Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

  INLEIDING

  De Europese Raad was ingenomen met de uitslag van het Deense referendum
  en met het vooruitzicht dat de procedures voor de bekrachtiging van het
  Verdrag van Maastricht spoedig in alle Lid-Staten zullen zijn voltooid.
  Hij is de overtuiging toegedaan dat deze belangrijke stap een einde zal
  maken aan een lange periode van onzekerheid over de richting van de
  Gemeenschap en dat de Unie deze gelegenheid moet aangrijpen om haar vele
  interne en externe uitdagingen met hernieuwde kracht en vastberadenheid
  tegemoet te treden en daarbij ten volle gebruik te maken van de
  mogelijkheden die het nieuwe Verdrag biedt. De door de Europese Raden in
  Birmingham en Edinburgh opgestelde beginselen betreffende democratie,
  subsidiariteit  en  openheid zullen de leidraad  vormen  voor  de
  tenuitvoerlegging van het nieuwe Verdrag, ten einde de Gemeenschap
  dichter bij haar burgers te brengen.

  De Europese Raad van Kopenhagen heeft bijzondere aandacht besteed
  enerzijds aan maatregelen om de economische en sociale problemen van de
  Gemeenschap,  en  in  het  bijzonder  het  onaanvaardbaar  hoge
  werkloosheidspeil  aan  te  pakken, en anderzijds  aan  de  grote
  verscheidenheid van Europese vredes- en veiligheidsvraagstukken. Hij
  erkent dat alleen op de blijvende steun van de bevolking voor de opbouw
  van Europa mag worden gerekend als kan worden aangetoond dat de
  Gemeenschap een bijdrage levert aan de veiligheid en het welzijn van alle
  burgers.

  De leden van de Europese Raad hielden een gedachtenwisseling met de
  Voorzitter van het Europees Parlement. De discussie vond plaats tegen de
  achtergrond van de grotere politieke en wetgevende rol die het Europees
  Parlement uit hoofde van het Verdrag van Maastricht zal spelen. De
  Europese Raad onderstreepte dat het belangrijk is die bepalingen optimaal
  te benutten en tegelijkertijd het in het Verdrag van  Maastricht
  uitgestippelde institutionele evenwicht volledig te eerbiedigen. Tevens
  benadrukte hij dat de nationale parlementen meer moeten worden betrokken
  bij de activiteiten van de Gemeenschap. Hij juichte de toenemende
  contacten tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement toe.

  1. Groei, concurrentievermogen en werkloosheid

    De Europese Raad is ernstig bezorgd over de huidige werkloosheid en
    de grote gevaren die inherent zijn aan een ontwikkeling waarbij
    steeds meer mensen in de Gemeenschap permanent van de arbeidsmarkt
    worden uitgesloten. De Europese Raad verklaarde dat de Gemeenschap
    en de Lid-Staten vastbesloten zijn het vertrouwen te herstellen door
    een duidelijke strategie ten uitvoer te leggen, zowel op korte als
    op middellange tot lange termijn, om opnieuw tot duurzame groei te
    komen, het concurrentievermogen van de Europese industrie  te
    versterken en de werkloosheid terug te dringen.

    Maatregelen op korte termijn

    De Europese Raad was het erover eens dat gecoördineerde economische
    actie op basis van de beginselen die vervat zijn in het door de
    Europese Raad te Edinburgh vastgestelde "Actieplan van de Lid-Staten
    en de Gemeenschap ter bevordering van de groei en ter bestrijding
    van de werkloosheid", de hoogste prioriteit moet houden. Hij

    verheugde zich over het eerste pakket van nationale en communautaire
    maatregelen dat de Raad (ECOFIN) op 19 april heeft aangenomen, en
    constateerde met voldoening dat een aantal Lid-Staten sedertdien
    uitvoering heeft gegeven aan nieuwe en aanvullende maatregelen die
    op hetzelfde doel zijn gericht.

    Het is van essentieel belang dat de investeringen worden bevorderd.

    De Europese Raad was het erover eens dat op nationaal niveau door de
    Lid-Staten speciale aandacht aan dit doel moet worden besteed bij de
    planning van hun nationale begrotingen voor 1994. De vervroegde
    realisering van overheidsinvesteringen, vooral op het gebied van de
    infrastructuur,  de milieubescherming en  de  stadsvernieuwing,
    alsmede  het  bevorderen van particuliere  investeringen  (met
    bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en huisvesting)
    zijn in deze conjunctuurfase in Europa van bijzonder belang. Een
    lagere belasting op arbeid zou het concurrentievermogen van de
    Europese industrie evenwel ten goede komen. In samenhang hiermee zou
    ook moeten worden gedacht aan fiscale maatregelen om het verbruik
    van de schaarse energiebronnen te reduceren.

  Welke maatregelen op nationaal niveau nog worden genomen zal afhangen van
  de armslag waarover elke Lid-Staat beschikt, maar er moet maximaal
  rekening worden gehouden met het multiplicerend effect van de interne
  markt, hetgeen het nationaal beleid gericht op economisch herstel
  ondersteunt, alsmede met de positieve effecten van een toegenomen groei
  op de nationale begrotingen.

  Op Gemeenschapsniveau verzocht de Europese Raad de EIB om de tijdelijke
  leningsfaciliteit van 5 miljard ecu, waartoe in Edinburgh was besloten,
  in samenwerking met de Commissie met 3 miljard ecu te verhogen en de
  looptijd ervan tot na 1994 te verlengen ; 2 miljard ecu zou bestemd zijn
  voor de transeuropese netwerken en 1 miljard ecu voor de versterking van
  het concurrentievermogen van het midden- en kleinbedrijf in Europa. De
  Raad (ECOFIN) wordt verzocht na te gaan hoe het voor het midden- en
  kleinbedrijf  beschikbare  gedeelte in aanmerking kan  komen  voor
  rentesubsidies  tot  maximaal 3 procentpunten over  vijf jaar.  De
  rentesubsidie zou gekoppeld worden aan het scheppen van werkgelegenheid
  (zoals bij de bestaande EGKS-leningen) en zou gefinancierd worden binnen
  de bestaande financiële vooruitzichten. De Europese Raad zal het bedrag
  voor de faciliteit ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf tijdens
  zijn zitting in december opnieuw bezien in het licht van het gebruik dat
  ervan wordt gemaakt.

  De Europese Raad beklemtoonde het belang van een snelle tenuitvoer-
  legging van het structuurbeleidsprogramma van de Gemeenschap voor de
  jaren 1994-1999. De tenuitvoerlegging van dit programma ten belope van
  160 miljard ecu (of in reële termen drie keer het bedrag van het
  Marshall-hulpprogramma) is essentieel voor de samenhang, zowel als voor
  de groei en het scheppen van werkgelegenheid, niet alleen in de minder
  ontwikkelde regio's maar in de gehele Gemeenschap. De Europese Raad deed
  dan ook een beroep op de Instellingen er zorg voor te dragen dat de
  verordeningen betreffende de structuurfondsen vóór eind juli  1993
  formeel worden aangenomen. Hij nam er nota van dat de Voorzitter van het
  Europees Parlement dit streven onderschrijft. In de wetteksten en bij de
  concrete uitvoering moet het in Edinburgh bereikte akkoord over het
  DELORS II-pakket, ten volle worden geëerbiedigd.

  Daarnaast, en tevens om de investeringsprojecten uit hoofde van de
  structuurfondsen versneld uit te voeren, was de Europese Raad het erover
  eens dat de Raad (ECOFIN) zich moet buigen over een Commissievoorstel
  waarbij de Lid-Staten de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van een
  communautaire "overbruggingsfaciliteit" tegen marktrentepercentages tot
  een maximum van 5 miljard ecu, beschikbaar tot eind 1995. Voor de
  terugbetaling van deze communautaire lening wordt het bedrag in mindering
  gebracht op de toewijzingen uit de structuurfondsen in de volgende jaren.
  Soortgelijke regelingen kunnen ook op het cohesiefonds worden toegepast.

  De Europese Raad legde er de nadruk op dat het van belang is de nieuwe
  bepalingen van het Verdrag van Maastricht met betrekking tot  de
  bevordering van transeuropese netwerken van de hoogste kwaliteit volledig
  te benutten met het oog op de bevordering van de economische en
  industriële groei, de samenhang, de doeltreffende werking van de interne
  markt en de stimulering van de Europese industrie om ten volle gebruik te
  maken van moderne informatietechnologieën. De Europese Raad verzocht de
  Commissie en de Raad om begin 1994 de plannen voor netwerken in alle
  betrokken sectoren (vervoer, telecommunicatie en energie) te voltooien
  en nam met voldoening kennis van de voortgang die geboekt is op het
  gebied van de hoge-snelheidstrein, wegen, binnenwateren en gecombineerd
  vervoer. Hij deed tevens een beroep op de Raad de Commissievoorstellen
  inzake telematicanetwerken met spoed te bestuderen. De Raad dient zich
  op basis van een Commissievoorstel ook te bezinnen over de aansluiting
  tussen de perifere Lid-Staten en de centrale gebieden van de Gemeenschap.

  De langere looptijd en het verhoogde bedrag van de tijdelijke faciliteit
  van Edinburgh, waartoe nu is besloten, zullen een verdere belangrijke
  bijdrage aan deze netwerken mogelijk maken. Transeuropese projecten die
  via een "Verklaring van communautair belang" de goedkeuring van de
  Gemeenschap hebben gekregen zullen uit hoofde van dit en  andere
  communautaire financiële instrumenten een voorkeursbehandeling krijgen.

