Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

Bruksela, 28/06/2013

RADA EUROPEJSKA KONKLUZJE
Bruksela, 27-28/06/2013

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską (27–28 czerwca 2013 r).

________________________

W kontekście słabych krótkoterminowych prognoz gospodarczych bezrobocie osób młodych osiągnęło w niektórych państwach członkowskich niespotykane wcześniej poziomy, co pociągnęło za sobą bardzo wysokie koszty ludzkie i społeczne. Należy pilnie podjąć działania w tym zakresie.

Rada Europejska uzgodniła dzisiaj kompleksowe podejście do zwalczania bezrobocia wśród osób młodych w oparciu o następujące konkretne działania: przyspieszenie realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i koncentracja środków w ramach tej inicjatywy na wstępnym etapie; przyspieszenie wdrażania gwarancji dla młodzieży; większa mobilność młodzieży i zwiększone zaangażowanie partnerów społecznych. Rada Europejska omówiła również sposoby na pobudzenie inwestycji i poprawę dostępu do kredytów. Wezwała do uruchomienia europejskich zasobów, w tym zasobów EBI; oraz zainicjowała nowy „plan inwestycji” w celu wsparcia MŚP i pobudzenia finansowania gospodarki.

Poprawia się stabilność finansowa, jednak UE i jej państwa członkowskie muszą podjąć dalsze działania, by Europa w pełni powróciła na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zdrowe finanse publiczne i polityki na rzecz trwałego wzrostu i zatrudnienia to elementy wzajemnie się wzmacniające. Jednocześnie na wszystkich szczeblach konieczne są bardziej zdecydowane wysiłki na rzecz kontynuowania reform strukturalnych oraz stymulowania konkurencyjności i zatrudnienia. W tym kontekście Rada Europejska zatwierdziła zalecenia dla poszczególnych krajów mające ukierunkowywać polityki i budżety państw członkowskich, zamykając tym samym europejski semestr 2013.

Rada Europejska odniosła się również do postępów na drodze do unii bankowej, która ma podstawowe znaczenie dla stabilności finansowej i sprawnego funkcjonowania UGW. I wreszcie, Rada Europejska określiła kolejne kroki w kontekście wzmacniania struktury UGW i wezwała do kontynuowania prac we wszystkich tych kwestiach w okresie poprzedzającym jej grudniowe posiedzenie.

Rada Europejska serdecznie powitała Chorwację jako członka Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Złożyła również Łotwie wyrazy uznania w związku z faktem, że kraj ten wypełnił zapisane w Traktacie kryteria konwergencji, co pozwoli mu przyjąć euro z dniem 1 stycznia 2014 r.

Rada Europejska zatwierdziła konkluzje i zalecenia Rady dotyczące rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

I. ZATRUDNIENIE MŁODZIEŻY

 1. Zważywszy na niedopuszczalnie wysoką liczbę młodych Europejczyków, którzy pozostają bez pracy, walka z bezrobociem jest szczególnym i pilnym celem. Trzeba skupić wszystkie wysiłki wokół wspólnego celu, jakim jest sprawienie, by młode osoby niekształcące się, niepracujące ani nieszkolące się wróciły do pracy lub do kształcenia czy szkolenia w ciągu czterech miesięcy, zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie gwarancji dla młodzieży. W oparciu o komunikat Komisji w sprawie zatrudnienia młodzieży należy bezzwłocznie podjąć zdecydowane działania zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

 1. UE uruchomi wszystkie dostępne instrumenty na rzecz wsparcia zatrudnienia młodzieży. Rada Europejska uzgodniła kompleksowe podejście w oparciu o następujące konkretne działania:

 1. przy wdrażaniu funduszy strukturalnych przedmiotem szczególnej uwagi będzie kwestia zatrudnienia młodzieży, m.in. w stosownych przypadkach niewykorzystane środki finansowe zostaną przegrupowane. Komisja i państwa członkowskie wykorzystają wszystkie możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jedno z najważniejszych narzędzi finansowych na szczeblu UE, które służy temu celowi, także poprzez wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych pracowników. W stosownych przypadkach, państwa członkowskie poprawią swoje zdolności administracyjne, z wykorzystaniem większej pomocy technicznej ze strony Komisji i zastosowaniem najlepszych praktyk;

