Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

V Bruseli, 28/06/2013

EURÓPSKA RADA ZÁVERY
V Bruseli, 27-28/06/2013

Delegáciám v prílohe zasielame závery Európskej rady z 27. a 28. júna 2013.

_______________________

V situácii nepriaznivého krátkodobého hospodárskeho výhľadu dosiahla miera nezamestnanosti mladých ľudí vo viacerých členských štátoch bezprecedentnú úroveň, čo má obrovské dôsledky na ľudí a čím vznikajú veľké sociálne náklady. Musia sa prijať naliehavé opatrenia.

Európska rada sa dnes dohodla na komplexnom prístupe k boju proti nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý vychádza z týchto konkrétnych opatrení: urýchlenie a presunutie ťažiska financovania na začiatočnú fázu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; urýchlenie vykonávania záruky pre mladých ľudí; väčšia mobilita mladých ľudí a zapojenie sociálnych partnerov. Európska rada rokovala aj o tom, ako podporiť investície a zlepšiť prístup k úverom. Vyzvala na mobilizáciu európskych zdrojov vrátane zdrojov EIB a spustila nový investičný plán na podporu MSP a stimuláciu financovania hospodárstva.

Finančná stabilita sa síce zlepšuje, ale je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty uskutočnili ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť pevný návrat Európy na cestu udržateľného rastu a zamestnanosti. Zdravé verejné financie a politiky na podporu udržateľného rastu a zamestnanosti sa navzájom posilňujú. Zároveň je na všetkých úrovniach nutné usilovať sa s ešte väčším odhodlaním o napredovanie v štrukturálnych reformách a podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Európska rada v tomto kontexte schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktorými sa majú riadiť politiky a rozpočty členských štátov, čím sa uzavrel európsky semester 2013.

Európska rada zhodnotila aj pokrok dosiahnutý v súvislosti s bankovou úniou, ktorá má kľúčový význam pre finančnú stabilitu a hladké fungovanie HMÚ. Nakoniec určila ďalšie kroky v súvislosti s posilňovaním štruktúry HMÚ a vyzvala, aby sa v práci na všetkých týchto otázkach pokračovalo v rámci príprav na decembrové zasadnutie Európskej rady.

Európska rada srdečne privítala Chorvátsko ako člena Európskej únie od 1. júla 2013. Taktiež zablahoželala Lotyšsku k splneniu konvergenčných kritérií podľa zmluvy, čo mu umožňuje prijať 1. januára 2014 euro.

Európska rada schválila závery Rady a odporúčania týkajúce sa rozšírenia a procesu stabilizácie a pridruženia.

I. ZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ

 1. Vzhľadom na neprijateľne vysoký počet mladých Európanov, ktorí sú nezamestnaní, je boj proti ich nezamestnanosti osobitným a bezodkladným cieľom. Je nutné zmobilizovať maximálne úsilie a sústrediť ho na spoločný cieľ, ktorým je dostať mladých ľudí, ktorí neštudujú, nezúčastňujú sa na odbornej príprave a nie sú ani zamestnaní, späť do pracovného či vzdelávacieho procesu alebo do odbornej prípravy do štyroch mesiacov, ako sa uvádza v odporúčaní Rady o záruke pre mladých ľudí. Na základe oznámenia Komisie o zamestnanosti mladých ľudí sú na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ potrebné rozhodné a bezodkladné kroky.

