Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

Bruxelles, 28/06/2013

DET EUROPÆISKE RÅD – KONKLUSIONER
Bruxelles, 27-28/06/2013

Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den 27.-28. juni 2013).

________________________

På baggrund af de svage økonomiske udsigter på kort sigt har ungdomsarbejdsløsheden nået hidtil usete højder i flere medlemsstater med meget store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. En hurtig indsats er nødvendig.

Det Europæiske Råd blev i dag enigt om en samlet tilgang til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, der bygger på følgende konkrete foranstaltninger: fremskyndelse og fremrykning af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hurtigere gennemførelse af ungdomsgarantien, øget mobilitet for unge og inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Det Europæiske Råd drøftede også, hvordan der kan sættes gang i investeringerne, og adgangen til kredit kan forbedres. Det opfordrede til en mobilisering af europæiske midler, bl.a. fra EIB, og lancerede en ny "investeringsplan" for at støtte SMV'erne og styrke finansieringen af økonomien.

Den finansielle stabilitet er i bedring, men EU og medlemsstaterne vil skulle træffe yderligere foranstaltninger for at bringe Europa fuldt og helt tilbage på sporet hen imod vedvarende vækst og beskæftigelse. Sunde offentlige finanser og politikker, der støtter bæredygtig vækst og beskæftigelse, styrker hinanden gensidigt. Samtidig kræves en mere beslutsom indsats på alle niveauer for at videreføre strukturreformerne og styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen. I den forbindelse godkendte Det Europæiske Råd de landespecifikke henstillinger, som skal være retningsgivende for medlemsstaternes politikker og budgetter, og afsluttede således det europæiske semester 2013.

Det Europæiske Råd vurderede også fremskridtene hen imod en bankunion, som er afgørende for finansiel stabilitet og for en velfungerende ØMU. Endelig fastlagde Det Europæiske Råd de næste skridt i styrkelsen af ØMU'ens arkitektur og opfordrede til, at arbejdet fortsætter med alle disse spørgsmål frem til Det Europæiske Råds møde i december.

Det Europæiske Råd hilste Kroatien varmt velkommen som medlem af Den Europæiske Union pr. 1. juli 2013. Det lykønskede også Letland med at have opfyldt konvergenskriterierne i traktaten, således at det kan indføre euroen den 1. januar 2014.

Det Europæiske Råd godkendte Rådets konklusioner og henstillinger om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen.

I. UNGDOMSBESKÆFTIGELSE

1. Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed er et særligt og øjeblikkeligt mål i betragtning af det uacceptabelt høje antal unge europæere, der er arbejdsløse. Alle anstrengelser skal sættes ind på det fælles mål om at få unge, der ikke er i uddannelse eller i arbejde, tilbage i arbejde eller i uddannelse inden for fire måneder som fastlagt i Rådets henstilling om en "ungdomsgaranti". Med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om ungdomsbeskæftigelse er der behov for en beslutsom og øjeblikkelig indsats både på nationalt plan og på EU-plan.

2. EU vil tage alle disponible instrumenter i brug til støtte for ungdomsbeskæftigelse. Det Europæiske Råd er enigt om en samlet tilgang, der bygger på følgende konkrete foranstaltninger:

a) Ved gennemførelsen af strukturfondene skal der fokuseres særligt på ungdomsbeskæftigelse, bl.a. ved at uudnyttede midler omprogrammeres, når det er hensigtsmæssigt. Kommissionen og medlemsstaterne skal udnytte alle de muligheder, der ligger i Den Europæiske Socialfond (ESF), som er et af de vigtigste finansielle redskaber på EU-plan til dette formål, bl.a. ved at støtte skabelsen af nye job til unge arbejdstagere. Om nødvendigt skal medlemsstaterne forbedre deres administrative kapacitet under anvendelse af øget teknisk bistand fra Kommissionen og på grundlag af bedste praksis.

