Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

Bruxelles, 28/06/2013

CONSILIUL EUROPEAN CONCLUZII
Bruxelles, 27-28/06/2013

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor concluziile Consiliului European (27-28 iunie 2013).

________________________

În contextul unei perspective economice deficitare pe termen scurt, șomajul în rândul tinerilor a ajuns la niveluri fără precedent în unele state membre, costurile umane și sociale fiind uriașe. Trebuie întreprinsă o acțiune imediată.

În această zi, Consiliul European a convenit asupra unei abordări cuprinzătoare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, valorificând următoarele măsuri concrete: accelerarea și concentrarea eforturilor referitoare la finanțarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; accelerarea punerii în aplicare a garanției pentru tineret; creșterea mobilității tinerilor și implicarea partenerilor sociali. Consiliul European a discutat, de asemenea, modalități de impulsionare a investițiilor și de îmbunătățire a accesului la credit. Consiliul a solicitat mobilizarea resurselor europene, inclusiv cea a BEI și a lansat un nou program de investiții pentru a sprijini IMM-urile și a impulsiona finanțarea economiei.

Stabilitatea financiară este în curs de îmbunătățire, dar sunt în continuare necesare acțiuni din partea UE și a statelor sale membre în urma cărora Europa să revină în mod ferm pe calea creșterii economice durabile și a ocupării forței de muncă. Finanțele publice sănătoase și politicile de sprijinire a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă se consolidează reciproc. În același timp, la toate nivelurile sunt necesare eforturi mai susținute pentru a continua reformele structurale și pentru a stimula competitivitatea și ocuparea forței de muncă. În acest context, Consiliul European a aprobat recomandările specifice fiecărei țări pentru a oferi orientări pentru politicile și bugetele statelor membre, încheind astfel semestrul european 2013.

Consiliul European a evaluat, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește uniunea bancară, care este fundamentală pentru stabilitatea financiară și buna funcționare a UEM. În cele din urmă, Consiliul European a stabilit următoarele etape în consolidarea arhitecturii UEM și a solicitat continuarea activității în ceea ce privește toate aceste chestiuni în perioada premergătoare Consiliului European din decembrie.

Consiliul European a primit călduros Croația ca membru al Uniunii la 1 iulie 2013. Consiliul European a felicitat, de asemenea, Letonia pentru îndeplinirea criteriilor de convergență din tratat care îi permit să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2014.

Consiliul European a aprobat concluziile și recomandările Consiliului privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere.

I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR

 1. Combaterea șomajului în rândul tinerilor constituie un obiectiv special și imediat, dacă luăm în considerare nivelul inacceptabil de ridicat de tineri europeni care sunt în șomaj. Trebuie mobilizate toate eforturile în jurul obiectivului comun ca, în decurs de patru luni, să readucem tinerii care nu sunt angajați sau înscriși într-un program de educație sau formare înapoi în câmpul muncii sau într-un program de educație sau formare, astfel cum se prevede în Recomandarea Consiliului privind garanția pentru tineret. Plecând de la comunicarea Comisiei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, este necesară o acțiune hotărâtă și imediată atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

 1. UE va mobiliza toate instrumentele disponibile pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Consiliul European convine asupra unei abordări cuprinzătoare având la bază următoarele măsuri concrete:

 1. în implementarea fondurilor structurale, se va pune un accent deosebit pe ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, inclusiv prin reprogramarea fondurilor care nu au fost utilizate, după caz. Comisia și statele membre vor analiza toate posibilitățile oferite de Fondul social european (FSE), care este unul dintre principalele instrumente financiare la nivelul UE destinat acestui scop, inclusiv prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă pentru tinerii lucrători. După caz, statele membre își vor îmbunătăți capacitatea administrativă printr-o asistență tehnică sporită din partea Comisiei și valorificând cele mai bune practici;

 1. se vor face toate pregătirile necesare astfel încât Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să fie pe deplin funcțională până în ianuarie 2014, permițând efectuarea primelor plăți destinate beneficiarilor din regiunile UE care se confruntă cu rate de șomaj în rândul tinerilor de peste 25%1. Pentru ca Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să își joace rolul pe deplin, plata celor 6 miliarde EUR care îi sunt alocate ar trebui să aibă loc în cursul primilor doi ani ai următorului cadru financiar multianual2. În plus, marjele rămase disponibile sub plafoanele CFM pentru anii 2014-2017 vor fi utilizate pentru a constitui marja globală pentru angajamente pentru a finanța în special măsurile de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Statele membre care beneficiază de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar trebui să adopte un plan pentru a aborda șomajul în rândul tinerilor, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret până la sfârșitul anului. Alte state membre sunt încurajate să adopte planuri similare în 2014. Comisia va prezenta un raport în 2016 cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret și la funcționarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