  Maatregelen op middellange en lange termijn ter bevordering van het
  concurrentievermogen en de werkgelegenheid

  De Europese Raad was het erover eens dat het macro-economische beleid
  dient te worden aangevuld met in elke Lid-Staat te treffen structurele
  maatregelen die aan de nationale kenmerken zijn aangepast, ten einde te
  komen tot een significante verlaging van het onaanvaardbaar  hoge
  werkloosheidspeil, in het bijzonder bij jongeren, langdurig werklozen en
  de ergste gevallen van sociale uitsluiting.

  De Europese Raad hoorde een analyse van de Voorzitter van de Commissie
  aan over de concurrentiepositie van de Europese economie. Hij schaarde
  zich volledig achter deze diagnose.

  De Europese Raad verklaarde ingenomen te zijn met de presentatie door
  Voorzitter Delors van een Europees plan voor economische opleving op
  middellange termijn, getiteld "Op de drempel van de 21ste eeuw", dat aan
  deze conclusies gehecht is (zie bijlage I). De Europese Raad verzocht de
  Commissie om met het oog op zijn bijeenkomst in december 1993, een
  Witboek in te dienen over een strategie op middellange termijn op het
  gebied van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid. De Lid-Staten

  zullen vóór 1 september bij de Commissie voorstellen indienen voor
  specifieke elementen die in dit initiatief verwerkt zouden kunnen worden.
  De Europese Raad verzocht de Commissie haar Witboek tijdig uit te werken,
  opdat het in aanmerking kan worden genomen bij de voorbereidingen van de
  Raad (ECOFIN) met het oog op de algemene richtsnoeren voor  het
  economisch beleid voor de Gemeenschap en de Lid-Staten. De Commissie zal
  de sociale partners hierover raadplegen.

  De Europese Raad herinnerde eraan dat in het Verdrag betreffende de
  Europese  Unie wordt bepaald dat hij deze richtsnoeren dient  te
  bestuderen. Hij verzocht de Raad (ECOFIN) om de Europese Raad in
  december te Brussel op basis van een voorstel van de Commissie ontwerp-
  richtsnoeren voor te leggen die uitgaan van de in de vorige alinea's
  uiteengezette doelstellingen met betrekking tot zowel de korte- als de
  middellange-termijnaspecten, gericht op de bevordering van een duurzame,
  niet-inflatoire groei waarbij rekening wordt gehouden met het milieu.

  Beleid inzake monetaire aangelegenheden en wisselkoersen

  Het monetaire beleid en de stabiliteit van de wisselkoersen vormen
  essentiële factoren in zowel de korte- als de middellange-termijn-
  componenten  van een strategie om de groei te herstellen en  de
  werkloosheid terug te dringen. De Europese Raad was het erover eens dat
  het van primair belang is de budgettaire en economische voorwaarden te
  scheppen om de rentepercentages in Europa op korte termijn te verlagen,
  en daarbij de bestaande kloof tussen de rentetarieven in Europa en die in
  andere belangrijke industrielanden te verkleinen. Elke actie die daartoe
  wordt ondernomen is van essentieel belang ten behoeve van het economisch
  herstel en teneinde de investeringen in Europa te bevorderen.

  De Europese Raad besprak de recente ontwikkelingen van de situatie op het
  gebied van de wisselkoersen. Hij was de mening toegedaan dat de
  beleidslijnen ten aanzien van het Europees Monetair Stelsel die de
  Ministers van Economische Zaken en Financiën tijdens hun informele
  bijeenkomst in Kolding zijn overeengekomen, de juiste richting aangeven.
  De Europese Raad herinnerde eraan dat het wisselkoersbeleid van alle Lid-
  Staten een zaak van gemeenschappelijk belang is. Hij onderstreepte in
  dit verband de belangrijke rol die hier is weggelegd voor het Europees
  Monetair Instituut (EMI). Hij verzocht de Commissie voorstellen in te
  dienen voor alle nodige uitvoeringsmaatregelen in verband met de tweede
  fase van de Economische en Monetaire Unie, zodat de Raad deze zo snel
  mogelijk na de inwerkingtreding van het Verdrag en vóór 1 januari 1994
  kan aannemen.

   Internationale aspecten

    Het optreden van de Gemeenschap en de Lid-Staten zal effectiever
    zijn indien het beleid internationaal wordt gecoördineerd. In dit
    verband toonde de Europese Raad zich voldaan over het resultaat van
    de in april gehouden gezamenlijke vergadering van de Ministers van
    Economische Zaken en Financiën van de EG en de EVA en verzocht hijde
    Raad (ECOFIN) op dit punt nauw contact met de EVA-landen te blijven
    houden. Wat de algemene economie betreft, hoopt de Europese Raad dat
    de Top van de G-7 het in Tokio eens zal worden over een grondslag
    voor een vastberaden streven om de groei van de wereldeconomie te
    bevorderen.

  2. Interne markt en gemeenschappelijke beleidsmaatregelen

    Nu de problemen in verband met het creëren van economische groei en
    het stimuleren van de werkgelegenheid een punt zijn van toenemende
    zorg, is het bestaan van een grote interne markt van 350 miljoen
    personen een belangrijke troef voor de Gemeenschap.

    De Europese Raad juichte de recente besluiten van de Raad (Interne
    Markt) toe en deed een beroep op de Raad tot spoedige aanneming van
    de laatste, nog resterende maatregelen die van groot belang zijn
    voor de goede werking van de interne markt.

    Op het gebied van het vervoer stelde de Europese Raad  met
    tevredenheid vast dat het recente akkoord over de belasting op het
    wegvervoer  de  weg  heeft  vrijgemaakt  voor  een  volledige
    liberalisering van de activiteiten van de wegvervoerders in de
    Gemeenschap, naast de bestaande liberalisering van het lucht- en
    zeevervoer.

    Juridisch is de interne markt een feit sedert 1 januari 1993 ; het
    is van wezenlijk belang dat deze ook in de praktijk een vlotlopend
    mechanisme wordt waardoor het concurrentievermogen van de Europese
    economie wordt verbeterd en voor de burgers zoveel  mogelijk
    economische en sociale voordelen ontstaan. Om dat te bereiken, deed
    de Europese Raad op alle betrokkenen, en in het bijzonder op de
    Commissie en de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten, een beroep
    om samen te werken ten einde ervoor te zorgen dat de interne markt
    efficiënt en met zo min mogelijk administratieve rompslomp wordt
    beheerd.

    De Europese Raad onderstreepte dat de interne markt niet tot stand
    kan worden gebracht zonder dat het vrije verkeer van personen
    evenals dat van goederen, diensten en kapitaal, overeenkomstig
    artikel 8 A van het Verdrag, volledig wordt verwezenlijkt. Hiertoe
    zijn maatregelen vereist, in het bijzonder op het gebied van
    samenwerking bij het bestrijden van misdaad en drugshandel en om tot
    een doeltreffende controle van de buitengrenzen te komen.

    De Europese Raad verzocht de bevoegde Ministers grote spoed te
    zetten achter hun werkzaamheden met het oog op deze maatregelen. Met
    betrekking tot de laatste hangende kwestie in verband met de
    Overeenkomst inzake de overschrijding van de buitengrenzen, stelde
    de Europese Raad met tevredenheid vast dat de betrokken Lid-Staten
    het vaste voornemen hebben geuit om alles in het werk te stellen ten
    einde  zo spoedig mogelijk een voor alle betrokken  partijen
    aanvaardbare oplossing te vinden.

  3. GATT

    De Europese Raad sprak zijn waardering uit over het verslag van de
    Commissie betreffende de tot op heden in de Uruguay-ronde gemaakte
    vorderingen. Hij achtte het van belang dat de Gemeenschap zich
    actief blijft inzetten voor verdere vooruitgang, en de Europese
    identiteit gedurende de hele onderhandelingen vrijwaart.

    De  Europese Raad achtte het van wezenlijk belang  dat  het
    multilaterale proces in Genève over alle onderwerpen, met inbegrip
    van de landbouw, zo spoedig mogelijk weer op gang wordt gebracht,
    zodat voor het eind van het jaar een alomvattende, duurzame en
    evenwichtige overeenkomst kan worden bereikt. Dit is dringend
    gewenst, ten einde op wereldniveau een nieuw, op regels gebaseerd
    handelssysteem te creëren waarin eenzijdige actie uitgesloten is.
    Een op deze basis afgesloten onderhandelingsronde zal bijdragen tot
    de duurzame expansie van de internationale handel, hetgeen van
    vitaal belang is voor de bevordering van economische groei en werk-
    gelegenheid, zowel in Europa als in de wereld.

    Indien tijdig de hoofdelementen van een component betreffende ruime
    toegang tot de markt worden bepaald, en reële vorderingen inzake
    diensten en intellectuele eigendom worden gemaakt, met inbegrip van
    bijdragen van alle GATT-partners, zal dit de dynamiek in stand
    helpen houden en de weg vrijmaken voor een tijdige afronding van het
    definitieve pakket.

  4. Uitbreiding

    De Europese Raad nam nota van de vorderingen bij de toetredings-
    onderhandelingen met Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen. Hij
    constateerde dat de aanvankelijke problemen bij het starten van de
    onderhandelingen nu zijn overwonnen en dat het tempo van de
    onderhandelingen  sneller wordt. Hij herinnerde eraan dat  de
    onderhandelingen met de kandidaatlanden zoveel mogelijk parallel
    dienen plaats te vinden, waarbij elk kandidaatland naar zijn eigen
    merites moet worden behandeld.

