Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

Brussel, 28/06/2013

EUROPESE RAAD CONCLUSIES
Brussel, 27-28/06/2013

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (27/28 juni 2013).

________________________

Tegen een achtergrond van zwakke economische vooruitzichten voor de korte termijn, heeft de werkloosheid onder jongeren in verscheidene lidstaten ongekende niveaus bereikt, met enorme menselijke en maatschappelijke kosten als gevolg. Maatregelen zijn dringend geboden.

Vandaag is de Europese Raad het eens geworden over een algemene aanpak voor de bestrijding van de jongerenwerkloosheid op basis van de volgende concrete maatregelen: het jongeren­werkgelegenheids­initiatief wordt bespoedigd en direct ingezet; de uitvoering van de jongeren­garantie wordt bespoedigd; verhoging van de mobiliteit van jongeren en betrokkenheid van de sociale partners. De Europese Raad heeft ook gesproken over manieren om investeringen te stimuleren en de toegang tot krediet te verbeteren. De Europese Raad heeft opgeroepen de Europese middelen, waaronder die van de EIB, in te zetten, en heeft een nieuw "Investeringsplan" geïntroduceerd dat kleine en middelgrote ondernemingen moet steunen en de financiering van de economie een impuls moet geven.

De financiële stabiliteit wordt beter, maar de EU en de lidstaten moeten nog meer ondernemen om Europa weer stevig op het spoor te zetten van duurzame groei en banen. Gezonde overheids­financiën en beleid ter ondersteuning van duurzame groei en banen versterken elkaar. Tegelijkertijd zijn er op alle niveaus doortastender inspanningen nodig om vaart te zetten achter de structurele hervormingen en een stimulans te geven aan concurrentievermogen en werkgelegenheid. In dit verband heeft de Europese Raad de landenspecifieke aanbevelingen onderschreven die als richtsnoer dienen voor het beleid en de begrotingen van de lidstaten, ter afsluiting van het Europees semester 2013.

Tevens heeft de Europese Raad de balans opgemaakt van de vooruitgang naar de bankenunie, die van essentieel belang is voor financiële stabiliteit en een soepel functionerende EMU. Tot slot heeft de Europese Raad aangegeven welke de volgende stappen moeten zijn bij het versterken van de EMU-architectuur en gevraagd om aan al deze vraagstukken te blijven werken als voorbereiding op de Europese Raad van december.

De Europese Raad heeft Kroatië van harte welkom geheten als lid van de Europese Unie met ingang van 1 juli 2013. Tevens heeft de Europese Raad Letland gelukgewenst met het feit dat het land voldoet aan de convergentiecriteria van het Verdrag, zodat het op 1 januari 2014 de euro kan invoeren.

De Europese Raad hechtte zijn goedkeuring aan de conclusies en aanbevelingen van de Raad betreffende de uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces.

I. WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN

 1. Bestrijding van de werkloosheid onder jongeren is een bijzondere, onmiddellijke doelstelling, gezien het onaanvaardbaar hoge aantal jonge Europeanen zonder werk. Alle inspanningen moeten worden gericht op de gezamenlijke doelstelling, te weten jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen baan hebben, binnen vier maanden weer aan het werk helpen of naar onderwijs of een opleiding sturen, overeenkomstig de aanbeveling van de Raad inzake een "jongerengarantie". Uitgaande van de mededeling van de Commissie over werkgelegenheid voor jongeren moet er op nationaal niveau en op EU-niveau resoluut en onverwijld actie worden ondernomen.

 1. De EU zal alle beschikbare instrumenten inzetten voor het steunen van de werkgelegenheid voor jongeren. Binnen de Europese Raad bestaat overeenstemming over een algemene aanpak op basis van onderstaande concrete maatregelen:

 1. Bij het uitvoeren van de structuurfondsen zal bijzondere aandacht uitgaan naar werkgelegenheid voor jongeren en zullen, onder meer, in passende gevallen niet‑gebruikte middelen opnieuw worden geprogrammeerd. De Commissie en de lidstaten zullen alle mogelijkheden benutten die geboden worden door het Europees Sociaal Fonds (ESF), een van de voornaamste financiële instrumenten op EU-niveau voor dit doel, onder meer in de vorm van steun voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid voor jonge werknemers. Waar passend zullen de lidstaten hun bestuurlijk vermogen met behulp van meer technische bijstand van de Commissie en toepassing van beste praktijken opvoeren.