b) Alle de nødvendige forberedelser skal træffes, så ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan være fuldt operationelt senest i januar 2014, og det bliver muligt at foretage de første udbetalinger til modtagere i EU-regioner, der har ungdomsarbejdsløshedsprocenter på over 25 %1. For at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan spille sin rolle fuldt ud, bør udbetalingen af de 6 mia. EUR, det har fået tildelt, ske i løbet af de to første år af den næste flerårige finansielle ramme2. Endvidere skal de disponible margener under FFR-lofterne for årene 2014-2017 anvendes til en "samlet margen for forpligtelser", der navnlig skal finansiere foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Medlemsstater, der er omfattet af initiativet, bør vedtage en plan med henblik på at tackle ungdomsarbejdsløshed, herunder ved gennemførelsen af "ungdomsgarantien" inden årets udgang. Andre medlemsstater tilskyndes til at vedtage lignende planer i 2014. Kommissionen skal i 2016 aflægge rapport om gennemførelsen af "ungdomsgarantien" og om initiativets funktion.

c) EIB vil bidrage til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed gennem sit initiativ "job til unge" og sit program "investering i kvalifikationer", der bør gennemføres straks.

d) Der skal gøres en ny indsats for at fremme mobiliteten for unge jobsøgende, bl.a. ved at styrke programmet "Dit første Euresjob". Medlemsstaterne tilskyndes til at anvende en del af deres ESF-tildelinger til støtte for mobilitetsordninger på tværs af grænserne. "Erasmus+"-programmet, der også tilskynder til erhvervsuddannelse på tværs af grænserne, skal være fuldt operationelt fra januar 2014. Enigheden mellem Europa-Parlamentet og Rådet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer hilses særlig velkommen. Kommissionens forslag, der fører til oprettelse af et netværk for offentlige arbejdsformidlinger, bør behandles hurtigt. Der er behov for en yderligere indsats, navnlig hvad angår forslaget om bevarelsen af supplerende pensionsrettigheder, som skal vedtages i den nuværende valgperiode.

e) Lærepladser af høj kvalitet og arbejdsbaseret læring skal fremmes, navnlig via den europæiske alliance for lærlingeuddannelser, der skal lanceres i juli. Kvalitetsrammen for praktikophold bør etableres i begyndelsen af 2014.

f) Arbejdsmarkedets parter skal inddrages fuldt ud og aktivt tage del i disse bestræbelser. Det Europæiske Råd hilser den "Framework of Actions on Youth Employment" velkommen, som arbejdsmarkedets parter enedes om den 11. juni 2013.

3. På nationalt plan, hvor de fleste af beføjelserne på beskæftigelsesområdet ligger, bør medlemsstaterne videreføre deres reformer. Medlemsstaterne er i gang med at træffe foranstaltninger til at modernisere de erhvervsrettede og almene uddannelsessystemer, styrke samarbejdet mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet for at lette overgangen fra skole til arbejde, forbedre integrationen af lavtuddannede unge på arbejdsmarkedet, rette op på misforholdet mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer og fremme lærlingeuddannelser og praktikophold i økonomiske nøglesektorer samt iværksætteri og virksomhedsetablering. En række medlemsstater har allerede fremlagt ambitiøse planer for at støtte ungdomsbeskæftigelsen. Men der skal gøres mere. Navnlig bør medlemsstater med høj ungdomsarbejdsløshed fremme aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det er vigtigt at være tilstrækkeligt opmærksom på arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt grupper af sårbare unge med specifikke udfordringer. Det Europæiske Råd, der anerkender medlemsstaternes beføjelser på dette område, mindede om vigtigheden af, at beskatningen flyttes væk fra arbejde, herunder om nødvendigt ved at mindske de sociale bidrag, som et middel til at øge beskæftigelsesegnetheden, jobskabelsen og konkurrenceevnen. Det Europæiske Råd opfordrede til øget udveksling af de bedste nationale praksisser; i den forbindelse hilste det den forestående konference i Berlin velkommen.

II. VÆKST, KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE

Det europæiske semester

4. Efter en indgående udveksling af synspunkter afsluttede Det Europæiske Råd det europæiske semester 2013 ved generelt at godkende de landespecifikke henstillinger. Medlemsstaterne vil nu omsætte henstillingerne i deres kommende beslutninger om budgetter, strukturreformer samt beskæftigelsespolitikker og social- og arbejdsmarkedspolitikker, samtidig med at de fuldt ud styrker det nationale ejerskab og bevarer den sociale dialog. Rådet og Kommissionen vil følge gennemførelsen heraf nøje. Rådet vil regelmæssigt drøfte og vurdere den økonomiske situation i Europa.

