Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/13/5

Brusel, 28/06/2013

EVROPSKÁ RADA- ZÁVĚRY
Brusel, 27-28/06/2013

Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (27. a 28. června 2013).

________________________

Za situace, kdy krátkodobé hospodářské prognózy nejsou příznivé, dosáhla nezaměstnanost mladých lidí v několika členských státech nebývalé úrovně a znamená obrovské náklady v oblasti lidských zdrojů a v sociální oblasti. Je třeba neprodleně konat.

Evropská rada se dnes dohodla na komplexním přístupu k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí, který je založen na těchto konkrétních opatřeních: urychlení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a předsunutí finančních prostředků na tuto iniciativu; urychlení provádění záruk pro mladé lidi; větší mobilita mladých lidí a zapojení sociálních partnerů. Evropská rada rovněž jednala o způsobech, jak posílit investice a zlepšit přístup k úvěrům. Vyzvala k uvolnění evropských zdrojů, včetně zdrojů EIB, a zahájila nový „investiční plán“ na podporu malých a středních podniků a posílení financování ekonomiky.

Finanční stabilita se sice zlepšuje, ale EU a její členské státy musí přijmout další opatření, aby se Evropa pevně navrátila na cestu udržitelného růstu a zaměstnanosti. Zdravé veřejné finance a politiky podporující udržitelný růst a zaměstnanost se vzájemně posilují. Zároveň je zapotřebí rozhodnějšího úsilí na všech úrovních za účelem dosažení pokroku ve strukturálních reformách a posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. V této souvislosti Evropská rada potvrdila doporučení pro jednotlivé země, jež slouží jako vodítka pro politiky a rozpočty členských států, čímž byl uzavřen evropský semestr 2013.

Evropská rada rovněž zhodnotila pokrok dosažený při vytváření bankovní unie, která je zásadně důležitá pro finanční stabilitu a bezproblémové fungování HMU. V neposlední řadě Evropská rada stanovila další kroky nezbytné pro posílení struktury HMU a s ohledem na přípravy prosincového zasedání Evropské rady vyzvala k další činnosti na všech těchto otázkách.

Evropská rada vřele uvítala Chorvatsko jakožto člena Evropské unie od 1. července 2013. Rovněž poblahopřála Lotyšsku ke splnění konvergenčních kritérií Smlouvy, což této zemi umožní přijmout dne 1. ledna 2014 euro.

Evropská rada potvrdila závěry a doporučení Rady o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení.

I. ZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ

 1. Vzhledem k nepřijatelně vysokému počtu mladých Evropanů, kteří nemají zaměstnání, představuje boj proti nezaměstnanosti mladých lidí zvláštní a bezprostřední cíl. Je třeba vyvinout maximální úsilí s ohledem na společný cíl, jímž je dosáhnout toho, aby mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, se do čtyř měsíců vrátili do pracovního či vzdělávacího procesu či odborné přípravy, jak je stanoveno v doporučení Rady týkajícím se záruk pro mladé lidi. Je zapotřebí přijmout rozhodná a okamžitá opatření na úrovni členských států i na úrovni EU, a to na základě sdělení Komise o zaměstnanosti mladých lidí.

 1. Na podporu zaměstnanosti mladých lidí EU zmobilizuje veškeré dostupné nástroje. Evropská rada se dohodla na komplexním přístupu založeném na těchto konkrétních opatřeních:

 1. při provádění strukturálních fondů bude věnována zvláštní pozornost zaměstnanosti mladých lidí, včetně případného přeprogramování nevyčerpaných prostředků. Komise a členské státy využijí veškerých možností, které nabízí Evropský sociální fond, jenž je na úrovni EU jedním z hlavních finančních nástrojů pro podporu za tímto účelem, mimo jiné podporou vytváření nových pracovních míst pro mladé pracovníky. Členské státy v náležitých případech zdokonalí svou administrativní kapacitu s využitím posílené technické pomoci ze strany Komise a budou vycházet z osvědčených postupů;