    De  Europese  Raad  verzocht de Commissie, de  Raad  en  de
    kandidaatlanden  ervoor te zorgen dat de onderhandelingen  op
    constructieve en vlotte wijze verlopen. De Europese Raad  is
    vastbesloten de nagestreefde eerste uitbreiding van de Europese
    Unie, overeenkomstig de door de Europese Raad te Lissabon en te
    Edinburgh  vastgestelde richtsnoeren, tegen  1 januari 1995  te
    verwezenlijken.

  5. Betrekkingen met Malta en Cyprus

    De Europese Raad was van oordeel dat zijn richtsnoeren  met
    betrekking tot de uitbreiding van de Gemeenschap met de EVA-landen
    geen gevolgen mogen hebben voor de situatie van andere landen die om
    toetreding tot de Unie hebben verzocht. De Unie zal elk van deze
    verzoeken op zijn eigen merites beoordelen.

    De Europese Raad was verheugd over het voornemen van de Commissie om
    binnenkort haar advies over Malta en Cyprus uit te brengen.
    Ditadvies zal op korte termijn door de Raad worden behandeld, met
    inachtneming van de bijzondere situatie waarin elk van beide landen
    verkeert.

  6. Betrekkingen met Turkije

    Met betrekking tot Turkije verzocht de Europese Raad de Raad ervoor
    te zorgen dat de door de Europese Raad in Lissabon vastgestelde
    beleidslijnen voor een intensievere samenwerking met en ontwikkeling
    van de betrekkingen met Turkije daadwerkelijk ten uitvoer worden
    gelegd overeenkomstig hetgeen in het vooruitzicht werd gesteld in de
    Associatieovereenkomst van 1964 en in het protocol van 1970 voor
    het gedeelte dat betrekking heeft op de totstandbrenging van een
    douane-unie.

  7. Betrekkingen met de landen van Midden- en Oost-Europa

   A. De geassocieerde landen

  i) De  Europese  Raad wijdde een uitvoerige bespreking  aan  de
    betrekkingen tussen de Gemeenschap en de landen van Midden- en Oost-
    Europa waarmee de Gemeenschap Europa-overeenkomsten ("geassocieerde
    landen") heeft gesloten of voornemens is te sluiten, zulks aan de
    hand van de mededeling van de Commissie die op verzoek van de
    Europese Raad van Edinburgh is opgesteld.

  ii) De Europese Raad sprak zijn voldoening uit over de  moedige
    inspanningen van de geassocieerde landen om hun economieën, die
    verzwakt zijn door veertig jaar centrale planning, te moderniseren
    en om een spoedige overgang naar een markteconomie te waarborgen.
    De Gemeenschap en haar Lid-Staten betuigen hun steun aan dit
    hervormingsproces. Vrede en veiligheid in Europa hangen af van het
    welslagen van deze inspanningen.

  iii) De Europese Raad stemde er heden in toe dat de geassocieerde landen
    in Midden- en Oost-Europa die dat wensen, lid worden van de Europese
    Unie. De toetreding zal plaatsvinden zodra een geassocieerd land in
    staat is om de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen door
    te voldoen aan de vereiste economische en politieke voorwaarden.

    Het lidmaatschap vereist dat het kandidaat-land is gekomen tot
    stabiele instellingen die de democratie, de rechtsorde, de mensen-
    rechten en het respect voor en de bescherming van minderheden
    garanderen, het bestaan van een functionerende markteconomie alsook
    het vermogen om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de
    Unie het hoofd te bieden. Het lidmaatschap veronderstelt dat de
    kandidaten in staat zijn om de verplichtingen van het lidmaatschap
    op zich te nemen, wat mede inhoudt dat zij de doelstellingen van een
    politieke, economische en monetaire unie onderschrijven.

    Het vermogen van de Unie om nieuwe leden op te nemen, met handhaving
    van de dynamiek van de Europese integratie, is ook een belangrijke
    overweging in het algemeen belang van zowel de Unie als de
    kandidaat-landen.

    De Europese Raad zal de vorderingen van elk geassocieerd land bij
    het vervullen van de voorwaarden voor toetreding tot de Unie van
    nabij blijven volgen en passende conclusies trekken.

  iv) De Europese Raad kwam overeen dat de toekomstige samenwerking met de
    geassocieerde landen op het thans vastgestelde doel van toetreding
    gericht zal zijn. In dit verband heeft de Europese Raad zijn
    goedkeuring gehecht aan het volgende.

   - De  Gemeenschap stelt voor dat de geassocieerde  landen  een
    gestructureerde relatie aangaan met de instellingen van de Unie, in
    het kader van een geïntensiveerde en uitgebreide multilaterale
    dialoog en overleg inzake aangelegenheden van gemeenschappelijk
    belang. De regelingen, waarvan de details uiteengezet zijn in
    Bijlage II bij deze conclusies, behelzen het voeren van een dialoog
    en overleg over tal van onderwerpen en in diverse fora. Indien
    gewenst kunnen, naast de bijeenkomsten van de Voorzitter van de
    Europese Raad en de Voorzitter van de Commissie met hun ambts-
    genoten uit de geassocieerde landen, gezamenlijke bijeenkomsten van
    alle Staatshoofden en Regeringsleiders worden belegd ter bespreking
    van specifieke en tevoren vastgelegde aangelegenheden.

   - In het besef van de cruciale plaats die de handel bij de overgang
    naar een markteconomie inneemt, was de Europese Raad het erover eens
    dat de Gemeenschap in een versneld tempo moet streven  naar
    openstelling van haar markten. Deze stap voorwaarts dient evenwel
    gepaard te gaan met verdere ontwikkeling van de onderlinge handel
    tussen deze landen, alsmede van de handel tussen deze landen en hun
    traditionele  handelspartners.  De Europese  Raad  sprak  zijn
    goedkeuring uit over de door de Raad (Algemene Zaken) in diens
    zitting van 8 juni vastgestelde handelsconcessies. De Raad wordt
    verzocht om, op voorstel van de Commissie, nog vóór de zomervakantie
    de nodige wetteksten aan te nemen.

   - De Gemeenschap zal een aanzienlijk deel van de voor externe
    maatregelen uitgetrokken begrotingsmiddelen blijven reserveren voor
    de landen in Midden- en Oost-Europa, met name via het PHARE-
    programma. De Gemeenschap zal tevens ten volle gebruik maken van de
    mogelijkheid waarin voorzien wordt door de tijdelijke lenings-
    faciliteit  van de EIB om transeuropese  netwerkprojecten  te
    financieren waarbij de landen van Midden- en Oost-Europa betrokken
    zijn. Indien nodig kan een deel van de middelen van het PHARE-
    programma voor omvangrijke verbeteringen van de infrastructuur
    worden aangewend op de door de Raad Algemene Zaken van 8 juni
    bepaalde wijze.

   - De Europese Raad sprak zijn voldoening uit over de aan  de
    geassocieerde landen geboden mogelijkheid om in het kader van de
    Europa-Overeenkomsten aan communautaire programma's deel te nemen,
    en verzocht de Commissie om vóór het eind van het jaar voorstellen
    te doen om nog meer programma's voor de geassocieerde landen open te
    stellen, met als uitgangspunt de programma's die reeds openstaan
    voor deelneming door EVA-landen.

   - De Europese Raad onderstreepte het belang van harmonisatie van de
    regelgeving in de geassocieerde landen met de in de Gemeenschap
    geldende wettelijke voorschriften, in de eerste plaats inzake
    concurrentievervalsing en vervolgens - in het vooruitzicht van de

    toetreding - inzake de bescherming van werknemers, het milieu en de
    consument. De Europese Raad was het erover eens dat ambtenaren uit
    de geassocieerde landen de mogelijkheid moet worden geboden zich te
    bekwamen in het Gemeenschapsrecht en de Gemeenschapspraktijk, en
    besloot tot oprichting van een task force van vertegenwoordigers van
    de Lid-Staten en de Commissie om dit werk te coördineren en in goede
    banen te leiden.

   - De concrete wijze van toepassing van een en ander is nader
    uiteengezet in Bijlage II.

  B. Andere landen in Midden- en Oost-Europa

    De Europese Raad besprak de economische situatie in Albanië. Hij
    sprak zijn voldoening uit over de conclusies van de Raad (ECOFIN) op
    7 juni en over de erkenning door de Gemeenschap van de noodzaak
    Albanië op passende wijze te blijven steunen door schenkingen,
    leningen of beide. De Europese Raad noemde het eveneens van belang
    dat de in de lopende overeenkomst met Albanië opgenomen bepalingen
    inzake politieke dialoog ten volle worden benut.

    Met het oog op de intensivering van de handel en de handels-
    betrekkingen tussen de drie Baltische Staten en de Gemeenschap
    verzocht de Europese Raad de Commissie voorstellen te doen om de
    bestaande handelsovereenkomsten met de Baltische Staten te laten
    uitgroeien tot vrijhandelsovereenkomsten. Het blijft de bedoeling
    dat de Gemeenschap, zodra aan de vereiste voorwaarden is voldaan,
    Europa-overeenkomsten sluit met de Baltische Staten.

  8. Pact inzake stabiliteit in Europa

    De Europese Raad wisselde van gedachten over het Franse voorstel
    voor een initiatief van de Europese Unie voor een Pact inzake
    stabiliteit in Europa. Doel van dit initiatief is, in de praktijk
    uitvoering te geven aan de beginselen die de Europese landen zijn
    overeengekomen inzake eerbiediging van de grenzen en van de rechten
    van minderheden. De Europese Raad was het erover eens dat uit
    recente gebeurtenissen in Europa is gebleken dat nu de tijd rijp is
    voor actie op deze terreinen. Hij juichte het idee toe om gebruik te
    maken van de mogelijkheden van een "gemeenschappelijk optreden",
    overeenkomstig de procedures van het gemeenschappelijk buitenlands
    en veiligheidsbeleid.

