Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/07/28

Lucemburk 13. listopadu 2007

Ve své výroční zprávě za rok 2006 Evropský účetní dvůr poukazuje na určitá zlepšení, zejména v oblasti zemědělských výdajů, nicméně ve většině výdajových oblastí EU nadále přetrvávají chyby v legalitě a správnosti způsobené nedostatky v kontrolních systémech jak v Komisi, tak v členských státech.

Komise vyvinula značné úsilí při řešení nedostatků v řízení rizik spojených s prostředky EU. Pozitivní dopad některých změn je již patrný, např. výrazné snížení odhadované míry chyb u operací v zemědělství, která se však ještě pohybuje těsně nad prahem významnosti. Tento pozitivní vývoj potvrzuje účelnost integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS) a zjednodušení postupů při vyřizování žádostí a provádění plateb v rámci nově zavedeného režimu jednotné platby.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 ve všech významných ohledech věrně odráží finanční situaci Společenství a výsledky jejich činností za daný rok s výjimkou nadhodnocení výše závazků a předběžného financování v rozvaze. Komise učinila další pokrok při zavádění akruálního účetnictví, i když určité nedostatky stále přetrvávají.

V roce 2006 dosáhly platby EU celkové výše 106,6 miliardy EUR.

Účetní dvůr opět vydává výrok bez výhrad, pokud jde o operace týkající se příjmů, závazků, správních výdajů a předvstupní strategie EU s výjimkou programu Sapard. Kromě toho platby v rámci vnějších akcí řízené přímo delegacemi Komise vykazovaly v roce 2006 nízkou míru chyb.

Účetní dvůr však opět vydává záporný výrok o legalitě a správnosti většiny výdajů EU, zejména o té části výdajů na zemědělství, kterou nepokrývá systém IACS, o strukturálních politikách, vnitřních politikách a významné části vnějších akcí. Míra chyb zjištěných v těchto oblastech u plateb konečným příjemcům je – byť v různé míře – významná.

Dále se Účetní dvůr domnívá, že uskutečněné operace Evropských rozvojových fondů jsou s výjimkou plateb, které v přijímajících státech nařídily delegace Komise, ve svém úhrnu legální a správné.

Předseda Účetního dvora pan Hubert Weber včera večer na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu uvedl: „K chybám v uskutečněných operacích dochází kvůli nedbalosti, špatné znalosti často složitých pravidel a domnělým pokusům o zneužití peněžních prostředků z rozpočtu EU. Kromě toho v oblasti výdajů na zemědělství, na strukturální politiky a na vnitřní politiky, které nespadají pod systém IACS, nejsou kontroly prohlášení o výdajích, jež jsou založeny zejména na informacích poskytnutých příjemcem, mnohdy dostatečné co do počtu a rozsahu a často i co do kvality. Je zapotřebí lepšího řízení a kontroly výdajů Společenství jak v oblastech sdíleného, tak přímého řízení, za které bude mít konečnou odpovědnost Komise“.

Pokud jde o celkové výdaje na zemědělství (49,8 miliardy EUR v roce 2006), Účetní dvůr zjistil výrazné snížení odhadované celkové míry chyb v uskutečněných operacích, jež se však pohybuje těsně nad prahem významnosti. Výdaje na zemědělství zahrnují různé typy operací, které jsou vystaveny různým rizikům a podléhají různým kontrolním systémům. Systém IACS, který se vztahuje přibližně na 70 % výdajů na společnou zemědělskou politiku, představuje tam, kde je řádně používán, účelný systém, který snižuje riziko neoprávněných výdajů. Účetní dvůr upozorňuje, že i když režim jednotné platby zjednodušuje postupy při vyřizování žádostí a provádění plateb, má i vedlejší účinky, jako je například přidělování podpory vlastníkům půdy, kteří nikdy předtím nevykonávali zemědělskou činnost, a vede ke značnému přerozdělování pomoci EU, a to od zemědělců směrem k vlastníkům půdy. K novým příjemcům zemědělské podpory EU patří železniční společnosti, jezdecké a chovatelské kluby a golfové či jiné kluby zaměřené na využívání volného času i městské rady .

