Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

  Indledning

  Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med resultatet af den danske
  folkeafstemning  og  med udsigterne til en hurtig  afslutning  af
  procedurerne  til  ratifikation  af  Maastricht-Traktaten  i  alle
  medlemsstaterne. Det er fast besluttet på, at dette vigtige skridt skal
  markere afslutningen på en lang periode med usikkerhed om, i hvilken
  retning Fællesskabet bevæger sig, og være anledningen til, at Unionen med
  fornyet styrke og beslutsomhed kan tage de mange udfordringer op, som den
  står overfor både indadtil og udadtil, ved fuldt ud at udnytte de
  muligheder, som den nye Traktat giver. De principper, som Det Europæiske
  Råd i Birmingham og Edinburgh fastlagde med hensyn til demokrati, nærhed
  og åbenhed, skal være ledende for gennemførelsen af den nye traktat med
  det formål at bringe Fællesskabet nærmere sine borgere.

  Det Europæiske Råd i København lagde særlig vægt på to sagsområder: på
  den ene side foranstaltninger med henblik på at løse de økonomiske og
  sociale problemer, som Fællesskabet står overfor, især den uacceptabelt
  høje arbejdsløshed, og på den anden side den brede vifte af spørgsmål,
  der vedrører fred og sikkerhed i Europa. Det erkender, at kun hvis det
  påvises, at Fællesskabet aktivt medvirker til at skabe sikkerhed og
  velfærd for alle borgere, kan Fællesskabet regne med fortsat støtte fra
  offentligheden til opbygningen af Europa.

  Medlemmerne af Det Europæiske Råd havde en udveksling af synspunkter med
  formanden for Europa-Parlamentet. Drøftelserne blev ført på baggrund af
  den øgede politiske og lovgivningsmæssige rolle, som Europa-Parlamentet
  skal spille i henhold til Maastricht-Traktaten. Det Europæiske Råd
  understregede betydningen af at udnytte disse bestemmelser bedst muligt,
  samtidig med at den balance mellem institutionerne, der er fastsat i
  Maastricht-Traktaten, respekteres fuldt ud. Det fremhævede samtidig
  behovet for, at de nationale parlamenter i højere grad inddrages i
  Fællesskabets aktiviteter. Det hilste den øgede kontakt mellem de
  nationale parlamenter og Europa-Parlamentet velkommen.

  1. Vækst, konkurrenceevne og arbejdsløshed

    Det  Europæiske Råd er stærkt foruroliget over den  nuværende
    arbejdsløshedssituation og den alvorlige fare, der ligger i en
    udvikling, hvor tendensen er, at et stigende antal mennesker i
    Fællesskabet er ved at miste kontakten med arbejdsmarkedet for altid.
    Det Europæiske Råd forsikrede, at Fællesskabet og dets medlemsstater
    er fast besluttet på at genoprette tilliden ved at gennemføre en klar
    strategi - både på kort og mellemlang til lang sigt - for at
    genetablere  en  bæredygtig  vækst,  styrke  EF-industriens
    konkurrenceevne og nedbringe arbejdsløsheden.

    Foranstaltninger på kort sigt

    Det Europæiske Råd var enigt om, at en samordnet økonomisk indsats
    baseret  på principperne i "Medlemsstaternes  og  Fællesskabets
    handlingsplan  til  fremme  af  væksten  og  bekæmpelse  af
    arbejdsløsheden", der blev udarbejdet af Det Europæiske Råd i
    Edinburgh, fortsat skal prioriteres højest. Det hilste den indledende
    pakke af nationale foranstaltninger og EF-foranstaltninger, som Rådet
    (økonomi  og finans) udarbejdede på samlingen den 19.  april,
    velkommen og noterede med tilfredshed, at nogle medlemsstater siden
    da har gennemført nye og supplerende foranstaltninger i samme øjemed.

    Investeringsfremme er af afgørende betydning.

    Det Europæiske Råd var enigt om, at medlemsstaterne på nationalt plan
    skal lægge særlig vægt på dette mål i deres budgetlægning for 1994.
    Fremskyndelse af offentlige investeringer, navnlig i infrastruktur,
    miljøbeskyttelse og byfornyelse, og fremme af private investeringer
    (navnlig med henblik på de små og mellemstore virksomheder og
    boligbyggeri) er særlig vigtig i den nuværende fase af den økonomiske
    cyklus  i Europa. Lavere arbejdsmarkedsafgifter ville øge  EF-
    industriens konkurrenceevne. I den forbindelse bør også skatte- og
    afgiftsmæssige foranstaltninger overvejes med henblik på at nedbringe
    forbruget af knappe energiressourcer.

    Selv om yderligere nationale foranstaltninger vil afhænge af den
    enkelte medlemsstats råderum, må der fuldt ud tages hensyn til det
    indre markeds multiplikatorvirkning, der understøtter den nationale
    økonomiske genopretningspolitik, og til den positive indvirkning på
    nationale budgetter, som en øget vækst vil få.

    På fællesskabsniveau opfordrede Det Europæiske Råd Den Europæiske
    Investeringsbank til i samarbejde med Kommissionen at øge den
    midlertidige lånefacilitet på 5 mia. ecu, der blev vedtaget i
    Edinburgh, med 3 mia. ecu og at forlænge dens varighed til ud over
    1994; 2 mia. ecu afsættes til de transeuropæiske net, og 1 mia. ecu
    til at styrke de små og mellemstore europæiske  virksomheders
    konkurrenceevne. Rådet (økonomi og finans) opfordres til at overveje,
    hvorledes der for den del, der kommer de små og mellemstore
    virksomheder til gode, vil kunne ydes en rentegodtgørelse på indtil 3
    procentpoint over 5 år. Rentegodtgørelsen skal kædes sammen med
    jobskabelse  (i lighed med de eksisterende EKSF-lån) og  skal
    finansieres  inden for de gældende finansielle  overslag.  Det
    Europæiske Råd vil nyvurdere beløbet for de små og mellemstore
    virksomheders facilitet på samlingen i december på baggrund af,
    hvordan den er blevet udnyttet.

    Det  Europæiske  Råd understregede betydningen  af  en  hurtig
    gennemførelse af Fællesskabets strukturpolitiske program for perioden
    1994-1999. Gennemførelsen af dette program, der beløber sig til 160
    mia. ecu (der i faste priser svarer til tre gange værdien af
    Marshall-hjælpeprogrammet), er væsentlig for at skabe samhørighed
    såvel som vækst og beskæftigelse, ikke blot i de mindre gunstigt
    stillede områder af Fællesskabet, men i Fællesskabet som helhed. Det
    Europæiske Råd opfordrede derfor institutionerne til at sikre, at
    forordningerne om strukturfondene vedtages formelt inden udgangen af
    juli 1993. Det noterede sig, at formanden for Europa-Parlamentet var
    enig i dette mål. Lovteksterne samt den praktiske gennemførelse skal
    være i fuld overensstemmelse med den aftale, der blev opnået om
    DELORS II-pakken i Edinburgh.

    I  tilslutning  hertil og for at  fremskynde  tidsplanen  for
    investeringsprojekterne under strukturfondene, vedtog Det Europæiske
    Råd, at Rådet (økonomi og finans) skal behandle et forslag fra
    Kommissionen, som vil sætte medlemsstaterne i stand til at trække på
    en mellemliggende EF-facilitet til markedsrentesatser op til højst 5
    mia. ecu, der løber indtil udgangen af 1995. Tilbagebetaling af dette
    EF-lån skal trækkes fra strukturfondsbevillingerne i de følgende år.
    Lignende arrangementer vil kunne anvendes for Samhørighedsfonden.

    Det Europæiske Råd fremhævede, at det er vigtigt fuldt ud at udnytte
    de nye bestemmelser i Maastricht-Traktaten om fremme af transeuro-
    pæiske net af højeste kvalitet som led i bestræbelserne på at fremme
    økonomisk og industriel vækst, samhørighed og et velfungerende indre
    marked samt på at tilskynde EF-industrien til at udnytte den moderne
    informationsteknologi  fuldt ud. Det Europæiske Råd  opfordrede
    Kommissionen og Rådet til i begyndelsen af 1994 at færdiggøre
    planerne for nettene inden for alle relevante sektorer (transport,
    telekommunikation og energi), mens det med tilfredshed noterede sig
    de fremskridt, der er gjort vedrørende højhastighedstog, veje,
    transport ad indre vandveje og kombineret transport. Det opfordrede
    endvidere Rådet til hurtigt at behandle Kommissionens forslag om
    telenet. Rådet vil også på forslag af Kommissionen drøfte de perifert
    beliggende medlemsstaters sammenkobling med Fællesskabets centralt
    beliggende områder.