    De Europese Raad verzocht de Raad (Algemene Zaken) het voorstel te
    bespreken en verslag uit te brengen op zijn bijeenkomst in december
    1993, met het oog op de organisatie van een  Voorbereidende
    Conferentie over het pact.

  9. Rusland

    De Europese Raad juichte de nieuwe initiatieven toe die door
    President  Jeltsin zijn ontplooid met het oog  op  politieke
    hervormingen in Rusland. Hij sprak de hoop uit dat deze inspanningen
    succes zullen opleveren en zullen bijdragen tot consolidering van
    democratie en een markteconomie.

    De Europese Raad sprak zijn voldoening uit over de  recente
    vooruitgang bij de onderhandelingen over een partnerschaps- en
    samenwerkingsovereenkomst met Rusland. Hij sprak de hoop uit dat
    een dergelijke overeenkomst spoedig kan worden gesloten in het kader
    van een tussen de Gemeenschap en Rusland tot stand te brengen
    contractuele relatie, waarin de politieke en economische rol van
    Rusland op het internationale toneel tot uiting komt en waarbij
    overleg, ook op het hoogste niveau, een vast kenmerk van de relatie
    zal vormen.

    De Europese Raad verheugt zich erop de nauwe samenwerking met
    Rusland op politiek gebied voort te zetten en gezamenlijk bij te
    dragen tot een oplossing voor de internationale crises. Hij ziet dit
    als een essentiële bijdrage aan vrede en stabiliteit in Europa en in
    de wereld. De Europese Raad kwam overeen voor te stellen dat
    regelmatig vergaderingen van de Gemeenschap worden gehouden tussen
    de Voorzitter, de Voorzitter van de Commissie en de Russische
    President.

    De Europese Raad sprak zijn bereidheid uit de steun aan het
    Russische hervormingsproces voort te zetten en te intensiveren. De
    komende Top van de G-7 wordt beschouwd als een goede gelegenheid om
    kracht bij te zetten aan de aanzienlijke inspanningen die reeds zijn
    gedaan ter ondersteuning van de huidige hervormingsmaatregelen in
    Rusland en in andere landen van de voormalige Sovjet-Unie. De
    Europese Raad maakte de balans op van de werkzaamheden  ter
    voorbereiding van de besprekingen tijdens de Top van de G-7 over de
    hulp aan Rusland. De Gemeenschap en haar Lid-Staten hechten er veel
    belang aan dat in Tokio vooruitgang wordt geboekt op de punten die
    verband houden met de nucleaire veiligheid (kerncentrales, kernafval
    en de ontmanteling van kernwapens). Hij verklaarde in dit verband
    verheugd te zijn over het feit dat thans op grote schaal gevolg
    wordt gegeven aan de richtsnoeren die door de Europese Raad in
    Lissabon zijn vastgesteld, alsook over de overeenstemming die
    onlangs in de Raad (ECOFIN) werd bereikt over Euratom-leningen ter
    verbetering van de veiligheid van kerncentrales in de republieken
    van de voormalige Sovjet-Unie en in de landen van Midden- en Oost-
    Europa.

    De Europese Raad onderstreepte tevens hoe belangrijk het is dat het
    Europees Energiehandvest in een concrete realiteit wordt omgezet.

    De Europese Raad zegde toe dat de Gemeenschap haar steun zal
    verlenen aan andere concrete stappen ter bevordering van  de
    doeltreffendheid van de steun aan Rusland en aan concrete projecten
    die gericht zijn op een bespoediging van het privatiseringsproces,
    in  het bijzonder via een passende opleiding  van  Russische
    ondernemers in het kader van de technische bijstand. De Europese
    Raad benadrukte dat de doeltreffendheid van de steun afhangt van het
    bestaan van een op stabiliteit georiënteerd economisch beleid in
    Rusland.

  10. Oekraïne

    De Europese Raad beklemtoonde dat hij zeer geïnteresseerd is in een
    uitbreiding van de samenwerking met Oekraïne. Voor een volledige
    integratie in de internationale gemeenschap is het van wezenlijk
    belang dat Oekraïne aanzienlijke vooruitgang boekt bij het waarmaken
    van zijn toezeggingen in het Protocol van Lissabon in verband met de
    bekrachtiging van Start 1 en de toetreding als niet-kernwapenstaat
    tot het NPV, hetgeen ook de ontwikkeling van zijn betrekkingen met
    de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten zou bevorderen.

  11. Voormalig Joegoslavie

    De Europese Raad heeft de in Bijlage III opgenomen verklaring inzake
    Bosnië-Herzegovina aangenomen.

  12. Betrekkingen met de Maghreb-landen

    De Europese Raad bevestigde dat hij vastbesloten is ervoor te zorgen
    dat de betrekkingen met de Maghreb-landen het niveau en het gewicht
    krijgen die passen bij de nauwe banden die door geografische ligging
    en geschiedenis zijn gesmeed. Dit moet geschieden in het kader van
    een opgewaardeerd partnerschap tussen de Unie en de onderscheiden
    Maghreb-landen.

    De Europese Raad verzocht de Raad spoedig zijn goedkeuring te
    hechten aan de thans in behandeling zijnde ontwerp-richtsnoeren
    inzake een partnerschapsovereenkomst met Marokko.

    Hij nam met voldoening nota van het voornemen van de Commissie om
    spoedig ontwerp-richtsnoeren in te dienen voor onderhandelingen over
    een soortgelijke overeenkomst met Tunesië.

  13. Conclusies van de Ministers van Buitenlandse Zaken

    De Europese Raad nam nota van de conclusies van de Ministers van
    Buitenlandse Zaken met betrekking tot de in Bijlage IV opgenomen
    kwesties.

  14. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Voorbereidende
    werkzaamheden op veiligheidsgebied

    De Europese Raad nam er nota van dat er reeds voorbereidend werk op
    veiligheidsgebied is verricht door de Ministers van Buitenlandse
    Zaken ingevolge het mandaat van de Europese Raad van Edinburgh en
    verzocht hen de werkzaamheden voort te zetten ten einde de nodige
    basiselementen vast te stellen voor een beleid van de Unie op het
    ogenblik dat het Verdrag in werking zal treden.

  15. Een Gemeenschap die dicht bij de burger staat

    De Europese Raad riep alle Instellingen op ervoor te zorgen dat de
    beginselen van subsidiariteit en openheid hecht worden verankerd in
    alle domeinen van de communautaire activiteit en volledig worden
    nageleefd bij het dagelijkse reilen en zeilen van de Instellingen.

    Wat het subsidiariteitsbeginsel betreft nam de Europese Raad er met
    voldoening nota van dat de Commissie thans alleen voorstellen
    indient als zij van oordeel is dat deze aan de subsidiariteits-
    criteria voldoen ; algemeen gesproken juichte hij het toe dat het
    volume van de communautaire wetgeving in het legislatieve programma
    van de Commissie voor 1993 ten opzichte van vroegere  jaren
    substantieel is verminderd. Zeer veelbelovend is ook het ruimere
    overleg dat de Commissie pleegt alvorens substantiële  nieuwe
    voorstellen in te dienen, en in het bijzonder het stelselmatig
    gebruik van "groenboeken" met betrekking tot belangrijke nieuwe
    werkzaamheden, alsmede een kosten/batenanalyse van nieuwe voor-
    stellen. De Europese Raad hoopt dat de Commissie de bestaande en
    voorgestelde wetgeving vóór de bijeenkomst van de Europese Raad in
    december aan het subsidiariteitsbeginsel zal hebben getoetst.

    De Europese Raad nam er met voldoening nota van dat de Raad en de
    Commissie  de  beginselen, richtsnoeren en  procedures  inzake
    subsidiariteit waartoe in Edinburgh is besloten, thans toepassen als
    integrerend deel van het besluitvormingsproces. De Europese Raad
    hoopt dat het Europees Parlement spoedig in staat zal zijn zich
    hierbij aan te sluiten.

    Wat de openheid betreft nam de Europese Raad nota van de eerste
    stappen die gedaan zijn ingevolge de conclusies van de Europese Raad
    van Edinburgh betreffende de openstelling van bepaalde Raadsdebatten
    voor het publiek, de vereenvoudiging en de codificatie van de
    communautaire wetgeving en de voorlichting in het algemeen. Hij
    bevestigde zijn toezegging om het streven naar een opener en
    transparanter Gemeenschap voort te zetten.

    Op het gebied van de toegang van het publiek tot informatie,
    verzocht de Europese Raad de Raad en de Commissie door te gaan met
    hun werkzaamheden op basis van het beginsel dat de burgers recht
    hebben op zo volledig mogelijke toegang tot informatie. Het doel
    moet zijn dat alle noodzakelijke maatregelen voor eind 1993 zijn
    ingevoerd.

    De Europese Raad verzocht het Europees Parlement en de Raad de
    laatste onopgeloste problemen in verband met de instelling van de
    ombudsman tijdig voor de inwerkingtreding van het Verdrag van
    Maastricht te regelen.