 1. BEI va contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor prin intermediul inițiativei sale „Locuri de muncă pentru tineri” și a programului său „Investiții în competențe”, care ar trebui puse în aplicare fără întârziere;

 1. vor fi depuse noi eforturi pentru a promova mobilitatea persoanelor tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv prin consolidarea programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Statele membre sunt încurajate să utilizeze o parte din sumele alocate din FSE în sprijinul programelor de mobilitate transfrontaliere. Programul „Erasmus+”, care promovează, de asemenea, formarea profesională transfrontalieră, trebuie să fie pe deplin funcțional din ianuarie 2014. Acordul dintre Parlamentul European și Consiliu privind recunoașterea calificărilor profesionale este cât se poate de binevenit. Propunerile Comisiei care duc la crearea unei rețele de servicii publice de ocupare a forței de muncă ar trebui rapid analizate. Sunt necesare mai multe eforturi, în special în ceea ce privește propunerea referitoare la păstrarea drepturilor la pensie suplimentară care urmează a fi adoptată în cursul actualei legislaturi;

 1. vor fi promovate uceniciile de înaltă calitate și învățarea la locul de muncă, în special prin Alianța europeană pentru ucenici, care urmează a fi lansată în luna iulie. Cadrul de calitate pentru stagii ar trebui instituit la începutul anului 2014;

 1. partenerii sociali trebuie să fie pe deplin implicați și angajați în mod activ în aceste eforturi. Consiliul European salută cadrul de acțiuni privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor asupra căruia partenerii sociali au convenit la 11 iunie 2013.

 1. La nivel național, unde se situează cele mai multe competențe legate de ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să își continue reformele. Statele membre iau măsuri de modernizare a învățământului profesional și tehnic, de consolidare a cooperării dintre educație și întreprinderi pentru a facilita tranziția de la școală spre muncă, de îmbunătățire a integrării tinerilor slab calificați pe piața muncii, de abordare a necorelării competențelor și de promovare a uceniciilor și stagiilor în sectoarele economice-cheie, precum și a antreprenoriatului și a întreprinderilor nou-înființate. O serie de state membre au prezentat deja planuri ambițioase pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Dar trebuie depuse mai multe eforturi. În special, statele membre cu un nivel ridicat de șomaj în rândul tinerilor ar trebui să extindă măsurile active de ocupare pe piața forței de muncă. Este important să se acorde atenția cuvenită participării pe piața forței de muncă a grupurilor de tineri vulnerabili care se confruntă cu provocări specifice. Deși recunoaște competențele statelor membre în acest domeniu, Consiliul European a reamintit importanța transferării sarcinii fiscale dinspre forța de muncă spre alte domenii, inclusiv, după caz, prin reducerea contribuțiilor sociale, în scopul de a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională și de a stimula crearea de locuri de muncă și competitivitatea. Consiliul European a solicitat un schimb mai intens de cele mai bune practici naționale; în această privință, a salutat viitoarea Conferință de la Berlin.

II. CREȘTERE, COMPETITIVITATE ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Semestrul european

 1. În urma unui schimb de opinii aprofundat, Consiliul European a încheiat semestrul european 2013 prin aprobarea generală a recomandărilor specifice fiecărei țări. Statele membre vor transpune acum recomandările în viitoarele lor decizii privind bugetele, reformele structurale și politicile de ocupare a forței de muncă și sociale, promovând totodată asumarea deplină la nivel național și menținerea dialogului social. Consiliul și Comisia vor monitoriza îndeaproape punerea lor în aplicare. Consiliul va dezbate și va evalua periodic situația economică din Europa.