 1. Alle noodzakelijke voorbereidingen zullen worden getroffen om het jongeren­werkgelegenheidsinitiatief in januari 2014 volledig operationeel te maken, waardoor in EU-regio's waar de werkloosheid onder jongeren meer dan 25% bedraagt1 de eerste uitkeringen aan begunstigden kunnen worden verricht. Het jongerenwerkgelegenheids­initiatief kan zijn volledige rol maar vervullen als de ervoor uitgetrokken 6 miljard euro in de eerste twee jaar van het volgende meerjarig financieel kader wordt uitbetaald2. Voorts zullen de marges die beschikbaar blijven onder de MFK-maxima voor de jaren 2014-2017 worden gebruikt als een "overkoepelende marge voor vastleggingen" voor de financiering van in het bijzonder maatregelen ter bestrijding van werkloosheid onder jongeren. De lidstaten die begunstigde zijn van het jongerenwerkgelegenheids­initiatief moeten voor het einde van het jaar een plan vaststellen ter bestrijding van de werkloosheid onder jongeren, onder meer door de uitvoering van de "jongerengarantie" voor het einde van het jaar. De overige lidstaten worden aangespoord in 2014 soort­gelijke plannen vast te stellen. De Commissie brengt in 2016 verslag uit over de uitvoering van de "jongerengarantie" en over het functioneren van het jongeren­werkgelegenheids­initiatief.

 1. De EIB levert een bijdrage tot de bestrijding van de werkloosheid onder jongeren via haar initiatief "Banen voor jongeren" en haar programma "Investeren in vaardigheden", die onverwijld moeten worden uitgevoerd.

 1. Er zullen nieuwe inspanningen worden geleverd om de mobiliteit van jonge werkzoekenden te verbeteren, onder meer door versterking van het programma "Je eerste EURES-baan". De lidstaten worden aangespoord een deel van hun ESF‑toewijzingen te gebruiken voor regelingen voor grensoverschrijdende mobiliteit. Het programma "Erasmus +", dat ook aanzet tot grensoverschrijdende beroepsopleiding, moet vanaf januari 2014 volledig operationeel zijn. Het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de erkenning van beroepskwalificaties komt precies op het goede moment. De Commissievoorstellen voor het opbouwen van een netwerk van openbare diensten voor de arbeidsvoorziening moeten op korte termijn worden besproken. Er moeten meer inspanningen worden gedaan, met name met betrekking tot het voorstel inzake het behoud van aanvullende pensioenrechten, dat tijdens deze zittingsperiode van het parlement moet worden vastgesteld.

 1. Hoogwaardige leerlingplaatsen en leren op het werk zullen worden gepropageerd, en dan vooral via de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, die in juli van start moet gaan. Het kwaliteitskader voor stages moet er begin 2014 komen.

 1. De sociale partners moeten bij deze inspanningen volledig worden betrokken en een actieve rol spelen. De Europese Raad is ingenomen met het "Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren", waarover de sociale partners op 11 juni 2013 overeenstemming hebben bereikt.