    Det vil være et yderligere vigtigt bidrag til disse net, at den nu
    vedtagne midlertidige Edinburgh-facilitet løber over en længere
    periode, og at beløbet er blevet sat op. Transeuropæiske projekter,
    som  er blevet godkendt af Fællesskabet ved en erklæring  om
    fællesskabsbetydning, vil have forrang under dette instrument og
    under andre finansielle fællesskabsinstrumenter.

    Foranstaltninger  på  mellemlang og lang sigt til  fremme  af
    konkurrenceevne og beskæftigelse

    Det Europæiske Råd var enigt om, at makroøkonomisk politik skal
    suppleres af strukturforanstaltninger i hver enkelt medlemsstat,
    afpasset efter statens egne forhold, hvis der skal ske en væsentlig
    nedgang i den uacceptabelt høje arbejdsløshed, navnlig blandt unge,
    langtidsledige og socialt marginaliserede.

    Kommissionens formand forelagde Det Europæiske Råd en analyse af EF's
    erhvervslivs konkurrencesituation. Det tilsluttede sig hans diagnose
    fuldt ud.

    Det Europæiske Råd så positivt på Jacques Delors' redegørelse for en
    europæisk plan på mellemlang sigt til økonomisk opsving med titlen
    "På vej ind i det 21. århundrede", der følger som bilag til disse
    konklusioner  (jf.  bilag I). Det  Europæiske  Råd  opfordrede
    Kommissionen til at fremlægge en hvidbog om en strategi på mellemlang
    sigt for vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse med henblik på
    Rådets samling i december 1993. Medlemsstaterne vil inden den 1.
    september forelægge Kommissionen forslag til specifikke elementer,
    der kan indgå i dette initiativ. Det Europæiske Råd opfordrede
    Kommissionen til at forberede sin hvidbog i så god tid, at den kan
    tages i betragtning i forbindelse med det forberedende arbejde, som
    Rådet (økonomi og finans) skal udføre med hensyn til de bredere
    retningslinjer for Fællesskabets og dets medlemsstaters økonomiske
    politik. Arbejdsmarkedets parter vil blive hørt af Kommissionen.

    Det Europæiske Råd erindrede om, at det i henhold til bestemmelserne
    i  Traktaten  om  Den Europæiske Union  skal  drøfte  sådanne
    retningslinjer. Det opfordrede Rådet (økonomi og finans) til på
    forslag af Kommissionen at forelægge Det Europæiske Råd i Bruxelles i
    december udkast til retningslinjer baseret på de mål, der er op-
    stillet i de foregående afsnit for så vidt angår både kortsigtede og
    langsigtede aspekter, med henblik på at fremme en bæredygtig ikke-
    inflationsskabende vækst, der respekterer miljøet.

    Monetær politik og valutakurspolitik

    Monetær politik og valutakursstabilitet er nøgleelementerne i de
    enkelte dele på både kort og mellemlang sigt i en strategi med
    henblik på at genoprette vækst og begrænse arbejdsløshed. Det
    Europæiske Råd var enigt om, at det er af helt afgørende betydning at
    tilvejebringe vilkår for en hurtig nedsættelse af rentesatserne i
    Europa og derved indsnævre den nuværende forskel mellem rentesatserne
    i Europa og rentesatserne i andre større industrilande. Det vil være
    væsentligt  for den økonomiske genrejsning og for  fremme  af
    investering i Europa, at der sker bevægelser i denne retning.

    Det  Europæiske  Råd  gjorde  status  over  den  seneste
    valutakursudvikling. Det fandt, at de retningslinjer, der blev
    vedtaget på det uformelle økonomi- og finansministermøde i Kolding
    med hensyn til det europæiske monetære system, går i den rigtige
    retning. Det Europæiske Råd erindrede om, at alle medlemsstaters
    valutakurspolitik er et fælles anliggende. Det understregede, at Det
    Europæiske Monetære Institut (EMI) skal spille en vigtig rolle på
    området. Det opfordrede Kommissionen til at forelægge forslag om alle
    de gennemførelsesforanstaltninger, der er nødvendige for anden fase
    af Den Økonomiske og Monetære Union, så Rådet kan vedtage dem
    hurtigst muligt efter Traktatens ikrafttræden og inden den 1. januar
    1994.

    Internationale aspekter

    Virkningen af Fællesskabets og dets medlemsstaters indsats vil blive
    øget gennem international samordning af de forskellige politikker. I
    den  forbindelse udtrykte Det Europæiske Råd  tilfredshed  med
    resultatet af det fælles økonomi- og finansministermøde mellem EF og
    EFTA i april og opfordrede Rådet (økonomi og finans) til at bevare
    den tætte kontakt med EFTA-landene på dette område. For så vidt angår
    verdensøkonomien ser Det Europæiske Råd frem til, at man på G 7-
    topmødet i Tokyo når til enighed om grundlaget for en målbevidst
    indsats for at fremme væksten i verdensøkonomien.

  2. Det indre marked og fælles politikker

    På et tidspunkt, hvor problemerne med at skabe økonomisk vækst og
    stimulere  beskæftigelsen bliver mere og mere påtrængende,  er
    eksistensen af et stort indre marked med 350 mio. mennesker et stort
    aktiv for Fællesskabet.

    Det Europæiske Råd hilste de afgørelser, som Rådet (det indre marked)
    traf for nylig, velkommen og opfordrede det til snarest at vedtage de
    resterende foranstaltninger, som er af stor betydning for, at det
    indre marked kan fungere tilfredsstillende.

    For så vidt angår transport noterede Det Europæiske Råd sig med
    tilfredshed, at den nylige aftale om vejtransportafgifter har banet
    vejen for en fuld liberalisering af vejtransportvirksomhedernes
    aktiviteter inden for Fællesskabet, således at denne transportform
    bliver ligestillet med luft- og søtransport, der allerede  er
    liberaliseret.

    Det indre marked har juridisk set været en realitet siden den
    1. januar 1993; det er afgørende, at det også i praksis kommer til at
    fungere  gnidningsløst  og derved forbedrer  EF's  erhvervslivs
    konkurrenceevne og bliver til størst mulig økonomisk og social fordel
    for borgerne. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd alle
    berørte parter, navnlig Kommissionen og medlemsstaternes kompetente
    myndigheder, til at arbejde sammen for at sikre, at det indre marked
    administreres effektivt og med mindst muligt bureaukrati.

    Det Europæiske Råd fremhævede, at det indre marked ikke  kan
    realiseres uden en fuldstændig gennemførelse af den frie bevæge-
    lighed for personer samt for varer, tjenesteydelser og kapital i
    overensstemmelse  med  Traktatens  artikel  8 A.  Dette  kræver
    foranstaltninger navnlig for så vidt angår samarbejde med henblik på
    at bekæmpe kriminalitet og ulovlig narkotikahandel, og sikre en
    effektiv kontrol af de ydre grænser.

    Det  Europæiske Råd opfordrede de ansvarlige ministre til  at
    fremskynde deres arbejde med disse meget hastende foranstaltninger.
    For så vidt angår det sidste udestående spørgsmål  vedrørende
    konventionen om de ydre grænser noterede Det Europæiske Råd med
    tilfredshed, at de berørte medlemsstater har udtrykt, at de er fast
    besluttet på at gøre alt for at nå frem til en gensidigt acceptabel
    løsning snarest muligt.

  3. GATT

    Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med Kommissionens rapport om
    de fremskridt, der er gjort i Uruguay-Runden indtil nu.  Det
    understregede, at Fællesskabet fortsat skal spille en aktiv rolle
    for at opnå yderligere fremskridt og samtidigt bevare den europæiske
    identitet under forhandlingerne.

    Det Europæiske Råd understregede, at det er af afgørende betydning,
    at der snarest muligt igen kommer gang i den multilaterale proces i
    Genève om samtlige spørgsmål, også landbrug således at der kan indgås
    en generel, varig og afbalanceret aftale inden årets udgang. Dette er
    yderst påkrævet for at skabe det nye, regelbaserede verdenshan-
    delssystem, hvor ensidige skridt udelukkes. En forhandlingsrunde, der
    afsluttes på dette grundlag, vil fremme en bæredygtig forøgelse af
    international samhandel, der er særdeles vigtig for at fremme
    økonomisk vækst og jobskabelse i Europa og over hele verden.

    En snarlig indkredsning af hovedelementerne i et omfattende afsnit om
    markedsadgang og reelle fremskridt i forbindelse med tjenesteydelser
    og intellektuel ejendomsret, herunder bidrag fra alle GATT-partnere,
    vil være en hjælp til at opretholde fremdriften og bane vej for til
    sin tid at indgå en aftale om den endelige pakke.