 1. zostaną podjęte wszelkie działania przygotowawcze niezbędne do tego, by Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych była do stycznia 2014 r. w pełni gotowa do realizacji; umożliwi to dokonanie pierwszych wypłat środków na rzecz beneficjentów w regionach UE, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%1. Aby Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogła w pełni odgrywać swoją rolę, przyznana na jej rzecz kwota 6 mld EUR powinna zostać wypłacona w ciągu pierwszych dwóch lat okresu objętego kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi.2 Ponadto pozostawione do dyspozycji marginesy poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2017 zostaną wykorzystane do utworzenia „ogólnego marginesu na zobowiązania” przeznaczonego na finansowanie w szczególności środków służących walce z bezrobociem osób młodych. Państwa członkowskie będące odbiorcami środków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinny przed końcem bieżącego roku przyjąć plan zwalczania bezrobocia osób młodych, w tym poprzez realizację gwarancji dla młodzieży. Zachęca się inne państwa członkowskie, by w 2014 r. przyjęły podobne plany. W 2016 r. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat wdrażania gwarancji dla młodzieży oraz działania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

 2. EBI będzie przyczyniać się do zwalczania bezrobocia osób młodych za pomocą jego inicjatywy „Praca dla młodych” (Jobs for Youth) i programu „Inwestycje w umiejętności”, które powinny zostać niezwłocznie wdrożone;

 1. podjęte zostaną nowe wysiłki w celu wspierania mobilności młodych osób poszukujących pracy, również poprzez wzmocnienie programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”. Zachęca się państwa członkowskie do tego, by wykorzystały część swoich alokacji z EFS na wspieranie programów mobilności transgranicznej. Program „Erasmus +”, który także promuje transgraniczne szkolenia zawodowe, musi być w pełni gotowy do realizacji od stycznia 2014 r. Szczególnie ważne jest porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Należy pilnie przeanalizować wnioski Komisji prowadzące do utworzenia sieci publicznych służb zatrudnienia. Konieczne są dalsze prace, w szczególności w odniesieniu do wniosku dotyczącego zachowania uprawnień do dodatkowych emerytur, który ma zostać przyjęty w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej;

 1. wspierane będzie wysokiej jakości przyuczanie do zawodu i uczenie się poprzez praktykę, w szczególności za pomocą europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, który ma zostać zainicjowany w lipcu. Na początku 2014 r. należy wprowadzić ramy jakości dla staży;

 1. partnerzy społeczni muszą być w pełni włączeni w te działania i muszą w nich aktywnie uczestniczyć. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje „Ramy działania na rzecz zatrudnienia młodzieży”, uzgodnione przez partnerów społecznych 11 czerwca 2013 r.

 1. Na szczeblu krajowym państwa członkowskie, do których należy większość kompetencji związanych z zatrudnieniem, powinny kontynuować realizację reform. Podejmują one również środki w celu unowocześnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, zacieśnienia współpracy między sektorem edukacji a przedsiębiorstwami, aby ułatwić przechodzenie od kształcenia do zatrudnienia, sprawniejszej integracji młodych ludzi o niskich kwalifikacjach na rynku pracy, zajęcia się kwestią niedopasowania umiejętności oraz w celu promowania przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych w kluczowych sektorach gospodarki, a także wspierania przedsiębiorczości i nowych przedsiębiorstw. Niektóre państwa członkowskie już przedstawiły ambitne plany wsparcia zatrudnienia młodzieży. Konieczne są jednak dalsze działania. W szczególności państwa członkowskie, w których stopa bezrobocia ludzi młodych jest wysoka, powinny zintensyfikować aktywne środki rynku pracy. Należy zwracać należytą uwagę na udział w rynku pracy grup młodych ludzi w trudnej sytuacji, którzy muszą stawić czoła konkretnym wyzwaniom. Rada Europejska uznaje kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie, przypomniała jednak, jak ważne jest przesunięcie obciążenia podatkowego z pracy na inne obszary – m.in. poprzez zmniejszenie, w stosownych przypadkach, składek na ubezpieczenie społeczne – jako sposób zwiększania szans na zatrudnienie oraz stymulowania tworzenia miejsc pracy i pobudzania konkurencyjności. Rada Europejska wezwała do intensywniejszej wymiany najlepszych praktyk krajowych; w tym kontekście z zadowoleniem odnotowała zbliżającą się konferencję w Berlinie.