 1. EÚ zmobilizuje všetky dostupné nástroje na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Európska rada súhlasí s komplexným prístupom založeným na týchto konkrétnych opatreniach:

 1. pri využívaní štrukturálnych fondov sa osobitný dôraz bude klásť na zamestnanosť mladých ľudí, a to prípadne aj prostredníctvom preprogramovania nevyčerpaných finančných prostriedkov. Komisia a členské štáty využijú všetky možnosti, ktoré im ponúka Európsky sociálny fond (ESF), ktorý je jedným z hlavných finančných nástrojov na úrovni EÚ na tento účel, a to aj prostredníctvom podpory vytvárania nových pracovných miest pre mladých pracovníkov. Členské štáty podľa potreby zvýšia svoju administratívnu kapacitu, pričom využijú intenzívnejšiu technickú pomoc zo strany Komisie a budú sa opierať o najlepšie postupy;

 1. vykonajú sa všetky potrebné prípravné kroky, aby bola iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí do januára 2014 plne funkčná, a mohli sa tak vyplatiť prvé platby príjemcom v regiónoch EÚ, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %1. Na to, aby mohla iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí svoju úlohu zohrávať v plnej miere, by sa malo 6 miliárd EUR, ktoré na ňu boli vyčlenené, vyplatiť v priebehu prvých dvoch rokov budúceho viacročného finančného rámca.2 Okrem toho sa rezervy, ktoré zostali k dispozícii pod úrovňou stropov VFR na roky 2014 – 2017, použijú na vytvorenie „celkovej rezervy na záväzky“ s cieľom financovať predovšetkým opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Členské štáty, ktoré budú príjemcami pomoci v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, by mali prijať plán na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom vykonávania záruky pre mladých ľudí, do konca tohto roka. Ostatné členské štáty sa vyzývajú, aby podobné plány prijali v roku 2014. Komisia predloží v roku 2016 správu o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a o fungovaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

 1. EIB prispeje k boju proti nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom svojej iniciatívy „Pracovné miesta pre mladých ľudí“ a svojho programu „Investície do zručností“, ktoré by sa mali bezodkladne vykonať;

 1. bude sa vynakladať ďalšie úsilie na podporu mobility mladých uchádzačov o zamestnanie, a to aj prostredníctvom posilnenia programu „Tvoja prvá práca prostredníctvom siete EURES“. Členské štáty sa nabádajú, aby využili časť svojich vyčlenených prostriedkov z ESF na podporu programov cezhraničnej mobility. Program „Erasmus+“, ktorý tiež podporuje cezhraničnú odbornú prípravu, musí fungovať v plnom rozsahu od januára 2014. Osobitne vítaná je dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o uznávaní odborných kvalifikácií. Urýchlene by sa mali preskúmať návrhy Komisie vedúce k vytvoreniu siete verejných služieb zamestnanosti. Je potrebné ďalšie úsilie, hlavne v súvislosti s návrhom týkajúcim sa zachovávania doplnkových dôchodkových práv, ktorý sa má prijať počas tohto funkčného obdobia Parlamentu;

 1. bude sa podporovať vysoko kvalitná učňovská príprava a učenie sa prácou, a to konkrétne prostredníctvom Európskeho združenia učňovskej prípravy, ktoré má začať fungovať v júli. Začiatkom roku 2014 by sa mal zaviesť rámec kvality pre stáže;

 1. do tohto úsilia sa musia v plnej miere zapojiť a aktívne zaangažovať sociálni partneri. Európska rada víta „rámec opatrení v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí“, na ktorom sa sociálni partneri dohodli 11. júna 2013.

 1. Na vnútroštátnej úrovni, kde sa sústreďuje väčšina právomocí týkajúcich sa zamestnanosti, by členské štáty mali pokročiť vo svojich reformách. Členské štáty prijímajú opatrenia na modernizáciu systémov odborného vzdelávania a prípravy, posilnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľskou sférou s cieľom uľahčiť prechod zo školy do práce, lepšie začlenenie mladých ľudí s nízkou kvalifikáciou na trh práce, riešenie problematiky nesúladu medzi zručnosťami a potrebami trhu práce a podporu učňovského vzdelávania a stáží v kľúčových sektoroch hospodárstva, ako aj na podporu podnikania a začínajúcich podnikateľov. Niekoľko členských štátov už predložilo ambiciózne plány na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Ale treba urobiť viac. Členské štáty s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí by konkrétne mali zintenzívniť aktívne opatrenia na trhu práce. Je dôležité venovať náležitú pozornosť tomu, aby sa do pracovného trhu zapájali skupiny zraniteľných mladých ľudí, ktoré čelia osobitným výzvam. Európska rada uznáva právomoci členských štátov v tejto oblasti a súčasne pripomína, že dôležitým prostriedkom na zvýšenie zamestnateľnosti a podporu tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti je presun daňového zaťaženia z pracovnej sily, prípadne aj znížením príspevkov na sociálne zabezpečenie. Európska rada vyzvala, aby sa zintenzívnila výmena najlepších vnútroštátnych postupov, a v tejto súvislosti uvítala nadchádzajúcu konferenciu v Berlíne.