5. Fremme af vækst og finanspolitisk konsolidering styrker hinanden gensidigt. Sunde offentlige finanser er afgørende for, at de offentlige myndigheder kan bevare deres evne til at støtte holdbar vækst og beskæftigelse. I denne forbindelse hilser Det Europæiske Råd ophævelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for flere medlemsstater velkommen og glæder sig over indsatsen i de medlemsstater, der forventes at opfylde de finanspolitiske mål. Det minder om de muligheder, som EU's eksisterende finanspolitiske rammer giver for at skabe balance mellem behovene for produktive offentlige investeringer og målene vedrørende finanspolitisk disciplin i den præventive del af stabilitets- og vækstpagten. For nogle medlemsstater er tempoet i den finanspolitiske konsolidering blevet tilpasset som reaktion på den økonomiske situation som fastsat i EU's finanspolitiske rammer. Samtidig bør medlemsstaterne fremskynde deres strukturreformer. Dette vil understøtte indsatsen for at genskabe balance i EU's økonomi, medvirke til at genoprette konkurrenceevnen og håndtere de sociale konsekvenser af krisen.

En ny investeringsplan for Europa

6. I den aktuelle økonomiske kontekst er det afgørende at genetablere normal långivning til økonomien og lette finansieringen af investeringer. I betragtning af SMV'ernes betydning for økonomien, navnlig hvad angår jobskabelse, vil foranstaltninger til at støtte SMV'ers finansiering blive prioriteret højt. Dette er særlig vigtigt i lande med høj ungdomsarbejdsløshed og lande, hvor der er behov for nye investeringer for at fremme vækst og beskæftigelse. Det er også vigtigt at fremme iværksætteri og selvstændig erhvervsvirksomhed. Det Europæiske Råd nåede derfor til enighed om at iværksætte en ny "investeringsplan".

7. Det Europæiske Råd så med tilfredshed på den enighed, der er opnået om EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for de kommende syv år. Det takkede Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens forhandlere for deres arbejde og utrættelige indsats, der gjorde det muligt at indgå denne aftale i dag. FFR vil spille en afgørende rolle for at støtte økonomien ved at fungere som katalysator for vækst og beskæftigelse i hele Europa og som løftestang for produktive investeringer og investeringer i menneskelig kapital. Det Europæiske Råd opfordrede til en hurtig formel vedtagelse af FFR-forordningen og den dertil knyttede interinstitutionelle aftale. I den forbindelse glædede Det Europæiske Råd sig også over de aftaler, der er indgået om nye programmer såsom Erasmus, Cosme, Horisont 2020 og programmet for beskæftigelse og social innovation. Det Europæiske Råd understregede vigtigheden af:

a) at de forskellige EU-programmer, der støtter gennemførelsen af Europa 2020-strategien, vedtages inden årets udgang

b) at medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen med henblik på at afslutte deres partnerskabsaftaler og operationelle programmer snarest muligt

c) at strukturfondene og programmerne for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) og for forskning og innovation (Horisont 2020), der er særlig vigtige i forbindelse med støtte til SMV'er iværksættes hurtigt

d) at der sættes skub i gennemførelsen af pilotfasen vedrørende projektobligationer. Kommissionen agter at forelægge sin vurdering inden udgangen af 2013.

8. Det Europæiske Råd hilste rapporten fra Kommissionen og EIB om finansieringen af økonomien velkommen. Det nåede til enighed om følgende foranstaltninger og hilste det velkommen, at Kommissionen og EIB agter at gennemføre dem som en prioritet og forelægge en omfattende rapport om gennemførelsen heraf inden dets møde i oktober 2013 med kvantitative mål, instrumenter og en tidsplan:

a) optrapning af EIB's indsats for at støtte långivningen til økonomien ved at udnytte den seneste forhøjelse på 10 mia. EUR af bankens kapital fuldt ud. Det Europæiske Råd opfordrer EIB til at gennemføre sin plan om at øge sin udlånsvirksomhed i EU med mindst 40 % i perioden 2013-2015. Med henblik herpå har EIB allerede identificeret nye udlånsmuligheder på mere end 150 mia. EUR inden for en række kritiske prioriteter såsom innovation og kvalifikationer, SMV'ers adgang til finansiering, ressourceeffektivitet og strategiske infrastrukturer

