Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/08/23

PROJEV PANA VÍTORA CALDEIRY - PŘEDSEDY EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

PREZENTACE VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2007 NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ŠTRASBURK 20. LISTOPADU 2008

V případě rozdílů platí mluvený text.

Vážený pane předsedo,

vážení členové,

dámy a pánové,

je mi ctí zúčastnit se Vaší rozpravy k výročním zprávám Účetního dvora za rozpočtový rok 2007, které jsem dne 10. listopadu prezentoval výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Auditní výrok Účetního dvora o účetní závěrce EU je nyní bez výhrad („kladný“), avšak výrok o uskutečněných operacích zůstává vesměs podobný výroku loňskému.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že konsolidovaná účetní závěrka EU ve všech významných ohledech věrně odráží finanční situaci Evropských společenství, výsledky jejich činností a jejich peněžní toky. Výhrady k účetní závěrce za rok 2006 vyjádřené v loňské výroční zprávě nejsou již díky zlepšením, k nimž došlo, nutné.

Pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací, vydává Účetní dvůr výrok bez výhrad o příjmech, závazcích a platbách u „hospodářských a finančních věcí“ a u „správních a jiných výdajů“.

Avšak u „zemědělství a přírodních zdrojů“, „soudržnosti“, „výzkumu, energie a dopravy“, „vnější pomoci, rozvoje a rozšíření“ a „vzdělávání a občanství“ došel Účetní dvůr k závěru, že míra chyb v platbách je stále, i když v různé míře, významná. Systémy dohledu a kontroly pro tyto oblasti jsou považovány přinejlepším za pouze částečně účelné, ačkoliv v oblasti „výzkum, energie a doprava“ a na úrovni Komise u „vnější pomoci, rozvoje a rozšíření“ zaznamenal Účetní dvůr jistá zlepšení systémů dohledu a kontroly.

U „soudržnosti“, která se na rozpočtových výdajích podílí 42 miliardami EUR, Účetní dvůr na základě auditu reprezentativního vzorku operací odhaduje, že nemělo být proplaceno minimálně 11 % nákladů. K nejčastějším příčinám chyb patřily nezpůsobilé výdaje, nadhodnocená prohlášení o výdajích a závažné chyby při dodržování pravidel zadávání veřejných zakázek.

Pokud jde o „zemědělství a přírodní zdroje“, na něž bylo v roce 2007 vydáno 51 miliard EU, Účetní dvůr zjistil, že na rozvoj venkova i nadále připadá nepoměrně velká část celkové míry chyb, zatímco míru chyb u výdajů z EZZF Účetní dvůr odhaduje na hodnotu těsně pod prahem významnosti (2 %).

Pokud jde o „správní a jiné výdaje“, na něž připadlo 8 miliard EUR, Účetní dvůr bere na vědomí rozhodnutí a opatření, která jednotlivé orgány, zejména Parlamentu, přijaly na základě předchozích doporučení Účetního dvora.

Významná míra chyb v legalitě a správnosti přetrvávají z důvodu vysoké míry přirozeného rizika, jež se pojí s mnoha výdajovými oblastmi EU, a nedostatků v dohledu a kontrole.

Většina prostředků z rozpočtu EU, včetně prostředků v oblastech spadajících pod sdílené řízení, se vyplácí milionům příjemců v celé Unii často podle složitých pravidel a předpisů na základě vlastních prohlášení těch, kdo prostředky dostávají. Tento stav je přirozeně rizikový a vede k chybám na straně konečných příjemců i těch, kteří prostředky vyplácejí.

K řízení těchto rizik existuje ve vztahu k prostředkům EU několik úrovní dohledu a kontroly: zaprvé, kontroly žádostí na úrovni příjemců, zadruhé, kontroly, kterými se ověřuje, zda jsou koncepce a fungování mechanismů kontroly žádostí účelné, a konečně dohled Komise, který zajišťuje fungování systémů jako celku.

Protože většina chyb vzniká na úrovni konečných příjemců, lze je často spolehlivě odhalit pouze kontrolami na místě. Takové kontroly jsou nákladné, a tak je jimi obvykle pokryta pouze malá část jednotlivých žádostí. Účetní dvůr zjistil u orgánů členských států v souvislosti s kontrolami prováděnými v rámci sdíleného řízení u zemědělství a politik soudržnosti nedostatky.

Při své auditní práci v souvislosti s rozpočtovým rokem 2007 Účetní dvůr opět zjistil, že členské státy a Komise při identifikaci nedostatků v mechanismech kontroly jednotlivých žádosti ne vždy postupují účelně. Účetní dvůr například zjistil nedostatky v rozhodnutích o shodě vydávaných Komisí v oblasti zemědělství.

V mnoha oblastech rozpočtu existují mechanismy pro zpětné získávání nesprávně provedených plateb od příjemců nebo pro „neuznání“ některých výdajů, tj. odmítnutí financovat je z rozpočtu EU, v případech, kdy členské státy nesprávně prováděly výdajové režimy. Je zde však vážný nedostatek informací o dopadu nápravných opatření (zpětného získávání prostředků). Účetní dvůr dospěl k závěru, že nápravná opatření zatím chyby účelně neomezují.