 1. budou učiněny veškeré nezbytné přípravy, tak aby Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byla v lednu roku 2014 plně funkční, a mohly tak být vyplaceny první částky příjemcům v regionech EU s mírou nezaměstnanosti mladých lidí vyšší než 25 %1. Aby Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí mohla v plné míře plnit svůj účel, mělo by k vyplacení částky 6 miliard EUR, která jí byla přidělena, dojít během prvních dvou let příštího víceletého finančního rámce2. Rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví pro roky 2014–2017, bude navíc využito k vytvoření tzv. celkového rozpětí pro závazky s cílem financovat zejména opatření pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí. Členské státy, na něž se uvedená iniciativa vztahuje, by měly do konce letošního roku přijmout plán pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí, a to i prováděním záruk pro mladé lidi. Ostatní členské státy se vyzývají, aby podobné plány přijaly v roce 2014. V roce 2016 Komise předloží zprávu o provádění záruk pro mladé lidí a o fungování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí;

 1. k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí přispěje EIB prostřednictvím své iniciativy „Práce pro mladé“ a programu „Investice do dovedností“, jež by měly být neprodleně uskutečněny;

 1. bude vyvíjeno další úsilí za účelem prosazování mobility mladých lidí hledajících zaměstnání, mimo jiné i prostřednictvím posílení programu „Tvoje první práce přes EURES“. Členské státy se vyzývají, aby část svých přídělů z Evropského sociálního fondu použily na podporu programů přeshraniční mobility. Program „Erasmus +“, který rovněž podporuje přeshraniční odbornou přípravu, musí fungovat v plném rozsahu od ledna roku 2014. Obzvláště je vítána dohoda mezi Evropským parlamentem a Radou o uznávání odborných kvalifikací. Je třeba urychleně posoudit návrhy Komise vedoucí k vytvoření sítě veřejných služeb zaměstnanosti. Je třeba vyvíjet další úsilí, zejména pokud jde o návrh týkající se zachování doplňkových důchodových práv, který má být přijat během stávajícího legislativního období;

 1. zejména prostřednictvím Evropské aliance pro učňovskou přípravu, která zahájí svou činnost v červenci, bude prosazována vysoce kvalitní učňovská příprava a učení se prací. Začátkem roku 2014 by měl být zaveden rámec kvality stáží;

 1. do tohoto úsilí musí být plně zapojeni sociální partneři, kteří se budou zároveň aktivně angažovat. Evropská rada vítá akční rámec pro zaměstnanost mladých lidí, na němž se dne 11. června 2013 dohodli sociální partneři.

 1. Na vnitrostátní úrovni, pod niž spadá většina pravomocí souvisejících se zaměstnaností, by členské státy měly pokročit v provádění reforem. Členské státy přijímají opatření s cílem modernizovat systémy odborné přípravy a vzdělávání, posílit spolupráci mezi vzdělávacími zařízeními a podnikatelskou sférou v zájmu usnadnění přechodu ze vzdělávacího do pracovního procesu, zlepšit zapojení mladých lidí s nízkou kvalifikací do trhu práce, řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podpořit učňovskou přípravu a stáže v klíčových hospodářských odvětvích, jakož i podnikání a začínající podniky. Řada členských států již předložila ambiciózní plány na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Je však zapotřebí pokračovat v práci. Členské státy s vysokým počtem nezaměstnaných mladých lidí by především měly posílit opatření aktivní politiky trhu práce. Je nezbytné věnovat náležitou pozornost zapojení skupin zranitelných mladých lidí, které čelí zvláštním výzvám, do trhu práce. Evropská rada uznává pravomoci členských států v této oblasti a současně připomíná význam přesunu daňové zátěže směrem od zdanění práce, mimo jiné ve vhodných případech i snížením příspěvků na sociální zabezpečení, jakožto způsobu, jímž je možné zvýšit zaměstnatelnost a posílit vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost. Evropská rada vyzvala k intenzivnějšímu sdílení osvědčených vnitrostátních postupů a v této souvislosti přivítala nadcházející berlínskou konferenci.

II. RŮST, KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST

Evropský semestr

 1. V návaznosti na podrobnou výměnu názorů Evropská rada uzavřela evropský semestr 2013 tím, že obecně potvrdila doporučení pro jednotlivé země. Členské státy nyní tato doporučení promítnou do svých nadcházejících rozhodnutí o rozpočtech, strukturálních reformách a politikách zaměstnanosti a sociálních politikách a budou přitom prosazovat plnou národní odpovědnost a zachovávat sociální dialog. Rada a Komise budou jejich provádění pozorně sledovat. Rada bude hospodářskou situaci v Evropě pravidelně projednávat a vyhodnocovat.

