Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

Βρυξέλλες, 28/06/2013

ΕΥΡ_ΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βρυξέλλες, 27-28/06/2013

Διαβιβάζονται συνημμένα για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27/28 Ιουνίου 2013).

___________________

Με προοπτικές ασθενούς βραχυπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, η ανεργία των νέων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη, με τεράστιο ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος. Απαιτείται η ανάληψη επείγουσας δράσης.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για μια συνολική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία βασίζεται στα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα: επιτάχυνση και αρχική επίσπευση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, επιτάχυνση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία», αυξημένη κινητικότητα των νέων και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε επίσης τους τρόπους με τους οποίους θα τονωθούν οι επενδύσεις και θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις πιστώσεις, και ζήτησε την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ των οποίων και εκείνων της ΕΤΕπ, δρομολόγησε δε ένα νέο «Επενδυτικό σχέδιο» για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η χρηματοοικονομική σταθερότητα παρουσιάζει βελτίωση, αλλά απαιτούνται περαιτέρω δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της προκειμένου να τεθεί εκ νέου η Ευρώπη σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης. Τα υγιή δημόσια οικονομικά και οι πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης ενισχύονται αμοιβαία. Συγχρόνως, απαιτούνται πιο αποφασιστικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να τονωθούν η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις ανά χώρα προκειμένου να καθοδηγήσει τις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2013.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τα επόμενα στάδια για την ενίσχυση του οικοδομήματος της ΟΝΕ και ζήτησε να συνεχιστούν οι εργασίες επί όλων αυτών των θεμάτων στην πορεία προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποδέχθηκε θερμά την Κροατία ως νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου 2013. Συνεχάρη επίσης τη Λετονία για την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης, η οποία της επιτρέπει να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Συμβουλίου για τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

I. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

  1. Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων αποτελεί συγκεκριμένο και άμεσο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τον απαράδεκτα υψηλό αριθμό των νέων Ευρωπαίων που είναι άνεργοι. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του κοινού στόχου της επανόδου των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση εντός τεσσάρων μηνών, όπως αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση της «Εγγύησης για τη Νεολαία». Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απασχόληση των νέων, απαιτούνται αποφασιστικές και άμεσες δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

  1. Η ΕΕ θα κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να στηρίξει την απασχόληση των νέων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ως προς μια συνολική προσέγγιση η οποία βασίζεται στα ακόλουθα συγκεκριμένα μέσα:

α) σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των νέων, μεταξύ άλλων με τον αναπρογραμματισμό, κατά περίπτωση, των κονδυλίων που δεν έχουν διατεθεί. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης για νέους εργαζόμενους. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα μέσω της παροχής ενισχυμένης τεχνικής συνδρομής από την Επιτροπή και θα αξιοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές,

β) θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες ώστε η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΥΕΙ) να είναι πλήρως λειτουργική τον Ιανουάριο του 2014, επιτρέποντας τη διενέργεια των πρώτων εκταμιεύσεων προς δικαιούχους σε περιοχές της ΕΕ που πλήττονται από ποσοστά ανεργίας νέων άνω του 25%1. Προκειμένου η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να διαδραματίσει στο ακέραιο το ρόλο της, η εκταμίευση των διαθέσιμων έξι δισεκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να λάβει χώρα εντός των δύο πρώτων ετών του προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου2. Περαιτέρω, τα περιθώρια που έχουν παραμείνει διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2016 θα χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση ενός «συνολικού περιθωρίου ανάληψης υποχρεώσεων» που θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την πρωτοβουλία θα πρέπει να θεσπίσουν σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, μεταξύ άλλων με την υλοποίηση της «Εγγύησης για τη Νεολαία», πριν από το τέλος του έτους. Ενθαρρύνονται και άλλα κράτη μέλη να θεσπίσουν ανάλογα σχέδια το 2014. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση το 2016 ως προς την εφαρμογή της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας,

γ) η ΕΤΕπ θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω της πρωτοβουλίας της «Απασχόληση για τους νέους» και του προγράμματος «Επένδυση στις δεξιότητες», που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αμελλητί,