  16. Fraude ten koste van de Gemeenschap

    De Europese Raad benadrukte dat het belangrijk is door te gaan met
    de bestrijding van fraude en onregelmatigheden in samenhang met de
    Gemeenschapsbegroting, zowel uit het oogpunt van de daarmee gemoeide
    bedragen als met het oog op het wekken van vertrouwen in de opbouw
    van Europa. Hij beklemtoonde dat het van belang is volledig
    uitvoering te geven aan de bepalingen van het Verdrag van Maastricht
    uit hoofde waarvan de Lid-Staten ter bestrijding van fraude waardoor
    de financiële belangen van de Gemeenschap worden geschaad, dezelfde
    maatregelen moeten nemen als die welke zij treffen ter bestrijding
    van fraude waardoor hun eigen financiële belangen worden geschaad.
    De Europese Raad kijkt uit naar het voortgangsverslag over de
    fraudebestrijdingsstrategie  van  de  Commissie,  dat  van
    desbetreffende voorstellen vergezeld zal gaan. Hij verzocht de
    Commissie die voorstellen uiterlijk in maart 1994 in te dienen.

  17. Racisme en vreemdelingenhaat

    De Europese Raad veroordeelde krachtig de recente aanslagen tegen
    immigranten en vluchtelingen in haar Lid-Staten en betuigde zijn
    diepe medeleven met de onschuldige slachtoffers van deze agressie.

    De Europese Raad herhaalde dat hij vastbesloten is intolerantie en
    racisme in al hun uitingsvormen met alle mogelijke middelen te
    bestrijden. Hij benadrukte dat deze uitingen van intolerantie en
    racisme in onze huidige maatschappij onaanvaardbaar zijn.

    De Europese Raad bevestigde dat hij zich gehouden acht een ieder,
    met inbegrip van immigranten en vluchtelingen, te beschermen tegen
    schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden, zoals die zijn
    vastgelegd in de grondwet en de wetgeving van de Lid-Staten, in het
    Europees Verdrag voor de rechten van de mens en in  andere
    internationale overeenkomsten, met inbegrip van het VN-Verdrag
    inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

    De Europese Raad herinnerde aan zijn eerdere verklaringen over
    racisme en vreemdelingenhaat en besloot zich meer toe te leggen op
    het opsporen en het uit de weg ruimen van de oorzaken ervan. De
    Europese Raad verbond zich ertoe dat de Lid-Staten alles in het werk
    zullen stellen om immigranten, vluchtelingen en anderen tegen
    uitingen en blijken van racisme en intolerantie te beschermen.
                   - - -

  BIJLAGE I

             OP DE DREMPEL VAN DE 21e EEUW
       RICHTSNOEREN VOOR DE ECONOMISCHE OPLEVING VAN EUROPA

  1. De steven gericht houden op de Economische en Monetaire Unie

   Eén enkele munt :

   . consolideert de interne markt en maakt eerlijke en vruchtbare
    mededinging mogelijk ;

   . vergroot de aantrekkelijkheid van investeringen binnen en buiten de
    Gemeenschap, en stimuleert in het algemeen het sparen dat nodig is
    voor het financieren van de grote infrastructuurprojecten ;

   . maakt het mogelijk een positieve invloed uit te oefenen op het
    internationaal monetair stelsel zodat meer stabiliteit wordt bereikt
    en  die  vormen van speculatie  worden  tegengegaan  waardoor
    instabiliteit en onzekerheid ontstaan.

   Hiervoor is het nodig :

   . de weg van de convergentie terug te vinden die het mogelijk maakt
    het groeipercentage op te trekken en arbeidsplaatsen te scheppen in
    de hele Gemeenschap : het eindresultaat hiervan zal  positief
    uitvallen ;

   . voor het nationaal beleid en de bedrijfsstrategieën geloofwaardige,
    duidelijke en begrijpelijke perspectieven te openen, en hiertoe de
    interne markt tot bloei te brengen ;

   . de  opbouw van Europa met de aspiraties van de burgers  in
    overeenstemming te brengen door te wijzen op de voordelen die van de
    ontwikkeling van de Gemeenschap kunnen worden verwacht, door deze
    voordelen tot de andere landen van Europa, en met name die van
    Midden- en Oost-Europa, uit te breiden, welke landen uitgebreide
    groeimogelijkheden voor allen bieden.

  2. Een Gemeenschap die openstaat voor de wereld en solidair is

   . De Gemeenschap moet blijven streven naar een snelle afsluiting van
    de Uruguay-Ronde, van een evenwichtig akkoord, d.w.z. een akkoord
    over alle momenteel onopgeloste problemen.

   . Dit akkoord moet leiden tot de totstandbrenging van een mondiale
    organisatie van de handel die afgestemd is op het feit dat de
    markten en de ondernemingsstrategieën een wereldwijd  karakter
    krijgen.

   . Deze organisatie moet, zonder enige afwijking, in theorie en
    praktijk gebaseerd zijn op een multilaterale aanpak. Zij moet haar
    actie afstemmen op de andere parameters van de wereldeconomie : de
    monetaire ontwikkelingen, de oriëntatie van de geldstromen, de
    evenwichtige verdeling van de lasten van het milieubeleid, de
    sociale vooruitgang, waarop allen recht hebben, en wel in het kader
    van  een gradueel proces dat met de economische  vooruitgang
    verenigbaar is.

  3. Meer samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

   . De doelstelling van 3 % van het bruto nationaal produkt vastleggen
    met betrekking tot de middelen die worden besteed aan onderzoek,
    ontwikkeling en innovatie (tegenover momenteel 2 %).

   . De acties van de Gemeenschap concentreren op wat een meerwaarde kan
    opleveren in vergelijking met het beleid van de Lid-Staten en de
    ondernemingen.

   . Op Europees niveau, met de steun van de andere acties van de
    Gemeenschap, kaders voor samenwerking tussen onze ondernemingen tot
    stand  brengen  om  innovaties  te  doen  renderen  en  de
    produktieprocessen aan te passen.

  4. Een  krachtig netwerk voor vervoers- en  telecommunicatie-infra-
   structuur

   . Door een sneller en goedkoper verkeer van personen, goederen en
    diensten mogelijk te maken zal het concurrentievermogen van de
    Europese economie worden verstevigd.

   . De netwerken zullen een onschatbare bijdrage leveren aan  de
    ruimtelijke ordening en de economische en sociale samenhang.

   . Tien jaar uittrekken voor het stimuleren van de Europese industrie
    (vervoer, bouw, openbare werken, ....) die betrokken is bij het
    ontwerpen  en  het verwezenlijken  van  deze  infrastructuur :
    30 miljard ecu per jaar is hierbij een realistisch streefminimum
    (voor alle financieringen samen).

  5. Een gemeenschappelijke informatieruimte : de technologische revolutie
   komt op gang

   . De weg bereiden voor een gedecentraliseerde economie die steunt op
    juist opgeleide arbeidskrachten en talloze kleine en middelgrote
    bedrijven die onderling samenwerken.

   . Hiervoor moet in Europa een "Europese informatie-infrastructuur"
    worden gecreëerd, een echt bloedvatenstelsel voor de economie van
    morgen,  het  middel om  onze  informatieondernemingen  (tele-
    communicatie, informatica, optische vezels, ...) te stimuleren door
    het vooruitzicht van een groot aanbod, dat zichzelf ook over
    verschillende  jaren uitstrekt. Een initiële  investering  van
    vijf miljard ecu is nodig, om vervolgens tot een jaarlijks programma
    van 5 à 8 miljard ecu per jaar te komen.

   . Europese opleidingskanalen creëren voor deze nieuwe beroepen en het
    werken op afstand aanmoedigen (in de informatie-industrie zelf, voor
    onderwijs, voor geneeskunde, voor sociale dienstverlening, milieu,
    beheer  van  stedelijke agglomeraties ... maar  ook  voor  de
    bestrijding  van  de grote plagen van deze  tijd :  ziekten,
    drugsgebruik, criminaliteit).

  6. Een grondige aanpassing van de onderwijsstelsels

   . Leren leren gedurende het hele leven ; kennen en kunnen combineren.

   . Bij iedereen de vermogens op het gebied van autonomie en innovatie
    ontwikkelen.

   . Een individueel recht op opleiding gedurende het hele leven invoeren
    (elke jongere zou een opleidings-"cheque" ontvangen die hem/haar in
    staat stelt deel te nemen aan cursussen voor onderwijs of aanpassing
    van zijn/haar kennis).

  7. Op weg naar een nieuw ontwikkelingsmodel

   . De inachtneming van het milieu zal het mogelijk maken talrijke
    arbeidsplaatsen te scheppen.

   . De belastingheffing op de zeldzame natuurlijke hulpbronnen zal het
    mogelijk  maken de buitensporige belasting op de  arbeid  te
    verlichten, waardoor het concurrentievermogen van de  Europese
    economie zal worden vergroot.

   . De nieuwe produktiviteitswinsten moeten worden gebruikt voor de
    verbetering van de kwaliteit van het bestaan en de schepping van
    nieuwe arbeidsplaatsen ; het gaat hierbij om de dynamische visie op
    de arbeidsverdeling, waarbij het aanbod van werk wordt vergroot om
    in nieuwe behoeften van kwalitatieve aard te kunnen voorzien, die
    een aanzienlijk en nog maar weinig onderzocht, zo niet weinig bekend
    terrein vormen.

  8. Een actiever arbeidsmarktbeleid

   . Prioriteit voor het aanbieden van een betrekking of werk, dan wel
    een nuttige opleiding aan iedereen die zich op de arbeidsmarkt
    aandient.

   . Technologische en economische veranderingen niet vertragen, maar die
    integendeel vóór zijn en tijdig verwerken.

   . De kwaliteit en de omvang van de diensten en bureaus  voor
    arbeidsvoorziening doen toenemen om zodoende doeltreffend hulp te
    bieden aan iedereen die werkloos is (groei van de uitgaven voor de
    Gemeenschap van 0,1 % tot 0,5 % van het BNP).