 1. De lidstaten moeten op nationaal niveau, waar de meeste bevoegdheden inzake werk­gelegenheid liggen, voortgang maken met hun hervormingen. De lidstaten nemen maatregelen om beroepsonderwijs en -opleiding te moderniseren, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren om de overgang van school naar werk vlotter te doen verlopen, jonge mensen met een laag vaardigheidsniveau beter in de arbeidsmarkt te integreren, discrepanties tussen aangeboden en gevraagde vaardigheden aan te pakken en leerlingplaatsen en stages in belangrijke economische sectoren te promoten, evenals ondernemerschap en startende bedrijven. Een aantal lidstaten heeft reeds ambitieuze plannen voor het ondersteunen van werkgelegenheid voor jongeren gepresenteerd. Maar er moet nog meer worden gedaan. Lidstaten met een hoge werkloosheid onder jongeren moeten met name actievere arbeidsmarkt­maatregelen nemen. Er dient voldoende aandacht te worden besteed aan de deelname aan de arbeidsmarkt van groepen kwetsbare jonge mensen met specifieke problemen. De Europese Raad erkent de bevoegdheden van de lidstaten op dit gebied, maar wijst erop dat het van belang is de belastingdruk op arbeid te verlichten, onder meer door, waar passend, de sociale bijdragen te verlagen, als een manier om de inzetbaarheid te vergroten en het scheppen van banen en het concurrentievermogen te stimuleren. De Europese Raad heeft gevraagd de beste nationale praktijken meer te delen. In dit verband ziet de Europese Raad uit naar de komende Conferentie van Berlijn.

II. GROEI, MEDEDINGINGSVERMOGEN EN BANEN

Europees semester

 1. Na een diepgravende gedachtewisseling heeft de Europese Raad het Europees semester 2013 afgesloten door in het algemeen de landenspecifieke aanbevelingen te bekrachtigen. De lidstaten zullen de aanbevelingen nu omzetten in hun toekomstige besluiten over begrotingen, structurele hervormingen, werkgelegenheids- en sociaal beleid, waarbij de nationale verantwoordelijkheid ten volle wordt bevorderd en de sociale dialoog in stand blijft. De Raad en de Commissie zullen de uitvoering ervan op de voet volgen. De Raad zal de economische situatie in Europa regelmatig bespreken en beoordelen.

 1. Groei bevorderen en begrotingsconsolidatie versterken elkaar. Gezonde overheidsfinanciën zijn van cruciaal belang om overheden in staat te blijven stellen steun te verlenen aan duurzame groei en banen. In dit verband is de Europese Raad ingenomen met de intrekking van de procedure voor buitensporige tekorten voor verscheidene lidstaten en met de inspanningen van de lidstaten die naar verwachting hun begrotingsdoelen halen. De Europese Raad memoreert de mogelijkheden die het bestaande EU-begrotingskader biedt om de behoeften aan productieve overheidsinvesteringen in evenwicht te brengen met doelstellingen inzake begrotingsdiscipline in het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact. Voor sommige lidstaten is het tempo van de begrotingsconsolidatie overeenkomstig het begrotings­kader van de EU aangepast aan economische omstandigheden. Tegelijkertijd moeten de lidstaten meer vaart zetten achter hun structurele hervormingen. Dat zal de inspanningen kracht bijzetten om de economie van de EU weer in evenwicht te brengen, het concurrentie­vermogen helpen herstellen en de maatschappelijke gevolgen van de crisis helpen aanpakken.

Een nieuw investeringsplan voor Europa

 1. In de huidige economische context is het van cruciaal belang dat er weer normaal wordt geleend aan de economie en dat financiering van investeringen gemakkelijker wordt gemaakt. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn belangrijk voor de economie, met name op het vlak van het scheppen van werkgelegenheid, en daarom krijgen maatregelen voor steun aan de financiering van deze bedrijven voorrang. Dat is met name van belang in landen met een hoge werkloosheid onder jongeren, waar nieuwe investeringen nodig zijn om groei en banen te stimuleren. Ook is het belangrijk dat ondernemerschap en werken als zelfstandige worden gestimuleerd. Daarom heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over een nieuw "Investeringsplan".

 1. De Europese Raad is ingenomen met het bereikte akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de komende zeven jaar. Hij bedankte de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie voor hun werkzaamheden en hun onvermoeibare inzet waardoor dit akkoord vandaag tot stand kon komen. Het MFK zal een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van de economie, door te fungeren als een katalysator voor groei en banen in geheel Europa en als hefboom voor productieve investeringen en investeringen in menselijk kapitaal. De Europese Raad verzocht om de spoedige formele aanneming van de MFK-verordening en het daarmee samenhangende interinstitutioneel akkoord. In dit verband is de Europese Raad tevens ingenomen met de overeenkomsten die zijn bereikt over nieuwe programma's zoals Erasmus, Cosme, Horizon 2020 en het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie. De Europese Raad heeft het belang benadrukt van:

