Navigation path

Left navigation

Additional tools

Συμπεράσματα – 7/8 Φεβρουαρίου 2013

Συμπεράσματα – 7/8 Φεβρουαρίου 2013

Συμπεράσματα – 7/8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Γραμματεία της Επιτροπής

D/13/2

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013

(OR. en)

ΕΥΡ_ΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βρυξέλλες, 07-08/02/2013
(MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK)

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (7/8 Φεβρουαρίου 2013) όσον αφορά το σημείο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.1

_____________________

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) πρέπει να εξασφαλίσει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο ώστε να εξέλθει η Ευρώπη από την κρίση. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη, ιδίως με τη μόχλευση παραγωγικών επενδύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Εντός του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι δαπάνες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ταυτόχρονα, καθώς ενισχύεται η δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρώπη, έχει ζωτική σημασία να απηχεί το μελλοντικό ΠΔΠ τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επαναφέρουν το έλλειμμα και το χρέος σε πιο βιώσιμη τροχιά. Η αξία κάθε ευρώ που δαπανάται πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της ποιότητας των δαπανών στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ, κυρίως μέσω του συνδυασμού των πόρων, το οποίο θα λειτουργεί σαν καταλύτης και θα προσφέρει οικονομίες κλίμακας αλλά και θα έχει θετικές διασυνοριακές και δευτερογενείς επιπτώσεις, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη ή ταχύτερη επίτευξη των συμφωνημένων κοινών στόχων πολιτικής και στη μείωση των εθνικών δαπανών. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση θα ανακάμψουν μόνον εφόσον υιοθετηθεί συνεπής και ευρύτερη προσέγγιση η οποία να συνδυάζει έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση που θα διασφαλίζει τις επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη, υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και ενεργό στρατηγική απασχόλησης που θα διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης και να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία.

 1. Το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να διασφαλίζει μόνο το κατάλληλο επίπεδο των δαπανών, αλλά και την ποιότητά τους. Η ποιότητα των δαπανών θα συμβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη των πολιτικών, με πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν ως προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ειδικότερα σε εποχές σημαντικών περικοπών στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Επομένως, όλα τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν αποτελεσματικότερα. Στις προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καλύτερη διακυβέρνηση των πολιτικών που περιλαμβάνουν ορισμένους όρους, η συγκέντρωση και η στοχοθέτηση της χρηματοδότησης, εφόσον είναι δυνατόν σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα όλων των τομέων, σε περιπτώσεις που συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η τακτική αναφορά της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για όλες τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα σε πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, στα στοιχεία που εξασφαλίζουν την κατάλληλη ποιότητα των δαπανών θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ευελιξία, τα θετικά κίνητρα, η συγκέντρωση πόρων σε μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης, η αξιολόγηση και επαναξέταση, η έμφαση στα αποτελέσματα, η απλούστευση της εκτέλεσης, η πρόσφορη τεχνική συνδρομή, η εφαρμογή της αρχής του ανταγωνισμού στην επιλογή των προγραμμάτων και η κατάλληλη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που επιτρέπουν την εφαρμογή των ανωτέρω αρχών. Επιπλέον, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από όλα τα όργανα της Ένωσης, ώστε να περιληφθούν στην τομεακή νομοθεσία των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων διατάξεις για την ενίσχυση της ποιότητας των δαπανών.

 1. Η Επιτροπή, προκειμένου να γίνεται λεπτομερής εκτίμηση της ποιότητας των δαπανών και σύμφωνα με την ετήσια έκθεση αξιολόγησης των δημόσιων οικονομικών της Ένωσης που εκπονεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 318 ΣΛΕΕ, θα διαβιβάζει κάθε χρόνο στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνοπτική έκθεση για τα προγράμματα ΚΠΣ (βάσει των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής των κρατών μελών), καθώς και συγκεφαλαιωτική έκθεση όλων των διαθέσιμων αξιολογήσεων των προγραμμάτων. Επιπλέον, κατά την περίοδο προγραμματισμού, θα υποβληθούν δύο στρατηγικές εκθέσεις για τα προγράμματα ΚΠΣ.

 1. Το νέο ΠΔΠ καλύπτει την επταετία 2014-2020 και καταρτίζεται για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 28 κράτη μέλη, βάσει της υπόθεσης εργασίας ότι η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ένωση το 2013.

 1. Οι δαπάνες θα ομαδοποιηθούν σε έξι τομείς που θα αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και θα παρέχουν την αναγκαία ευελιξία για την αποδοτική κατανομή των πόρων.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 θα έχει την εξής δομή:

 • Υποτομέας 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» που θα περιλαμβάνει τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»,

 • Υποτομέας 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»,

 • Τομέας 2 «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι» που θα περιλαμβάνει ένα επιμέρους ανώτατο όριο για δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά,

 • Τομέας 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια»,

 • Τομέας 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο»,

 • Τομέας 5 «Διοίκηση» που θα περιλαμβάνει ένα επιμέρους ανώτατο όριο για διοικητικές δαπάνες,

 • Τομέας 6 «Αντισταθμίσεις».