U výdajů na strukturální politiky (32,4 miliardy EUR v roce 2006) zůstává situace v porovnání s přechozími lety prakticky beze změny. Účetní dvůr zjistil významnou míru chyb, která se odhaduje nejméně na 12 % celkové částky proplacené příjemcům. Mezi nejčastější chyby patřily požadavky na proplacení nezpůsobilých výdajů, nevyhlášení veřejné soutěže či nedostatek důkazních informací na podporu výpočtu režijních nákladů nebo nákladů na zaměstnance. Systémy dohledu a kontroly v členských státech jsou celkově neúčelné nebo jen průměrně účelné a Komise vykonává jen průměrně účelný dohled nad jejich fungováním.

V oblasti vnitřních politik přímo řízených Komisí (9,0 miliard EUR v roce 2006) Účetní dvůr opět odhalil významnou míru chyb v legalitě a správnosti uskutečněných operací, zejména v souvislosti s případy, kdy byly příjemcům propláceny nadhodnocené náklady na projekty. Dle auditu Účetního dvora jsou systémy vnitřní kontroly jen částečně uspokojivé.

Výdaje na vnější akce (5,2 miliardy EUR v roce 2006) byly uspokojivé u operací řízených a kontrolovaných delegacemi, nikoliv však u operací řízených a kontrolovaných prováděcími orgány, které realizují projekty v terénu. Zjištěné chyby zahrnovaly například žádosti o proplacení nezpůsobilých výdajů a porušení postupů veřejné soutěže.

V rámci předvstupní strategie (2,3 miliardy EUR v roce 2006) audit Účetního dvora zjistil, že obecně byly platby legální a správné, nicméně u kontrolovaných operací v rámci programu Sapard byly zjištěny významné chyby.

Během několika posledních let Komise podnikla opatření ke zvýšení objemu zpětně získaných prostředků a lepší ochraně finančních zájmů EU. Vzhledem ke složitosti řízení těchto prostředků, které je sdíleno s členskými státy, však Komise stále nedisponuje spolehlivými informacemi o vracení nesprávně poskytnutých prostředků, tj. o výši částek a příjemcích, ani o jejich finančním dopadu na rozpočet EU.

Na závěr předseda Účetního dvora pan Hubert Weber uvedl:

„Komise by měla jít příkladem a ve vztahu k přímo řízeným finančním prostředkům EU, tj. vnitřním politikám a vnějším akcím, by měla zvláštní pozornost věnovat koncepci a účelnému fungování vlastních systémů vnitřní kontroly. Poskytla by tak členským státům příklad a podněty pro fungování jejich systémů v rámci sdíleného řízení.“

„Základním předpokladem účelného řízení prostředků EU jsou efektivní a spolehlivé systémy vnitřní kontroly na všech úrovních řízení. Jsem přesvědčen, že občané EU mají právo mít jistotu, že prostředky EU jsou v celé Evropské unii řádně řízeny a kontrolovány.“

Evropský účetní dvůr
Odbor komunikace a zpráv – tisková kancelář
12, rue Alcide De Gasperi – L - 1615 Luxembourg
Tel.: (+352) 4398 45410 - Fax: (+352) 4398 46224 – GSM (+352) 621 55 22 24

e-mail: press@eca.europa.eu

Poznámka pro vydavatele

Evropský účetní dvůr je externím auditorem Evropské unie. Je to nezávislý orgán Evropské unie a sídlí v Lucemburku.

Každý rok v říjnu vydává Účetní dvůr své výroční zprávy, které se vztahují k předchozímu rozpočtovému roku. Jedna výroční zpráva se týká souhrnného rozpočtu Unie a druhá Evropských rozvojových fondů (rozvojová pomoc se nefinancuje ze souhrnného rozpočtu).