                   - - -

  BIJLAGE II

    SAMENWERKING MET DE GEASSOCIEERDE LANDEN IN HET VOORUITZICHT VAN
                 LIDMAATSCHAP

  i) GESTRUCTUREERDE BETREKKINGEN MET DE INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE UNIE

   Met het oog op de toetreding en de voorbereiding daarvan zal, naast de
   bilaterale structuur van de Europa-Overeenkomsten, met de landen van
   Midden- en Oost-Europa waarmee de Gemeenschap zulke overeenkomsten
   heeft gesloten, een multilateraal kader voor een geïntensiveerde
   dialoog en overleg over onderwerpen van gemeenschappelijk belang tot
   stand worden gebracht.

   Dit kader zal inhouden dat er tussen de Raad van de Unie en alle
   geassocieerde  LMOE's  bijeenkomsten  plaatsvinden  over  vooraf
   vastgestelde onderwerpen van gemeenschappelijk belang die onder de
   bevoegdheid van de Unie vallen, met name :

   - communautaire werkterreinen, in het bijzonder met een transeuropese
    dimensie, onder andere op het gebied van energie, milieu, vervoer,
    wetenschap en technologie ;

   - gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid ;

   - binnenlandse zaken en justitiële aangelegenheden.

  Tijdens deze bijeenkomsten wordt overleg gepleegd, maar worden geen
  beslissingen genomen. Mochten de conclusies daadwerkelijke maatregelen
  vergen, dan worden deze maatregelen in het passende institutionele kader
  genomen (gewone communautaire procedure of Associatieraad met elk van de
  geassocieerde staten).

  Op intern vlak worden deze bijeenkomsten volgens de gebruikelijke
  procedures voorbereid, met name om, naar gelang van de behandelde
  onderwerpen, het in te nemen standpunt te bepalen. Ter voorbereiding van
  de bijeenkomsten vinden er contacten met de landen van Midden- en Oost-
  Europa plaats.

  Naast de hierboven uiteengezette algemene structuur voor de dialoog
  zullen bij de gesprekken over aangelegenheden in verband met het
  buitenlands en veiligheidsbeleid ook de volgende regelingen toepassing
  vinden :

  - een Trojka-vergadering op het niveau van de Ministers van Buiten-
   landse Zaken en een vergadering op het niveau van de Directeuren
   Politieke Zaken tijdens elk voorzitterschap ;

  - briefing op het niveau van het Secretariaat na iedere Raad Algemene
   Zaken en na iedere vergadering van de Directeuren Politieke Zaken ;

  - één  Trojka-vergadering op het niveau van de  werkgroepen  per
   voorzitterschap voor de desbetreffende werkgroepen.

  Hiernaast zal met de geassocieerde landen regelmatig Trojka-overleg
  worden gepleegd, voorafgaand aan belangrijke zittingen van de Algemene
  Vergadering van de VN en van de CVSE.

  ii) VERBETERING VAN DE TOEGANG TOT DE MARKT

  a) De douanerechten op de invoer naar de Gemeenschap van gevoelige
   industriegrondstoffen van oorsprong uit de geassocieerde  landen
   (bijlage II b bij de Interimovereenkomsten) worden afgeschaft aan het
   eind van het tweede jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst
   (in plaats van aan het eind van het vierde jaar).

  b) De douanerechten op de invoer van industrieprodukten die
    betrokken zijn bij de consolidatie van het SAP (bijlage III van de
    Interimovereenkomsten) worden afgeschaft aan het eind van het derde
    jaar (in plaats van aan het eind van het vijfde jaar).

  c) De bedragen van de contingenten en de plafonds van bovengenoemde
   bijlage III (consolidatie van het SAP) worden verhoogd met 30 %
   (Polen, de Republieken Tsjechië en Slowakije, Bulgarije, Roemenië) en
   met 25 % (Hongarije) per jaar vanaf de tweede helft van het tweede
   jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst (in plaats van 20 %
   voor Polen, Tsjechoslowakije, Bulgarije, Roemenië en 15 %  voor
   Hongarije).

  d) De heffingen/rechten binnen de contingenten voor landbouwprodukten
   worden zes maanden vóór het in de Overeenkomsten bepaalde tijdstip met
   60 % verlaagd. De verhoging van de contingenten met 10 %, die vanaf
   het derde jaar zou plaatsvinden, wordt zes maanden eerder toegepast
   dan was voorzien.

  e) De vrijstelling van douanerechten vanaf begin 1994 voor  onder
   Verordening nr. 636/82 ressorterende produkten die onder het passieve
   veredelingsverkeer vallen, wordt uitgebreid in overeenstemming met
   genoemde verordening die voor dit doel zal worden gewijzigd.

  f) De douanerechten op de invoer in de Gemeenschap van textielprodukten
   worden verlaagd met het oog op hun volledige afschaffing aan het eind
   van een periode van vijf jaar die begint bij de inwerkingtreding van
   de Overeenkomst (in plaats van zes jaar).

  g) De douanerechten op de invoer die in de Gemeenschap van toepassing
   zijn op EGKS-staalprodukten van oorsprong uit de geassocieerde landen
   worden afgeschaft uiterlijk aan het eind van het vierde jaar na de
   inwerkingreding van de Overeenkomst (in plaats van aan het eind van
   het vijfde jaar), op voorwaarde dat de specifieke besluiten met
   betrekking tot de handel in staalprodukten worden nageleefd.

  h) De Raad verzoekt de Commissie een haalbaarheids- en effectstudie te
   maken van een cumulatie van de oorsprongregels die zich uitstrekt tot
   de produkten uit de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa en
   de EVA-landen, en hem in het licht van de resultaten van die studie
   passende voorstellen voor te leggen.

  iii) DE BIJSTAND DOELTREFFENDER MAKEN

  a) De Gemeenschap zal de ontwikkeling van infrastructuurnetwerken in
   Midden- en Oost-Europa steunen, zoals besloten tijdens de bijeenkomst
   van Edinburgh. De EIB, de EBRD en de andere internationale financiële
   instellingen zullen in dit proces de leiding nemen.

  b) De Gemeenschap zal via het PHARE-programma technische bijstand bieden
   om grote infrastuctuurverbeteringen in de landen van Midden- en Oost-
   Europa voor te bereiden en te vergemakkelijken. Binnen de bestaande
   budgettaire grenzen zal de Gemeenschap, zonder het wezenlijke karakter
   van het PHARE-programa geweld aan te doen, ook bereid zijn om op
   verzoek van Midden- en Oosteuropese partners uit PHARE beperkte
   aanvullende middelen ter beschikken te stellen voor kapitaaluitgaven
   die uit deze technische bijstand voortvloeien, zulks in specifieke
   gevallen waarin is vastgesteld dat dergelijke aanvullende middelen van
   essentieel belang zijn, en een noodzakelijke component vormen voor
   projecten

   - die  gezamenlijk door de EIB en/of internationale  financiële
    instellingen en de begunstigde landen worden gefinancierd,

   - die niet particulier kunnen worden gefinancierd,

   - die in het belang van de Gemeenschap zijn, in het bijzonder zoals
    omschreven in de relevante Gemeenschapsteksten.

  c) Deze aanvullende middelen bedragen niet meer dan 15 % van de totale
   jaarlijkse betalingsverplichtingen in het kader van PHARE.

  d) De Commissie zal de aanwending van PHARE-middelen ter ondersteuning
   van de ontwikkeling van de infrastructuur in Midden- en Oost-Europa
   per geval evalueren. Aan de hand van de beschikbare studies zal zij
   daarbij rekening houden met de financiële situatie van het begunstigde
   land.  De financiële instellingen die leningen  voor  projecten
   verstrekken, zullen op de normale wijze hun eigen beoordelingen maken.
   In ieder afzonderlijk geval zal de Commissie ervoor zorgen dat er
   plaatselijk voldoende aan de financiering van het project wordt
   bijgedragen, ten einde de betrokkenheid van de begunstigde regering
   bij het project te waarborgen.

   De Commissie zal vermijden dat de voor dit doel beschikbare PHARE-
   middelen teveel in afzonderlijke ontvangende landen terechtkomen en
   zal daarom voorkomen dat een te groot deel van de  nationale
   programma's op dit doel wordt gericht.

   Voorstellen zullen op de normale wijze worden voorgelegd aan het
   PHARE-beheerscomité.

  iv) HET BEVORDEREN VAN DE ECONOMISCHE INTEGRATIE

    Wat betreft de harmonisatie van de wetgevingen hebben de landen van
    Midden- en Oost-Europa zich er in de Europese overeenkomsten toe
    verbonden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeen-
    komsten voorschriften toe te passen die parallel lopen met die van
    het Verdrag van Rome en handelsbeperkende praktijken, misbruik van
    machtsposities en overheidssteun die de mededingingsvoorwaarden
    vervalsen of dreigen te vervalsen, te verbieden. Daarnaast is het
    met het oog op de toetreding van bijzonder belang dat er vorderingen
    worden gemaakt op andere door de Europa-overeenkomsten bestreken
    gebieden, met name betreffende de bescherming van werknemers, het
    milieu en de consument.

  De opleiding van ambtenaren van de geassocieerde landen op het gebied van
  de communautaire wetgeving en procedures zal eveneens bijdragen tot de
  voorbereiding op de toetreding.

  De Commissie en de bevoegde instanties van de Lid-Staten zullen worden
  ingeschakeld om te helpen bij de harmonisatie van de wetgeving, onder
  meer ook bij de technische bijstand voor de opleiding van ambtenaren. Er
  zal een task force van vertegenwoordigers van de Lid-Staten en de
  Commissie worden opgericht om deze werkzaamheden te coördineren en te
  leiden.