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία ότι το ανώτατο σύνολο των δαπανών της ΕΕ-28 κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 959.988 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, πράγμα που αντιστοιχεί στο 1,00% του ΑΕΕ της ΕΕ και 908.400 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, πράγμα που αντιστοιχεί στο 0,95% του ΑΕΕ. Η κατανομή των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων παρατίθεται κατωτέρω. Τα ίδια στοιχεία περιέχονται επίσης στον πίνακα του Παραρτήματος Ι στον οποίον εκτίθεται ομοίως και το χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων πληρωμών. Όλα τα στοιχεία εκφράζονται σε σταθερές τιμές 2011. Θα υπάρχει αυτόματη ετήσια τεχνική αναπροσαρμογή για τον πληθωρισμό. Αυτή είναι η βάση με την οποία το Συμβούλιο θα επιδιώξει πλέον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Συμβούλιο εκδίδει τον κανονισμό για το ΠΔΠ αφού επιτύχει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση θα μπορεί να εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της από υφιστάμενες και μελλοντικές δεσμεύσεις κατά την περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ, θα θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τη διαχείριση των ετήσιων ανώτατων ορίων των πληρωμών.

Τα στατιστικά στοιχεία και οι προβλέψεις που χρησιμοποιούνται για την επιλεξιμότητα και τα συνολικά ποσά των ταμείων του ΚΣΠ και επίσης για τον υπολογισμό του συνολικού ΑΕΕ είναι τα ίδια που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για την ενημερωμένη πρόταση του κανονισμού ΠΔΠ τον Ιούλιο του 2012 (COM(2012) 388).

  1. Με γνώμονα τις δημοσιονομικές ανάγκες για την ανάπτυξη επενδύσεων στην Ευρώπη, καθώς και τον στόχο της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος μόχλευσης των υποστηριζόμενων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δράσεων, θα διευρυνθεί η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, περιλαμβανομένων των ομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων, ως μέρος της εκτέλεσης του προσεχούς ΠΔΠ. Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να στηρίζουν έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους πολιτικής της Ένωσης, να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν διακρίσεις, να έχουν σαφή ημερομηνία λήξης, να τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να συμπληρώνουν παραδοσιακά μέσα όπως οι επιδοτήσεις. Η οικονομική υποχρέωση της Ένωσης για τέτοιου είδους χρηματοδοτικά μέσα κατά το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα περιορίζεται στη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δεν θα συνεπάγεται την ανάληψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

  Τα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τηρούν τους αυστηρούς όρους που θα περιλαμβάνει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός. Η χρηματοδότηση των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εύλογη κλίμακα και εφόσον διαπιστώνεται προστιθέμενη αξία.

  1. Το υπόλοιπο προς εκκαθάριση (reste à liquider – RAL) είναι ένα αναπόφευκτο υποπροϊόν του πολυετούς προγραμματισμού και των διαχωριζομένων πιστώσεων. Για διάφορους λόγους ωστόσο, θα προκύψει σημαντικά μεγαλύτερο του προβλεπομένου RAL στο τέλος του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013. Προκειμένου να διασφαλιστεί, συνεπώς, ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ για τις πληρωμές σε όλους τους τομείς, στη συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 περιλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες:

  • τα επίπεδα των αναλήψεων υποχρεώσεων τίθενται σε ενδεδειγμένο επίπεδο σε όλους τους τομείς,

  • θα εφαρμοστούν αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης,

  • οι συντελεστές προχρηματοδότησης μειώνονται σε σύγκριση με την περίοδο
   2007-2013,

  • δεν θα υπάρξει προοδευτική μείωση των ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων για περιφερειακούς διακανονισμούς «διχτυού ασφαλείας» δυνάμει της Πολιτικής Συνοχής, προκειμένου να γίνει διαχειρίσιμο το προφίλ των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών.

  1. Η ΕΕ φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει τη σωστή διάθεση των πόρων του προϋπολογισμού μέσω του καθορισμού ορισμένων προϋποθέσεων, αυστηρών ελέγχων και αποτελεσματικών μετρήσεων των επιδόσεων. Η ΕΕ πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την ανάγκη απλούστευσης των προγραμμάτων δαπανών της, ούτως ώστε να μειωθούν ο διοικητικός φόρτος εργασίας και το κόστος για τους δικαιούχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο της τομεακής νομοθεσίας που σχετίζεται με το προσεχές ΠΔΠ, καθώς και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και η διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να περιέχουν ουσιώδη στοιχεία που θα συμβάλουν στην απλούστευση και θα βελτιώσουν τη λογοδοσία και την αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ. Θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, τόσο στον τομέα της νομοθεσίας όσο και της εφαρμογής της, ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να συνεκτιμώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των «μονοπεριφερειακών» κρατών μελών κατά τον καθορισμό λιγότερο αυστηρών κανόνων.