δ) θα καταβληθούν νέες προσπάθειες για προώθηση της κινητικότητας των νέων που αναζητούν εργασία, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του προγράμματος «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES». Τα κράτη μέλη προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των πόρων που χορηγεί το ΕΚΤ για να στηρίξουν προγράμματα διασυνοριακής κινητικότητας. Το πρόγραμμα «Erasmus +», το οποίο προωθεί τη διασυνοριακή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό τον Ιανουάριο του 2014. Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη. Θα πρέπει να εξεταστούν ταχέως οι προτάσεις της Επιτροπής που οδηγούν στη σύσταση δικτύου δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως ως προς την πρόταση για την διατήρηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης, η οποία θα εγκριθεί κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο του Κοινοβουλίου,

ε) θα προωθηθούν οι μαθητείες υψηλής ποιότητας και η μάθηση στο χώρο εργασίας, ιδίως μέσω της «Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας», η οποία θα δρομολογηθεί τον Ιούλιο. Στις αρχές του 2014 θα τεθεί σε εφαρμογή το ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης,

στ) οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως και ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για το «Πλαίσιο δράσης για την απασχόληση των νέων» που συμφωνήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους στις 11 Ιουνίου 2013.

  1. Σε εθνικό επίπεδο, όπου εμπίπτουν οι περισσότερες των αρμοδιοτήτων που αφορούν την απασχόληση, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις τους. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού τομέα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, τη βελτίωση της ένταξης των νέων με χαμηλά προσόντα στην αγορά εργασίας, την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την προαγωγή μαθητειών και πρακτικών ασκήσεων σε βασικούς οικονομικούς τομείς, καθώς και της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη υποβάλει φιλόδοξα σχέδια για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. Αυτό όμως δεν αρκεί. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων θα πρέπει να επιταχύνουν τη λήψη δραστικών μέτρων για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ομάδων ευάλωτων νέων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αναγνωρίζοντας τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε τη σημασία της φορολογικής ελάφρυνσης της εργασίας, μεταξύ άλλων μειώνοντας τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά περίπτωση, ως μέσου για την αύξηση της απασχολησιμότητας και την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να αυξηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων εθνικών πρακτικών, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικείμενη Διάσκεψη του Βερολίνου.

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

  1. Μετά από διεξοδική ανταλλαγή απόψεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2013 εγκρίνοντας σε γενικές γραμμές τις συστάσεις ανά χώρα. Τα κράτη μέλη θα λάβουν τώρα υπόψη τις συστάσεις στις προσεχείς αποφάσεις τους για τους προϋπολογισμούς, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική, προωθώντας παράλληλα τον πλήρη ενστερνισμό τους σε εθνικό επίπεδο και διατηρώντας τον κοινωνικό διάλογο. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή τους. Το Συμβούλιο θα συζητά και θα αξιολογεί σε τακτική βάση την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη.

5. Η προαγωγή της μεγέθυνσης και η δημοσιονομική εξυγίανση ενισχύονται αμοιβαία. Τα υγιή δημόσια οικονομικά είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι δημόσιες αρχές να διατηρήσουν την ικανότητά τους να στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την κατάργηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για αρκετά κράτη μέλη καθώς και σχετικά με τις προσπάθειες των κρατών μελών που αναμένεται να επιτύχουν τους δημοσιονομικούς τους στόχους. Υπενθυμίζει τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την εξισορρόπηση της ανάγκης παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων με τους στόχους της δημοσιονομικής πειθαρχίας στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Για ορισμένα κράτη μέλη, ο ρυθμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης προσαρμόστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις οικονομικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να επισπεύσουν τις διαρθρωτικές τους μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα στηρίξει τις προσπάθειες για επανεξισορρόπηση της οικονομίας της ΕΕ, ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.

Ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη

6. Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί κανονική δανειακή ροή στην οικονομία και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων. Δεδομένης της σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία, ειδικά όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τα μέτρα στήριξης της χρηματοδότησης των ΜΜΕ αποτελούν προτεραιότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και στις οποίες απαιτούνται νέες επενδύσεις για την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Εξίσου σημαντική είναι η προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επομένως για τη δρομολόγηση ενός νέου «Επενδυτικού σχεδίου».