 1. de vaststelling, nog dit jaar, van de diverse EU-programma's ter ondersteuning van de verwezenlijking van de strategie Europa 2020,

 1. de samenwerking van de lidstaten met de Commissie met als doel zo snel mogelijk hun partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's af te ronden,

 1. een spoedige uitvoering van de structuurfondsen en de programma's voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) en voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020), die in de context van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen van bijzonder belang zijn,

 1. de bespoediging van de uitvoering van de proeffase van de projectobligaties. De Commissie is voornemens haar evaluatie tegen eind 2013 te presenteren.

 1. De Europese Raad heeft het verslag van de Commissie en de EIB over het financieren van de economie positief ontvangen. De Europese Raad is het eens geworden over onderstaande maatregelen en heeft positief gereageerd op het voornemen van de Commissie en de EIB om ze met voorrang uit te voeren en in de aanloop naar zijn bijeenkomst van oktober 2013 een alomvattend verslag over de uitvoering ervan te presenteren met kwantitatieve doelen, instrumenten en een tijdschema:

 1. meer inspanningen van de EIB om leningen aan de economie te steunen door de recente kapitaalverhoging met 10 miljard euro ten volle te benutten. De Europese Raad roept de EIB op om uitvoering te geven aan haar plan om haar leenactiviteit in de EU in de jaren 2013-2015 met ten minste 40% uit te breiden. De EIB heeft met dat doel reeds nieuwe leen­mogelijkheden ten belope van meer dan 150 miljard euro aangeduid voor een reeks kritieke prioriteiten zoals innovatie en vaardigheden, toegang voor kleine en middel­grote ondernemingen tot financiering, efficiënt omgaan met middelen, en strategische infrastructuren.

 1. uitbreiding van gezamenlijke financieringsinstrumenten met risicodeling tussen de Europese Commissie en de EIB als hefboom voor investeringen in kleine en middel­grote ondernemingen door de particuliere sector en de kapitaalmarkten. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat het volume van nieuwe leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen overal in de EU toeneemt, met inachtneming van de financiële soliditeit en transparantie alsmede de plafonds van het MFK. De Raad zal in overleg met de Commissie en de EIB onverwijld de parameters bepalen voor de vorm van zulke door de structuurfondsen medegefinancierde instrumenten en daarbij streven naar grote hefboomeffecten. De nodige voorbereidingen moeten worden getroffen opdat deze instrumenten in januari 2014 kunnen gaan functioneren.

 1. verruiming van de kredietverbeteringscapaciteit van het EIF

 1. geleidelijke uitbreiding van de handelsfinancieringregelingen van de EIB ten bate van kleine en middelgrote ondernemingen overal in de EU, in het bijzonder in programma­landen

 1. versterking van de samenwerking tussen nationale ontwikkelingsbanken en de EIB met als doel meer gelegenheden te bieden voor gezamenlijk lenen en uitwisseling van beste praktijken

 1. ontwikkeling van alternatieve financieringsbronnen in nauwe samenwerking met de lidstaten.

Uitvoering geven aan het Pact voor groei en banen

 1. Een jaar geleden heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over een Pact voor Groei en Banen, een pakket van snelwerkende groeimaatregelen, ondersteund door een financiering ter waarde van 120 miljard euro. Ondanks de flinke vooruitgang bij de uitvoering van deze maatregelen, waarvan een aantal reeds vruchten afwerpt, moet er nog meer worden gedaan. De instellingen van de EU en de lidstaten moeten alles in het werk stellen opdat alle elementen van het Pact snel worden uitgevoerd, overeenkomstig de conclusies van eerdere Europese Raden, in het bijzonder wat betreft de eengemaakte markt, innovatie, de digitale agenda, diensten, energie en belasting. De Europese Raad ziet uit naar een geactualiseerd voortgangsverslag van de Commissie over het Pact in december 2013, gebaseerd op een geregelde evaluatie door de Raad.