  1. Η καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων σε ορισμένους τομείς πολιτικής εξαρτάται από την ένταξη προτεραιοτήτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος σε διάφορα μέσα άλλων τομέων πολιτικής. Οι στόχοι της δράσης για το κλίμα θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των δαπανών της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020 και, επομένως, θα αποτυπωθούν στα κατάλληλα μέσα κατά τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, με την οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα δημιουργήσει περισσότερες και πιο οικολογικές θέσεις εργασίας.

  1. Προκειμένου να μπορέσει ο προϋπολογισμός της Ένωσης να διαδραματίσει τον πρωταρχικό του ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις θα πρέπει πλέον να εκδοθούν το συντομότερο δυνατόν, με τις διαδικασίες που ορίζει η Συνθήκη και τηρουμένων των αρμοδιοτήτων των διάφορων θεσμικών οργάνων. Ειδικότερα:

  • ο κανονισμός σχετικά με το ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020,

  • η διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

  • η απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα εκτελεστικά της μέτρα,

   Σύμφωνα με τα επίπεδα των αναλήψεων υποχρεώσεων που ορίζονται στη συμφωνία αυτή και λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών αριθμητικών στοιχείων που προτείνει η Επιτροπή για τους στόχους που περιλαμβάνονται στο σύνολο των τομέων, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να συμφωνήσουν εγκαίρως για την κατάλληλη χρηματοδότηση καθενός από τα προτεινόμενα μέσα, προγράμματα και ταμεία που θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΔΠ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας επανεξέτασης.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τις εντατικές επαφές που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο στο περιθώριο των συνόδων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων όσο και σε επίπεδο Προέδρων των θεσμικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 324 της ΣΛΕΕ, καλεί την Προεδρία να επιδιώξει ταχεία πρόοδο στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Η Επιτροπή καλείται να παράσχει κάθε συνδρομή και στήριξη που κρίνει χρήσιμες για την πρόοδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τα χρηματοδοτικά προγράμματα για την εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη της εκτέλεσής τους από την 1η Ιανουαρίου 2014. Υπενθυμίζει τον κοινό στόχο και ευθύνη των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχετικές διαπραγματεύσεις και καλεί επειγόντως τους συννομοθέτες να εγκρίνουν απλούστερα προγράμματα που να συνεπάγονται σαφή μείωση του διοικητικού φόρτου για τις δημόσιες αρχές και τους δικαιούχους. Αυτό θα καθιστούσε τα προγράμματα προσιτότερα, ευελικτότερα και αποφασιστικά επικεντρωμένα στην επίτευξη αποτελεσμάτων από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, σύμφωνα με τη στρατηγική μας «Ευρώπη 2020».

  ΜΕΡΟΣ I: ΔΑΠΑΝΕΣ

  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1α – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

  1. Η έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη συνιστά πεδίο όπου η ενωσιακή δράση παρουσιάζει υψηλή προστιθέμενη αξία. Τα προγράμματα του εν λόγω τομέα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εκπλήρωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα όσον αφορά: την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις ανθρώπινες δεξιότητες μέσω του προγράμματος «ERASMUS για όλους», και την ανάπτυξη του κοινωνικού θεματολογίου. Κατά την κατανομή των κονδυλίων του εν λόγω τομέα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην επίτευξη ουσιώδους και σταδιακής ενίσχυσης των προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών.

  1. Λόγω της ιδιαίτερης συμβολής τους στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η χρηματοδότηση για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και «ERASMUS για όλους» θα παρουσιάσει πραγματική αύξηση σε σχέση με το επίπεδο του 2013.

  1. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα δεν θα υπερβεί τα 125.614 εκατ. ευρώ:

  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

  (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  15 605

  16 321

  16 726

  17 693

  18 490

  19 700

  21 079

  1. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία της επιστημονικής βάσης της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης θα βασιστούν στην αριστεία, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί σε όλα τα κράτη μέλη η ευρεία πρόσβαση των συμμετεχόντων. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με εκτεταμένη απλούστευση του προγράμματος, θα εξασφαλιστεί μια αποδοτική και αποτελεσματική μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, η οποία θα εξασφαλίζει μεταξύ άλλων καλύτερες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα προγράμματα. Όλες οι πολιτικές θα κληθούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, θα δοθεί δε ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020» με τις δραστηριότητες που στηρίζονται από άλλα ενωσιακά προγράμματα, μεταξύ άλλων μέσω της πολιτικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθούν σημαντικές συνέργειες μεταξύ της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να δημιουργηθεί μια «κλίμακα αριστείας» και να ενισχυθούν με τον τρόπο αυτό οι περιφερειακές ικανότητες έρευνας και καινοτομίας και η δυνατότητα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιφερειών με τις χαμηλότερες επιδόσεις να αναπτύσσουν πόλους αριστείας.

  Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

  1. Για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, σημαντικό παράγοντα αποτελούν τα διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Επίσης, οι επενδύσεις σε καίριας σημασίας υποδομές με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία μπορούν να προαγάγουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μέσα σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από αργή οικονομική μεγέθυνση και περιορισμένους δημόσιους προϋπολογισμούς. Τέλος, οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους «20-20-20» στους τομείς της ενεργειακής και της κλιματικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, τα μέτρα στον τομέα αυτό θα λαμβάνουν υπόψη τις κύριες αρμοδιότητες των φορέων της αγοράς για τον σχεδιασμό και την επένδυση στην ενέργεια και την ψηφιακή υποδομή.

  Το συνολικό χρηματοδοτικό ποσό για την εκτέλεση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 29.299 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται 10.000 εκατ. ευρώ που θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής όπως προβλέπεται κατωτέρω στο στοιχείο α). Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί μεταξύ των τομέων ως εξής:

  α) μεταφορές: 23.174 εκατ. ευρώ, από τα οποία 10.000 εκατ. ευρώ θα μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΣΕ σε κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής,

  β) ενέργεια: 5.126 εκατ. ευρώ,

  γ) τηλεπικοινωνίες: 1.000 εκατ. ευρώ.

  Η μεταφορά από το Ταμείο συνοχής για μεταφορικές υποδομές στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τα έργα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού ΔΣΕ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή των έργων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τις εθνικούς πόρους που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Μετά την ημερομηνία αυτή, οι μη χρησιμοποιηθέντες πόροι μπορούν να διατεθούν για νέα έργα με νέα ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

  1. Τα τρία μεγάλα σχέδια υποδομών Galileo, ITER και GMES θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του υποτομέα 1α με ποσό 12.793 εκατ. ευρώ. Για να διασφαλιστούν δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το μέγιστο επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων για κάθε σχέδιο θα οριστεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ ως εξής:

  α) Galileo: 6.300 εκατ. ευρώ

  β) ITER: 2.707 εκατ. ευρώ

  γ) GMES: 3.786 εκατ. ευρώ

  1. Προκειμένου να στηριχθεί η πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη θα παρασχεθεί στήριξη στον παροπλισμό των εξής εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας1:

  • 400 εκατ. ευρώ στην Ignalina στη Λιθουανία για την περίοδο 2014–2020,

  • 200 εκατ. ευρώ στο Bohunice στη Σλοβακία για την περίοδο 2014–2020,

  • 260 εκατ. ευρώ στο Kozloduy στη Βουλγαρία για την περίοδο 2014–2020.

  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

  πολιτική συνοχής

  1. Ένας σημαντικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η πολιτική για τη συνοχή αποτελεί, υπό το πρίσμα αυτό, το βασικότερο εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, πρέπει να επικεντρωθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη. Η πολιτική συνοχής αποτελεί μείζονος σημασίας εργαλείο για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ενωσιακό επίπεδο και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, συμβάλλει στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Εξάλλου, η πολιτική συνοχής θα συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) θα επιδιώξει τους ακόλουθους στόχους: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, που θα υποστηριχθούν από όλα τα Ταμεία, και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», που θα υποστηριχθεί από το ΕΤΠΑ. Το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίξει έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων. Η απαραίτητη στήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου θα διασφαλιστεί μέσω επαρκούς μεριδίου του ΕΚΤ στην πολιτική συνοχής.

  1. Σε ό,τι αφορά τη δομή του τομέα και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της πολιτικής συνοχής, οι δαπάνες συνοχής θα περιληφθούν σε υποτομέα του τομέα 1 με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

  Συνολικό ύψος πιστώσεων

  1. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» δεν θα υπερβαίνει τα 325.149 εκατ. ευρώ:

  ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

  (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  44 678

  45 404

  46 045

  46 545

  47 038

  47 514

  47 925

  1. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ανέρχονται σε συνολικό ποσό 313.197 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

  α) σύνολο 164.279 εκατ. ευρώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

     • σύνολο 31.677 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες μετάβασης,

      σύνολο 49.492 εκατ. ευρώ στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

      σύνολο 66.362 εκατ. ευρώ στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής,

  β) σύνολο 1.387 εκατ. ευρώ ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 της Συνθήκης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

   1. Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ανέρχονται σε συνολικό ποσό 8.948 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

   α) σύνολο 6.627 εκατ. ευρώ για τη διασυνοριακή συνεργασία,

   β) σύνολο 1.822 εκατ. ευρώ για τη διακρατική συνεργασία,

   γ) σύνολο 500 εκατ. ευρώ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία,

   1. Το 0,35% των συνολικών πόρων διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για την υποστήριξη της θεσμικής ενίσχυσης και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των ταμείων και τη στήριξη προς τα κράτη μέλη στον καθορισμό και την υλοποίηση χρήσιμων έργων με επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημερινές οικονομικές προκλήσεις.