b) udvidet anvendelse af fælles finansielle risikodelingsinstrumenter mellem Kommis­sionen og EIB for at øge virkningen af den private sektors og kapitalmarkedernes investeringer i SMV'er. Disse initiativer bør sikre, at omfanget af nye lån til SMV'er i hele EU udvides, idet principperne om finansiel soliditet og gennemsigtighed og FFR-lofterne overholdes. Rådet vil i samråd med Kommissionen og EIB uden unødig for­sinkelse fastlægge parametrene for udformningen af de pågældende instrumenter, der samfinansieres over strukturfondene, for at opnå en høj løftestangseffekt. De nødvendige forberedelser bør træffes, så disse instrumenter kan begynde at fungere i januar 2014

c) forøgelse af EIF's kreditforbedringskapacitet

d) gradvis udvidelse af EIB's handelsfinansieringsordninger for at fremme SMV-aktiviteter over hele Unionen, navnlig i programlande

e) styrkelse af samarbejdet mellem nationale udviklingsbanker og EIB for at øge mulighederne for fælles udlån og udveksling af bedste praksis

f) udvikling af alternative finansieringskilder i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten

9. For et år siden nåede Det Europæiske Råd til enighed om en vækst- og beskæftigelsespagt, som er en pakke af hurtigtvirkende vækstforanstaltninger, der støttes af en finansiering på 120 mia. EUR. Om end der er gjort gode fremskridt med hensyn til at udmønte disse foranstaltninger, hvoraf nogle allerede bærer frugt, er der behov for en yderligere indsats. EU-institutionerne og medlemsstaterne bør gøre deres yderste for at sikre, at alle elementerne i pagten gennemføres hurtigt, jf. tidligere konklusioner fra Det Europæiske Råd, navnlig for så vidt angår det indre marked, innovation, den digitale dagsorden, tjenesteydelser, energi og skat. Det Europæiske Råd ser frem til en ajourført statusrapport om pagten i december 2013 på grundlag af en regelmæssig gennemgang i Rådet.

10. Som besluttet i marts vil Det Europæiske Råd nøje overvåge gennemførelsen af de retningslinjer, det udstikker for at styrke den økonomiske vækst og fremme konkurrenceevnen, navnlig ved at holde regelmæssige tematiske drøftelser. I den forbindelse havde Det Europæiske Råd en første udveksling af synspunkter om to centrale spørgsmål:

a) den afgørende betydning af en stærk europæisk industriel basis som en væsentlig byggesten for EU's dagsorden for vækst og konkurrenceevne. Det Europæiske Råd opfordrede til en bred horisontal og sammenhængende tilgang til en moderne europæisk industripolitik, der ledsager strukturændringer og økonomisk fornyelse. Det hilste Kommissionens handlingsplan for en konkurrence- og bæredygtig stålindustri velkommen. Med henblik på Det Europæiske Råds møde i februar 2014 så det frem til yderligere bidrag fra Kommissionen, jf. konklusionerne fra Det Europæiske Råd i marts og maj 2013. Det kommende formandskab opfordres til at videreføre det forberedende arbejde i Rådet

b) idet det minder om sine konklusioner fra marts 2013, hilste Det Europæiske Råd Kommissionens meddelelse om de ti mest byrdefulde retsakter velkommen som et indledende bidrag. Det så frem til inden mødet i oktober 2013 at modtage et detaljeret arbejdsprogram med yderligere og eventuelt nye konkrete forslag med henblik på at mindske den samlede reguleringsbyrde og fremme konkurrenceevnen under stadig hensyntagen til behovet for en egentlig beskyttelse af forbrugere og ansatte. Det opfordrede til en fortsat indsats for at gøre EU-regulering og national regulering mere effektiv, konsekvent og enkel. Det vil vende tilbage til disse spørgsmål i lyset af de pågældende forslag.

Idet det regner med, at dets tematiske drøftelser i oktober 2013 vil give fornyet tilskyndelse for så vidt angår innovation, det digitale indre marked og tjenesteydelser, opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremlægge sin rapport om peerevaluering af servicedirektivet og om "Licenses for Europe"-processen forud for mødet.

11. Det Europæiske Råd, der minder om den rolle, som handel spiller for at øge væksten og beskæftigelsen, hilste indledningen af forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab med USA velkommen.