 1. Podpora růstu a fiskální konsolidace se vzájemně posilují. Zdravé veřejné finance jsou zásadní, mají-li být veřejné orgány i nadále schopné podporovat udržitelný růst a zaměstnanost. V této souvislosti Evropská rada vítá zrušení postupu při nadměrném schodku vůči několika členským státům i úsilí těch členských států, které podle všeho splní své fiskální cíle. Připomíná, že stávající fiskální rámec EU nabízí možnosti k dosažení rovnováhy mezi potřebou produktivních veřejných investic a cíli v oblasti fiskální kázně v rámci preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu. Tempo fiskální konsolidace pro některé členské státy bylo přizpůsobeno hospodářským podmínkám, jak stanoví fiskální rámec EU. Členské státy by však měly urychlit strukturální reformy. Tím se podpoří úsilí o obnovu rovnováhy hospodářství EU, napomůže obnovení konkurenceschopnosti a přispěje k řešení sociálních dopadů krize.

Nový investiční plán pro Evropu

 1. V současné hospodářské situaci je zásadně důležité obnovit běžné poskytování úvěrů ekonomice a usnadnit financování investic. Vzhledem k tomu, jaký význam mají pro ekonomiku malé a střední podniky zejména z hlediska tvorby pracovních míst, budou opatření na podporu jejich financování představovat prioritu. To je zvláště důležité v zemích, kde je vysoká nezaměstnanost mladých lidí a kde jsou za účelem podpory růstu a zaměstnanosti zapotřebí nové investiční nástroje. Významné je to i v zájmu podpory podnikání a samostatné výdělečné činnosti. Evropská rada se tudíž dohodla na zahájení nového „investičního plánu“.

 1. Evropská rada uvítala dohodu, které bylo dosaženo ohledně víceletého finančního rámce EU pro nadcházejících sedm let. Poděkovala vyjednavačům Evropského parlamentu, Rady a Komise za jejich práci a neutuchající úsilí, které umožnilo dosažení dnešní dohody. Víceletý finanční rámec bude hrát klíčovou úlohu při podpoře hospodářství, neboť bude působit jako katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé Evropě a posilovat investice do výrobního a lidského kapitálu. Evropská rada vyzvala k urychlenému formálnímu přijetí nařízení o víceletém finančním rámci, jakož i související interinstitucionální dohody. V této souvislosti Evropská rada rovněž uvítala dohody, jichž bylo dosaženo o nových programech, jako jsou ERASMUS, COSME, Horizont 2020 a program pro zaměstnanost a sociální inovace. Evropská rada zdůraznila, že je důležité, aby:

 1. byly do konce roku přijaty jednotlivé programy EU, které podporují dosažení cílů strategie Evropa 2020;

 1. členské státy spolu s Komisí pracovaly na co nejrychlejším uzavření dohod o partnerství a operačních programů;

 1. byly urychleně prováděny strukturální fondy i programy pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) a pro výzkum a inovace (Horizont 2020), jež mají v souvislosti s podporou malých a středních podniků zvláštní význam;

 1. se urychlila realizace pilotní fáze projektových dluhopisů. Komise hodlá předložit posouzení do konce roku 2013.

 1. Evropská rada uvítala zprávu Komise a EIB o financování ekonomiky. Dohodla se na níže uvedených opatřeních a uvítala záměr Komise a EIB uskutečnit je jakožto prioritu a předložit souhrnnou zprávu o jejich provádění před zasedáním Evropské rady v říjnu letošního roku, včetně kvantitativních cílů, nástrojů a časového rozvrhu:

 1. intenzivnější úsilí EIB o podporu poskytování úvěrů ekonomice tím, že plně využije nedávné navýšení svého kapitálu o 10 miliard EUR. Evropská rada vyzývá EIB, aby uskutečnila plán na zesílení své úvěrové aktivity v EU v období 2013–2015 o nejméně 40 %. Za tímto účelem již EIB vytipovala nové úvěrové příležitosti v objemu více než 150 miliard EUR, a to napříč zásadními prioritami, jako jsou inovace a dovednosti, přístup malých a středních podniků k financování, účinné využívání zdrojů a strategická infrastruktura;

 1. rozšíření finančních nástrojů pro sdílení rizika mezi Evropskou komisí a EIB s cílem povzbudit investice soukromého sektoru a kapitálových trhů do malých a středních podniků. Tyto iniciativy by měly zajistit, aby vzrostl objem nových úvěrů malým a středním podnikům v celé EU, přičemž budou dodržovány zásady finančního zdraví a transparentnosti i stropy víceletého finančního rámce. Rada za konzultace s Komisí a EIB neprodleně upřesní parametry, na jejichž základě budou tyto nástroje, spolufinancované ze strukturálních fondů, koncipovány, se zaměřením na silné pákové efekty. Je třeba provést vhodné přípravy, tak aby mohly tyto nástroje začít fungovat v lednu 2014;