   1. 330 εκατ. ευρώ από τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα διατεθούν σε καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

   Ορισμοί και επιλεξιμότητα

   1. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα κατανεμηθούν σε τρεις κατηγορίες περιφερειών, οι οποίες καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2007-2009, σχετίζεται με το μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς, ως εξής:

      • α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27,

       β) στις περιφέρειες μετάβασης με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75% και του 90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27,

       γ) στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ανώτερο του 90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27.

   1. Το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), που εκφράζεται σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2008 έως 2010, κατώτερο του 90% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

   1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χερσαίων συνόρων, και όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται από 150 χιλιόμετρα το πολύ, με την επιφύλαξη των δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η συνέχεια των περιοχών του προγράμματος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

   1. Για τη διακρατική συνεργασία, η Επιτροπή θα θεσπίσει τον κατάλογο των προς υποστήριξη διακρατικών περιοχών, που θα είναι κατανεμημένες κατά πρόγραμμα συνεργασίας και θα καλύπτουν τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα προηγούμενα προγράμματα.

   1. Για τη διαπεριφερειακή συνεργασία, η υποστήριξη από το ETΠA θα καλύψει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

   1. Κατ’ αίτηση ενός κράτους μέλους, οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 που συγχωνεύθηκαν με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 31/2011 της 17ης Ιανουαρίου 2011, εφόσον η εφαρμογή της τροποποιημένης ταξινόμησης NUTS συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς κατηγορίας επιλεξιμότητας μιας ή περισσότερων περιφερειών, υπάγονται στην κατηγορία που ορίζεται στο επίπεδο της τροποποιημένης περιφέρειας NUTS.

   Μέθοδος κατανομής πιστώσεων

   Μέθοδος κατανομής πιστώσεων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

   1. Το συγκεκριμένο ύψος των πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος θα βασίζεται σε αντικειμενική μέθοδο και θα υπολογίζεται ως εξής:

   Το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των πιστώσεων που χορηγούνται στις διάφορες επιλέξιμες περιφέρειές του, οι οποίες πιστώσεις υπολογίζονται ως εξής:

   (i) καθορισμός ενός απόλυτου ποσού (σε ευρώ) που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιφέρειας επί τη διαφορά μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας, εκφρασμένου σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ), και του κατά κεφαλήν μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 (ΙΑΔ),

   (ii) εφαρμογή ενός ποσοστιαίου συντελεστή στο ανωτέρω απόλυτο ποσό προκειμένου να καθοριστεί η συνολική χρηματοδότηση της περιφέρειας, ο συντελεστής αυτός είναι φθίνων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική ευημερία, υπολογιζόμενη σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ), σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27, του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει η επιλέξιμη περιφέρεια, και συγκεκριμένα:

   • για τις περιφέρειες σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ ανέρχεται σε λιγότερο από το 82% του μέσου όρου της ΕΕ: 3,15%

   • για τις περιφέρειες σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ είναι μεταξύ του 82% και του 99% του μέσου όρου της ΕΕ: 2,70%

   • για τις περιφέρειες σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ ανέρχεται σε πάνω από το 99% του μέσου όρου της ΕΕ: 1,65%,

    (iii) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο (ii) προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 1.300 ευρώ ανά άνεργο ετησίως, βάσει του αριθμού ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το μέσο ποσοστό ανέργων του συνόλου των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ,

   (iv) δεν θα υπάρχει αστική πριμοδότηση.

   1. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας υπόκειται σε καθορισμό ανώτατου ορίου.

   Μέθοδος κατανομής για τις περιφέρειες μετάβασης

   1. Το συγκεκριμένο ύψος των πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος θα βασίζεται σε αντικειμενική μέθοδο και θα υπολογίζεται ως εξής:

   Το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των πιστώσεων που χορηγούνται στις διάφορες επιλέξιμες περιφέρειές του, οι οποίες πιστώσεις υπολογίζονται ως εξής:

   (i) καθορισμός της ελάχιστης και της μέγιστης θεωρητικής έντασης των ενισχύσεων για κάθε επιλέξιμη περιφέρεια μετάβασης. Το ελάχιστο επίπεδο στήριξης προσδιορίζεται με τη μέση κατά κεφαλήν ένταση της ενίσχυσης ανά κράτος μέλος χωρίς το 60% του περιφερειακού διχτύου ασφαλείας που χορηγείται στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες του εν λόγω κράτους μέλους. Το ανώτατο επίπεδο στήριξης αναφέρεται σε μια θεωρητική περιφέρεια με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27 και υπολογίζεται βάσει της μεθόδου που περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 33 σημεία (i) και (ii). Από το ποσό που προκύπτει με τη μέθοδο αυτή, λαμβάνεται υπόψη το 40%,

   (ii) υπολογισμός των αρχικών περιφερειακών πιστώσεων, λαμβανομένου υπόψη του περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μέσω γραμμικής παρεμβολής του σχετικού πλούτου της περιφέρειας σε σύγκριση με την ΕΕ-27,

   (iii) στο ποσό που προκύπτει από το σημείο (ii), προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης 1.100 ευρώ ανά άνεργο ετησίως, βάσει του αριθμού ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει τον αριθμό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το μέσο ποσοστό ανέργων του συνόλου των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ,

   (iv) δεν θα υπάρχει αστική πριμοδότηση.