II. RAST, KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZAMESTNANOSŤ

Európsky semester

 1. Európska rada v nadväznosti na podrobnú výmenu názorov uzatvorila európsky semester roku 2013 všeobecným schválením odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Členské štáty teraz uvedené odporúčania premietnu do svojich budúcich rozhodnutí týkajúcich sa rozpočtov, štrukturálnych reforiem, politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, pričom sa bude presadzovať plná zodpovednosť členských štátov a zachovanie sociálneho dialógu. Rada a Komisia budú proces ich vykonávania pozorne sledovať. Rada bude pravidelne diskutovať o hospodárskej situácii v Európe a posudzovať ju.

 1. Podpora rastu a fiškálna konsolidácia sa navzájom posilňujú. Zdravé verejné financie sú nevyhnutné na to, aby si verejné orgány zachovali schopnosť podporovať udržateľný rast a zamestnanosť. Európska rada v tejto súvislosti víta zrušenie postupu pri nadmernom deficite pre niekoľko členských štátov, ako aj úsilie tých členských štátov, ktoré by mali splniť svoje fiškálne ciele. Pripomína možnosti, ktoré ponúka existujúci fiškálny rámec EÚ na dosiahnutie rovnováhy medzi potrebami produktívnych verejných investícií a cieľmi fiškálnej disciplíny v rámci preventívnej časti Paktu stability a rastu. Tempo fiškálnej konsolidácie sa v prípade niekoľkých členských štátov upravilo tak, aby zodpovedalo hospodárskym podmienkam, ako sa ustanovuje vo fiškálnom rámci EÚ. Členské štáty by zároveň mali urýchliť svoje štrukturálne reformy. Podporí sa tým úsilie o obnovenie rovnováhy hospodárstva EÚ a pomôže pri obnove konkurencieschopnosti a riešení sociálnych dôsledkov krízy.

Nový investičný plán pre Európu

 1. V súčasnej hospodárskej situácii má rozhodujúci význam obnova normálneho poskytovania úverov hospodárstvu a uľahčenie financovania investícií. Vzhľadom na to, aký majú MSP význam pre hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, budú opatrenia na podporu financovania MSP prioritou. To je obzvlášť dôležité v krajinách s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí a tam, kde sú potrebné nové investície na podporu rastu a zamestnanosti. Taktiež je dôležité podporovať podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť. Európska rada sa preto dohodla na spustení nového investičného plánu.

 1. Európska rada privítala dosiahnutú dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ (VFR) na ďalších sedem rokov. Poďakovala vyjednávačom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie za vykonanú prácu a neúnavné úsilie, vďaka ktorému bolo dnes možné túto dohodu dosiahnuť. VFR bude zohrávať zásadnú úlohu v podpore hospodárstva tým, že bude pôsobiť ako katalyzátor rastu a zamestnanosti v celej Európe a znásobovať účinok investícií do výrobného a ľudského kapitálu. Európska rada vyzvala na urýchlené formálne prijatie nariadenia o VFR a súvisiacej medziinštitucionálnej dohody. Európska rada v tomto smere tiež privítala dohody, ktoré sa dosiahli v súvislosti s novými programami, ako je ERASMUS, COSME, Horizont 2020 a Program zamestnanosti a sociálnej inovácie. Európska rada zdôraznila, že je dôležité:

a) prijať do konca roka rôzne programy EÚ na podporu plnenia stratégie Európa 2020;