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ) για την προσεχή επταετία. Ευχαρίστησε τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το έργο τους και για τις άοκνες προσπάθειές τους, οι οποίες κατέστησαν δυνατή τη σημερινή συμφωνία. Το ΠΔΠ θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο για τη στήριξη της οικονομίας, ενεργώντας ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη και ως μοχλός παραγωγικών επενδύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την ταχεία επίσημη έκδοση του κανονισμού ΠΔΠ και της σχετικής Διοργανικής Συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που επετεύχθησαν επί νέων προγραμμάτων όπως τα ERASMUS, COSME, Ορίζοντας 2020 και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία:

α) της θέσπισης εντός του έτους των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ που στηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

β) της συνεργασίας των κρατών μελών με την Επιτροπή για την ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους,

γ) της ταχείας εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) και για την έρευνα και την καινοτομία (Ορίζοντας 2020) τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη στήριξη των ΜΜΕ,

δ) της επίσπευσης της εφαρμογής της πιλοτικής φάσης των ομολογιακών δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει την αξιολόγησή της περί τα τέλη του 2013.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικρότησε την έκθεση της Επιτροπής και της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Συμφώνησε για τα ακόλουθα μέτρα και επικρότησε την πρόθεση της Επιτροπής και της ΕΤΕπ να τα εφαρμόσουν κατά προτεραιότητα και να υποβάλλουν συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο του Οκτωβρίου 2013, με ποσοτικούς στόχους, μέσα και χρονοδιάγραμμα για τα εξής:

α) ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΤΕπ για τη στήριξη της δανειακής ροής στην οικονομία αξιοποιώντας πλήρως την πρόσφατη αύξηση του κεφαλαίου της κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει το πρόγραμμά της για αύξηση των πιστωτικών της δραστηριοτήτων στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% για το διάστημα 2013-2015. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΤΕπ έχει ήδη εντοπίσει νέες δυνατότητες δανειοδότησης ποσού άνω των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που καλύπτει μια δέσμη κρίσιμων προτεραιοτήτων όπως η καινοτομία και οι δεξιότητες, η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, η αποδοτικότητα των πόρων και οι στρατηγικές υποδομές,

β) επέκταση των κοινών μέσων χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ για τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων των κεφαλαιαγορών στις ΜΜΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι διευρύνεται ο όγκος των νέων δανείων προς τις ΜΜΕ σε όλη την ΕΕ, τηρώντας τις αρχές της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας και διαφάνειας καθώς και τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. Το Συμβούλιο, σε διαβούλευση με την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, θα διευκρινίσει χωρίς καθυστέρηση τις παραμέτρους για το σχεδιασμό των μέσων αυτών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, για την πραγματοποίηση ισχυρού αποτελέσματος μόχλευσης. Θα διεξαχθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες ώστε τα μέσα αυτά να τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2014,

γ) αύξηση της ικανότητας πιστωτικής ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων,

δ) σταδιακή επέκταση των προγραμμάτων της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που θα διευκολύνουν τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στις χώρες υπό καθεστώς προγράμματος,

ε) ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών τραπεζών ανάπτυξης και της ΕΤΕπ για την βελτίωση των ευκαιριών κοινού δανεισμού και των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών,

στ) ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης σε στενή συνεργασία με κράτη μέλη.

Εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης

9. Πριν από ένα χρόνο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, μια δέσμη αναπτυξιακών μέτρων άμεσου αποτελέσματος υποστηριζόμενων από χρηματοδότηση 120 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μολονότι έχει σημειωθεί ήδη ικανοποιητική πρόοδος στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και ορισμένα εξ αυτών αποδίδουν ήδη καρπούς, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο θα εφαρμοστούν ταχέως, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ειδικότερα όσον αφορά την Ενιαία Αγορά, την καινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, τις υπηρεσίες, την ενέργεια και τη φορολογία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην επικαιροποιημένη έκθεση προόδου για το Σύμφωνο το Δεκέμβριο του 2013, βάσει τακτικής επανεξέτασης από το Συμβούλιο.

10. Όπως συμφωνήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που το ίδιο καθορίζει για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, ειδικότερα διοργανώνοντας τακτικά θεματικές συζητήσεις. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για δύο σημαντικά θέματα:

α) Τη ζωτική σημασία που έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση ως ουσιαστικό συστατικό στοιχείο του θεματολογίου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε μια ευρεία οριζόντια και συνεκτική προσέγγιση για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική η οποία θα συνοδεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές και την οικονομική ανάκαμψη. Δέχθηκε με ικανοποίηση το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία χάλυβα. Ενόψει της συνόδου του τον Φεβρουάριο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει σε περαιτέρω συμβολή της Επιτροπής σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2013. Η αναλαμβάνουσα Προεδρία καλείται να ασχοληθεί με τις προπαρασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου,

β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά του, του Μαρτίου 2013, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις δέκα επαχθέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις ως μια πρώτη εισήγηση. Ευελπιστεί ότι θα λάβει πριν από τη σύνοδο του Οκτωβρίου 2013 λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών που θα περιλαμβάνει περαιτέρω και, κατά περίπτωση, νέες συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της ανάγκης για την κατάλληλη προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων. Ζητά να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να καταστεί η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία αποτελεσματικότερη, συνεπέστερη και απλούστερη. Θα επανέλθει σε αυτά τα θέματα υπό το φως των συγκεκριμένων προτάσεων.