  De Commissie zal nagaan welke communautaire programma's kunnen worden
  opengesteld voor deelneming door de landen van Midden- en Oost-Europa.
  Zij zal tegen eind 1993 voorstellen dienaangaande bij de Raad indienen.

                   - - -

  BIJLAGE III

           VERKLARING INZAKE BOSNIE-HERZEGOVINA

  De Europese Raad wisselde op basis van een verslag van Lord Owen aan de
  Ministers van gedachten over de uiterst hachelijke situatie in het
  voormalige Joegoslavië en over de meest recente onderhandelingen tussen
  de bij het conflict in Bosnië-Herzegovina betrokken partijen.

  De Europese Raad spreekt zijn volledige vertrouwen uit in de Co-
  voorzitters van de Stuurgroep van de Internationale Conferentie inzake
  het Voormalige Joegoslavië en spoort hen aan hun inspanningen voort te
  zetten om te komen tot een eerlijke en levensvatbare regeling die voor
  elk van de drie bevolkingsgroepen van Bosnië-Herzegovina aanvaardbaar is.
  De Europese Raad zal zich niet neerleggen bij een door de Serven en
  Kroaten gedicteerde territoriale oplossing die ten koste van de Bosnische
  moslims gaat.

  De Europese Raad bevestigt nogmaals ervan overtuigd te zijn dat een via
  onderhandelingen tot stand gekomen regeling gebaseerd moet zijn op de
  beginselen van de Conferentie van Londen die in het Vance/Owen-plan zijn
  terug te vinden, waaronder met name de onafhankelijkheid, soevereiniteit
  en territoriale onschendbaarheid van Bosnië-Herzegovina, de bescherming
  van  de  mensenrechten  en de rechten  van  de  minderheden,  de
  ontoelaatbaarheid van gebiedsuitbreiding door geweld, de vitale noodzaak
  van humanitaire hulpverlening aan de mensen in nood, en de vervolging van
  oorlogsmisdaden en van inbreuken op het internationale humanitaire recht.

  De Europese Raad steunt de oproep van de regering van Bosnië-Herzegovina
  tot het onmiddellijk instellen van een staakt-het-vuren. Hij bevestigt
  nogmaals dat bredere internationale steun nodig is voor de humanitaire
  hulp en voor een gegarandeerd veilige doortocht van de konvooien.

  Een spoedige tenuitvoerlegging van de resoluties van de VN-Veiligheids-
  raad  over veilige gebieden vormt een onmisbare bijdrage aan  de
  verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen. De Europese  Raad
  besloot positief te reageren op het verzoek van de Secretaris-Generaal
  van de VN om mensen en middelen ter beschikking te stellen. Hij drong er
  bij de Lid-Staten op aan om binnen hun mogelijkheden aan dit verzoek te
  voldoen. De Europese Raad doet tegelijkertijd een beroep op de andere
  leden van de internationale gemeenschap om hetzelfde te doen.

  De sancties zullen van kracht blijven en worden verscherpt, totdat aan de
  door de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap gestelde voorwaarden
  voor de intrekking ervan is voldaan. De Gemeenschap en haar Lid-Staten
  zullen voor de strikte toepassing van de sancties aanvullende middelen
  ter beschikking stellen.

                   - - -

  BIJLAGE IV

  De Ministers van Buitenlandse Zaken, in het kader van de Europese Raad op
  21 en 22 juni te Kopenhagen bijeen, bereikten overeenstemming over de
  volgende conclusies :

  Afrika

  Europa is Afrika's belangrijkste partner, zowel op politiek als op
  economisch gebied en met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking. De
  Europese Raad benadrukte het belang van een voortgezette samenwerking op
  basis van solidariteit.

  In 1993 hebben de Gemeenschap en haar Lid-Staten een aantal stappen gezet
  op de weg naar een intensievere en ruimer opgezette samenwerking met
  Afrika.  De Europese Raad benadrukte het belang dat een  verdere
  uitbreiding van de samenwerking heeft voor de democratisering, de
  vreedzame ontwikkeling en de ontwikkelingsbijstand.

  De Gemeenschap en haar Lid-Staten voelen zich ertoe verbonden hun steun
  te verlenen aan het steeds verder voortschrijdende democratiserings-
  proces in Afrika, met inbegrip van steun voor goed leiderschap, gezond
  economisch beheer en eerbied voor de mensenrechten. De Europese Raad
  verwees  naar  de resolutie inzake  mensenrechten,  democratie  en
  ontwikkeling die op 28 november 1991 door de Raad (Ontwikkeling) is
  aangenomen.

  De Gemeenschap en haar Lid-Staten hebben zich actief ingezet voor het
  verkiezingsproces in een aantal Afrikaanse landen. Zij zullen ernaar
  blijven streven deze inzet te coördineren ten einde ervoor te zorgen dat
  alle Afrikaanse landen die zich in een overgangsfase naar de democratie
  bevinden de nodige steun en aandacht krijgen.

  Het succesvolle referendum over onafhankelijkheid van Eritrea na dertig
  jaren burgeroorlog heeft de hoop doen groeien dat conflicten in Afrika op
  een vreedzame wijze kunnen worden opgelost.

  De Europese Raad verheugde zich erover dat de landen van Afrika, zoals in
  het recente verleden in een aantal gevallen kon worden geconstateerd, er
  steeds meer naar streven tot een oplossing te komen voor de crises en de
  gewapende conflicten. De Europese Raad hoopte ook dat de Staatshoofden
  van de OAE-landen zich op de komende Top te Kairo zullen buigen over de
  belangrijke vraag hoe conflicten kunnen worden voorkomen en opgelost. Met
  de OAE zijn nuttige contacten gelegd tijdens het bezoek van  de
  Secretaris-Generaal van deze organisatie aan Kopenhagen in juni.

  De Gemeenschap en haar Lid-Staten hebben de ontwikkelingssamenwerking
  met Afrika verder uitgebreid. De Overeenkomst van Lomé vormt een
  belangrijk onderdeel van deze samenwerking. De effectiviteit en snelheid
  bij de tenuitvoerlegging van het Europees Ontwikkelingsfonds worden
  steeds groter, hetgeen ten goede komt aan alle partijen.

  De Ministers van Ontwikkelingssamenwerking hebben ingestemd met een
  speciaal rehabilitatie-initiatief ten behoeve van Afrika. Een bedrag van
  ten minste 100 miljoen ecu zal direct worden toegewezen aan versnelde
  rehabilitatieprogramma's  in daartoe uitgekozen landen bezuiden  de
  Sahara. De Raad van Ministers bezint zich over nog zo'n speciaal
  rehabilitatieprogramma voor de ontwikkelingslanden.

  Zuid-Afrika

  De Europese Raad sprak zijn tevredenheid uit over de grote vooruitgang
  die recent geboekt is bij het onderhandelingsproces in Zuid-Afrika. De
  Europese Raad sprak de hoop uit dat de partijen in de zeer nabije
  toekomst tot een akkoord zullen komen dat Zuid-Afrika stevig op het spoor
  naar de democratie zal zetten.

  De instelling van een Uitvoerende Raad voor de overgangsperiode zal een
  verdere stap zijn in de richting van de normalisering en intensivering
  van de politieke en economische betrekkingen tussen de Gemeenschap en
  haar Lid-Staten en Zuid-Afrika.

  De Europese Raad bevestigde nogmaals het zijne te willen bijdragen tot de
  economische  en sociale ontwikkeling van het  nieuwe  Zuid-Afrika.
  Wederopbouw en een duurzame economische groei kunnen slechts tot stand
  komen in een democratische en niet gewelddadige context. De Gemeenschap
  en haar Lid-Staten zijn dan ook bereid steun te verlenen aan de eerste
  vrije verkiezingen, die in april 1994 worden verwacht, en daartoe onder
  meer waarnemers te zenden ; voorts zijn zij bereid hun steun aan het
  democratiseringsproces te verruimen en zich nog meer in te spannen om
  het geweld om te buigen.

  Soedan

  De Europese Raad sprak zijn bezorgdheid uit over de voortdurende
  burgeroorlog in Soedan tussen de regering in Khartoem en de SPLA-facties
  in het zuiden. Circa 500 000 mensen zijn hierbij al om het leven gekomen
  en nog veel meer hebben hun woonplaats moeten verlaten. De te Abuja
  gevoerde besprekingen tussen de partijen hebben de oplossing niet veel
  dichterbij gebracht. Ook bestaat er ernstige bezorgdheid over  de
  mensenrechtensituatie in Soedan, waarbij melding moet worden gemaakt van
  repressie van de burgerbevolking in Noord Soedan door de regering, van
  moorden, arrestaties en martelingen door het regeringsleger in de
  oorlogsgebieden alsmede van moorden, arrestaties en terechtstellingen
  door het rebellenleger. De Europese Raad dringt er bij de regering van
  Soedan op aan geen acties te steunen die een bedreiging vormen voor een
  constructieve band met de Gemeenschap en de Lid-Staten.

  De Europese Raad stelde met voldoening vast dat de internationale
  gemeenschap thans verhoogde aandacht besteedt aan de menselijke tragedie
  die zich in dit land voltrekt. Een missie van de EG-Trojka van de
  Ministers van Ontwikkelingssamenwerking bevindt zich momenteel in Soedan
  om de nadruk te leggen op de ernst waarmee de Gemeenschap en haar Lid-
  Staten deze humanitaire crisis bekijken en op de dringende noodzaak voor
  alle partijen om een oplossing voor de problemen te vinden. Op basis van
  het verslag van deze missie zullen de Gemeenschap en haar Lid-Staten
  nagaan hoe zij op de beste wijze verder kunnen bijdragen tot een
  verlichting van het lot van het Soedanese volk, met inbegrip van het
  herstel van de eerbied voor de mensenrechten.