Souhrnný rozpočet je hlavním rozpočtem Evropské unie. Zahrnuje příjmy či „vlastní zdroje“ a výdaje rozdělené do pěti hlavních oblastí: zemědělství, strukturální opatření, vnitřní politiky (včetně výzkumu), vnější akce (rozvojová pomoc) a předvstupní strategie. Šestou oblastí jsou vlastní správní výdaje Unie.

Výroční zprávy tvoří především prohlášení o věrohodnosti (Declaration d’Assurance, DAS) Účetního dvora a související informace. Na základě Smlouvy o ES obsahují tyto informace závěry za daný rok týkající se i) spolehlivosti účtů a ii) legality a správnosti uskutečněných operací.

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky stanoví míru, v jaké účetní závěrka (finanční výkazy) úplně a přesně odráží finanční výsledky daného roku a aktiva a pasiva ke konci roku.

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací stanoví míru, v níž jsou příjmové a výdajové operace (platby zemědělcům, místním orgánům, rozvojovým projektům), z nichž účetní závěrka vychází, přesné a v souladu s příslušnými pravidly a právními předpisy.

Výroky Účetního dvora vycházejí z důkazních informací získaných na základě auditů a mohou být buď: i) bez výhrad – účetní závěrka je spolehlivá anebo uskutečněné operace jsou ve všech významných ohledech legální a správné, nebo ii) záporné – účetní závěrka není spolehlivá anebo uskutečněné operace nejsou ve všech významných ohledech legální a správné, nebo iii) podmíněny výhradami – účetní závěrka je spolehlivá anebo uskutečněné operace jsou ve všech významných ohledech legální a správné s výjimkou dopadů skutečnosti(í), na něž se vztahuje výhrada.

K chybám v legalitě a správnosti dochází, když příjemci předkládají nadhodnocené nároky nebo jiným způsobem neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro příjem pomoci z EU či udělení grantu. Doklady o významných chybách nebo nepřijatelně vysoké míře chyb vedou Účetní dvůr k tomu, aby vydal záporný výrok.

Ve svých výrocích vychází Účetní dvůr z analýzy a testování systémů a rovněž z testování statisticky reprezentativních vzorků uskutečněných operací. Součástí tohoto postupu je i získávání přímých důkazů o přesnosti a fyzické realitě operací na úrovni konečného příjemce.

Vnitřní kontrolou se rozumí řada postupů a procesů (například kontrol), kterými Evropská unie spravuje a řídí svůj rozpočet a kterými zajišťuje, aby finanční prostředky byly vybírány a vydávány řádně a v souladu s příslušnými pravidly. Za kontrolní postupy, jejichž úkolem je chybám předcházet, zjišťovat je a opravovat, odpovídá Komise a v případě sdíleného řízení členské nebo přijímající státy. Interní audit je součástí vnitřní kontroly a pomáhá zajistit správné fungování systémů.

IACS neboli integrovaný administrativní a kontrolní systém je systém, který jsou členské státy EU povinny používat u některých aspektů zemědělských výdajů, jež v současné době představují přibližně 70 % celkových výdajů. Požadavky v rámci tohoto systému stanoví příslušné právní předpisy. Zahrnují údržbu databází, identifikaci pozemků a zvířat a koordinované kontroly. Výdaje, které nepokrývá IACS, spadají pod jiné systémy.

Podle režimu jednotné platby (SPS) je pomoc oddělena od produkce, tzn. zemědělcům nejsou vypláceny platby na základě pěstovaných plodin nebo podle počtu hospodářských zvířat, která chovají. Nároky příjemců jsou založeny buď na platbách obdržených během referenčního období (historický model), nebo podle plochy obhospodařované během prvního roku implementace režimu SPS (regionální model).


Side Bar