Προκειμένου οι θεματικές του συζητήσεις του Οκτωβρίου 2013 να δώσουν νέα ώθηση στους τομείς της καινοτομίας, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και των υπηρεσιών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πριν από τη σύνοδο αυτή την έκθεσή της όσον αφορά την αξιολόγηση από ομοτίμους της οδηγίας για τις υπηρεσίες και τη διαδικασία χορήγησης αδειών για την Ευρώπη.

11. Υπενθυμίζοντας το ρόλο που θα διαδραματίσει το εμπόριο στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

III. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

12. Μετά την υποβολή τον περασμένο Δεκέμβριο της έκθεσης «Προς μια ουσιαστική ΟΝΕ», συνεχίσθηκε η επεξεργασία των τεσσάρων δομικών στοιχείων για την ενίσχυση του οικοδομήματος της ΟΝΕ. Συγκεκριμένα νέα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συνοδεύονται από περαιτέρω μέτρα για μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και υποχρέωση λογοδοσίας στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις. Η διαδικασία αυτή θα βασισθεί στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό της ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ άλλων με δίκαιη ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής. Θα είναι ανοικτή και διαφανής προς τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα.

13. Βραχυπρόθεσμα, βασική προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2012 και του Μαρτίου 2013. Η τραπεζική ένωση είναι πολύ σημαντική για την διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, τη μείωση του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού και την αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζών και κρατών και υπογράμμισε τα ακόλουθα σημεία:

α) οι νέοι κανόνες κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες (δέσμη CRD IV) και ο νέος ενιαίος εποπτικός μηχανισμός (ΕΕΜ) θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα,

β) κατά την μετάβαση προς τον ΕΕΜ θα διενεργηθεί αξιολόγηση των ισολογισμών, που θα περιλαμβάνει επισκόπηση της ποιότητος των στοιχείων ενεργητικού και, εν συνεχεία, προσομοίωση ακραίων καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ θα προβούν σε όλες τις ενδεδειγμένες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης εθνικών συστημάτων προστασίας, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας,

γ) η Ευρωομάδα συμφώνησε σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιχειρησιακού πλαισίου για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες ώστε, όταν θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα έχει τη δυνατότητα, μετά τη λήψη σχετικής απόφασης, να ανακεφαλαιοποιεί άμεσα τις τράπεζες,

δ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα συμφωνία στο Συμβούλιο ως προς το σχέδιο οδηγίας για τη σύσταση πλαισίου όσον αφορά την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την έκδοση της οδηγίας εντός του έτους. Ζήτησε επίσης να εγκριθεί εντός του έτους η πρόταση για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων,

ε) ένας πλήρως αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός (ΕΕΜ) προϋποθέτει ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης για τις τράπεζες που υπόκεινται στον ΕΕΜ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους και η πρόταση να μπορέσει να εγκριθεί πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει αναθεωρημένους κανόνες για την παροχή κρατικής ενίσχυσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα το θέρος του 2013, με σκοπό τη διασφάλιση ισότιμων όρων στις αποφάσεις εξυγίανσης που προβλέπουν δημόσια στήριξη.

14. Πρέπει να συνεχισθεί η επεξεργασία όλων των συστατικών στοιχείων μιας ενισχυμένης ΟΝΕ, καθώς είναι σαφώς αλληλένδετα.

α) πρέπει να θεσπιστεί αποτελεσματικότερο πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση και με την αρχή της επικουρικότητας. Μετά από την ανακοίνωσή της στις 20 Μαρτίου, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει το φθινόπωρο πρόταση για τον εκ των προτέρων συντονισμό των σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων,

β) ενώ υπάρχει σύγκλιση απόψεων σχετικά με τις βασικές αρχές στις οποίες θεμελιώνονται οι έννοιες των αμοιβαία συμφωνημένων συμβάσεων και των σχετικών μηχανισμών αλληλεγγύης, απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για αυτά τα θέματα τους επόμενους μήνες, κυρίως με βάση την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής,

γ) η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να ενισχυθεί. Ως πρώτο βήμα, είναι σημαντικό να παρακολουθείται καλύτερα και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως χρησιμοποιώντας κατάλληλους κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων. Βασικός είναι επίσης ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα υποβάλει προσεχώς ανακοίνωση για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ.