 1. zabezpečiť spoluprácu členských štátov s Komisiou s cieľom čo najskôr uzavrieť partnerské dohody a operačné programy;

 1. urýchlene využívať štrukturálne fondy, ako aj programy zamerané na konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a na výskum a inováciu (Horizont 2020), ktoré sú mimoriadne dôležité v kontexte podpory MSP;

 1. urýchliť realizáciu pilotnej fázy dlhopisov na projekty. Komisia má v úmysle predložiť svoje hodnotenie do konca roku 2013.

 1. Európska rada víta správu Komisie a EIB o financovaní hospodárstva. Dohodla sa na nasledujúcich opatreniach a privítala zámer Komisie a EIB prioritne ich vykonať a podať komplexnú správu o ich vykonávaní pred zasadnutím Európskej rady v októbri 2013 so stanovením kvantitatívnych cieľov, nástrojov a časového plánu:

 1. zintenzívnenie úsilia EIB o podporu poskytovania úverov ekonomike s plným využitím nedávneho zvýšenia jej základného imania o 10 miliárd EUR. Európska rada vyzýva EIB, aby zrealizovala svoj plán na zvýšenie poskytovania úverov v EÚ o najmenej 40 % v rokoch 2013 – 2015. Na tento účel už EIB identifikovala nové príležitosti na poskytovanie úverov vo výške viac ako 150 miliárd EUR na celý rad kľúčových priorít, ako sú napríklad inovácie a zručnosti, prístup MSP k financovaniu, efektívnosť využívania zdrojov a strategická infraštruktúra;

 1. rozšírenie finančných nástrojov s rozdelením rizika medzi Európskou komisiou a EIB s cieľom zvýšiť účinok investícií súkromného sektora a kapitálových trhov do MSP. Tieto iniciatívy by mali zabezpečiť, že sa zvýši objem nových úverov pre MSP v celej EÚ, a to pri dodržaní zásad finančného zdravia a transparentnosti, ako aj stropov VFR. Rada po konzultácii s Komisiou a EIB bezodkladne spresní parametre na tvorbu takýchto nástrojov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov s cieľom dosiahnuť silný pákový efekt. Mali by sa vykonať potrebné prípravy, aby sa tieto nástroje mohli začať uplatňovať v januári 2014;

 1. posilnenie kapacity EIF na zvyšovanie kvality úverov;

 1. postupné rozširovanie schém EIB na financovanie obchodu v prospech podnikania MSP v celej Únii, a to predovšetkým v krajinách, na ktoré sa program vzťahuje;

 1. posilnenie spolupráce medzi národnými rozvojovými bankami a EIB s cieľom zvýšiť počet príležitostí na spoločné poskytovanie úverov a na výmenu najlepších postupov;

 1. vytvorenie alternatívnych zdrojov financovania v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Vykonávanie Paktu pre rast a zamestnanosť

 1. Európska rada schválila pred rokom Pakt pre rast a zamestnanosť, ktorý predstavuje balík rastových opatrení s rýchlym účinkom, pre ktoré sa vyčlenili finančné prostriedky vo výške 120 miliárd EUR. V realizácii týchto opatrení sa už síce značne pokročilo a niektoré z nich už prinášajú výsledky, stále je však potrebné ďalšie úsilie. Inštitúcie a členské štáty EÚ by mali urobiť čo najviac pre to, aby sa zabezpečilo, že všetky prvky stanovené v pakte sa rýchlo zrealizujú, ako sa uvádza v predchádzajúcich záveroch Európskej rady, a to najmä pokiaľ ide o jednotný trh, inovácie, digitálnu agendu, služby, energetiku a dane. Európska rada so záujmom očakáva aktualizovanú správu o pokroku v realizácii paktu, ktorá by sa jej mala na základe pravidelného preskúmania zo strany Rady predložiť v decembri 2013.