 1. Promovarea creșterii și a consolidării fiscale se consolidează reciproc. Finanțele publice sănătoase sunt fundamentale pentru ca autoritățile publice să își păstreze capacitatea de a sprijini creșterea durabilă și ocuparea forței de muncă. În această privință, Consiliul European salută abrogarea procedurii aplicabile deficitelor excesive pentru câteva state membre, precum și eforturile celor în cazul cărora se preconizează îndeplinirea obiectivului fiscal. Consiliul European reamintește posibilitățile oferite de cadrul fiscal existent al UE pentru a echilibra nevoile de investiții publice productive cu obiectivele de disciplină fiscală în ceea ce privește componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere. Pentru unele state membre, ritmul consolidării fiscale a fost ajustat pentru a răspunde condițiilor economice, după cum se prevede în cadrul fiscal al UE. În același timp, statele membre ar trebui să își accelereze reformele structurale. Aceasta va sprijini eforturile pentru o reechilibrare a economiei UE, va reinstaura competitivitatea și va aborda consecințele sociale ale crizei.

Un nou program de investiții pentru Europa

 1. În contextul economic actual, este esențială reluarea condițiilor normale de creditare a economiei și facilitarea finanțării investițiilor. Dată fiind importanța IMM-urilor pentru economie, în special în ceea ce privește crearea locurilor de muncă, măsurile de sprijinire a finanțării IMM-urilor vor constitui o prioritate. Acest lucru este deosebit de important în țări cu un nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor și în situația în care sunt necesare noi investiții pentru a promova creșterea și ocuparea forței de muncă. Este, de asemenea, important să se promoveze antreprenoriatul și activitatea independentă. În consecință, Consiliul European a convenit asupra lansării noului program de investiții.

 1. Consiliul European a salutat acordul obținut în privința cadrului financiar multianual al UE (CFM) pentru următorii șapte ani. Acesta a mulțumit negociatorilor Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru activitatea acestora și pentru eforturile neprecupețite care ne-au permis astăzi să ajungem la o înțelegere. CFM va juca un rol crucial în susținerea economiei, acționând ca un factor catalizator pentru creștere și ocuparea forței de muncă în toată Europa și multiplicând investițiile productive și investițiile în capital uman. Consiliul European a lansat un îndemn la adoptarea formală rapidă a Regulamentului privind CFM și a acordului interinstituțional asociat acestuia. În acest sens, Consiliul European a salutat de asemenea acordurile la care s-a ajuns cu privire la programe noi, precum ERASMUS, COSME, Orizont 2020 și Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială. Consiliul European a subliniat importanța:

 1. adoptării, până la sfârșitul anului, a diferite programe ale UE care sprijină realizarea Strategiei Europa 2020;

 1. statelor membre care lucrează cu Comisia în vederea încheierii acordurilor lor de parteneriat și a programelor operaționale cât mai rapid cu putință;

 1. implementării rapide a Fondurilor structurale, precum și a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME) și a cadrului strategic comun pentru cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică (Orizont 2020) care au o importanță deosebită în contextul sprijinirii IMM-urilor;

 1. accelerării punerii în aplicare a fazei-pilot a obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor. Comisia intenționează să își prezinte evaluarea până la sfârșitul lui 2013.

 1. Consiliul European a salutat raportul Comisiei și al BEI cu privire la finanțarea economiei. Consiliul European a convenit asupra următoarelor măsuri și a salutat intenția Comisiei și a BEI de a le pune în aplicare cu prioritate și de a prezenta un raport cuprinzător privind aplicarea acestora înainte de reuniunea sa din octombrie 2013, cuprinzând obiective, instrumente și un program cantitative:

 1. consolidarea eforturilor BEI de a sprijini creditarea economiei prin utilizarea integrală a sumei recente de 10 miliare EUR cu care a crescut recent capitalul. Consiliul European solicită BEI să își pună în aplicare planul de creștere a activității sale de creditare în UE cu cel puțin 40% în perioada 2013-2015. În acest sens, BEI a identificat deja noi posibilități de creditare de mai mult de 150 miliarde EUR printr-un set de priorități critice precum inovarea și competențele, accesul IMM-urilor la finanțare, eficiența resurselor și infrastructura strategică;

 1. extinderea mecanismelor comune de finanțare cu partajarea riscurilor între Comisia Europeană și BEI pentru a stimula investițiile sectorului privat și ale piețelor de capital în IMM-uri. Aceste inițiative ar trebui să asigure faptul că se extinde volumul noilor împrumuturi acordate IMM-urilor pe teritoriul UE, respectându-se totodată principiile solidității și transparenței financiare, precum și plafoanele CFM. Consiliul, în consultare cu Comisia și BEI, va preciza fără întârziere parametrii pentru conceperea unor astfel de instrumente cofinanțate de fondurile structurale, având drept obiective efecte de multiplicare ridicate. Ar trebui făcute pregătirile necesare pentru a permite acestor instrumente să înceapă să funcționeze în ianuarie 2014;