  4. Udvidelse

    Det Europæiske Råd noterede sig de fremskridt, der er gjort i
    udvidelsesforhandlingerne med Østrig, Finland, Sverige og Norge. Det
    noterede sig, at de indledende vanskeligheder ved forhandlingernes
    start nu er ryddet af vejen, og at forhandlingerne skrider hurtigere
    frem. Det erindrede om, at forhandlingerne så vidt muligt vil blive
    ført parallelt, samtidig med at hvert enkelt ansøgerland behandles ud
    fra dets egne betingelser.

    Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen, Rådet og ansøgerlandene
    til at sikre, at forhandlingerne afvikles konstruktivt og hurtigt.
    Det Europæiske Råd er fast besluttet på at nå målet om, at den første
    udvidelse af Den Europæiske Union skal ske senest den 1. janu-
    ar 1995, i overensstemmelse med de retningslinjer, der blev udstukket
    på Det Europæiske Råd i Lissabon og Edinburgh.

  5. Forbindelserne med Malta og Cypern

    Det Europæiske Råd var af den opfattelse, at dets retningslinjer med
    hensyn til udvidelsen med EFTA-landene ikke berører situationen for
    de øvrige lande, der har ansøgt om tiltrædelse af Unionen. Unionen
    vil behandle hver enkelt medlemskabsansøgning ud fra dens egne
    betingelser.

    Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med, at Kommissionen inden
    længe agter at fremlægge sine udtalelser om Malta og Cypern. Rådet
    vil snarest drøfte disse udtalelser under hensyn til hvert lands
    særlige forhold.

  6. Forbindelserne med Tyrkiet

    For så vidt angår Tyrkiet opfordrede Det Europæiske Råd Rådet til at
    sikre, at der nu foregår en faktisk gennemførelse af de retnings-
    linjer, der blev afstukket af Det Europæiske Råd i  Lissabon
    vedrørende et udvidet samarbejde og udbyggede forbindelser med
    Tyrkiet i overensstemmelse med perspektiverne i associeringsaftalen
    af 1964 og protokollen af 1970, i den udstrækning denne vedrører
    oprettelsen af en toldunion.

  7. Forbindelserne med landene i Central- og Østeuropa

  A. De associerede lande

   i)  Det Europæiske Råd drøftede - på grundlag af en meddelelse fra
      Kommissionen udarbejdet på opfordring af Det Europæiske Råd i
      Edinburgh - indgående forbindelserne mellem Fællesskabet og
      landene i Central- og Østeuropa, som Fællesskabet har indgået
      eller agter at indgå Europa-aftaler med (i det følgende benævnt
      "de associerede lande").

  ii)  Det Europæiske Råd påskønnede de beundringsværdige anstrengel-
      ser, de associerede lande udfolder for at modernisere deres
      økonomier, som er svækket af fyrre års centralistisk plan-
      lægning, og for at sikre en hurtig overgang til markedsøkonomi.
      Fællesskabet og dets medlemsstater giver deres fulde støtte til
      denne reformproces. Fred og sikkerhed i Europa er betinget af,
      at disse anstrengelser bærer frugt.

  iii)  Det Europæiske Råd besluttede i dag, at de associerede lande i
      Central- og Østeuropa, som måtte ønske det, kan blive medlemmer
      af Den Europæiske Union. Tiltrædelse vil finde sted, så snart et
      associeret land er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved
      et medlemsskab og opfylder de givne økonomiske og politiske
      betingelser.

      Medlemsskab kræver, at ansøgerlandet har opnået institutionel
      stabilitet,  som  garanterer  demokrati,  retsstatsforhold,
      menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindre-
      tal; det kræver endvidere en fungerende markedsøkonomi samt evne
      til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen.
      Medlemskab forudsætter, at ansøgeren er i stand til at påtage sig
      forpligtelserne ved et medlemskab, herunder er i stand til at
      tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og monetær union.

      Unionens evne til at optage nye medlemmer uden derved at sætte
      tempoet i den europæiske integration over styr er ligeledes af
      stor betydning og bør indgå i overvejelserne i såvel Unionens
      som ansøgerlandenes almindelige interesse.

      Det Europæiske Råd vil fortsat nøje følge de fremskridt, der
      gøres i hvert enkelt associeret land i retning af at opfylde
      betingelserne for at kunne tiltræde Unionen, og drage de fornødne
      konklusioner på grundlag heraf.

  iv)  Det Europæiske Råd var enigt om, at det fremtidige samarbejde
      med de associerede lande skal udformes med henblik på medlem-
      skab, som nu er det fastsatte mål. I den forbindelse har Det
      Europæiske Råd tilsluttet sig følgende:

    -  Fællesskabet foreslår, at de associerede landes forbindelser med
      Unionens institutioner struktureres inden for rammerne af dels en
      intensiveret og udvidet multilateral dialog dels samråd om
      spørgsmål af fælles interesse. De arrangementer, som er beskre-
      vet i bilag II til disse konklusioner, omfatter dialog og samråd
      om en bred vifte af spørgsmål og i flere forskellige fora. Hvor
      det er hensigtsmæssigt, kan der foruden regelmæssige møder
      mellem Det Europæiske Råds formand og formanden for Kommissionen
      og deres samtalepartnere fra de associerede lande afholdes fælles
      møder mellem alle stats- og regeringscheferne med henblik på at
      drøfte specifikke forudfastsatte emner.

    -  Det Europæiske Råd erkendte, at samhandel er af altafgørende
      betydning under overgangen til markedsøkonomi, og var derfor
      enigt om at øge Fællesskabets bestræbelser på at åbne sine
      markeder. Det forventede, at der sideløbende med dette skridt
      fremad sker en yderligere udvikling af samhandelen mellem de
      pågældende lande indbyrdes og mellem de pågældende lande og deres
      traditionelle  handelspartnere.  Det  godkendte  de  han-
      delsindrømmelser, som Rådet (almindelige anliggender) vedtog på
      samlingen den 8. juni. Det opfordrede Rådet til at vedtage de
      nødvendige  retsakter  på  forslag  af  Kommissionen  inden
      sommerferien.

    -  Fællesskabet vil fortsat anvende en betydelig andel af de
      budgetmidler, der er afsat til eksterne foranstaltninger, til
      landene i Central- og Østeuropa, navnlig gennem PHARE-programmet.
      Fællesskabet vil også fuldt ud udnytte den mulighed, der er
      fastsat under EIB's midlertidige lånefacilitet, til at finansiere
      transeuropæiske netprojekter, der involverer landene i Central-
      og Østeuropa. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan en del af mid-
      lerne under PHARE-programmet blive anvendt til større  in-
      frastrukturforbedringer i overensstemmelse med de ordninger,
      der  blev vedtaget af Rådet (almindelige  anliggender)  på
      samlingen den 8. juni.

    -  Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med den mulighed, som de
      associerede lande har fået for at deltage i fællesskabsprogrammer
      i henhold til Europa-aftalerne, og opfordrede Kommissionen til
      inden  årets udgang at fremsætte forslag om at  lade  de
      associerede lande deltage i endnu flere programmer med ud-
      gangspunkt i de programmer, som EFTA-landene allerede kan deltage
      i.

    -  Det  Europæiske  Råd understregede betydningen af,  at  de
      associerede  landes  love tilnærmes  Fællesskabets  gældende
      lovgivning,  først og fremmest for så vidt angår  konkur-
      renceforvridning og dernæst - med henblik på tiltrædelse -
      beskyttelse af arbejdstagerne, miljøet og forbrugerne. Det var
      enigt om, at embedsmænd fra de associerede lande skal tilbydes
      uddannelse  i fællesskabsret og fællesskabspraksis, og  det
      besluttede at nedsætte en ekspertgruppe sammensat af repræsen-
      tanter for medlemsstaterne og Kommissionen til at koordinere og
      lede dette arbejde.

    -  Der gøres rede for de nærmere bestemmelser vedrørende ovennævnte
      spørgsmål i bilag II.

  B. Andre lande i Central- og Østeuropa

    Det Europæiske Råd drøftede den økonomiske situation i Albanien. Det
    udtrykte tilfredshed med konklusionerne fra samlingen i  Rådet
    (økonomi og finans) den 7. juni og Fællesskabets erkendelse af, at
    der er behov for at sikre en passende støtte til Albanien, gennem
    gavebistand, lån eller begge dele. Det Europæiske Råd understregede
    også vigtigheden af, at bestemmelserne om den politiske dialog i den
    nuværende aftale med Albanien skal udnyttes fuldt ud.

    Med henblik på at styrke samhandelen og handelsforbindelserne mel-
    lem de tre baltiske stater og Fællesskabet opfordrede Det Europæiske
    Råd Kommissionen til at fremsætte forslag om at udbygge de nuværende
    handelsaftaler med de baltiske stater til frihandelsaftaler. Det er
    fortsat Fællesskabets hensigt at indgå Europa-aftaler med de baltiske
    stater, så snart de nødvendige betingelser er opfyldt.

