Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/08/9

Lucemburk, 2008.03.03

Informativní zpráva Evropského účetního dvora ke zvláštní zprávě č. 2/2008 o závazných informacích o sazebním zařazení zboží (ZISZ)[1]

Závazná informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) je rozhodnutí o sazebním zařazení, které písemně vydávají celní orgány členského státu na základě žádosti hospodářských subjektů (obchodníků). Podporuje jednotné provádění celní politiky a přispívá ke správnému vyměření cla. ZISZ je právně závazná pro všechny celní orgány v Evropské unii ve vztahu k příjemci po dobu až šesti let, a hospodářským subjektům i celním úřadům tak poskytuje právní jistotu o sazebním zařazení daného zboží.

Účetní dvůr provedl audit řízení postupu pro ZISZ v Komisi a ve vzorku členských států a dospěl k závěru, že řízení prováděné Komisí je dostatečné a šest kontrolovaných členských států právní předpisy upravující ZISZ z velké části uplatňuje. Přesto je potřeba provést určitá zlepšení, aby se zdokonalilo celkové fungování systému.

  • Jestliže dva či více členských států vydá pro totéž zboží různé ZISZ, musí případ vyřešit Výbor pro celní kodex. Postup projednávání ve výboru může vést k situacím, které mohou mít dopad na rychlé vyřešení případů týkajících se sazebního zařazení, takže nejednotné sazební zařazení může po určitou dobu existovat. Tato skutečnost by rovněž mohla ovlivnit výběr tradičních vlastních zdrojů v náležité výši. Účetní dvůr doporučuje, aby se doba potřebná k vyřešení takových případů zkrátila.
  • Komise systematicky neposuzuje, zda má členský stát, který vydá nesprávnou ZISZ, finanční odpovědnost. Účetní dvůr doporučuje, aby Komise vyhodnocovala celkový finanční dopad vydání nesprávné ZISZ a v patřičných případech učinila členské státy za ztráty tradičních vlastních zdrojů, které případně vzniknou, finančně odpovědné.
  • Během auditu byly zjištěny případy, kdy členské státy neověřovaly, zda pro totéž zboží existují jiné žádosti o vydání ZISZ nebo rozdílné ZISZ, pomalu vydávaly ZISZ nebo včas neaktualizovaly na celou EU se vztahující databázi EZISZ. Účetní dvůr doporučuje, aby Komise s pomocí této databáze, jež představuje základní nástroj systému, aktivněji dbala o to, aby členské státy dodržovaly dané předpisy. Databáze by měla být úplná a aktuální, aby byl systém ZISZ účelný v rámci celé EU.
  • V současné době není hospodářský subjekt povinen při dovozu ZISZ předložit. Pokud by tato povinnost existovala, mohly by celní orgány provádět křížové kontroly s dovozními celními prohlášeními, které by pomohly přispět k zajištění správného sazebního zařazení. Účetní dvůr proto doporučuje, aby byl příjemce ZISZ povinen při dovozu svoji ZISZ uvádět.

Zvláštní zpráva č. 2/2008:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/935539.PDF


[1] Tato informativní zpráva má pouze shrnout příslušnou zvláštní zprávu. Tato zvláštní zpráva je v podobě, v níž ji přijal Účetní dvůr, k dispozici na internetové stránce Účetního dvora (http://www.eca.europa.eu) a v brzké době bude vydána v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.


Side Bar