   36. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας υπόκειται σε καθορισμό ανώτατου ορίου.

   Μέθοδος κατανομής για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

   37. Το συνολικό αρχικό θεωρητικό χρηματοδοτικό κονδύλιο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μέσης έντασης της ενίσχυσης κατά κεφαλήν και ανά έτος ύψους 19,8 ευρώ επί τον επιλέξιμο πληθυσμό.

   38. Το μερίδιο του κάθε δικαιούχου κράτους μέλους προκύπτει από το άθροισμα των μεριδίων των επιλέξιμων περιφερειών του, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, σταθμισμένα ως εξής:

   • συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας (στάθμιση 25%),

   • αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 με ποσοστό ανεργίας άνω του μέσου όρου όλων των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (στάθμιση 20%),

   • απασχόληση που πρέπει να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για το ποσοστό περιφερειακής απασχόλησης (ηλικίες 20 ως 64) του 75% (στάθμιση 20%),

   • αριθμός ατόμων ηλικίας 30 ως 34 με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρέπει να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» του 40% (στάθμιση 12,5%),

   • αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18 ως 24) που πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» του 10% (στάθμιση 12,5%),

   • διαφορά ανάμεσα στο παρατηρούμενο ΑΕγχΠ της περιφέρειας (σε ΙΑΔ) και του θεωρητικού περιφερειακού ΑΕγχΠ αν η περιφέρεια είχε το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ με την πιο ευημερούσα περιφέρεια NUTS επιπέδου 2 (στάθμιση 7,5%),

   • πληθυσμός των περιφερειών NUTS επιπέδου 3 με πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω των 12,5 κάτ./km² (στάθμιση 2,5%).

   Δεν θα υπάρχει αστική πριμοδότηση.

   Μέθοδος κατανομής για το Ταμείο Συνοχής

   39. Η συνολική θεωρητική χρηματοδότηση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μέσης κατά κεφαλήν έντασης της ενίσχυσης ύψους 48 ευρώ επί τον επιλέξιμο πληθυσμό. Η εκ των προτέρων κατανομή αυτής της θεωρητικής χρηματοδότησης σε κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό που υπολογίζεται βάσει του πληθυσμού του, της έκτασής του και της εθνικής ευημερίας του, που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρακάτω μεθόδου:

   i) υπολογισμός του αριθμητικού μέσου όρου του μεριδίου του πληθυσμού και της έκτασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους στον συνολικό πληθυσμό και τη συνολική έκταση όλων των επιλέξιμων κρατών μελών. Εάν, ωστόσο, το μερίδιο ενός κράτους μέλους στον συνολικό πληθυσμό είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του μεριδίου του στη συνολική έκταση, πράγμα που αντιστοιχεί σε εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, στο παρόν στάδιο λαμβάνεται υπόψη μόνον το μερίδιο στον συνολικό πληθυσμό,

   ii) αναπροσαρμογή των ποσοστών που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό με την εφαρμογή συντελεστή που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ποσοστού κατά το οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (IΑΔ) του συγκεκριμένου κράτους μέλους για την περίοδο
   2008-2010 υπερβαίνει το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ του συνόλου των επιλέξιμων κρατών μελών ή υπολείπεται αυτού (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100%).

   40. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές ανάγκες των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 Μαΐου 2004 ή αργότερα για υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος, το μερίδιό τους στο Ταμείο Συνοχής καθορίζεται στο ένα τρίτο των συνολικών πιστώσεων μετά τον καθορισμό ανώτατων ορίων (διαρθρωτικά ταμεία συν Ταμείο Συνοχής) που ελήφθησαν κατά μέσον όρο για το σύνολο της περιόδου.

   41. Τα πλήρως επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη την περίοδο 2007-2013, αλλά με κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΕ που υπερβαίνει το 90% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27, λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση. Αυτή η μεταβατική στήριξη ανέρχεται στο ποσό των 48 ευρώ κατά κεφαλήν το 2014 και θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2020.

   42. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας υπόκειται σε καθορισμό ανώτατου ορίου.