  Somalië

  De Europese Raad toonde zich ingenomen met de grote inspanningen die de
  Verenigde Naties zich getroosten om bij te dragen tot herstel van vrede
  en veiligheid, tot verzoening en tot een politiek vergelijk in Somalië en
  om nog een menselijke tragedie te voorkomen. Belangrijke doelstellingen
  zijn in dat verband de ontwapening van de clans alsmede het herstel van
  recht en orde. De Staatshoofden en Regeringsleiders veroordeelden de
  aanval op de Pakistaanse VN-soldaten die heeft geleid tot de dood van 23
  van hen en tot een nog veel groter aantal gewonden. Degenen die daarvoor
  verantwoordelijk zijn moeten voor de rechter worden gebracht. Zij
  betreurden ook de slachtoffers onder de burgerbevolking en betuigden hun
  medeleven aan allen die door deze tragische gebeurtenissen worden
  getroffen. De Europese Raad deed een beroep op alle partijen om onverkort
  uitvoering te geven aan de resoluties van de Veiligheidsraad.

  Angola

  De Europese Raad betreurde ten zeerste dat de onderhandelingen tussen de
  Angolese Regering en UNITA zijn opgeschort en dat UNITA blijft proberen
  langs militaire weg meer grondgebied te veroveren. De Europese Raad gaf
  zijn volledige steun aan Resolutie 834 van de Veiligheidsraad van 1 juni
  1993 waarin de handelswijze van UNITA ten strengste wordt veroordeeld en
  waarin beide partijen ertoe worden opgeroepen zo spoedig mogelijk opnieuw
  aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en weer tot een staakt-het-
  vuren te komen. De Europese Raad herhaalde dat deze crisis slechts kan
  worden opgelost via een vreedzame regeling die gebaseerd is op nationale
  verzoening en op de beginselen van de vredesovereenkomst. De Europese
  Raad toonde zich uiterst bezorgd over de humanitaire situatie in Angola.
  Hij doet een beroep op UNITA om het VN-plan voor humanitaire steun te
  aanvaarden. De Gemeenschap en haar Lid-Staten verbonden zich ertoe in te
  gaan op het VN-verzoek om steun ingevolge de Donoren-conferentie van 3
  juni.

  Mozambique

  De Europese Raad betreurde de ernstige vertraging die het vredesproces in
  Mozambique heeft opgelopen. Hoewel het standhouden van het staakt-het-
  vuren hoop geeft, is het niettemin zeer ontmoedigend dat bij de
  tenuitvoerlegging van de vredesovereenkomst niet veel vooruitgang is
  geboekt. De Europese Raad deed een beroep op de Regering van Mozambique
  en op RENAMO om de verplichtingen na te komen die zij bij het
  ondertekenen van de vredesovereenkomst zijn aangegaan. Voorts zegden de
  Gemeenschap en haar Lid-Staten nogmaals toe een bijdrage te zullen
  leveren aan de rehabilitatie en de economische en sociale ontwikkeling
  van Mozambique.

  Liberia

  De Europese Raad betreurde de recente zinloze moorden op burgers in
  Liberia. Deze moorden benadrukken dat het de hoogste tijd is een
  politieke oplossing voor deze crisis te vinden. De Gemeenschap en haar
  Lid-Staten herhaalden dat zij de Overeenkomst van Yamoussoukro IV het
  best mogelijke kader achten voor een dergelijke vreedzame oplossing van
  het conflict in Liberia en zij drongen er bij alle partijen op aan hun
  steun te verlenen aan de inspanningen van de speciale gezanten van de VN
  en van de OAE om een vreedzaam einde te maken aan de burgeroorlog.

  Malawi

  De Europese Raad toonde zich ingenomen met de vreedzame en doeltreffende
  afwikkeling van het op 14 juni in Malawi gehouden referendum, alsook over
  de duidelijke verbetering van de omstandigheden waaronder de laatste
  fases van de campagne verliepen. De Gemeenschap en haar Lid-Staten zijn
  ervan overtuigd dat het resultaat een eerlijk beeld geeft van de mening
  van de burgers van Malawi. Zij drongen er bij de politieke leiders van
  Malawi op aan in deze nieuwe situatie nauw samen te werken bij het
  vrijwaren van de mensenrechten, het bevorderen van de democratie en het
  aanpakken van de nog hangende beleidsproblemen om aldus de weg te effenen
  voor de hervatting van een integrale economische samenwerking.

  Zaïre

  De Europese Raad verklaarde nogmaals dat hij het proces van nationale
  verzoening ondersteunt en wenst uitdrukking te geven aan zijn bezorgdheid
  over de verslechtering van de situatie in Zaïre die gemarkeerd wordt door
  een  stopzetting van het democratiseringsproces en door  herhaalde
  inbreuken op de mensenrechten, met name in de vorm van willekeurige
  arrestatie en detentie van personen vanwege hun opvattingen.

  De Europese Raad hekelde voorts het aanzetten tot etnische haat, die tot
  uiting komt in politiek geweld en in excessen in bepaalde regio's van het
  land, met massale volksverhuizingen als gevolg. De Europese  Raad
  herhaalde zijn steun aan de Voorzitter van de Hoge Raad van de Republiek
  en spoorde hem aan om zijn inspanningen voort te zetten.

  Nigeria

  De Europese Raad nam met grote bezorgdheid nota van de  recente
  ontwikkelingen in Nigeria, waardoor de overgang naar een burgerregering
  na de succesvolle presidentsverkiezingen van 12 juni op de helling zou
  kunnen komen te staan. De Europese Raad sprak de hoop uit dat de overgang
  naar een burgergezag toch zal kunnen worden voortgezet zodat onverwijld
  in de grootste natie van Afrika een volledige democratie kan worden
  ingevoerd.

  Midden-Oosten

  De Europese Raad sprak zijn voldoening uit over de hervatting van de
  bilaterale besprekingen die gericht zijn op een rechtvaardige, duurzame
  en allesomvattende regeling van het Arabisch-Israëlisch conflict en van
  de Palestijnse kwestie. De Europese Raad drong er bij alle betrokken
  partijen op aan voort te bouwen op de reeds bereikte resultaten en
  vooruitgang te boeken via inhoudelijke onderhandelingen in een sfeer van
  goede wil en compromisbereidheid.

  De Europese Raad drong er nogmaals bij alle betrokken partijen op aan
  zich te onthouden van alle maatregelen die het vredesproces zouden kunnen
  ondermijnen. Hij blijft ervan overtuigd dat de door de Gemeenschap en
  haar  Lid-Staten  voorgestelde  vertrouwenwekkende  maatregelen  en
  duidelijke verbeteringen van de omstandigheden ter plaatse, met inbegrip
  van de mensenrechtensituatie, ertoe kunnen bijdragen om het vredesproces
  met succes af te ronden.

  De Gemeenschap en haar Lid-Staten zullen, in overeenstemming met hun
  algemeen bekende principiële standpunten, een actieve, constructieve en
  evenwichtige rol blijven spelen in het vredesproces van het Midden-
  Oosten, zowel op bilateraal als op multilateraal niveau. Zij prezen de
  niet aflatende inspanningen van de mede-organisatoren om vooruitgang te
  boeken en zijn bereid om deel te nemen aan internationale afspraken ter
  ondersteuning van een vredesregeling.

  Centraal-Amerika

  De Europese Raad nam met voldoening nota van de vooruitgang die in
  Centraal-Amerika is geboekt bij het streven naar vrede, dialoog en
  verzoening, en van de resultaten die bij de consolidering van de
  democratie en de regionale integratie zijn bereikt.

  In dit verband verklaarde de Europese Raad verheugd te zijn over de
  vooruitgang bij de uitvoering van de vredesregeling van El Salvador ;
  voorts deed hij een beroep op de ondertekenaars om alle overige verbinte-
  nissen na te komen, met inbegrip van de aanbevelingen van de ad hoc
  commissie en de Commissie van de Waarheid, ten einde het vredesproces te
  voltooien en tot nationale verzoening te komen.

  De Europese Raad sprak zijn voldoening uit over het vreedzame en voor de
  grondwet positieve resultaat van de recente crisis in Guatemala en hoopt
  dat de benoeming van een nieuwe constitutionele President een bijdrage
  zal leveren aan de versterking van de democratische instellingen, de
  volledige eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden
  en de hervatting van de vredesonderhandelingen.

  De Europese Raad sprak voorts zijn voldoening uit over de ondertekening
  in San Salvador van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
  Gemeenschap en de landen van Centraal-Amerika, die ertoe zal bijdragen de
  onderlinge samenwerking te intensiveren en uit te breiden.

  Cambodja

  De Europese Raad verheugde zich over de - mede door toedoen van de
  Verenigde Naties - georganiseerde verkiezingen in Cambodja, waaruit het
  verlangen van het Cambodjaanse volk naar vrede en democratie is gebleken.

  Hij nam akte van het besluit van de Grondwetgevende Vergadering waarbij
  Prins Norodom Sihanouk als hoofd van de Cambodjaanse Staat wordt
  bevestigd. Hij sprak de wens uit dat het vredesproces in de beste
  omstandigheden kan worden afgerond met de aanneming, binnen drie maanden,
  van een grondwet en met de spoedige vorming van een regering die het
  mogelijk zal maken de nationale verzoening op gang te brengen.

                   * * *

Side Bar