  8. Pagten om stabilitet i Europa

    Det Europæiske Råd drøftede det franske forslag om, at Den Europæi-
    ske Union skal tage initiativ til at udforme en pagt om stabilitet i
    Europa. Initiativet går ud på at sikre, at de principper om respekt
    for grænserne og mindretallenes rettigheder, som de europæiske lande
    har vedtaget, anvendes i praksis. Det Europæiske Råd var enigt om, at
    de seneste begivenheder i Europa har vist, at en indsats på disse
    områder er påkrævet og formålstjenlig. Det så positivt på tanken om
    at anvende instrumentet for fælles aktioner i overensstemmelse med
    procedurerne i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

    Det Europæiske Råd opfordrede Rådet (almindelige anliggender) til at
    undersøge  forslaget og aflægge rapport herom på samlingen  i
    december 1993 med henblik på at indkalde til en  forberedende
    konference om pagten.

  9. Rusland

    Det Europæiske Råd hilste med tilfredshed de seneste initiativer, som
    præsident Jeltsin har taget med henblik på at gennemføre politiske
    reformer i Rusland. Det håber, at disse bestræbelser vil føre til et
    positivt resultat og bidrage til at konsolidere demokrati  og
    markedsøkonomi.

    Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med de seneste fremskridt i
    forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Rusland.
    Det udtrykte håb om, at der snart kan indgås en sådan aftale i for-
    bindelse med etableringen af kontraktbaserede forbindelser mellem
    Fællesskabet og Rusland, som afspejler den politiske og økonomiske
    rolle, som Rusland spiller på den internationale scene, og hvor
    regelmæssige samråd - også på højeste niveau - indgår i  disse
    forbindelser.

    Det Europæiske Råd ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde med
    Rusland på det politiske område og til sammen med Rusland at bidrage
    til at løse internationale kriser. Et sådant samarbejde ses som et
    væsentligt bidrag til fred og stabilitet i Europa og i verden. Det
    Europæiske Råd besluttede at stille forslag om, at der afholdes
    regelmæssige møder i EF-regi mellem Det Europæiske Råds formand,
    Kommissionens formand og Ruslands præsident.

    Det Europæiske Råd erklærer sig rede til at fortsætte og udvide sin
    støtte til den russiske reformproces. Det ser hen til det fore-
    stående G7-topmøde som en passende lejlighed til at fremme den
    betydelige indsats, der allerede er gjort for at støtte de reform-
    foranstaltninger, der er under udvikling i Rusland og i andre lande
    i det tidligere Sovjetunionen. Det Europæiske Råd gjorde status over
    forberedelsen af drøftelserne på G7-topmødet om bistand til Rusland.
    Fællesskabet og dets medlemsstater lagde særlig vægt på, at der i
    Tokyo gøres fremskridt i spørgsmål om nuklear sikkerhed (kraftvær-
    ker, radioaktivt affald og demontering af atomvåben). Det udtrykte
    i denne forbindelse tilfredshed med, at de retningslinjer, som Det
    Europæiske Råd vedtog i Lissabon, nu følges kraftigt op, herunder den
    enighed, som Rådet (økonomi og finans) for nylig nåede frem til om
    Euratom-lån med henblik på at forbedre sikkerheden i atomkraft-
    værker i det tidligere Sovjetunionen samt i landene i Central- og
    Østeuropa.

    Det Europæiske Råd understregede også betydningen af at få udmøntet
    Det Europæiske Energicharter i praksis.

    Det Europæiske Råd gav tilsagn om Fællesskabets støtte til andre
    konkrete foranstaltninger, der tilsigter at gøre bistanden til
    Rusland mere effektiv, og til konkrete projekter, der tager sigte på
    at  fremskynde  privatiseringsprocessen,  navnlig  ved  passende
    uddannelse af russiske iværksættere i forbindelse med  teknisk
    bistand. Det Europæiske Råd understregede, at bistandsindsatsens
    effektivitet  afhænger af, at der føres en  stabilitetssøgende
    økonomisk politik i Rusland.

  10. Ukraine

    Det  Europæiske Råd udtrykker stærk interesse for at  udbygge
    samarbejdet med Ukraine. Det er af afgørende betydning, at Ukraine
    gør væsentlige fremskridt hen imod at opfylde sine forpligtelser i
    henhold til Lissabon-protokollen om at ratificere START 1 og tiltræde
    ikke-spredningstraktaten som en ikke-kernevåbenstat, for at landet
    skal kunne integreres fuldt ud i det internationale samfund; sådanne
    fremskridt vil endvidere fremme udbygningen af Ukraines forbindelser
    med Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater.

  11. Det tidligere Jugoslavien

    Det Europæiske Råd vedtog erklæringen om Bosnien-Hercegovina i
    bilag III.

  12. Forbindelserne med Maghreb-landene

    Det Europæiske Råd understregede på ny, at det er fast besluttet på
    at tillægge forholdet til Maghreb-landene den betydning og styrke,
    der svarer til de nære forbindelser, som geografien og historien har
    skabt. Dette skal ske inden for rammerne af et udbygget partnerskab
    mellem Unionen og de enkelte Maghreb-lande.

    Det Europæiske Råd opfordrede Rådet til hurtigt at godkende det
    udkast til forhandlingsdirektiver med henblik på en partnerskabs-
    aftale med Marokko, der for øjeblikket er til behandling.

    Det noterede sig med tilfredshed, at Kommissionen inden længe agter
    at forelægge et udkast til forhandlingsdirektiver med henblik på en
    tilsvarende aftale med Tunesien.

  13. Konklusioner vedtaget af udenrigsministrene

    Det Europæiske Råd noterede sig udenrigsministrenes konklusioner om
    emnerne i bilag IV.

  14. Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Det forberedende arbejde om
    sikkerhed

    Det Europæiske Råd noterede sig det forberedende arbejde, som uden-
    rigsministrene allerede har udført på sikkerhedsområdet i forbindelse
    med mandatet fra Det Europæiske Råd i Edinburgh, og opfordrede dem
    til at fortsætte deres arbejde, således at de nødvendige grund-
    læggende elementer i Unionens politik kan være udformet inden det
    tidspunkt, hvor Traktaten træder i kraft.

  15. Et fællesskab, der er nært på borgerne

    Det Europæiske Råd opfordrede alle institutionerne til at sikre, at
    principperne om nærhed og åbenhed bliver fast forankret i alle
    aspekter af Fællesskabets virksomhed, og at de overholdes fuldt ud i
    institutionernes daglige arbejde.

    For så vidt angår nærhedsprincippet, noterede Det Europæiske Råd sig
    med tilfredshed, at Kommissionen nu kun forelægger forslag, når den
    finder, at de overholder nærhedskriterierne, og det udtrykte generelt
    sin påskønnelse af, at antallet af EF-forskrifter i Kommissionens
    lovgivningsprogram for 1993 er væsentligt mindre end i de foregående
    år. Den mere omfattende høring, som Kommissionen nu foretager, inden
    den forelægger nye, vigtige forslag, og navnlig den systematiske
    udarbejdelse af "grønbøger" om nye, vigtige aktiviteter samt en
    cost/benefit-analyse vedrørende nye forslag, lover også særdeles
    godt. Det så hen til, at Kommissionen inden Det Europæiske Råd i
    december afslutter sin gennemgang af eksisterende og foreslået
    lovgivning i relation til nærhedsprincippet.

    Det Europæiske Råd noterede med tilfredshed, at Rådet og Kommis-
    sionen nu anvender de principper, retningslinjer og procedurer om
    nærhed, der blev vedtaget i Edinburgh, som en integrerende del
    afbeslutningsproceduren. Det håber, at Europa-Parlamentet inden længe
    vil kunne deltage i disse bestræbelser.

    For så vidt angår åbenhed, noterede Det Europæiske Råd sig de første
    skridt, der er taget til opfølgning af konklusionerne fra Det
    Europæiske Råd i Edinburgh med hensyn til at give offentligheden
    adgang til visse af Rådets debatter, samt i henseende til forenkling
    og kodificering af EF-lovgivningen og den generelle information. Det
    bekræftede, at det er fast besluttet på fortsat at arbejde for at
    skabe et Fællesskab, der er mere åbent og gennemskueligt.

    For så vidt angår offentlighedens adgang til information opfordrede
    det Rådet og Kommissionen til at fortsætte deres arbejde ud fra
    princippet om, at borgerne skal have størst mulig adgang til
    information. Målet bør være at få alle de nødvendige  foran-
    staltninger på plads inden udgangen af 1993.