 1. sporirea capacității de îmbunătățire a creditului a Fondului european de investiții;

 1. extinderea treptată a schemelor de finanțare a comerțului ale BEI pentru a sprijini IMM-urile din întreaga Uniune, în special în țările în care se desfășoară programele respective;

 1. consolidarea cooperării dintre băncile naționale de dezvoltare și BEI în vederea sporirii oportunităților pentru împrumuturile în comun și schimburile de cele mai bune practici;

 1. dezvoltarea unor surse alternative de finanțare, în strânsă cooperare cu statele membre.

Implementarea Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă

 1. În urmă cu un an, Consiliul European a convenit asupra unui Pact pentru creștere economică și locuri de muncă, un pachet de măsuri de creștere cu acțiune rapidă sprijinite de o finanțare de 120 miliarde EUR. Deși au fost făcute progrese semnificative în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri, unele dintre ele dând deja rezultate, sunt necesare eforturi suplimentare. Instituțiile UE și statele membre ale acesteia ar trebui să facă tot posibilul pentru a asigura punerea în aplicare rapidă a tuturor elementelor pactului, astfel cum se prevede în cadrul concluziilor anterioare ale Consiliului European, în special în ceea ce privește piața unică, inovarea, agenda digitală, serviciile, energia și fiscalitatea. Consiliul European așteaptă cu interes un raport actualizat privind progresele referitor la pact, în decembrie 2013, pe baza unei revizuiri periodice din partea Consiliului.

 1. După cum a convenit în martie 2013, Consiliul European va urmări îndeaproape punerea în aplicare a orientărilor pe care le stabilește pentru a stimula creșterea economică și a promova competitivitatea, în special prin organizarea de discuții tematice periodice. În acest context, Consiliul European a organizat un prim schimb de opinii cu privire la două chestiuni-cheie:

 1. Importanța vitală a unei baze industriale europene puternice, ca piatră de temelie esențială a agendei UE pentru creștere și competitivitate. Consiliul European a solicitat o abordare orizontală și coerentă pentru o politică industrială europeană modernă, care să însoțească schimbările structurale și reînnoirea economică. Acesta a salutat Planul de acțiune al Comisiei pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă. În vederea Consiliului European din februarie 2013, Consiliul European a așteptat cu interes informații suplimentare din partea Comisiei în conformitate cu concluziile Consiliului European din martie 2013 și mai 2013. Viitoarea președinție este invitată să continue lucrările pregătitoare în cadrul Consiliului;

 1. reamintind concluziile sale din martie 2013, Consiliul European a salutat comunicarea Comisiei cu privire la cele mai împovărătoare zece reglementări, drept contribuție inițială. Consiliul European a declarat că așteaptă cu interes să primească înaintea reuniunii sale din octombrie 2013 un program detaliat de lucru care să cuprindă propuneri concrete suplimentare - și, după caz, noi - de reducere a sarcinii globale de reglementare și de stimulare a competitivității, luând în considerare totodată necesitatea protejării corespunzătoare a consumatorilor și a angajaților. A făcut apel pentru depunerea de eforturi continue de a face reglementarea la nivelul UE și la nivel național mai eficientă și mai simplă. Consiliul European va reveni asupra acestor chestiuni ținând seama de respectivele propuneri.

Așteptând ca discuțiile sale tematice din octombrie 2013 să dea un impuls nou în domeniile inovării, pieței unice digitale și serviciilor, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte, înaintea reuniunii respective, raportul său privind evaluarea inter pares a Directivei privind serviciile, precum și privind procedura licențelor pentru Europa.

 1. Reamintind rolul pe care comerțul urmează să îl joace în impulsionarea creșterii și a locurilor de muncă, Consiliul European a salutat lansarea negocierilor cu Statele Unite privind un parteneriat transatlantic privind comerțul și investițiile.

III. FINALIZAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE

 1. De la prezentarea în decembrie anul trecut a raportului „Către o veritabilă uniune economică și monetară”, lucrările au avansat cu privire la cele patru pietre de temelie pentru consolidarea arhitecturii UEM. Noile demersuri concrete de consolidare a guvernanței economice vor trebui însoțite de demersuri suplimentare de sporire a legitimității democratice și a răspunderii, la nivelul adoptării și al punerii în aplicare a deciziilor. Acest proces se va baza pe cadrul instituțional al UE, cu respectarea deplină a integrității pieței unice, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile între statele membre ale UE, inclusiv prin intermediul unui echilibru adecvat între statele membre de origine și statele membre gazdă. Procesul va fi deschis și transparent față de statele membre care nu folosesc moneda unică.