II. WZROST GOSPODARCZY, KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE

Europejski semestr

 1. Po przeprowadzeniu dogłębnej wymiany poglądów Rada Europejska zakończyła europejski semestr 2013, zatwierdzając zasadniczo zalecenia dla poszczególnych krajów. Państwa członkowskie odzwierciedlą teraz te zalecenia w swoich najbliższych decyzjach dotyczących budżetu, reform strukturalnych oraz polityki zatrudnienia i polityki społecznej; jednocześnie będą one propagować pełną krajową odpowiedzialność w tym zakresie i będą nadal prowadzić dialog społeczny. Rada i Komisja będą uważnie monitorować realizację tych decyzji. Rada będzie regularnie omawiać i oceniać sytuację gospodarczą w Europie.

 2. Propagowanie wzrostu gospodarczego i konsolidacji budżetowej to elementy wzajemnie się wzmacniające. Zdrowe finanse publiczne są nieodzowne, by organy publiczne mogły zachować zdolność do wspierania trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje, że w stosunku do kilku państw członkowskich uchylona została procedura nadmiernego deficytu; z satysfakcją odnotowuje również wysiłki podejmowane przez te państwa członkowskie, od których oczekuje się osiągnięcia celów budżetowych. Przypomina o możliwościach, jakie dają istniejące unijne ramy budżetowe, by równoważyć potrzeby w zakresie efektywnych inwestycji publicznych z celami dyscypliny budżetowej w ramach funkcji zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu. W przypadku niektórych państw członkowskich tempo konsolidacji budżetowej zostało dostosowane odpowiednio do warunków ekonomicznych, zgodnie z tym, co przewidują unijne ramy budżetowe. Jednocześnie państwa członkowskie powinny przyspieszyć swoje reformy strukturalne. Wzmocni to działania służące przywróceniu unijnej gospodarce równowagi, pomoże w odzyskaniu konkurencyjności i zajęciu się społecznymi skutkami kryzysu.

Nowy plan inwestycji dla Europy

 1. W obecnej sytuacji gospodarczej kapitalne znaczenie ma przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki i ułatwianie finansowania inwestycji. Z racji znaczenia, jakie MŚP mają dla gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy, środki wspierające finansowanie MŚP będą miały charakter priorytetowy. Jest to szczególnie ważne w krajach, w których odnotowuje się wysokie bezrobocie osób młodych i w których niezbędne są nowe inwestycje w celu promowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ważne jest także wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Rada Europejska uzgodniła w związku z tym zainicjowanie nowego „Planu inwestycji”.

 1. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na najbliższych siedem lat. Podziękowała negocjatorom z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji za ich pracę i niestrudzone wysiłki, które pozwoliły wypracować dziś porozumienie. Wieloletnie ramy finansowe odegrają kluczową rolę we wspieraniu gospodarki, będąc katalizatorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w całej Europie oraz zwielokrotniając efekt inwestycji w produkcję i inwestycji w kapitał ludzki. Rada Europejska wezwała do szybkiego i formalnego przyjęcia rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych i związanego z nimi porozumienia międzyinstytucjonalnego. W związku z powyższym Rada Europejska z aprobatą odnotowała także porozumienia osiągnięte w sprawie nowych programów, takich jak Erasmus, COSME, „Horyzont 2020” oraz Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Rada Europejska podkreśliła znaczenie, jakie ma:

 1. przyjęcie przed końcem roku poszczególnych programów UE, które wspierają realizację strategii „Europa 2020”;

 1. współpraca państw członkowskich z Komisją w celu jak najszybszego zawarcia umów o partnerstwie i programów operacyjnych;

 1. szybkie wdrożenie funduszy strukturalnych, jak również programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME) i programu na rzecz badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”), które są szczególnie istotne w kontekście wspierania MŚP;

 1. przyspieszenie realizacji fazy pilotażowej obligacji projektowych. Komisja zamierza przedstawić swoją ocenę przed końcem 2013 r.