    Det Europæiske Råd opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet til at få
    løst de sidste udestående spørgsmål med hensyn til oprettelsen af
    ombudsmandsinstitutionen, inden Maastricht-Traktaten træder i kraft.

  16. Bedrageri over for Fællesskabet

    Det Europæiske Råd understregede betydningen af at  videreføre
    bekæmpelsen  af bedrageri og uregelmæssigheder i relation  til
    Fællesskabets budget, både på baggrund af, hvor store beløb der er
    tale om, og med henblik på at øge tilliden til opbygningen af Europa.
    Det understregede, hvor vigtigt det er fuldt ud at implementere
    Maastricht-Traktatens bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne skal
    træffe de samme foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader
    Fællesskabets finansielle interesser, som til bekæmpelse af svig,
    der skader deres egne finansielle interesser. Det så frem til at få
    forelagt  rapporten  om den videre udvikling  i  Kommissionens
    bedrageribekæmpelsesstrategi, ledsaget af relevante forslag. Det
    anmodede Kommissionen om senest i marts 1994 at forelægge sådanne
    forslag.

  17. Racisme og fremmedhad

    Det Europæiske Råd fordømte på det kraftigste den seneste tids
    overgreb på indvandrere og flygtninge i Fællesskabets medlemsstater
    og udtrykte dyb medfølelse med de uskyldige ofre for sådanne
    voldshandlinger.

    Det Europæiske Råd er nu som tidligere fast besluttet på med alle til
    rådighed stående midler at bekæmpe intolerancen og racismen i alle
    dens  afskygninger. Det understregede, at sådanne  udtryk  for
    intolerance og racisme er uacceptable i vore moderne samfund.

    Det Europæiske Råd bekræftede, at alle, herunder indvandrere og
    flygtninge, har ret til beskyttelse imod krænkelser af de grund-
    læggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er fastlagt  i
    medlemsstaternes  forfatninger og lovgivning, i den  europæiske
    menneskerettighedskonvention og andre internationale konventioner,
    herunder De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle
    former for racediskrimination.

    Det Europæiske Råd mindede om sine tidligere erklæringer om racisme
    og fremmedhad og besluttede desuden at øge sin indsats for at
    lokalisere og eliminere årsagerne til, at fænomener som racisme og
    fremmedhad opstår. Det gav tilsagn om, at medlemsstaterne vil gøre
    deres yderste for at beskytte indvandrere, flygtninge og andre imod
    alle udtryk for racisme og fremmedhad.

                   - - -

  BILAG I

            PÅ VEJ IND I DET 21. ÅRHUNDREDE
       HVORDAN SKABER VI ET NYT ØKONOMISK OPSVING I EUROPA

  1. Vi må fastholde kursen mod Den Økonomiske og Monetære Union

  Den fælles valuta

  .  konsoliderer det indre marked og fremmer en fair og frugtbar
    konkurrence;

  .  gør det mere attraktivt for investorer i og uden for EF at investere
    i Fællesskabet og fremmer generelt den opsparing, som er nødvendig
    for at finansiere de store infrastrukturprojekter;

  .  gør det muligt at øve en positiv indflydelse på de internationale
    penge- og valutaforhold, og derved øge stabiliteten og modvirke den
    spekulation, som skaber uro og usikkerhed.

  For at opnå dette må vi

  .  på ny skabe konvergens, så vi kan opnå en højere vækstrate og
    forbedre beskæftigelsen i hele Fællesskabet;

  .  sætte medlemsstaternes politik og virksomhedernes strategier ind i et
    troværdigt, klart og forståeligt perspektiv, og i den forbindelse
    udnytte det indre marked bedst muligt;

  .  bringe den europæiske integration i samklang med borgernes ønsker ved
    at pege på de fordele, Fællesskabets udvikling kan forventes at
    bringe, og ved at udvide disse fordele til også at omfatte de andre
    europæiske lande, især i Central- og Østeuropa, hvor der er store
    vækstmuligheder, som kan komme alle til gode.

  2. Et åbent fællesskab, som er solidarisk med resten af verden

  -  Fællesskabet bør fortsat arbejde for en hurtig afslutning på Uruguay-
    Runden ved indgåelse af en afbalanceret aftale, hvor der tages hensyn
    til alle udestående problemer.

  -  Aftalen  bør føre til, at der oprettes en  verdensomspændende
    handelsorganisation, som er indrettet efter den globalisering, der
    har fundet sted af markederne og af virksomhedernes strategier.

  -  En sådan organisation bør være fuldstændig baseret på multilaterale
    forbindelser, både i teori og praksis. Der må i dens aktiviteter
    tages  hensyn  til  de  øvrige  verdensøkonomiske  forhold:
    valutaudviklingen, de finansielle strømme, en jævnbyrdig fordeling af
    udgifterne til miljøpolitikken og sikringen af alle menneskers ret
    til gradvise sociale fremskridt i pagt med den økonomiske fremgang.

  3. Øget samarbejde inden for forskning og udvikling

  -  Det bør være en målsætning, at 3% af bruttonationalindkomsten
    afsættes til forskning og udvikling og innovation (i øjeblikket 2%).

  -  Fællesskabet bør koncentrere sin indsats til områder, hvor dens
    indsats betyder en forbedring i forhold til medlemsstaternes og
    virksomhedernes politik.

  -  Der bør på europæisk plan med Fællesskabets medvirken etableres nogle
    rammer for samarbejde mellem vores virksomheder, for derved at skabe
    innovation og tilpasse produktionsprocessen.

  4. Et effektivt net af transport- og telekommunikationsinfrastrukturer

  -  Ved at muliggøre hurtigere og billigere transport af personer, goder
    og  tjenesteydelser  gøres  den  europæiske  økonomi  mere
    konkurrencedygtig.

  -  Infrastrukturnettene er et uvurderligt bidrag til egnsudviklingen i
    Fællesskabet og til den økonomiske og sociale samhørighed.

  -  Der bør opstilles en tiårig målsætning for stimulering af de
    europæiske  erhvervssektorer  (transport,  byggeri,  offentlige
    anlægsarbejder osv.), der er inddraget i planlægningen og udførelsen
    af disse infrastrukturer: 30 mia. ecu om året vil være et realistisk
    minimum (alle finansieringsmuligheder under ét).

  5. Et  fælles informationsområde - begyndelsen på en  teknologisk
    revolution

  -  Målet er en decentral økonomi baseret på en veluddannet arbejdskraft
    og en vifte af små og mellemstore virksomheder, som samarbejder
    indbyrdes.

  -  Med henblik herpå må der i Europa skabes et net af "europæiske
    informationsinfrastrukturer", som både skal give fremtidens økonomi
    styrke,   og   stimulere   vores   informationsvirksomheder
    (telekommunikation, edb, optiske fibre osv.). Derfor skal der over en
    årrække stilles store beløb i udsigt, idet der til at begynde med
    skal  investeres 5 mia. ecu, og derefter årligt mellem  5  og
    8 mia. ecu.

  -  Der bør med henblik på disse nye fagområder oprettes europæiske
    uddannelsesnet, og brugen af distancearbejde fremmes (inden for
    informationsområdet, men også undervisning, det medicinske område,
    sociale ydelser, miljø, forvaltning af byområder osv., og ikke mindst
    i forbindelse med bekæmpelse af nutidens svøber, f.eks. sygdomme,
    narkotikamisbrug og kriminalitet).

  6. En omfattende tilpasning af uddannelsessystemerne

  -  Alle bør være indstillet på at lære hele livet igennem, og man bør
    forene teoretisk og praktisk viden.

  -  Det enkelte menneskes evne til at handle selvstændigt og tænke
    nyskabende må udvikles.

  -  Livslang uddannelse må gøres til en menneskeret (alle unge skal have
    en  udannelsescheck,  som  åbner  mulighed  for  deltagelse  i
    uddannelsesforløb eller efteruddannelse).

  7. En ny udviklingsmodel

  -  Større miljøbevidsthed skaber nye arbejdspladser.

  -  Ved beskatning af knappe naturressourcer kan det undgås at beskatte
    arbejdskraften for meget. Herved bliver europæisk økonomi mere
    konkurrencedygtig.

  -  Den  nye  produktivitetsforbedring  bør bruges  til  at  højne
    livskvaliteten og skabe nye arbejdspladser. Der bliver tale om en
    dynamisk arbejdsdeling, fordi udbuddet af arbejdspladser øges for at
    dække de nye kvalitative behov, der udgør et meget stort hidtil ret
    uudnyttet og temmelig ukendt område.

  8. En mere aktiv arbejdsmarkedspolitik

  -  Alle, som melder sig på arbejdsmarkedet, bør kunne tilbydes et job,
    beskæftigelse eller en brugbar uddannelse.