15. Κατόπιν στενών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε όλα αυτά τα θέματα. Τον Οκτώβριο του 2013, θα εξετάσει συγκεκριμένα τους δείκτες και τους τομείς πολιτικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του ενισχυμένου συντονισμού οικονομικής πολιτικής, καθώς και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Η συζήτηση θα συνεχισθεί τον Δεκέμβριο του 2013, με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις για όλα τα ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβατικών ρυθμίσεων και των συνδεόμενων μηχανισμών αλληλεγγύης. Όλα αυτά τα μέτρα θα είναι προαιρετικά για τα κράτη που δεν ανήκουν στη ζώνη του κοινού νομίσματος και απολύτως συμβατά με όλες τις πτυχές της ενιαίας αγοράς.

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το αίτημα της Λετονίας για υιοθέτηση του ευρώ. Συνεχάρη τη Λετονία για τη σύγκλιση που πέτυχε, με βάση υγιείς οικονομικές, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές και χαιρέτισε την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων σύγκλισης που καθορίζονται στη Συνθήκη. Υποδέχθηκε με ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει η Λετονία το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

IV. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη τον τρέχοντα μήνα. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι (π.χ. Ταμείο Αλληλεγγύης, διαρθρωτικά ταμεία, Ταμείο Συνοχής), ώστε να στηριχθούν κατά το δυνατόν οι προσπάθειες άμεσης αρωγής και ανασυγκρότησης, καθώς και μελλοντικές προληπτικές δράσεις στις περιοχές και στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο. Καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί ταχέως και εποικοδομητικά στις αιτήσεις που υποβάλουν τα πληγέντα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα διατεθεί χωρίς καθυστερήσεις η στήριξη των ενωσιακών ταμείων προς τις περισσότερο πληγείσες περιοχές και κράτη μέλη.

18. Το Φεβρουάριο 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τον ιδιαίτερο αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης για ορισμένα κράτη μέλη εντός της ευρωζώνης, με άμεσες συνέπειες για το επίπεδο της ευημερίας τους. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής πραγματοποιήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σειρά πρόσθετων κατανομών. Κατά την περίοδο εκείνη, δεν είχε αποφασισθεί το πρόγραμμα μακροοικονομικής συνδρομής προς την Κύπρο. Η κυπριακή κυβέρνηση απηύθυνε έκτοτε αίτημα πρόσθετης βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τις δυνατότητες που παρέχουν οι μηχανισμοί ευελιξίας του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του Μέσου Ευελιξίας, ώστε να αντιμετωπισθεί η ιδιαίτερα δυσχερής κατάσταση της Κύπρου, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

19. Όσον αφορά τη διεύρυνση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013. Αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία. Η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη θα διεξαχθεί το αργότερο τον Ιανουάριο του 2014. Πριν από αυτήν, το διαπραγματευτικό πλαίσιο θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και θα επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την τακτική σύνοδό του με θέμα τη διεύρυνση.

20. Οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου* έχουν εκδοθεί.

21. Κατά τη σύνοδο του Ιουνίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση προκειμένου να καθορίσει της στρατηγικούς προσανατολισμούς του νομοθετικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου, οι επόμενες Προεδρίες καλούνται να αρχίσουν διαδικασία μελέτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η Επιτροπή καλείται να συμβάλει καταλλήλως σε αυτήν τη διαδικασία.

____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

• Έκθεση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ανά χώρα συστάσεις για το 2013

• Συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2013 σχετικά με τη διεύρυνση

• Συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 28 Μαΐου 2013 σχετικά με ετήσια έκθεση για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ

• Συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2013 σχετικά με το «Γενικό πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2015»

• Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2013

___________________________

1 :

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σλοβενία η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 30% το 2012, η περιφέρεια της ανατολικής Σλοβενίας, όπου η ανεργία των νέων το 2012 υπερέβη το 20%, θα επωφεληθεί επίσης από την πρωτοβουλία ΥΕΙ.

2 :

Αυτό θα γίνει χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάιο του 2013 όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική.

* :

Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση αριθ. 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


Side Bar