 1. zvýšení schopnosti Evropského investičního fondu poskytovat úvěrové posílení;

 1. postupné rozšiřování programů EIB pro financování obchodu ve prospěch činnosti malých a středních podniků v Unii, zejména v zemích, s nimiž byly sjednány programy pomoci;

 1. posílení spolupráce mezi vnitrostátními rozvojovými bankami a EIB v zájmu většího počtu příležitostí pro společné poskytování úvěrů a výměny osvědčených postupů;

 1. vytvoření alternativních zdrojů financování v úzké spolupráci s členskými státy.

Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost

 1. Evropská rada se před rokem dohodla na Paktu pro růst a zaměstnanost, což je soubor prorůstových opatření s rychlým účinkem, která jsou podpořena finančními prostředky ve výši 120 miliard EUR. Přestože v souvislosti s těmito opatřeními bylo dosaženo značného pokroku a některá z nich již přinesla výsledky, je zapotřebí dalšího úsilí. Orgány EU a členské státy by měly vyvinout maximální úsilí, aby zajistily urychlené provádění všech prvků paktu, jak je stanoveno v předchozích závěrech Evropské rady, zejména pokud jde o jednotný trh, inovace, digitální agendu, služby, energetiku a daně. Evropská rada se zájmem očekává aktualizovanou zprávu o pokroku v provádění paktu, která má být na základě pravidelného hodnocení Radou předložena letos v prosinci.

 1. Jak bylo dohodnuto v březnu letošního roku, Evropská rada bude pozorně sledovat provádění pokynů, které stanovila za účelem posílení hospodářského růstu a podpory konkurenceschopnosti, a to zejména na základě pravidelných tematických jednání. V této souvislosti uspořádala Evropská rada první výměnu názorů týkající se dvou klíčových otázek:

 1. nepostradatelný význam silné evropské průmyslové základny, která je základním stavebním kamenem agendy EU v oblasti růstu a konkurenceschopnosti. Evropská rada vyzvala k širokému horizontálnímu a soudržnému přístupu k moderní evropské průmyslové politice doprovázející strukturální změny a hospodářskou obnovu. Uvítala akční plán Komise pro konkurenceschopný a udržitelný ocelářský průmysl. S ohledem na zasedání Evropské rady v únoru roku 2014 uvedla, že se zájmem očekává další příspěvky Komise v souladu se závěry Evropské rady z března a května roku 2013. Nastupující předsednictví se vyzývá, aby pokročilo v přípravné činnosti v rámci Rady;

 1. Evropská rada připomněla své závěry z března letošního roku a jakožto úvodní příspěvek uvítala sdělení Komise o deseti právních předpisech nejvíce zatěžujících malé a střední podniky. Vyjádřila očekávání, že před zasedáním v říjnu letošního roku obdrží podrobný pracovní program, jenž bude obsahovat další a případně nové konkrétní návrhy na snížení celkové regulační zátěže a posílení konkurenceschopnosti a zároveň bude neustále brát zřetel na potřebu řádné ochrany spotřebitelů a zaměstnanců. Evropská rada vyzvala k pokračování v úsilí o to, aby právní předpisy EU i členských států byly efektivnější, soudržnější a jednodušší. Tyto otázky bude znovu projednávat s ohledem na uvedené návrhy.

S výhledem na tematická jednání, jež v Evropské radě proběhnou v říjnu letošního roku a jejichž cílem bude poskytnout nové impulsy v oblasti inovací, jednotného digitálního trhu a služeb, Evropská rada vyzvala Komisi, aby před uvedeným zasedáním předložila zprávu o vzájemném hodnocení podle směrnice o službách i o procesu „Licence pro Evropu“.

 1. Připomínajíc úlohu obchodu při posilování růstu a zaměstnanosti, Evropská rada uvítala zahájení jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic se Spojenými státy americkými.