 1. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie Komisji i EBI na temat finansowania gospodarki. Uzgodniła następujące środki i z aprobatą przyjęła fakt, że Komisja i EBI zamierzają wprowadzić je w trybie priorytetowym, a także – przed posiedzeniem Rady Europejskiej w październiku 2013 r. – przedłożyć kompleksowe sprawozdanie z ich realizacji określające cele ilościowe, instrumenty i harmonogram:

 1. zintensyfikowanie wysiłków EBI na rzecz wsparcia kredytowania gospodarki poprzez pełne wykorzystanie niedawnego zwiększenia kapitału EBI o 10 mld EUR. Rada Europejska wzywa EBI, by zrealizował swój plan zwiększenia prowadzonej przezeń działalności kredytowej w UE o co najmniej 40% w latach 2013–2015. W tym celu EBI już określił nowe możliwości kredytowania na kwotę przekraczającą 150 mld EUR w dziedzinie kilku kluczowych priorytetów, takich jak innowacje i umiejętności, dostęp MŚP do finansowania, efektywne gospodarowanie zasobami i infrastruktura strategiczna;

 1. rozwój wspólnych instrumentów finansowych opartych na podziale ryzyka między Komisją Europejską a EBI, aby w jak największym stopniu wykorzystać inwestycje sektora prywatnego i rynków kapitałowych w MŚP. Inicjatywy te powinny zapewnić zwiększenie wolumenu nowych pożyczek dla MŚP w całej UE, z poszanowaniem zasad dotyczących dobrej kondycji finansowej i przejrzystości, jak również pułapów określonych w wieloletnich ramach finansowych. Rada, w porozumieniu z Komisją i EBI, niezwłocznie określi parametry niezbędne do opracowania takich instrumentów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w celu uzyskania znaczących efektów dźwigni. Należy poczynić odpowiednie przygotowania, aby umożliwić rozpoczęcie funkcjonowania tych instrumentów w styczniu 2014 r.;

 1. zwiększenie zdolności EFI w dziedzinie wsparcia jakości kredytowej;

 1. stopniowe rozszerzanie istniejących w EBI programów finansowania handlu w celu wspierania działalności MŚP w całej Unii, zwłaszcza w krajach objętych programami;

 1. zacieśnienie współpracy między krajowymi bankami rozwoju a EBI w celu zwiększenia możliwości wspólnego prowadzenia akcji kredytowej oraz wymiany najlepszych praktyk;

 1. wypracowywanie – w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi – alternatywnych źródeł finansowania.

Wdrażanie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

 1. Rok temu Rada Europejska uzgodniła Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – pakiet szybko działających środków prowzrostowych, na które przeznaczono środki w kwocie 120 mld EUR. Poczyniono znaczące postępy w realizacji tych środków, a niektóre z nich już przynoszą rezultaty, niezbędne są jednak dalsze wysiłki w tym zakresie. Instytucje UE i państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, by zapewnić szybkie wdrożenie wszystkich elementów określonych w pakcie, zgodnie z poprzednimi konkluzjami Rady Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do jednolitego rynku, innowacji, agendy cyfrowej, usług, energii i podatków. W grudniu 2013 r. Rada Europejska oczekuje na zaktualizowane sprawozdanie z postępu prac dotyczących ww. paktu, w oparciu o regularną analizę prowadzoną przez Radę.