   Μέθοδος κατανομής για την «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

   43. Η κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος, που καλύπτει τη διασυνοριακή και τη διακρατική συνεργασία, καθορίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα του μεριδίου του πληθυσμού των συνοριακών περιφερειών και του μεριδίου του συνολικού πληθυσμού κάθε κράτους μέλους. Η στάθμιση καθορίζεται από τα αντίστοιχα μερίδια του διασυνοριακού και του διακρατικού σκέλους. Τα μερίδια των συνιστωσών διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας είναι 77,9% και 22,1%.

   Μέθοδος κατανομής για τις εξόχως απόκεντρες και τις αραιοκατοικημένες περιφέρειες και τα νησιά

   44. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 θα λάβουν πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση με ένταση της ενίσχυσης ύψους 30 ευρώ ανά κάτοικο ετησίως. Η χρηματοδότηση αυτή θα διανεμηθεί ανά περιφέρεια και κράτος μέλος με τρόπο αναλογικό ως προς τον συνολικό πληθυσμό στις περιφέρειες αυτές. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των νησιωτικών περιοχών.

      • Καθορισμός ανώτατων ορίων

   45. Με στόχο την επίτευξη επαρκούς συγκέντρωσης χρηματοδότησης συνοχής στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και τη μείωση των ανισοτήτων στον μέσο όρο κατά κεφαλήν εντάσεων της ενίσχυσης, το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς προς κάθε κράτος μέλος ορίζεται στο 2,35% του ΑΕγχΠ. Το ανώτατο όριο θα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση και, ανάλογα με την περίπτωση, θα μειώνει αναλογικά όλες τις μεταφορές (εκτός από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και την «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία») στο εν λόγω κράτος μέλος ώστε να επιτευχθεί το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς. Για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση πριν από το 2013 και των οποίων η μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ, κατά την περίοδο 2008-2010, ήταν μικρότερη από -1%, το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς θα αυξηθεί κατά 10% καθορίζοντας ανώτατο όριο 2,59%.

   46. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, οι κανόνες για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα εθνική χρηματοδότηση υψηλότερη του 110% του επιπέδου τους σε πραγματικές τιμές για την περίοδο 2007-2013.

   Δίχτυα ασφαλείας

   47. Για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ την περίοδο 2007-2013 ήταν κατώτερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι υψηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27, το ελάχιστο επίπεδο στήριξης για την περίοδο 2014-2020 του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα αντιστοιχεί κάθε έτος στο 60% της προηγούμενης ενδεικτικής μέσης ετήσιας χρηματοδότησης βάσει της χρηματοδότησης Σύγκλισης, που θα υπολογίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

   48. Η ελάχιστη συνολική χρηματοδότηση (Ταμείο Συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία) για ένα δεδομένο κράτος μέλος θα αντιστοιχεί στο 55% της συνολικής χρηματοδότησης για το εν λόγω κράτος μέλος την περίοδο 2007-2013. Οι προσαρμογές που απαιτούνται για την τήρηση του όρου αυτού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής και των Διαρθρωτικών Ταμείων, εξαιρουμένων των πιστώσεων για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

   49. Καμία περιφέρεια μετάβασης δεν λαμβάνει χρηματοδότηση μικρότερη από αυτή που ελάμβανε εάν ήταν περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια. Προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο αυτής της ελάχιστης χρηματοδότησης, η μέθοδος κατανομής της χρηματοδότησης για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ που ανέρχεται τουλάχιστον στο 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27.

   Άλλες διατάξεις για την ειδική χρηματοδότηση

   50. Ορισμένες χώρες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση στη ζώνη του ευρώ, με άμεση επίπτωση στο επίπεδο ευημερίας τους. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και για την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στα εν λόγω κράτη μέλη, τα διαρθρωτικά Ταμεία θα παράσχουν την ακόλουθη πρόσθετη χρηματοδότηση: 1,375 δισ. ευρώ για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας, 1,0 δισ. ευρώ για την Πορτογαλία, κατανεμημένη ως εξής : 450 εκατ. ευρώ για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, εκ των οποίων 150 εκατ. ευρώ για τη Μαδέρα, 75 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια μετάβασης και 475 εκατ. ευρώ για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 100 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Border, Midland and Western της Ιρλανδίας, 1,824 δισ. ευρώ για την Ισπανία, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ για την Extremadura και 1,5 δισ. ευρώ για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ιταλίας, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ για τις μη αστικές περιοχές.

   51. Σε αναγνώριση των προκλήσεων που εγείρει η κατάσταση των νησιωτικών κρατών μελών και ο απομακρυσμένος χαρακτήρας ορισμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάλτα και η Κύπρος θα λάβουν, μετά την εφαρμογή του σημείου 48, πρόσθετο κονδύλιο 200 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής: ένα τρίτο για το Ταμείο Συνοχής και δύο τρίτα για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Ceuta και η Melilla θα λάβουν πρόσθετο κονδύλιο 50 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Η άκρως απόκεντρη περιοχή της Mayotte θα λάβει συνολικό κονδύλιο 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων.