  -  Udviklingen på det teknologiske og økonomiske område bør ikke
    forhales, men tværtimod foregribes og forberedes i rette tid.

  -  Arbejdsformidlingerne bør forbedres, både kvalitativt og kvantitativ,
    så alle arbejdsledige sikres effektiv støtte (EF's udgifter øges fra
    0,1% af BNI til 0,5%).

                   - - -

  BILAG II

           SAMARBEJDE MED DE ASSOCIEREDE LANDE
             MED HENBLIK PÅ MEDLEMSSKAB

  i) STRUKTUREREDE FORBINDELSER MED DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER

    Med henblik på tiltrædelsen og forberedelsen heraf skabes der - ved
    siden af Europa-aftalernes bilaterale struktur - sammen med de lande
    i Central- og Østeuropa, der er knyttet til Fællesskabet ved
    Europa-aftaler, en multilateral ramme for en udvidet dialog og
    samråd om emner af fælles interesse.

    Inden for denne ramme afholdes der møder mellem på den ene side Rådet
    for Unionen og på den anden side samtlige associerede lande i
    Central- og Østeuropa om forud fastlagte emner af fælles interesse,
    som opstår inden for Unionens kompetenceområder, dvs.:

    -  EF-områder, navnlig med en transeuropæisk dimension,  såsom
      energi, miljø, transport, videnskab og teknologi, osv.;

    -  fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

    -  indre og retlige anliggender.

    Disse møder er rådgivende. Der vil ikke blive truffet beslutninger.
    Hvis der drages konklusioner, som kræver gennemførelse i praksis,
    finder gennemførelsen sted inden for den relevante, institutionelle
    ramme (sædvanlig fællesskabsprocedure eller Associeringsrådet med
    hver af de associerede stater).

    Møderne  forberedes internt efter de sædvanlige  fremgangsmåder
    navnlig med henblik på fastlæggelsen af den holdning, der skal
    indtages til de forskellige spørgsmål. De forberedes ligeledes
    sammen med landene i Central- og Østeuropa.

    Foruden anvendelsen af ovennævnte generelle struktur for dialogen
    omfatter dialogen om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål også
    følgende arrangementer:

    -  afholdelse af et trojkamøde på udenrigsministerplan og et møde
      mellem de politiske direktører under hvert formandskab;

    -  briefing på sekretariatsniveau efter hver samling i  Rådet
      (almindelige anliggender) og efter hvert møde mellem de politiske
      direktører,

    -  afholdelse af et trojkamøde på gruppeniveau under hvert for-
      mandskab for relevante arbejdsgrupper.

    Desuden afholdes der regelmæssige trojkasamråd med de associerede
    lande forud for vigtige møder i FN's Generalforsamling og i CSCE.

  ii) FORBEDRING AF MARKEDSADGANGEN

    a) tolden på import til Fællesskabet af følsomme basisindustrivarer
      med oprindelse i de associerede lande (bilag IIb til interimsaf-
      talerne) afskaffes ved udgangen af det andet år efter aftalens
      ikrafttræden (og ikke ved udgangen af det fjerde år).

    b) tolden på import af industrivarer, der er omfattet af konsoli-
      deringen af GSP (bilag III til interimsaftalerne) afskaffes ved
      udgangen af det tredje år (og ikke ved udgangen af det femte år).

    c) kontingenterne og lofterne i nævnte bilag III (konsolidering af
      GSP) hæves med 30% (for Polen, Den Tjekkiske Republik og Den
      Slovakiske Republik, Bulgarien og Rumænien) og 25% (for Ungarn)
      om året begyndende i andet halvår af det andet år efter aftalens
      ikrafttræden (i stedet for 20% for Polen, Den Tjekkiske Republik
      og Den Slovakiske Republik, Bulgarien og Rumænien og 15% for
      Ungarn).

    d) importafgifterne/tolden i forbindelse med kontingenterne for
      landbrugsprodukter nedsættes med 60% seks måneder tidligere end
      fastsat i aftalerne. Den planlagte forhøjelse på 10% af kontin-
      genterne, der skal ske fra det tredje år og fremefter, foretages
      seks måneder tidligere end planlagt.

    e) toldfritagelsen fra begyndelsen af 1994 for produkter, som er
      omfattet af proceduren for passiv forædling og af forordning
      nr. 636/82, forlænges i overensstemmelse med denne forordning,
      der ændres med henblik herpå.

    f) tolden på import til Fællesskabet af tekstilvarer nedsættes med
      henblik på afskaffelse heraf ved udgangen af en periode på 5 år
      efter aftalens ikrafttræden (i stedet for 6 år).

    g) den gældende importtold i Fællesskabet på EKSF-stålprodukter med
      oprindelse i de associerede lande afskaffes senest ved udgangen
      af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden (i stedet for ved
      udgangen af det femte år), på betingelse af, at specifikke be-
      slutninger vedrørende handelen med stålprodukter overholdes.

    h) Rådet opfordrer Kommissionen til at foretage en undersøgelse af
      gennemførligheden og virkningerne af en kumulation af oprindel-
      sesreglerne for varer fra de associerede lande i Central- og
      Østeuropa og EFTA-landene, samt til på grundlag af under-
      søgelsens resultater at forelægge Rådet passende forslag.

  iii)EFFEKTIVISERING AF BISTANDEN

    a) Fællesskabet støtter udviklingen af infrastrukturnet i Central-
      og Østeuropa som vedtaget på mødet i Edinburgh. EIB, EBRD og de
      andre internationale finansielle institutioner skal spille en
      ledende rolle i denne proces.

    b) Fællesskabet yder gennem PHARE-programmet teknisk bistand til at
      forberede og lette større infrastrukturforbedringer i landene i
      Central- og Østeuropa. Fællesskabet er også inden for  de
      bestående  budgetrammer og uden at ændre  PHARE-programmets
      karakter væsentligt rede til at imødekomme anmodninger fra
      central- og østeuropæiske partnere om via PHARE at stille
      begrænsede   yderligere   midler   til   rådighed   til
      anlægsinvesteringer,  der er en følge af  aktiviteterne  i
      forbindelse med den tekniske bistand, idet der skal være tale om
      specifikke  tilfælde,  hvor det er godtgjort,  at  sådanne
      yderligere midler er af væsentlig betydning og en nødvendig
      bestanddel af projekter,

    -  der finansieres i fællesskab af EIB og/eller internationale
      finansielle institutioner og af modtagerlandene,

    -  der ikke kan finansieres privat,

    -  der er af interesse for Fællesskabet især som fastslået i
      relevante EF-tekster.

    c) Disse yderligere midler kan ikke overstige 15% af de samlede
      årlige PHARE-forpligtelser.

    d) Kommissionen undersøger sag for sag anvendelsen af PHARE-midler
      til fremme af udviklingen af infrastrukturen i Central- og
      Østeuropa. Den tager hensyn til den finansielle situation i
      modtagerlandet på grundlag af de analyser, der er til rådighed;
      de finansielle institutioner, der yder lån til projekter, udfører
      deres egne vurderinger efter den sædvanlige  fremgangsmåde.
      Kommissionen sørger i hvert enkelt tilfælde for, at det lokale
      bidrag til et projekts finansiering er tilstrækkeligt til at
      sikre modtagerlandets regerings støtte til projektet.

    Kommissionen skal undgå en uheldig koncentration af de PHARE-midler,
    der er afsat til dette formål, på individuelle modtagerlande og må
    derfor undgå, at en for stor del af de nationale programmer får dette
    sigte.

    Der forlægges forslag for PHARE-Forvaltningsudvalget efter  den
    sædvanlige procedure.

  iv) FREMME AF DEN ØKONOMISKE INTEGRATION

    Med hensyn til tilnærmelse af lovgivning har landene i Central- og
    Østeuropa gennem Europa-aftalerne forpligtet sig til i løbet af de
    tre  første  år efter aftalernes  ikrafttræden  at  gennemføre
    bestemmelser, som er parallelle med Rom-Traktatens bestemmelser, og
    til  at forbyde konkurrencebegrænsende metoder, misbrug af  en
    dominerende stilling og statsstøtte, som fordrejer eller truer med
    at fordreje konkurrencevilkårene. Endvidere er det særlig vigtigt
    med henblik på tiltrædelsen, at der sker fremskridt inden for de
    andre  områder, der er omfattet af Europa-aftalerne,  herunder
    navnlig beskyttelse af arbejdstagerne, miljøet og forbrugerne.

    Uddannelse  af embedsmænd fra de associerede lande i  fælles-
    skabslovgivning og -procedurer vil ligeledes bidrage til forbe-
    redelsen af tiltrædelsen.