 1. Ako sa dohodlo v marci tohto roku, Európska rada bude podrobne monitorovať vykonávanie usmernení, ktoré stanovila s cieľom stimulovať hospodársky rast a podporiť konkurencieschopnosť, a to konkrétne organizovaním pravidelných tematických diskusií. V tejto súvislosti Európska rada uskutočnila prvú výmenu názorov o dvoch kľúčových otázkach:

 1. kľúčový význam silnej európskej priemyselnej bázy ako základného stavebného prvku programu EÚ pre rast a konkurencieschopnosť. Európska rada vyzvala na široký horizontálny a koherentný prístup zameraný na modernú európsku priemyselnú politiku, ktorá by sprevádzala štrukturálne zmeny a hospodárske oživenie. Privítala akčný plán Komisie pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel. So zreteľom na svoje zasadnutie vo februári roku 2014 Európska rada očakáva ďalšie podnety od Komisie v súlade so závermi Európskej rady z marca a mája roku 2013. Nasledujúce predsedníctvo sa vyzýva, aby pokročilo v prípravných prácach v rámci Rady;

 1. Európska rada pripomenula svoje závery z marca 2013 a ako počiatočný príspevok privítala oznámenie Komisie o desiatich právnych predpisoch spôsobujúcich najväčšie zaťaženie. So záujmom očakáva, že pred zasadnutím v októbri 2013 dostane podrobný pracovný program, ktorý bude zahŕňať ďalšie a prípadne nové konkrétne návrhy zamerané na zníženie celkového regulačného zaťaženia a na podporu konkurencieschopnosti, berúc pritom stále do úvahy potrebu riadnej ochrany spotrebiteľov a zamestnancov. Vyzvala na pokračujúce úsilie v záujme účinnejšej, jednotnejšej a jednoduchšej regulácie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Na základe týchto návrhov sa k uvedeným otázkam vráti.

Vzhľadom na tematické rokovania, ktoré sa uskutočnia v októbri 2013 a ktoré majú dodať nový impulz v oblastiach inovácie, jednotného digitálneho trhu a služieb, Európska rada vyzvala Komisiu, aby pred uvedeným zasadnutím predložila správu o partnerskom preskúmaní smernice o službách, ako aj o procese „Licencie pre Európu“.

 1. Európska rada pripomína úlohu, ktorú má zohrávať obchod v posilňovaní rastu a zamestnanosti, a víta začatie rokovaní so Spojenými štátmi o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií.

III. DOBUDOVANIE HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNIE

 1. Od prezentácie správy „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“ v decembri minulého roka napreduje práca na štyroch hlavných stavebných prvkoch na posilnenie štruktúry HMÚ. Konkrétne nové opatrenia zamerané na posilnenie správy ekonomických záležitostí sa budú musieť doplniť o ďalšie kroky na posilnenie demokratickej legitimity a zodpovednosti, a to na úrovni prijímania i vykonávania rozhodnutí. Tento proces bude vychádzať z inštitucionálneho rámca EÚ pri plnom rešpektovaní integrity jednotného trhu a súčasnom zabezpečení rovnakých podmienok pre členské štáty EÚ, a to aj prostredníctvom vytvorenia primeranej rovnováhy medzi domovskými a hostiteľskými členskými štátmi. Bude otvorený a transparentný voči členským štátom, ktoré nepoužívajú spoločnú menu.