III. DOTVOŘENÍ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE

 1. Od představení zprávy nazvané „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ v prosinci loňského roku pokročily práce na čtyřech zásadních prvcích pro posílení struktury HMU. Konkrétní nové kroky k posílení správy ekonomických záležitostí budou muset být spojeny s dalšími kroky k zajištění větší demokratické legitimity a odpovědnosti na úrovni, na níž jsou rozhodnutí přijímána a prováděna. Tento proces bude vycházet z institucionálního rámce EU, přičemž bude plně respektována integrita jednotného trhu a budou zajištěny rovné podmínky pro členské státy EU, a to i prostřednictvím spravedlivé rovnováhy mezi domovskými a hostitelskými členskými státy. Tento proces bude otevřený a transparentní vůči členským státům nevyužívajícím jednotnou měnu.

 1. V krátkodobém horizontu je klíčovou prioritou dokončit bankovní unii v souladu se závěry Evropské rady z prosince roku 2012 a března roku 2013. Tento krok je zásadní pro zajištění finanční stability, omezení finanční roztříštěnosti a obnovu běžného poskytování úvěrů ekonomice. Evropská rada připomněla, že je naprosto nezbytné prolomit bludný kruh mezi bankami a státy a zdůraznila tyto body:

 1. nová pravidla týkající se kapitálových požadavků na banky (CRR/CRD) a nový jednotný mechanismus dohledu budou hrát klíčovou roli při zajišťování stability bankovního sektoru;

 1. při přechodu k jednotnému mechanismu dohledu bude provedeno posouzení rozvah bank, zahrnující přezkum kvality aktiv a následně zátěžový test. V této souvislosti učiní členské státy, které se účastní jednotného mechanismu dohledu, před dokončením tohoto posouzení veškerá vhodná opatření, včetně zavedení vnitrostátních mechanismů jištění (backstops);

 1. Euroskupina se dohodla na hlavních prvcích operačního rámce pro přímou rekapitalizaci bank prostřednictvím Evropského mechanismu stability (ESM). Mělo by se pokračovat v práci, aby jakmile bude účinný jednotný mechanismus dohledu vytvořen, měl Evropský mechanismus stability v návaznosti na řádné rozhodnutí možnost rekapitalizovat banky přímo;

 1. Evropská rada uvítala dohodu dosaženou v Radě ohledně návrhu směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů bank, a vyzvala Radu a Parlament, aby zahájily jednání s cílem přijmout uvedenou směrnici do konce tohoto roku. Rovněž vyzvala k tomu, aby byl do konce letošního roku přijat návrh týkající se systému pojištění vkladů;

 1. má-li být jednotný mechanismus dohledu plně účinný, je zapotřebí jednotného mechanismu pro řešení problémů bank, na něž se jednotný mechanismus dohledu vztahuje. Evropská rada se zájmem očekává návrh Komise na zřízení jednotného mechanismu pro řešení problémů bank, aby do konce roku mohlo být dosaženo dohody v rámci Rady, a návrh tedy mohl být přijat do konce stávajícího legislativního období. Komise zamýšlí přijmout v létě roku 2013 revidovaná pravidla státní podpory pro finanční sektor, aby v rozhodnutích k řešení problémů spojených s veřejnou podporou byly zajištěny rovné podmínky;

 1. Je třeba pokračovat v práci na všech zásadních prvcích posílené hospodářské a měnové unie, neboť spolu úzce souvisejí:

 1. je nezbytné zavést efektivnější rámec pro koordinaci hospodářských politik v souladu s článkem 11 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě a se zásadou subsidiarity. V návaznosti na své sdělení ze dne 20. března má Komise v úmyslu předložit na podzim návrh o koordinaci ex ante týkající se zásadních hospodářských reforem;

 1. přestože se názory na klíčové zásady, které jsou základem koncepce vzájemně dohodnutých smluv a souvisejících mechanismů solidarity, sbližují, je třeba v příštích měsících na těchto otázkách dále pracovat a vycházet zejména z nadcházejícího sdělení Komise o koordinaci hospodářských politik;

 1. sociální rozměr HMU by měl být posílen. Jako první krok je důležité lépe sledovat a zohledňovat situaci v sociální oblasti a na pracovním trhu v rámci HMU, zejména prostřednictvím vhodných sociálních ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti v kontextu evropského semestru. Je rovněž důležité zajistit lepší koordinaci politik zaměstnanosti a sociálních politik a zároveň plně respektovat pravomoci členských států. Rozhodující význam má rovněž úloha sociálních partnerů a sociálního dialogu, mimo jiné i na úrovni jednotlivých členských států. Komise brzy předloží sdělení o sociálním rozměru HMU.