III. FULDFØRELSE AF DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

12. Siden forelæggelsen i december af rapporten "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union" er arbejdet med de fire centrale byggesten med henblik på at styrke ØMU'ens arkitektur skredet frem. Nye konkrete skridt i retning af at styrke den økonomiske styring vil skulle ledsages af yderligere skridt hen imod øget demokratisk legitimitet og ansvarlighed på det niveau, hvor beslutningerne træffes og gennemføres. Denne proces vil bygge på EU's institutionelle ramme med fuld respekt for det indre markeds integritet, samtidig med at der sikres lige vilkår for EU's medlemsstater, herunder gennem en rimelig balance mellem hjem- og værts-land. Den vil være åben og gennemsigtig over for de medlemsstater, der ikke anvender den fælles valuta.

13. På kort sigt er den centrale prioritet at fuldføre Bankunionen i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2012 og marts 2013. Dette er afgørende for at sikre finansiel stabilitet, mindske den finansielle fragmentering og genetablere normal långivning til økonomien. Det Europæiske Råd mindede om, at det er bydende nødvendigt at bryde den onde cirkel mellem banker og stater, og understregede følgende:

a) De nye regler om kapitalkrav til banker (CRR/CRD) og den nye fælles tilsynsmekanisme (FTM) skal spille en central rolle med hensyn til at sikre banksektorens stabilitet.

b) I forbindelse med overgangen til FTM vil der blive foretaget en balancevurdering, som omfatter en gennemgang af aktivernes balance og derefter en stresstest. I denne forbindelse træffer de medlemsstater, der deltager i FTM, alle fornødne forholdsregler, herunder indførelsen af bagstopperordninger, forud for afslutningen af denne proces.

c) Eurogruppen er nået til enighed om de vigtigste elementer i den operationelle ramme for direkte bankrekapitalisering foretaget af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). Arbejdet bør fortsætte, således at den europæiske stabilitetsmekanisme, når der er etableret en effektiv fælles tilsynsmekanisme, efter en almindelig afgørelse vil få mulighed for at rekapitalisere banker direkte.

d) Det Europæiske Råd hilste det velkommen, at der i Rådet er opnået enighed om direktivudkastet til en ramme for genopretning og afvikling af banker, og opfordrede Rådet og Parlamentet til at påbegynde forhandlingerne med det mål at vedtage direktivet inden årets udgang. Det opfordrede også til vedtagelse inden årets udgang af forslaget til en indskudsgarantiordning.

e) En fuldt effektiv FTM kræver en fælles afviklingsmekanisme for banker, der er omfattet af FTM. Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens forslag om en fælles afviklingsmekanisme med henblik på at nå til enighed i Rådet inden årets udgang, således at forslaget kan vedtages inden udløbet af den nuværende valgperiode. Kommissionen agter i løbet af sommeren 2013 at vedtage reviderede statsstøtteregler for den finansielle sektor med henblik på at sikre lige vilkår med hensyn til afviklingsbeslutninger, der omfatter offentlig støtte.

14. Arbejdet med alle de byggesten, der indgår i en styrket ØMU, skal videreføres, eftersom de hænger nøje sammen:

a) Det er nødvendigt at indføre en mere effektiv ramme for samordningen af de økonomiske politikker i overensstemmelse med artikel 11 i traktaten om stabilitet, samordning og styring samt nærhedsprincippet. I forlængelse af sin meddelelse af 20. marts agter Kommissionen til efteråret at forelægge et forslag om forudgående samordning af større økonomiske reformer.

b) Selv om der er konvergens for så vidt angår de centrale principper for begreberne gensidigt indgåede kontrakter og de tilhørende solidaritetsmekanismer, vil der skulle arbejdes videre med disse spørgsmål i månederne fremover på grundlag af især Kommissionens kommende meddelelse om samordning af de økonomiske politikker.

c) ØMU'ens sociale dimension bør styrkes. Som et første skridt er det vigtigt at forbedre overvågningen af og tage hensyn til den sociale og arbejdsmarkedsrelaterede situation i ØMU'en, navnlig ved at anvende relevante sociale og beskæftigelsesmæssige indikatorer i det europæiske semester. Det er også vigtigt at sikre bedre samordning af beskæftigelsespolitikkerne og social- og arbejdsmarkedspolitikkerne med fuld respekt for de nationale beføjelser. Arbejdsmarkedsparternes og den sociale dialogs rolle, herunder på nationalt plan, er også afgørende. Kommissionen vil inden længe forelægge en meddelelse om ØMU'ens sociale dimension.