Je však třeba spravedlivě uznat, že Komise od roku 2000 vyvinula při řešení existujících nedostatků v systémech dohledu a kontroly značné úsilí. Především vypracovala a provádí program reforem a v roce 2006 zahájila akční plán dalšího zdokonalování systémů dohledu a kontroly Unie.

Výroční zprávy o činnosti a prohlášení, včetně těch, které se týkají soudržnosti a zemědělství, jsou nyní jako klíčová součást programu reforem ve větším souladu s vlastními posouzeními Účetního dvora, i když v některých posouzeních, jak se zdá, se tyto problémy stále podceňují.

Pokud jde o akční plán z roku 2006, Účetní dvůr upozorňuje, že navzdory pokroku, který Komise zaznamenala, je na to, aby bylo možno jeho dopad na legalitu a správnost uskutečněných operací pocítit, ještě příliš brzy. Například rok 2007 byl teprve prvním rokem, za nějž měly členské státy předložit roční shrnutí dostupných auditů a prohlášení. Roční shrnutí i „prohlášení členských států“ mohou být, jak uvádí stanovisko Účetního dvora č. 6/2007, podnětem k lepšímu řízení a kontrole prostředků EU v členských státech. Zatím však spolehlivým posouzením fungování a účelnosti systémů nejsou.

To je současný stav. Díváme-li se však do budoucnosti, musíme si položit otázku, co je třeba učinit, jaká opatření je do budoucna třeba zvážit.

Účetní dvůr doporučuje, aby se u jakýchkoli opatření braly v potaz následující skutečnosti.

  • Rámcový dohled a výkaznictví, jak je provádí Komise a členské státy, nemohou přes svou důležitost vyvážit nedostatečné mechanismy kontroly jednotlivých žádostí.
  • Výhody plynoucí ze zvýšeného počtu kontrol na místě je třeba porovnat se souvisejícími náklady.
  • Všichni účastníci rozpočtového procesu se musí shodnout na tom, že nelze zkontrolovat na místě všechny konečné příjemce, a proto vždy zůstane určité zbytkové riziko chyb.
  • Toto riziko musí být v jednotlivých oblastech nastaveno na přiměřenou (přípustnou) úroveň a řádně zohledňovat náklady na kontrolu. Vyrovnaný poměr mezi náklady a rizikem je natolik důležitý, že by měl být jménem občanů Unie schválen na politické úrovni (tj. rozpočtovými orgány a orgány zodpovědnými za udělení absolutoria).
  • Konečně programy, které nelze uspokojivě provést s přijatelnými náklady a přípustným rizikem, by měly být znovu uváženy.

Účetní dvůr tedy vyzývá Komisi, aby dokončila svou analýzu nákladů na kontroly a míry přirozeného rizika v různých výdajových oblastech. Realistická, transparentní, racionální a z hlediska nákladů účelná koncepce řízení rizika by dle názoru Účetního dvora byla ku prospěchu jak přispěvatelů, tak příjemců.

Účetní dvůr Komisi doporučuje, aby pokračovala ve svém úsilí směřujícím ke zlepšení monitorování a výkaznictví (včetně spolupráce s členskými státy, aby mohla být roční shrnutí účelně využívána při přípravě výročních zpráv o činnosti) a kontroly opatření přijatých v návaznosti na opatření ke zdokonalení systémů zpětného získávání prostředků.

Účetní dvůr rovněž vyzývá k tomu, aby se náležitá pozornost věnovala zjednodušení, zejména v oblastech jako rozvoj venkova a výzkum. Dobře koncipovaná pravidla a předpisy, jež lze jasně interpretovat a snadno použít, snižují riziko chyb a umožňují efektivní a z hlediska nákladů účelné fungování kontrolních mechanismů.

Kromě zjednodušení a lepšího využívání konceptu přípustného rizika Účetní dvůr ve své odpovědi na sdělení Komise nazvané „Reformovat rozpočet, změnit Evropu“ navrhuje aplikovat zásady jasnosti cílů, realismu, transparentnosti a zodpovědnosti již při koncipování výdajových mechanismů EU. Účetní dvůr politickým orgánům rovněž doporučuje, aby zvážily podobu výdajových programů, například tak, že výdajové programy přepracují tak, aby byly založeny na výstupech, a aby kriticky posoudily, jaká má být na národní, regionální a místní úrovni vhodná míra volnosti při řízení programů.

Vážený pane předsedo, vážení členové,

v časech finančních turbulencí a hospodářské nestability je úloha Účetního dvora ještě významnější a důležitější. Jako externí auditor EU máme povinnost jednat jako nezávislý strážce finančních zájmů občanů Unie. Cílem výroční zprávy, kterou předkládáme, je přispět k transparentnosti a podpořit povinnost zodpovídat se. Obě totiž mají zásadní význam pro zajištění důvěry občanů EU v instituce Unie, které určují její budoucí směřování.

Mnohokrát Vám děkuji za pozornost.


Side Bar