 2. Zgodnie z ustaleniami z marca br. Rada Europejska będzie uważnie monitorować realizację wytycznych, które przedstawia w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i promowania konkurencyjności, zwłaszcza poprzez regularne organizowanie dyskusji tematycznych. W tym kontekście Rada Europejska przeprowadziła pierwszą wymianę poglądów na temat dwóch kluczowych zagadnień:

 1. zasadniczego znaczenia, jakie ma mocna europejska baza przemysłowa jako jeden z podstawowych elementów składających się na unijną agendę wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Rada Europejska zaapelowała o szerokie, horyzontalne i spójne podejście do nowoczesnej europejskiej polityki przemysłowej towarzyszącej przemianie strukturalnej i odnowie gospodarczej. Pozytywnie odniosła się do przygotowanego przez Komisję Planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego. Z myślą o posiedzeniu Rady Europejskiej w lutym 2014 r. oczekuje dalszych informacji od Komisji zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca i maja 2013 r. Kolejna prezydencja jest proszona o kontynuowanie prac przygotowawczych na forum Rady;

 1. przywołując swoje konkluzje z marca 2013 r., Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła komunikat Komisji na temat dziesięciu regulacji stanowiących największe obciążenie, który stanowi wstępny wkład w prace. Oczekuje, że przed swoim posiedzeniem w październiku 2013 r. otrzyma szczegółowy program prac zawierający dalsze, a w stosownych przypadkach – nowe konkretne wnioski służące zmniejszeniu ogólnego obciążenia regulacyjnego i pobudzeniu konkurencyjności, przy stałym uwzględnieniu potrzeby zapewnienia właściwej ochrony konsumentów i pracowników. Wezwała do dalszych działań prowadzących do zwiększenia skuteczności i spójności regulacji unijnych i krajowych oraz ich uproszczenia. Powróci do tych kwestii w świetle wspomnianych wniosków.

Z myślą o dyskusjach tematycznych, które zostaną przeprowadzone na posiedzeniu w październiku 2013 r. i które mają nadać nowy impuls w zakresie innowacji, jednolitego rynku cyfrowego i usług, Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by przed tym posiedzeniem przedstawiła sprawozdanie dotyczące wzajemnej oceny w odniesieniu do dyrektywy usługowej oraz na temat licencji w Europie.

 1. Przypominając o roli, jaką w kontekście pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia ma do odegrania handel, Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła rozpoczęcie negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi.

III. UKOŃCZENIE TWORZENIA UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

 1. Od momentu przedstawienia w grudniu ubiegłego roku sprawozdania pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”, postępują prace dotyczące czterech podstawowych elementów mających wzmocnić strukturę UGW. Konkretnym nowym krokom w kierunku wzmocnienia zarządzania gospodarczego będą musiały towarzyszyć dalsze działania na rzecz zwiększenia demokratycznej legitymacji i rozliczalności na szczeblu, na którym decyzje są podejmowane i wdrażane. Proces ten będzie przebiegał w oparciu o unijne ramy instytucjonalne, z pełnym poszanowaniem integralności jednolitego rynku; jednocześnie państwom członkowskim UE zapewnione zostaną równe warunki działania, także dzięki właściwej równowadze między państwami członkowskimi pochodzenia a przyjmującymi państwami członkowskimi. Proces ten będzie otwarty i przejrzysty względem państw członkowskich, które nie używają wspólnej waluty.

 1. W krótkiej perspektywie kluczowym priorytetem jest ukończenie tworzenia unii bankowej zgodnie z konkluzjami Rady z grudnia 2012 r. i marca 2013 r. Ma to podstawowe znaczenie dla zapewnienia stabilności finansowej, zmniejszenia fragmentacji finansowej i przywrócenia normalnego kredytowania gospodarki. Rada Europejska przypomniała, że należy bezwzględnie przerwać błędne koło, w jakim znalazły się banki i rządy, i zwróciła uwagę na następujące elementy:

 1. nowe przepisy dotyczące wymogów kapitałowych dla banków (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych / dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych) oraz nowy jednolity mechanizm nadzorczy odegrają bardzo istotną rolę w zapewnianiu stabilności sektora bankowego;

 1. w okresie przechodzenia do jednolitego mechanizmu nadzorczego zostanie przeprowadzona ocena bilansów obejmująca ocenę jakości aktywów, a następnie test warunków skrajnych. W tym kontekście państwa członkowskie uczestniczące w jednolitym mechanizmie nadzorczym dokonają – przed ukończeniem stosownych działań – wszelkich odpowiednich ustaleń, w tym ustanowią krajowe mechanizmy ochronne;

