldab iga-aastast auditi järeldusotsust selle kohta, kas ELi tulud ja kulud on raamatupidamise aastaaruandes täielikult ja täpselt kajastatud ning kas neid koguti või kasutati kooskõlas kõigi lepinguliste ja juriidiliste kohustustega.

Euroopa Kontrollikoja presidendi Vítor Caldeira sõnul „üldiselt veamäärad vähenevad tänu eelarve haldamise tõhustamisele, kuid õiguslikud raamistikud on keerulised ja teatavates kontrollisüsteemides esineb jätkuvalt probleeme. Komisjon peab finantsmääruse muudatusettepanekuid, uut finantsraamistikku ja uuendatud eelarvet ette valmistades võtma arvesse kontrollikoja aastaaruannete ja eriaruannete sõnumit”.

ELi üldeelarve määravad igal aastal kindlaks nõukogu ja Euroopa Parlament. Komisjon vastutab kas üksi või koostöös liikmesriikidega ELi eelarve täitmise eest. Kontrollikoja aastaaruanne on alus eelarvele heakskiidu andmise menetlusele, millega pannakse punkt iga-aastasele eelarveprotsessile.

Kontrollikoja aastaaruanne ELi eelarve täitmise kohta 2008. eelarveaastal on 22 ametlikus keeles kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebilehel aadressil www.eca.europa.eu .

(1) Märkusteta järeldusotsus: on tõendeid, et raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne või selle aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

(2) Eitav järeldusotsus: raamatupidamise aastaaruande aluseks olevates tehingutes esineb olulisel ja ulatuslikul määral vigu.

(3) Märkustega järeldusotsus : märkusteta järeldusotsust ei saa esitada, kuid lahkarvamused või piiratud ulatus ei avalda nii ulatuslikku mõju, et tuleks esitada eitav järeldusotsus või järeldusotsuse andmisest loobuda.

(4) Elementi või elementide rühma loetakse oluliseks siis, kui see on nii tähtis, et väärib kontrollikoja auditiaruande või arvamuse lugejate tähelepanu.

(5) Vead ei tähenda pettust. Vead võivad tuleneda tihtipeale keerukate ELi rahastamiskavade valesti kohaldamisest või vääriti mõistmisest. Pettusega on tegemist vaid juhul, kui ELi vahendeid on tahtlikult nõuetevastaselt taotletud.

Teabevahetus ja aruanded – Pressitalitus

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg
Tel.: (+352) 4398 45410 - Faks: (+352) 4398 46410 – Mobiil (+352) 621 55 22 24
e-mail:
press@eca.europa.eu


Side Bar