 1. Zoals in maart is overeengekomen zal de Europese Raad van nabij de uitvoering volgen van de richtsnoeren die hij geeft om de economische groei te stimuleren en het concurrentie­vermogen te bevorderen, en zal hij daartoe geregeld thematische debatten houden. In dit verband heeft de Europese Raad een eerste bespreking gehouden over twee belangrijke punten:

 1. Het levensbelang van een sterke Europese industriële basis als een essentiële bouwsteen van de agenda van de EU voor groei en concurrentievermogen. De Europese Raad heeft gevraagd om een brede horizontale en samenhangende aanpak voor een modern Europees industrieel beleid dat structurele verandering en economische opleving begeleidt. De Europese Raad is blij met het Actieplan van de Commissie voor een concurrerende en duurzame staalindustrie. Met het oog op de Europese Raad van februari 2014 ziet de Europese Raad uit naar verdere inbreng van de Commissie overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van maart en mei 2013. Het aantredende voorzitterschap wordt verzocht binnen de Raad door te gaan met de voorbereidingen.

 1. Onder verwijzing naar zijn conclusies van maart 2013 heeft de Europese Raad kennis genomen van de mededeling van de Commissie over de top tien van meest belastende regelgeving als initiële bijdrage. Hij ziet ernaar uit om voorafgaand aan zijn bijeenkomst van oktober 2013 een gedetailleerd werkprogramma te ontvangen dat bestaat uit verdere en, waar passend, nieuwe concrete voorstellen die de algehele regeldruk moeten verlichten en het concurrentievermogen bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak consumenten en werknemers de juiste bescherming te bieden. Hij riep op tot verdere inspanningen om de EU-regelgeving en de nationale regelgeving efficiënter, samenhangender en eenvoudiger te maken. Aan de hand van die voorstellen zal de Europese Raad op deze punten terugkomen.

Met het oog op zijn thematische besprekingen in oktober 2013 met als doel een nieuwe impuls te geven op de gebieden van innovatie, de digitale eengemaakte markt en diensten, verzoekt de Europese Raad de Commissie haar verslag over de collegiale toetsing van de dienstenrichtlijn en over het 'licenties voor Europa'-proces voorafgaand aan die bijeenkomst in te dienen.

 1. De Europese Raad memoreerde de rol die de handel moet vervullen bij het stimuleren van groei en banen, en toonde zich daarom verheugd over de opening van onderhandelingen over een trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap met de Verenigde Staten.

III. VOLTOOIING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

 1. Sedert de presentatie in december vorig jaar van het verslag "Naar een echte EMU", is er vooruitgang geboekt met de vier essentiële bouwstenen die de architectuur van de EMU moeten verstevigen. Nieuwe concrete stappen ter versterking van het economisch bestuur moeten vergezeld gaan van verdere stappen naar meer democratische legitimiteit en verantwoording op het niveau waarop besluiten worden genomen en uitgevoerd. Dit proces zal steunen op het institutionele kader van de EU, met volledige inachtneming van de integriteit van de eengemaakte markt, waarbij moet worden gezorgd voor gelijke voor­waarden tussen de lidstaten van de EU, onder meer door middel van een billijk evenwicht tussen lidstaten van herkomst en ontvangst. Het proces zal open en transparant zijn naar de lidstaten die de euro niet als munt hebben.

 1. Hoofdprioriteit op de korte termijn is de vervollediging van de Bankenunie overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van december 2012 en maart 2013. Alleen daarmee kan financiële stabiliteit worden gewaarborgd, de financiële fragmentatie worden verminderd en weer op normale voorwaarden aan de economie worden geleend. De Europese Raad heeft erop gewezen dat het absoluut noodzakelijk is de vicieuze cirkel tussen banken en staten te doorbreken en heeft onderstaande punten beklemtoond:

 1. De nieuwe voorschriften inzake kapitaalvereisten voor banken (VKV/RKV) en het nieuwe gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) zullen een essentiële rol spelen bij het waarborgen van de stabiliteit van de bankensector.

 1. In de overgang naar het GTM wordt een balansbeoordeling uitgevoerd, die een beoordeling van de activakwaliteit en vervolgens een stresstest omvat. In dit verband treffen de lidstaten die deelnemen aan het GTM alle passende regelingen, inclusief de instelling van nationale achtervangregelingen, voorafgaand aan de voltooiing van deze exercitie.