 1. Pe termen scurt, prioritatea-cheie este finalizarea uniunii bancare în conformitate cu concluziile Consiliului European din decembrie 2012 și din martie 2013. Acest aspect este fundamental pentru asigurarea stabilității financiare, pentru reducerea fragmentării financiare și reluarea condițiilor normale de creditare a economiei. Consiliul European a reamintit faptul că este imperativ să rupem cercul vicios dintre bănci și state și a subliniat următoarele puncte:

 1. noile norme privind cerințele de capital pentru bănci (pachetul privind CRD) și noul mecanism unic de supraveghere (MUS) vor avea un rol-cheie în asigurarea stabilității sectorului bancar;

 1. în cadrul tranziției către MUS, urmează să fie efectuată o evaluare a bilanțurilor, care cuprinde o analiză privind calitatea activelor și, ulterior, un test de rezistență. În acest context, statele membre care iau parte la MUS vor pregăti toate modalitățile adecvate, inclusiv instituirea unor mecanisme naționale de sprijin înaintea finalizării acestui exercițiu;

 1. Eurogrupul a convenit cu privire la principalele caracteristici ale cadrului operațional pentru recapitalizarea directă a băncilor prin Mecanismul european de stabilitate (MES); Ar trebui să continue activitatea, astfel încât, atunci când va fi instituit un mecanism unic de supraveghere eficient, Mecanismul european de stabilitate să aibă posibilitatea ca, în urma unei proceduri normale de luare a deciziilor, să recapitalizeze băncile în mod direct;

 1. Consiliul European a salutat acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului cu privire la proiectul de directivă de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și a invitat Consiliul și Parlamentul să inițieze negocierile în vederea adoptării directivei până la sfârșitul anului. Consiliul a solicitat, de asemenea, adoptarea, până la sfârșitul anului, a propunerii privind o schemă de garantare a depozitelor;

 1. un MUS pe deplin eficient are nevoie de un mecanism unic de rezoluție pentru băncile supravegheate prin intermediul MUS. Consiliul European așteaptă cu interes propunerea Comisiei de instituire a mecanismului de rezoluție unic, pentru ca până la sfârșitul anului să se ajungă la un acord în cadrul Consiliului, astfel încât acesta să poată fi adoptat în cursul actualei legislaturi parlamentare. Comisia intenționează să adopte normele revizuite privind ajutoarele de stat pentru sectorul financiar în vara anului 2013, în vederea asigurării unor condiții echitabile în ceea ce privește deciziile de rezoluție care implică sprijin public.

 1. Trebuie continuate lucrările privind toate pietrele de temelie ale unei UEM consolidate, acestea fiind corelate:

 1. este necesară punerea în practică a unui cadru mai eficace pentru coordonarea politicilor economice în conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța, precum și cu principiul subsidiarității. Ca urmare a comunicării din 20 martie, Comisia intenționează să prezinte, în toamnă, o propunere privind coordonarea ex-ante a reformelor economice majore;

 2. deși există opinii convergente în jurul principiilor-cheie care stau la baza conceptelor contractelor stabilite de comun acord și ale mecanismelor de solidaritate asociate, sunt necesare în continuare acțiuni cu privire la aceste chestiuni în lunile care vor urma, în special pe baza viitoarei comunicări a Comisiei privind coordonarea politicii economice;

 1. dimensiunea socială a UEM ar trebui consolidată. Ca primă etapă, este important să se monitorizeze și să se ia în considerare, în mai mare măsură, situația socială și de pe piața forței de muncă din UEM, în special prin utilizarea indicatorilor sociali și referitori la ocuparea forței de muncă adecvați în cadrul semestrului european. Este, de asemenea, importantă asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă și din cel social, respectându-se pe deplin, totodată, competențele naționale; rolul partenerilor sociali și al dialogului social, inclusiv la nivel național, este, de asemenea, fundamental. În scurt timp, Comisia va prezenta o comunicare privind dimensiunea socială a UEM.