 1. Eurogrupa uzgodniła najważniejsze cechy ram operacyjnych służących bezpośredniemu dokapitalizowywaniu banków przez Europejski Mechanizm Stabilności (EMS). Należy kontynuować prace, aby – w chwili ustanowienia skutecznego jednolitego mechanizmu nadzorczego – Europejski Mechanizm Stabilności miał, w drodze zwykłej decyzji, możliwość bezpośredniego dokapitalizowywania banków;

 1. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie osiągnięte w Radzie w sprawie projektu dyrektywy ustanawiającej ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i zwróciła się do Rady i Parlamentu o rozpoczęcie negocjacji, których celem będzie przyjęcie przedmiotowej dyrektywy przed końcem roku. Wezwała również do przyjęcia przed końcem roku wniosku dotyczącego systemu gwarantowania depozytów;

 1. w pełni skuteczny jednolity mechanizm nadzorczy wymaga jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym. Rada Europejska oczekuje wniosku Komisji ustanawiającego jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z myślą o wypracowaniu porozumienia w Radzie przed końcem roku, tak by można było ten mechanizm przyjąć przed końcem obecnej kadencji Parlamentu. Latem 2013 r. Komisja zamierza przyjąć zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do sektora finansowego, z myślą o zapewnieniu równych warunków w kontekście decyzji dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obejmujących wsparcie publiczne.

 1. Należy kontynuować prace nad wszystkimi elementami wzmocnionej UGW, jako że są one ściśle ze sobą powiązane:

 1. trzeba wprowadzić skuteczniejsze ramy koordynowania polityk gospodarczych, zgodnie z art. 11 traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu oraz zasadą pomocniczości. W nawiązaniu do swojego komunikatu z 20 marca Komisja zamierza przedstawić jesienią wniosek dotyczący koordynacji istotnych reform gospodarczych w trybie ex-ante;

 1. pomimo zbieżnych stanowisk w kwestii kluczowych zasad stanowiących podstawę koncepcji wzajemnie uzgodnionych umów i powiązanych z tym mechanizmów solidarności, w nadchodzących miesiącach niezbędne są dalsze prace w tych kwestiach, w szczególności w oparciu o zapowiadany komunikat Komisji w sprawie koordynacji polityki gospodarczej;

 1. należy wzmocnić społeczny wymiar UGW. Na początek, istotne znaczenie ma lepsze monitorowanie i uwzględnianie sytuacji na rynku społecznym i rynku pracy w ramach UGW, zwłaszcza poprzez wykorzystanie stosownych wskaźników społecznych i stosownych wskaźników zatrudnienia w ramach europejskiego semestru. Ważne jest także zapewnienie lepszej koordynacji polityki zatrudnienia i polityki społecznej, z pełnym poszanowaniem kompetencji krajowych. Podstawowe znaczenie ma ponadto rola partnerów społecznych i dialogu społecznego, również na szczeblu krajowym. Komisja wkrótce przedstawi komunikat na temat społecznego wymiaru UGW.

 1. Po przeprowadzeniu szczegółowych konsultacji z państwami członkowskimi Rada Europejska powróci do wszystkich tych kwestii. W październiku 2013 r. przyjrzy się w szczególności wskaźnikom i obszarom polityki, które należy uwzględnić w ramach wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej, oraz społecznemu wymiarowi UGW. Dyskusja będzie kontynuowana w grudniu 2013 r., w celu podjęcia decyzji co do tych kwestii, w szczególności najważniejszych elementów ustaleń umownych i powiązanych mechanizmów solidarności. W przypadku wszystkich krajów nieużywających jednej waluty wszelkie tego rodzaju działania byłyby prowadzone na zasadzie dobrowolności i we wszystkich aspektach byłyby w pełni zgodne z zasadami jednolitego rynku.