 1. De Eurogroep heeft een akkoord bereikt over de hoofdpunten van het operationeel kader voor rechtstreekse herkapitalisatie van banken door het Europees Stabiliteits­mechanisme (ESM). Het werk moeten worden voortgezet zodat, wanneer er een doeltreffend gemeenschappelijk toezichtsmechanisme wordt vastgesteld, banken na een regulier besluit rechtstreeks kunnen worden geherkapitaliseerd uit het Europees Stabiliteitsmechanisme.

 1. De Europese Raad heeft zijn waardering uitgesproken voor het in de Raad bereikte akkoord over de ontwerprichtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van banken en heeft de Raad en het Parlement verzocht te gaan onderhandelen met het doel de richtlijn voor het eind van het jaar vast te stellen. Hij verzocht tevens het voorstel voor een depositogarantiestelsel voor het eind van het jaar vast te stellen.

 1. Voor een volledig effectief GTM is een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme nodig voor banken die onder het GTM vallen. De Europese Raad ziet uit naar het voorstel van de Commissie voor het instellen van een gemeenschappelijk afwikkelings­mechanisme waarover de Raad eind dit jaar overeenstemming moet bereiken, zodat het mechanisme nog tijdens de lopende zittingsperiode van het parlement kan worden vastgesteld. De Commissie is van plan in de zomer van 2013 herziene regels voor staatssteun voor de financiële sector aan te nemen zodat er gelijke spelregels komen in besluiten over afwikkeling waarmee overheidssteun is gemoeid.

 1. Er moet verder worden gewerkt aan alle bouwstenen van een versterkte EMU, aangezien zij zeer nauw met elkaar verbonden zijn.

 1. Er moet een doeltreffender kader komen voor de coördinatie van economisch beleid, overeenkomstig artikel 11 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur en het subsidiariteitsbeginsel. Ten vervolge op haar mededeling van 20 maart is de Commissie voornemens in het najaar een voorstel in te dienen over de voorafgaande coördinatie van belangrijke economische hervormingen.

 1. Er zijn weliswaar convergenties rond de grondbeginselen van de concepten van onderling overeengekomen contracten en de daarmee samenhangende solidariteits­mechanismen, maar er moet de komende maanden verder aan deze problematiek worden gewerkt, met name aan de hand van de komende mededeling van de Commissie over economische beleidscoördinatie.

 1. De sociale dimensie van de EMU moet worden verstevigd. De sociale en arbeidsmarkt­situatie binnen de EMU moeten, als eerste stap, beter worden gevolgd en meegewogen, met name door gebruikmaking van passende sociale indicatoren en werkgelegenheids­indicatoren binnen het Europees semester. Ook dient te worden gezorgd voor betere coördinatie van werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid, waarbij de nationale bevoegdheden ten volle worden geëerbiedigd. De rol van de sociale partners en de sociale dialoog, ook op nationaal niveau, is eveneens essentieel. De Commissie komt binnenkort met een mededeling over de sociale dimensie van de EMU.

 1. Na nauwe raadplegingen met de lidstaten zal de Europese Raad op al deze punten terug­komen. In oktober 2013 zal hij dan in het bijzonder kijken naar indicatoren en beleids­gebieden waarop gelet moet worden in het kader van een versterkte coördinatie van het economisch beleid, en naar de sociale dimensie van de EMU. Het debat zal in december 2013 worden voortgezet, met als doel over die punten besluiten te nemen, in het bijzonder over de belangrijkste punten van contractuele regelingen en daarmee samenhangende solidariteits­mechanismen. Al die maatregelen zijn op vrijwillige basis voor de lidstaten die niet aan de gemeenschappelijke munt deelnemen, en in alle aspecten ten volle verenigbaar met de eengemaakte markt.