 1. În urma consultărilor strânse cu statele membre, Consiliul European va reveni asupra tuturor acestor chestiuni. În octombrie 2013, acesta va examina în special indicatorii și domeniile de politică care trebuie luate în considerare în cadrul unei coordonări consolidate a politicii economice și a dimensiunii sociale al UEM. Discuția va continua în decembrie 2013, pentru a lua decizii asupra acestor chestiuni, în special cu privire la principalele elemente ale acordurilor contractuale și ale mecanismelor de solidaritate asociate. Orice astfel de măsuri ar avea caracter voluntar pentru cei care nu participă la moneda unică și ar fi pe deplin compatibile cu piața unică sub toate aspectele.

 1. Consiliul European a discutat despre cererea Letoniei de a adopta moneda euro. Consiliul European a felicitat Letonia pentru convergența realizată pe baza unor politici economice, fiscale și financiare solide, și a salutat îndeplinirea de către aceasta a tuturor criteriilor de convergență menționate în tratat. Consiliul a salutat propunerea Comisiei ca Letonia să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2014.

IV. ALTE PUNCTE

 1. Consiliul European și-a exprimat compasiunea față de persoanele afectate de inundațiile devastatoare care au lovit Europa Centrală luna aceasta. Ar trebui mobilizate resurse financiare adecvate (de exemplu, Fondul de solidaritate, Fondurile structurale și Fondul de coeziune), pentru a sprijini în măsura posibilului eforturile imediate de ajutorare și reconstrucție, precum și măsurile de prevenire viitoare, în regiunile și statele membre cele mai afectate. Consiliul European a invitat Comisia să reacționeze rapid și constructiv la solicitările statelor membre afectate pentru a se asigura că sprijinul din fondurile UE pentru regiunile și statele membre cele mai afectate poate fi aplicat fără întârziere.

 1. În februarie 2013 Consiliul European a recunoscut impactul special al crizei economice asupra unui număr de state membre în cadrul zonei euro, care avusese un impact direct asupra nivelului de prosperitate al acestora. Pentru a aborda această situație, din fondurile structurale s-au efectuat o serie de alocări suplimentare. La acel moment, nu se decisese programul de asistență macroeconomică pentru Cipru. Guvernul Ciprului a înaintat de atunci o cerere de asistență suplimentară. Consiliul European a invitat Parlamentul European și Consiliul să analizeze oportunitățile prevăzute de flexibilitățile din cadrul CFM, inclusiv de Instrumentul de flexibilitate, pentru a aborda situația deosebit de dificilă din Cipru, în contextul procedurii bugetare anuale.

 1. În privința extinderii, Consiliul European a aprobat concluziile și recomandările Consiliului din 25 iunie 2013. Consiliul a decis să deschidă negocieri de aderare cu Serbia. Prima conferință interguvernamentală va avea loc cel mai târziu în ianuarie 2014. Înainte de aceasta, Consiliul va adopta cadrul de negociere, care va fi confirmat de Consiliul European, în cadrul reuniunii sale obișnuite privind extinderea.

 1. Au fost adoptate deciziile de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Kosovo1.

 1. Consiliul European va organiza o discuție cu ocazia reuniunii sale din iunie 2014 pentru a defini orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție (în conformitate cu articolul 68 din TFUE). Pentru pregătirea respectivei reuniuni, viitoarele președinții sunt invitate să demareze procesul de reflecție în cadrul Consiliului. Comisia este invitată să prezinte o contribuție adecvată la acest proces.

________________________

ANEXĂ

DOCUMENTE ADOPTATE DE CONSILIUL EUROPEAN

• Raportul Consiliului din 25 iunie 2013 privind recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2013

• Concluziile adoptate de Consiliu la 25 iunie 2013 privind extinderea

• Concluziile adoptate de Consiliu la 28 mai 2013 privind raportul anual privind asistența oficială a UE pentru dezvoltare

• Concluziile adoptate de Consiliu la 25 iunie 2013 privind agenda generală post-2015

• Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic, aprobat de Consiliu la 25 iunie 2013

1 :

Ținând seama de faptul că în Slovenia șomajul în rândul tinerilor a crescut cu peste 30% în 2012, regiunea Sloveniei de Est, în care șomajul în rândul tinerilor a depășit 20% în 2012, va beneficia de asemenea de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

2 :

Acest lucru se va realiza fără efecte negative asupra obiectivelor stabilite de Consiliul European din mai 2013 în ceea ce privește politica energetică.

1 :

Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/99 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo.


Side Bar