    Kommissionen og de relevante administrationer i medlemsstaterne
    mobiliseres med henblik på at fremme tilnærmelsen af  lovgiv-
    ningerne og skal i den forbindelse også yde teknisk bistand til
    uddannelse af embedsmænd. Der oprettes en ekspertgruppe bestående af
    repræsentanter  for  medlemsstaterne  og  Kommissionen  til  at
    koordinere og lede arbejdet.

    Kommissionen undersøger, hvilke fællesskabsprogrammer landene  i
    Central- og Østeuropa eventuelt vil kunne deltage i, og forelægger
    Rådet sine forslag inden udgangen af 1993.

                   - - -

  BILAG III

            ERKLÆRING OM BOSNIEN-HERCEGOVINA

  Det Europæiske Råd drøftede på grundlag af en rapport fra Lord Owen til
  ministrene  den overordentlig alvorlige situation i det  tidligere
  Jugoslavien og de seneste forhandlinger mellem parterne i konflikten i
  Bosnien-Hercegovina.

  Det Europæiske Råd udtrykker fuld tillid til de to formænd  for
  styringskomitéen for den internationale konference om det tidligere
  Jugoslavien og opfordrer dem til at fortsætte deres bestræbelser på at
  finde en retfærdig og varig løsning, som alle tre befolkningsgrupper i
  Bosnien-Hercegovina kan godkende. Det vil ikke acceptere en territorial
  løsning, dikteret af serberne og kroaterne på de bosniske muslimers
  bekostning.

  Det Europæiske Råd føler sig fortsat overbevist om, at en forhandlet
  løsning må baseres på London-konferencens principper, som de kommer til
  udtryk  i  Vance-Owen-fredsplanen,  navnlig  Bosnien-Hercegovinas
  uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet, beskyttelse af
  menneskerettighederne og af mindretallenes rettigheder, det uantagelige
  i, at landområder overtages med magt, det altafgørende behov for at
  humanitær hjælp ydes og når frem til de nødstedte, retsforfølgelse af
  krigsforbrydelser og af overtrædelser af internationale  humanitære
  retsgrundsætninger.

  Det Europæiske Råd støtter Bosnien-Hercegovinas regerings krav om en
  øjeblikkelig våbenhvile. Det bekræfter på ny, at der er behov for
  yderligere international støtte til humanitær bistand og for garanti for
  sikker passage for konvojerne.

  En  hurtig gennemførelse af De Forenede  Nationers  Sikkerhedsråds
  resolutioner om sikre områder er et nødvendigt bidrag til at opfylde
  ovennævnte mål. Det Europæiske Råd stillede sig positivt til FN's
  generalsekretærs  anmodning  om personnel og penge.  Det  anmodede
  medlemsstaterne om at efterkomme dette ønske, i det omfang de har
  muligheder for det. Samtidig retter det en appel til andre medlemmer af
  det internationale samfund om at gøre det samme.

  Sanktionerne opretholdes og vil blive skærpet, indtil betingelserne er
  til stede for, at De Forenede Nationer og Det Europæiske Fællesskab kan
  hæve dem, . Fællesskabet og dets medlemsstater vil bidrage med yderligere
  midler til at håndhæve dem strengt.

                   - - -

  BILAG IV

  Udenrigsministrene, forsamlet i forbindelse med Det Europæiske Råd
  den 21.-22. juni 1993 i København, vedtog følgende konklusioner:

  Afrika

  Europa er Afrikas mest betydningsfulde partner på det politiske og
  økonomiske område og med hensyn til udviklingssamarbejde. Det Europæiske
  Råd understregede vigtigheden af et fortsat samarbejde, der må bygge på
  solidaritet.

  I 1993 har Fællesskabet og dets medlemsstater taget en række skridt med
  henblik på at uddybe og udvide samarbejdet med Afrika. Det Europæiske Råd
  understregede nødvendigheden af yderligere at udvide samarbejdet om
  demokratisering, fredelig udvikling og udviklingsbistand.

  Fællesskabet og dets medlemsstater er fast besluttede på at støtte den
  demokratiseringsproces, som vinder udbredelse i Afrika, herunder at yde
  støtte til god regeringsførelse, sund økonomisk forvaltning og respekt
  for  menneskerettighederne.  Det Europæiske Råd henviste  i  denne
  forbindelse til den resolution, som Rådet (udviklingssamarbejde) vedtog
  om menneskerettigheder, demokrati og udvikling den 28. november 1991.

  Fællesskabet og dets medlemsstater har aktivt engageret sig i at støtte
  afholdelsen af valg i en række afrikanske lande. De vil fortsætte deres
  bestræbelser på at samordne denne bistand for at sikre, at alle
  afrikanske lande, som befinder sig i en overgangsproces hen imod
  demokrati, får tilbudt den nødvendige støtte og opmærksomhed.

  Den vel gennemførte folkeafstemning om Eritreas uafhængighed efter
  tredive års borgerkrig har ført til fornyet håb om, at konflikter i
  Afrika kan løses på fredelig vis.

  Det Europæiske Råd hilste med tilfredshed, at afrikanske lande i stigende
  grad engagerer sig i at få løst kriser og væbnede konflikter, hvilket på
  det seneste har kunnet konstateres i en række tilfælde. Det Europæiske
  Råd håbede også, at OAU's statschefer på deres kommende topmøde i Cairo
  vil drøfte de vigtige spørgsmål konfliktforebyggelse og konfliktløsning.
  Under OAU's generalsekretærs besøg i København i juni blev der oprettet
  nyttige kontakter med den pågældende organisation.

  Fællesskabet og dets medlemsstater har styrket udviklingssamarbejdet med
  Afrika. Lomé-konventionen er et vigtigt led i dette samarbejde. Den
  Europæiske Udviklingsfonds aktioner gennemføres med større effektivitet
  og hastighed til glæde for alle parter.

  Udviklingsministrene er blevet enige om et særligt  genopbygnings-
  initiativ til fordel for Afrika. Der vil straks blive afsat mindst
  100 mio. ecu til hurtige genopbygningsprogrammer i udvalgte lande syd for
  Sahara. Ministerrådet er i færd med at drøfte endnu et  særligt
  genopbygningsprogram til fordel for udviklingslande.

  Sydafrika

  Det Europæiske Råd hilste med tilfredshed de seneste større fremskridt,
  der er sket i forhandlingsprocessen i Sydafrika. Det håbede, at parterne
  meget snart når frem til en aftale, som vil sætte Sydafrika på en sikker
  kurs hen imod demokrati.

  Oprettelsen af en overgangsregering vil være endnu et skridt i retning af
  at normalisere og styrke de politiske og økonomiske forbindelser mellem
  Fællesskabet og dets medlemsstater og Sydafrika.

  Det Europæiske Råd bekræftede på ny sin vilje til at bidrage til det nye
  Sydafrikas økonomiske og sociale udvikling. Der vil kun kunne finde
  genopbygning  sted og skabes en bæredygtig økonomisk vækst  under
  demokratiske og ikke-voldelige betingelser. Derfor er Fællesskabet og
  dets medlemsstater parate til at yde støtte til de første frie valg, der
  forventes at finde sted i april 1994, bl.a. ved at sende valgobser-
  vatører, samt parate til at øge deres bistand til demokratiseringspro-
  cessen og bestræbelserne på at bringe volden under kontrol.

  Sudan

  Det Europæiske Råd gav udtryk for foruroligelse over den fortsatte
  borgerkrig i Sudan mellem regeringen i Khartoum og SPLA-grupperne i den
  sydlige del af landet. Omkring 500 000 mennesker har allerede mistet
  livet og endnu flere er blevet fordrevet. Under Abuja-forhandlingerne
  mellem parterne er der sket meget få fremskridt i retning af en løsning.
  Der er også alvorlig bekymring over menneskerettighedssituationen i
  Sudan, herunder regeringens undertrykkelse af det civile samfund i det
  nordlige  Sudan,  drab,  anholdelser  og  henrettelser  udført  af
  oprørssstyrkerne. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende  Sudans
  regering til ikke at støtte aktiviteter, som modarbejder et konstruktivt
  forhold til Fællesskabet og dets medlemsstater.

  Det Europæiske Råd påskønnede den forøgede opmærksomhed, som  det
  internationale samfund nu udviser over for den humanitære katastrofe,
  der udspiller sig i Sudan. En EF-trojka af udviklingsministre er for
  øjeblikket  på besøg i Sudan for at understrege, hvor  alvorligt
  Fællesskabet og dets medlemmer ser på den humanitære krise, og for at
  understrege det påtrængende behov for, at alle parter sikrer en løsning
  på problemerne. På grundlag af besøgsrapporten vil Fællesskabet og dets
  medlemsstater overveje, hvorledes de bedst kan medvirke til yderligere at
  lindre det sudanesiske folks trængsler og medvirke til at genskabe
  respekt for menneskerettighederne.