15. Efter indgående konsultationer med medlemsstaterne vil Det Europæiske Råd vende tilbage til alle disse spørgsmål. I oktober 2013 vil det navnlig se på de indikatorer og politikområder, som der skal tages hensyn til i forbindelse med en styrket samordning af de økonomiske politikker, og på ØMU'ens sociale dimension. Drøftelserne vil fortsætte i december 2013 med henblik på at træffe afgørelse om disse spørgsmål, navnlig om hovedelementerne i kontraktordningerne og de tilhørende solidaritetsmekanismer. Alle sådanne foranstaltninger skal være frivillige for dem, der står uden for den fælles valuta, og i fuld overensstemmelse med det indre marked i alle henseender.

16. Det Europæiske Råd drøftede Letlands ansøgning om indførelse af euroen. Det lykønskede Letland med den konvergens, det har nået på grundlag af en forsvarlig økonomisk politik, finanspolitik og finansiel politik, og hilste velkommen, at Letland opfylder alle de konvergenskriterier, der er fastsat i traktaten. Det udtrykte tilfredshed med Kommissionens forslag om, at Letland indfører euroen den 1. januar 2014.

IV. EVENTUELT

17. Det Europæiske Råd udtrykte sin medfølelse med dem, der er berørt af de katastrofale oversvømmelser, der har ramt Centraleuropa i denne måned. Der bør tilvejebringes passende finansielle midler (f.eks. Solidaritetsfonden, strukturfondene, Samhørighedsfonden) for i videst muligt omfang at støtte bestræbelser på øjeblikkelig nødhjælp og genopbygning samt fremtidige forebyggende foranstaltninger i de mest berørte regioner og medlemsstater. Det opfordrede Kommissionen til at reagere hurtigt og konstruktivt på anmodninger fra de berørte medlemsstater for at sikre, at støtten fra EU's midler til de mest berørte regioner og medlemsstater kan iværksættes straks.

18. I februar 2013 anerkendte Det Europæiske Råd den særlige indvirkning, som den økonomiske krise har på en række medlemsstater i euroområdet, og som har haft en direkte indvirkning på deres velstandsniveau. For at tage højde for denne situation blev der afsat et antal supplerende bevillinger fra strukturfondene. På dette tidspunkt var det makroøkonomiske bistandsprogram for Cypern ikke vedtaget. Cyperns regering har siden fremsat en anmodning om supplerende bistand. Det Europæiske Råd opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet til i forbindelse med den årlige budgetprocedure at undersøge de muligheder, som fleksibiliteten i FFR, herunder fleksibilitetsinstrumentet, giver for at tage højde for Cyperns særligt vanskelige situation.

19. Med hensyn til udvidelsen godkendte Det Europæiske Råd Rådets konklusioner og henstillinger af 25. juni 2013. Det besluttede at indlede forhandlinger med Serbien. Den første regeringskonference vil blive holdt senest i januar 2014. Inden da vil forhandlingsrammen blive vedtaget af Rådet og bekræftet af Det Europæiske Råd på det sædvanlige møde om udvidelsen.

20. Afgørelserne om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo er vedtaget.

21. Det Europæiske Råd vil på sit møde i juni 2014 have en drøftelse for at udforme strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (i henhold til artikel 68 i TEUF). Som forberedelse til dette møde opfordres de kommende formandskaber til at indlede en proces med overvejelser i Rådet. Kommissionen opfordres til at forelægge passende bidrag til denne proces.

________________________

BILAG

DOKUMENTER GODKENDT AF DET EUROPÆISKE RÅD

• Rådets rapport af 25. juni 2013 om de landespecifikke henstillinger 2013

• Rådets konklusioner af 25. juni 2013 om udvidelse

• Rådets konklusioner af 28. maj 2013 om årsrapporten om EU's officielle udviklingsbistand

• Rådets konklusioner af 25. juni 2013 om "Den overordnede dagsorden for perioden efter 2015"

• Handlingsplan for gennemførelse af havstrategien for Atlanterhavsområdet godkendt af Rådet den 25. juni 2013.

________________________

1 :

Eftersom ungdomsarbejdsløsheden i Slovenien er steget med mere end 30 % i 2012, vil regionen Østslovenien, hvor ungdomsarbejdsløsheden lå på mere end 20 % i 2012, også få gavn af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

2 :

Dette sker uden negativ indvirkning på de mål, som Det Europæiske Råd fastsatte i maj vedrørende energipolitik.

:

Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


Side Bar