 1. Evropská rada se všemi těmito otázkami bude znovu zabývat po podrobných konzultacích se členskými státy. V říjnu letošního roku se zvláště zaměří na ukazatele a oblasti politik, jež je třeba zohlednit v rámci posílené koordinace hospodářských politik, a na sociální rozměr HMU. Jednání budou pokračovat letos v prosinci s cílem přijmout rozhodnutí o těchto otázkách, a zejména o hlavních prvcích smluvních ujednání a souvisejících mechanismů solidarity. Pro státy, které nepoužívají jednotnou měnu, by všechna tato opatření byla dobrovolná a byla by ve všech ohledech plně slučitelná s jednotným trhem.

 1. Evropská rada jednala o žádosti Lotyšska o přijetí eura. Poblahopřála mu ke stupni konvergence, kterého dosáhlo na základě zdravé hospodářské, fiskální a finanční politiky, a uvítala skutečnost, že splnilo všechna konvergenční kritéria stanovená ve Smlouvě. Uvítala návrh Komise, aby Lotyšsko přijalo euro ke dni 1. ledna 2014.

IV. DALŠÍ BODY

 1. Evropská rada cítí se všemi, které postihly ničivé povodně, jež tento měsíc zasáhly střední Evropu. Je třeba uvolnit náležité finanční zdroje (např. z Fondu solidarity, strukturálních fondů a Fondu soudržnosti) s cílem v co největší možné míře podpořit v nejhůře postižených regionech a členských státech okamžitou pomoc a úsilí o obnovu, ale také preventivní opatření do budoucna. Evropská rada vyzvala Komisi, aby rychle a konstruktivně reagovala na žádosti předkládané postiženými členskými státy s cílem zajistit, aby nejhůře postiženým regionům a členským státům mohla být neprodleně poskytnuta podpora z fondů EU.

 1. V únoru tohoto roku Evropská rada uznala, že řada členských států v eurozóně byla hospodářskou krizí zvláště zasažena, což mělo přímý dopad na jejich úroveň prosperity. V zájmu řešení této situace byla ze strukturálních fondů vyčleněna řada dodatečných přídělů. V té době nebylo rozhodnuto o programu makroekonomické pomoci pro Kypr. Kyperská vláda následně podala žádost o další pomoc. Evropská rada vyzvala Evropský parlament a Radu, aby přezkoumaly příležitosti, které nabízí flexibilita ve víceletém finančním rámci, včetně nástroje pružnosti, s cílem řešit obzvlášť obtížnou situaci Kypru v kontextu ročního rozpočtového procesu.

 1. Co se týče rozšíření, potvrdila Evropská rada závěry a doporučení Rady ze dne 25. června 2013. Rozhodla o zahájení přístupových jednání se Srbskem. První mezivládní konference se uskuteční nejpozději v lednu roku 2014. Ještě předtím Rada přijme rámec pro jednání a Evropská rada jej na svém obvyklém zasedání věnovaném rozšíření potvrdí.

 1. Byla přijata rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem1.

 1. Evropská rada bude na svém zasedání v červnu roku 2014 jednat o vymezení strategických směrů pro legislativní a operativní plánování v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (podle článku 68 SFEU). Nastupující předsednictví se vyzývají, aby v rámci příprav uvedeného zasedání zahájila proces reflexe v rámci Rady. Komise se vyzývá, aby předložila vhodné příspěvky k tomuto procesu.

PŘÍLOHA

DOKUMENTY POTVRZENÉ EVROPSKOU RADOU

• Zpráva Rady ze dne 25. června 2013 o doporučeních pro jednotlivé země přijatých v roce 2013

• Závěry o rozšíření, které přijala Rada dne 25. června 2013

• Závěry o výroční zprávě o oficiální rozvojové pomoci EU, které přijala Rada dne 28. května 2013

• Závěry nazvané „Souhrnný rámec pro období po roce 2015“, které přijala Rada dne 25. června 2013

• Akční plán pro provádění námořní strategie pro oblast Atlantského oceánu, který Rada potvrdila dne 25. června 2013

1 :

Vzhledem k tomu, že ve Slovinsku vzrostla nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 o více než 30 %, bude moci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí využívat i region Východní Slovinsko, kde v roce 2012 nezaměstnanost mladých lidí přesáhla 20 %.

2 :

Bude tak učiněno, aniž by to mělo negativní dopad na cíle v oblasti energetické politiky, které Evropská rada stanovila v květnu roku 2013.

1 :

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


Side Bar