 1. V krátkodobom horizonte je kľúčovou prioritou dobudovanie bankovej únie v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2012 a marca 2013. Tento krok má rozhodujúci význam pre zabezpečenie finančnej stability, zníženie finančnej fragmentácie a obnovenie normálneho poskytovania úverov ekonomike. Európska rada pripomenula, že je nevyhnutné prelomiť začarovaný kruh medzi bankami a štátmi, a zdôraznila tieto body:

 1. nové pravidlá týkajúce sa kapitálových požiadaviek na banky (CRR/CRD) a nový jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní stability bankového sektora;

 1. v rámci prechodu na SSM sa vykoná posúdenie bilancie zahŕňajúce posúdenie kvality aktív a následne stresové testovanie. V tejto súvislosti členské štáty zapojené do SSM prijmú pred dokončením tohto procesu všetky potrebné opatrenia vrátane vytvorenia zabezpečovacích mechanizmov na úrovni členských štátov;

 1. Euroskupina sa dohodla na hlavných prvkoch operačného rámca pre priamu rekapitalizáciu bánk prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). Malo by sa pokračovať v práci s cieľom zabezpečiť, aby Európsky mechanizmus pre stabilitu mal po zriadení účinného jednotného mechanizmu dohľadu možnosť na základe riadneho rozhodnutia priamo rekapitalizovať banky;

 1. Európska rada uvítala dohodu, ktorú Rada dosiahla o návrhu smernice, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk, a Radu a Parlament vyzvala, aby začali rokovania s cieľom prijať túto smernicu do konca roka. Taktiež vyzvala, aby sa do konca roka prijal návrh o systémoch ochrany vkladov;

 1. na to, aby bol SSM plne účinný, je pre banky, na ktoré sa SSM vzťahuje, potrebný jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM). Európska rada očakáva návrh Komisie o vytvorení jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, aby bolo možné do konca roka dosiahnuť dohodu v Rade, a tak návrh prijať pred skončením tohto volebného obdobia Parlamentu. Komisia má v úmysle prijať v lete 2013 revidované pravidlá štátnej pomoci finančnému sektoru s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pri rozhodovaní o riešení krízovej situácie s verejnou podporou.

 1. Je nevyhnutné pokračovať v práci na všetkých stavebných prvkoch posilnenej HMÚ, keďže tieto prvky sú úzko prepojené:

 1. je potrebné zaviesť efektívnejší rámec pre koordináciu hospodárskych politík v súlade s článkom 11 zmluvy o stabilite, koordinácii a správe, ako aj so zásadou subsidiarity. Komisia má v nadväznosti na svoje oznámenie z 20. marca v úmysle na jeseň predložiť návrh na koordináciu významných hospodárskych reforiem ex ante;

 1. pokiaľ ide o kľúčové zásady, o ktoré sa opierajú koncepcie vzájomne dohodnutých zmlúv a súvisiacich mechanizmov solidarity, názory sa síce zbližujú, v najbližších mesiacoch však bude nutné na tejto otázke ďalej pracovať a vychádzať pritom najmä z oznámenia o koordinácii hospodárskych politík, ktoré má Komisia čoskoro predložiť;

 1. sociálny rozmer HMÚ by sa mal posilniť. V prvom rade je dôležité lepšie monitorovať a zohľadňovať sociálnu situáciu a situáciu na trhu práce v rámci HMÚ, a to najmä prostredníctvom vhodných ukazovateľov pre sociálnu oblasť a zamestnanosť v rámci európskeho semestra. Tiež je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych politík pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov. Významná je aj úloha sociálnych partnerov a sociálny dialóg, a to aj na úrovni členských štátov. Komisia v krátkom čase predloží oznámenie o sociálnom rozmere HMÚ.

 1. Po intenzívnych konzultáciách s členskými štátmi sa Európska rada vráti k všetkým týmto otázkam. V októbri 2013 sa zameria najmä na ukazovatele a politické oblasti, ktoré sa majú zohľadniť v rámci posilnenej koordinácie hospodárskych politík, a na sociálny rozmer HMÚ. Rokovania budú pokračovať v decembri 2013 s cieľom rozhodnúť o týchto otázkach, konkrétne o hlavných prvkoch zmluvných dojednaní a súvisiacich mechanizmov solidarity. Každé takéto opatrenie bude pre štáty, ktoré neprijali jednotnú menu, dobrovoľné, pričom bude zo všetkých hľadísk v súlade s jednotným trhom.