 1. De Europese Raad heeft zich gebogen over het verzoek van Letland om de euro in te voeren. De Europese Raad heeft Letland gelukgewenst met de convergentie die het heeft verwezenlijkt dankzij een gezond economisch, budgettair en financieel beleid, en heeft zich erover verheugd dat Letland thans aan alle in het Verdrag vastgelegde convergentie­criteria voldoet. De Europese Raad heeft positief gereageerd op het voorstel van de Commissie dat Letland per 1 januari 2014 de euro invoert.

IV. OVERIGE PUNTEN

 1. De Europese Raad heeft zijn medeleven uitgesproken met degenen die getroffen zijn door de rampzalige overstromingen deze maand in Midden-Europa. De passende financiële middelen (bv. het solidariteitsfonds, structuurfondsen, het Cohesiefonds) dienen in de zwaarst getroffen regio's en lidstaten te worden ingezet voor een maximale ondersteuning van onmiddellijke hulp- en wederopbouwinspanningen en voor preventieve acties voor de toekomst. De Europese Raad heeft de Commissie gevraagd snel en constructief te reageren op de verzoeken van de getroffen lidstaten zodat de uit de middelen van de EU komende steun voor de zwaarst getroffen regio's en lidstaten onverwijld kan worden ingezet.

 1. In februari 2013 heeft de Europese Raad de bijzondere impact van de economische crisis op een aantal lidstaten binnen de eurozone erkend alsook het daaruit voortvloeiende rechtstreekse effect op hun welvaartsniveau. Om die toestand aan te pakken is besloten tot een aantal bijkomende toewijzingen uit de structuurfondsen. Op dat ogenblik was er geen besluit over het macro-economische steunprogramma voor Cyprus. De Cypriotische regering heeft sindsdien om extra steun verzocht. De Europese Raad heeft het Europees Parlement en de Raad gevraagd in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure de door de flexibele onderdelen van het MFK, waaronder het flexibiliteitsinstrument, geboden mogelijkheden voor het aanpakken van de bijzonder moeilijke situatie van Cyprus te onderzoeken.

 2. Wat uitbreiding betreft, heeft de Europese Raad de conclusies en de aanbevelingen van de Raad van 25 juni 2013 bekrachtigd. Hij heeft besloten toetredingsonderhandelingen met Servië te openen. De eerste intergouvernementele conferentie zal uiterlijk in januari 2014 worden gehouden. Hieraan voorafgaand zal het onderhandelingskader door de Raad worden vastgesteld en door de Europese Raad worden bevestigd tijdens zijn gebruikelijke bijeenkomst over uitbreiding.

 3. De besluiten waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo* zijn vastgesteld.

 1. De Europese Raad zal tijdens zijn bijeenkomst in juni 2014 een debat houden met als doel strategische richtsnoeren te formuleren voor de wetgevende en operationele programmering op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (uit hoofde van artikel 68 VWEU). De aantredende voorzitterschappen wordt verzocht om, ter voorbereiding van die bijeenkomst, in de Raad een proces van reflectie op gang te brengen. De Commissie wordt verzocht op passende wijze aan dit proces bij te dragen.

___________________________

BIJLAGE

DOOR DE EUROPESE RAAD BEKRACHTIGDE DOCUMENTEN

• Verslag van de Raad van 25 juni 2013 over de landenspecifieke aanbevelingen 2013

• Conclusies van de Raad van 25 juni 2013 over de uitbreiding

• Conclusies van de Raad van 28 mei 2013 over het jaarverslag over de officiële ontwikkelings­hulp van de EU

• Conclusies van de Raad van 25 juni 2013 over de Overkoepelende post 2015-agenda

• Actieplan voor de uitvoering van de Maritieme Strategie voor het gebied van de Atlantische Oceaan, dat op 25 juni 2013 door de Raad is bekrachtigd

1 :

Aangezien in Slovenië de jeugdwerkloosheid in 2012 met meer dan 30% is gestegen, zal de regio Oost-Slovenië, waar de jeugdwerkloosheid in 2012 meer dan 20% is, ook profiteren van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

2 :

Dit zal gebeuren zonder negatieve gevolgen voor de door de Europese Raad in mei 2013 gestelde doelen inzake het energiebeleid.

* :

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeen­stemming met Resolutie 1244/1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


Side Bar