  Somalia

  Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med de store bestræbelser, som De
  Forenede Nationer har gjort for at bidrage til at genoprette freden og
  sikkerheden og for at skabe forsoning og en politisk løsning i Somalia
  samt forebygge endnu en menneskelig katastrofe. I dette øjemed er det
  vigtigt at få afvæbnet klanerne og få genoprettet lov og orden. Stats- og
  regeringscheferne fordømte det overfald, der kostede 23 pakistanske FN-
  soldater livet og adskillige sårede. De ansvarlige må retsforfølges. Det
  udtrykte også beklagelse over alle de civile ofre og medfølelse med alle
  dem, der er blevet berørt af disse tragiske begivenheder. Det Europæiske
  Råd opfordrede alle parter til fuldt ud at efterkomme Sikkerhedsrådets
  resolutioner.

  Angola

  Det Europæiske Råd beklagede dybt, at forhandlingerne mellem Angolas
  regering og Unita er blevet afbrudt, og at Unita fortsat forsøger at
  tilegne sig nye områder med militær magt. Det Europæiske Råd udtrykte
  sin fulde støtte til Sikkerhedsrådets resolution 834 af 1. juni 1993,
  som kraftigt fordømmer Unitas handlinger, og hvori der rettes en appel
  til begge parter om snarest muligt at vende tilbage til forhandlings-
  bordet og om at genoprette våbenhvilen. Det Europæiske Råd understregede
  på ny, at det er en forudsætning for at kunne løse den nuværende krise,
  at der findes en fredelig løsning, der er baseret på national forsoning
  og på fredsaftalens principper. Det Europæiske Råd var overordentlig
  betænkeligt ved den humanitære situation i Angola. Det opfordrer Unita
  til at acceptere FN's humanitære nødhjælpsplan. Fællesskabet og dets
  medlemsstater er indstillede på at imødekomme FN's anmodning om bistand
  efter donorlandenes konference den 3. juni.

  Mozambique

  Det Europæiske Råd beklagede den alvorlige forsinkelse, der er indtrådt i
  fredsprocessen i Mozambique. Det er et opmuntrende tegn, at våbenhvilen
  holder, men det er meget beklageligt, at iværksættelsen af fredsaftalen
  skrider så langsomt fremad. Det Europæiske Råd opfordrede Mozambiques
  regering og Renamo til at leve op til de forpligtelser, de indgik som led
  i fredsaftalen. Det erklærede sig på ny rede til at bidrage til
  genopbygningen af og den økonomiske og sociale udvikling i Mozambique.

  Liberia

  Det Europæiske Råd beklagede den seneste tids meningsløse drab på civile
  i Liberia. Disse drab understreger, hvor meget det haster med at finde en
  politisk løsning på krisen. Fællesskabet og dets medlemsstater bekræftede
  på ny, at de anser Yamoussoukro IV-aftalen for at være den bedst mulige
  ramme for en sådan fredelig løsning på konflikten i Liberia, og de
  opfordrede indtrængende alle de involverede parter til at støtte FN's og
  OAU's særlige udsendinges indsats for at sikre en fredelig afslutning på
  borgerkrigen.

  Malawi

  Det Europæiske Råd så med tilfredshed på den fredelige og effektive
  gennemførelse af folkeafstemningen den 14. juni i Malawi og denvæsentlige
  forbedring af vilkårene, der kunne konstateres i de afsluttende faser af
  valgkampagnen. Fællesskabet og dets medlemsstater er overbevist om, at
  resultatet giver et korrekt billede af det malawiske folks ønsker. De
  anmodede indtrængende de politiske ledere i Malawi om i den nye kontekst
  at arbejde tæt sammen om at værne om menneskerettighederne, fremme
  demokratiet og løse de udestående spørgsmål vedrørende landets ledelse,
  og dermed åbne vejen for en genoptagelse af hele det økonomiske
  samarbejde.

  Zaïre
  Det Europæiske Råd gentog sin støtte til den nationale forsoningspro-
  ces og gav udtryk for sin betænkelighed ved den forringelse, der er sket
  af  situationen  i  Zaïre, som er præget af  en  afbrydelse  af
  demokratiseringsprocessen og af gentagne overtrædelser af menneskeret-
  tighederne, herunder navnlig den vilkårlige arrestation og  tilba-
  geholdelse af personer på grund af påstået misbrug af ytringsfriheden.

  Det Europæiske Råd fordømte også enhver opfordring til had mod andre
  etniske grupper, der kommer til udtryk i politisk vold og overgreb i
  visse områder af landet, med massive fordrivelser af folkemængder til
  følge. Det Europæiske Råd bekræftede på ny sin støtte til formanden for
  Republikkens  Høje Råd og opfordrede ham til at  fortsætte  sine
  bestræbelser.

  Nigeria

  Det Europæiske Råd har med stor bekymring fulgt den seneste udvikling i
  Nigeria, som vil kunne bringe overgangen til civiltstyre efter det
  vellykkede præsidentvalg den 12. juni i fare. Det Europæiske Råd udtrykte
  forhåbning om, at overgangen til civilt styre får lov til at fortsætte,
  så der snarest muligt kan indføres fuldt demokrati i Afrikas største
  land.

  Mellemøsten

  Det Europæiske Råd konstaterede med tilfredshed, at de bilaterale
  samtaler med henblik på en retfærdig, varig og omfattende løsning af den
  arabisk-israelske konflikt og det palæstinensiske spørgsmål er blevet
  genoptaget. Det anmodede indtrængende alle involverede parter om med
  udgangspunkt i de allerede opnåede resultater at gå videre med konkrete
  forhandlinger i en positiv ånd og med vilje til kompromis.

  Det Europæiske Råd anmodede på ny alle involverede parter om at afstå fra
  aktioner, som kan undergrave fredsprocessen. Det var overbevist om, at de
  tillidsskabende foranstaltninger, som Fællesskabet og dets medlemsstater
  har foreslået, og betydelige forbedringer på stedet, bl.a. af menneske-
  rettighedssituationen, vil kunne hjælpe med til at bringe fredspro-
  cessen i retning af en positiv afslutning.

  Fællesskabet og dets medlemsstater vil i overensstemmelse med deres
  velkendte principielle holdninger fortsætte med at spille en aktiv,
  konstruktiv og upartisk rolle i fredsprocessen i Mellemøsten såvel i dens
  bilaterale som multilaterale aspekter. De påskønnede de utrættelige
  bestræbelser, som de deltagere, der har engageret sig i at fremme
  processen, har udfoldet, og er rede til at deltage i internationale
  arrangementer til støtte for en fredsløsning.

  Mellemamerika

  Det Europæiske Råd noterede sig med tilfredshed de fremskridt, der er
  gjort i Mellemamerika med hensyn til at opnå fred, dialog og forsoning
  samt resultaterne med hensyn til konsolidering af demokratiet og den
  regionale integration.

  I denne forbindelse udtrykte Det Europæiske Råd tilfredshed med de
  fremskridt, der er gjort med at iværksætte El Salvador-fredsaftalerne, og
  opfordrede  signatarstaterne  til at opfylde  alle  de  resterende
  forpligtelser,  herunder  ad  hoc-kommissionens  og  undersøgelses-
  kommissionens henstillinger med henblik på at afslutte fredsprocessen og
  nå frem til national forsoning.

  Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med det fredelige resultat inden
  for forfatningens rammer af den seneste tids krise i Guatemala og håber,
  at udpegelsen af en ny præsident i overensstemmelse med forfatningen vil
  bidrage til at styrke de demokratiske institutioner, den fulde respekt
  for menneskerettighederne og de grundlæggende friheder samt genoptagelsen
  af fredsforhandlingerne.

  Det Europæiske Råd udtrykte ligeledes tilfredshed med undertegnelsen i
  San Salvador af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og de
  mellemamerikanske  lande, som vil bidrage til at  intensivere  og
  videreudbygge deres gensidige samarbejde.

  Cambodia

  Det Europæiske Råd hilste med tilfredshed afviklingen af de FN-støttede
  valg i Cambodia, som var et bevis på, at det cambodianske folk stræber
  efter fred og demokrati.

  Det noterede sig den forfatningsgivende forsamlings beslutning om at
  genindsætte Prins Norodom Sihanouk som overhoved for den cambodianske
  stat. Det håbede, at fredsprocessen kan afsluttes under de bedst mulige
  betingelser ved, at der inden tre måneder vedtages en forfatning, og at
  der inden længe dannes en regering, som gør det muligt at få gang i den
  nationale forsoning.

                   * * *

Side Bar