 1. Európska rada rokovala o žiadosti Lotyšska prijať euro. Zablahoželala mu k pokroku dosiahnutému v miere konvergencie, ktorý sa zakladá na zdravej hospodárskej, fiškálnej a finančnej politike, a vyjadrila spokojnosť so splnením všetkých konvergenčných kritérií stanovených v zmluve. Privítala návrh Komisie, aby Lotyšsko prijalo euro 1. januára 2014.

IV. ĎALŠIE BODY

 1. Európska rada vyjadrila účasť všetkým, ktorých postihli katastrofálne záplavy, ku ktorým došlo tento mesiac v strednej Európe. Mali by sa mobilizovať primerané finančné zdroje (napr. Fond solidarity, štrukturálne fondy, Kohézny fond) s cieľom poskytnúť čo najväčšiu podporu pre úsilie zamerané na bezprostredné zmierňovanie následkov v najviac postihnutých oblastiach a členských štátoch a na ich obnovu, ako aj pre budúce preventívne opatrenia. Komisiu vyzvala, aby rýchlo a konštruktívne reagovala na žiadosti postihnutých členských štátov s cieľom zabezpečiť bezodkladné poskytnutie podpory z fondov EÚ pre najviac postihnuté oblasti a členské štáty.

 1. Európska rada vo februári 2013 uznala mimoriadny dosah hospodárskej krízy na viacero členských štátov v eurozóne, ktorá priamo ovplyvnila mieru ich prosperity. Na riešenie tejto situácie sa zo štrukturálnych fondov viackrát vyčlenili ďalšie finančné prostriedky. V tom čase sa ešte nerozhodlo o programe makroekonomickej pomoci pre Cyprus. Cyperská vláda medzitým požiadala o ďalšiu pomoc. Európska rada vyzvala Európsky parlament a Radu, aby preskúmali možnosti, ktoré poskytujú flexibilné opatrenia VFR, vrátane nástroja flexibility, s cieľom riešiť v rámci ročného rozpočtového postupu obzvlášť zložitú situáciu Cypru.

 1. V súvislosti s rozširovaním Európska rada schválila závery a odporúčania Rady z 25. júna 2013. Rozhodla o začatí prístupových rokovaní so Srbskom. Prvá medzivládna konferencia sa uskutoční najneskôr v januári 2014. Rada predtým prijme rokovací rámec a Európska rada ho potvrdí na svojom obvyklom zasadnutí, ktoré sa bude týkať rozširovania.

 1. Prijali sa rozhodnutia o poverení začať rokovania o Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom.

 1. Európska rada bude na svojom zasadnutí v júni 2014 rokovať o vymedzení strategických usmernení pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (podľa článku 68 ZFEÚ). Ako súčasť príprav uvedeného zasadnutia sa nasledujúce predsedníctva vyzývajú, aby v Rade začali proces reflexie. Komisia sa vyzýva, aby k tomuto procesu vhodným spôsobom prispela.

________________________

PRÍLOHA

DOKUMENTY SCHVÁLENÉ EURÓPSKOU RADOU

• Správa Rady z 25. júna 2013 o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2013

• Závery o rozšírení, ktoré Rada prijala 25. júna 2013

• Závery o výročnej správe o oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ, ktoré Rada prijala 28. mája 2013

• Závery o „Všeobecnom programe na obdobie po roku 2015“, ktoré Rada prijala 25. júna 2013

• Akčný plán na vykonávanie námornej stratégie pre oblasť Atlantického oceánu, ktorý Rada schválila 25. júna 2013

1 :

Vzhľadom na to, že v Slovinsku vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2012 o viac ako 30 %, získa prostriedky v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí aj región východného Slovinska, v ktorom nezamestnanosť mladých ľudí v roku 2012 dosiahla viac ako 20 %.

2 :

To sa uskutoční bez negatívneho vplyvu na ciele, ktoré v súvislosti s energetickou politikou Európska rada stanovila v máji 2013.

:

Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


Side Bar