 1. Rada Europejska omówiła wniosek Łotwy o przyjęcie euro. Pogratulowała Łotwie osiągnięcia konwergencji dzięki jej solidnej polityce gospodarczej, budżetowej i finansowej oraz z zadowoleniem przyjęła spełnienie przez Łotwę wszystkich zawartych w Traktacie kryteriów konwergencji. Z aprobatą odniosła się do propozycji Komisji, by Łotwa przyjęła euro z dniem 1 stycznia 2014 r.

IV. POZOSTAŁE KWESTIE

 1. Rada Europejska wyraziła współczucie osobom poszkodowanym przez katastrofalne powodzie, które dotknęły w tym miesiącu Europę Środkową. Należy uruchomić stosowne zasoby finansowe (np. Fundusz Solidarności, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności), aby w jak największym stopniu wesprzeć działania na rzecz doraźnej pomocy i odbudowy, jak również przyszłe działania zapobiegawcze, w regionach i państwach członkowskich, które najbardziej ucierpiały. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o podjęcie szybkich i konstruktywnych działań w odpowiedzi na wnioski przedstawione przez poszkodowane państwa członkowskie, aby zapewnić możliwość niezwłocznego uruchomienia wsparcia z unijnych środków finansowych przeznaczonego dla regionów i państw członkowskich, które najbardziej ucierpiały.

 1. W lutym 2013 r. Rada Europejska uznała szczególny wpływ kryzysu gospodarczego na pewne państwa członkowskie w strefie euro, który miał bezpośrednie skutki dla poziomu ich dobrobytu. Aby zaradzić tej sytuacji, dokonano pewnych dodatkowych alokacji z funduszy strukturalnych. W tamtym czasie decyzja dotycząca programu pomocy makroekonomicznej dla Cypru nie została jeszcze podjęta. Tymczasem rząd Cypru zwrócił się z wnioskiem o dodatkową pomoc. Rada Europejska zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Rady, by przeanalizowały możliwości, jakie dają elementy elastyczności zawarte w wieloletnich ramach finansowych, w tym instrument elastyczności, by zaradzić szczególnie trudnej sytuacji Cypru w kontekście rocznej procedury budżetowej.

 1. W kwestii rozszerzenia Rada Europejska zatwierdziła konkluzje i zalecenia Rady z 25 czerwca 2013 r. Postanowiła rozpocząć negocjacje akcesyjne z Serbią. Pierwsza konferencja międzyrządowa odbędzie się nie później niż w styczniu 2014 r. Przed tą konferencją Rada przyjmie ramy negocjacyjne, a Rada Europejska zatwierdzi je na sesji, podczas której zwyczajowo omawiane są kwestie rozszerzenia.

 1. Przyjęte zostały decyzje upoważniające do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Kosowem*.

 1. Na swoim posiedzeniu w czerwcu 2014 r. Rada Europejska przeprowadzi dyskusję służącą zdefiniowaniu strategicznych wytycznych planowania prawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (na mocy art. 68 TFUE). W ramach przygotowań do tego posiedzenia kolejne prezydencje są proszone o rozpoczęcie procesu refleksji w Radzie. Komisja jest proszona o przedstawienie informacji istotnych z punktu widzenia tego procesu.

ZAŁĄCZNIK

DOKUMENTY ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ

Sprawozdanie Rady z 25 czerwca 2013 r., dotyczące zaleceń dla poszczególnych krajów na 2013 r.

• Konkluzje przyjęte przez Radę 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozszerzenia

• Konkluzje przyjęte przez Radę 28 maja 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania na temat unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej

• Konkluzje przyjęte przez Radę 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadrzędnego planu działania na okres po 2015 r.

• Plan działania dotyczący realizacji strategii morskiej na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego, zatwierdzony przez Radę 25 czerwca 2013 r.

1 :

Zważywszy na to, że bezrobocie młodzieży w Słowenii wzrosło w 2012 r. o ponad 30%, region wschodniej Słowenii, gdzie bezrobocie młodzieży w 2012 r. przekraczało 20%, również skorzysta ze środków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

2 :

Nie będzie to miało negatywnego skutku na cele określone przez Radę Europejską w maju 2013 r. odnośnie do polityki energetycznej.

* :

Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.


Side Bar