   52. Για τη διευκόλυνση της προσαρμογής ορισμένων περιφερειών είτε στις αλλαγές του καθεστώτος τους είτε στις μακροχρόνιες επιπτώσεις πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομία τους, παρέχεται η ακόλουθη χρηματοδότηση: Βέλγιο (133 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 66,5 εκατ. ευρώ για το Λιμβούργο και 66,5 εκατ. ευρώ για τη Βαλονία), Γερμανία (710 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 510 εκατ. ευρώ για τις πρώην περιφέρειες σύγκλισης και 200 εκατ. ευρώ για τη Λειψία). Κατά παρέκκλιση από το σημείο 45, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ουγγαρίας θα λάβουν πρόσθετο κονδύλιο 1,560 δισ. ευρώ, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Τσεχικής Δημοκρατίας πρόσθετο κονδύλιο 900 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ θα μεταφερθούν από την κατανομή για την αγροτική ανάπτυξη της Τσεχικής Δημοκρατίας) και η λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια της Σλοβενίας πρόσθετο κονδύλιο 75 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων.

   53. Για το πρόγραμμα PEACE θα διατεθούν συνολικά 150 εκατ. ευρώ.

   Ρήτρα επανεξέτασης

   54. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτέρως δυσχερής κατάσταση της Ελλάδας και άλλων χωρών που πλήττονται από την κρίση, το 2016 η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα τα συνολικά κονδύλια για τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2017-2020, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στις παραγράφους 33 ως 49, βάσει των πλέον πρόσφατων στατιστικών στοιχείων που θα είναι διαθέσιμα τότε και της σύγκρισης ανάμεσα στο σωρευτικό εθνικό ΑΕγχΠ που μετρήθηκε το διάστημα 2014-2015 και το σωρευτικό εθνικό ΑΕγχΠ που υπολογίστηκε για το 2012. Η Επιτροπή θα προσαρμόσει τα εν λόγω συνολικά κονδύλια σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του +/-5%. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των προσαρμογών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Η απαιτούμενη προσαρμογή κατανέμεται σε ίσα μερίδια στα έτη 2017-2020 και το αντίστοιχο ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου τροποποιείται αναλόγως.

   Ποσοστά συγχρηματοδότησης

   55. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» δεν θα υπερβαίνει:

      • α) το 85% για το Ταμείο Συνοχής,

       β) το 85% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2009 κατώτερο του 85% του μέσου όρου στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

       γ) το 80% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο β) και είναι επιλέξιμες για το μεταβατικό καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2014,

       δ) τo 80% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών πλην αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), και για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27, καθώς και για τις περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού 1083/2006 και λαμβάνουν μεταβατική ενίσχυση για το διάστημα 2007-2013,

       ε) το 60% για τις περιφέρειες μετάβασης, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο δ),

       στ) το 50% για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο δ),

   Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» δεν υπερβαίνει το 85%. Για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια, το ποσοστό συγχρηματοδότησης βάσει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» μπορεί να ανέλθει στο 85%.

   Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της συμπληρωματικής χορήγησης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της Συνθήκης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας δεν θα υπερβαίνει το 50%.

   56. Αύξηση στις πληρωμές για κράτος μέλος με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες.

   Υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης (κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες) μπορεί να εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η προσπάθεια που απαιτείται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ παράλληλα διατηρείται το ίδιο συνολικά επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ. Ο κανόνας αυτός θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη έως το 2016, οπότε θα επανεκτιμηθεί κατά την επανεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 54.

   Περιφερειακές ενισχύσεις

   57. Οι περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σύντομα στην έγκριση των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις που έχει δρομολογήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ιδιαίτερη κατάσταση των περιοχών που συνορεύουν με περιφέρειες σύγκλισης.

   Βοηθεια προς τουσ απορουσ

   58. Η ενίσχυση για βοήθεια προς τους απόρους θα ανέλθει σε 2.500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 και θα ληφθεί από τις πιστώσεις του ΕΚΤ.

   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

   59. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η προώθηση της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. Τον Ιανουάριο του 2012, πραγματοποίησε ειδική σύνοδο για το ζήτημα αυτό, στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο του συμφώνου ανάπτυξης και απασχόλησης. Αναμένει από το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα τη σύσταση σχετικά με την εγγύηση για τη νεολαία. Καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, να θεσπίσει τη Συμμαχία για τις Θέσεις Μαθητείας και να υποβάλει προτάσεις για τον νέο κανονισμό EURES εντός των προσεχών εβδομάδων. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των προσπαθειών αυτών. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι σε ορισμένες περιφέρειες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να καθιερώσει μια πρωτοβουλία για απασχόληση των νέων, η οποία θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την ιδιαίτερα σημαντική στήριξη που παρέχεται ήδη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρωτοβουλία αυτή θα έχουν όλες οι περιφέρειες (επίπεδο NUTS 2) με ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 25%. Η πρωτοβουλία στηρίξει τα μέτρα που προσδιορίζονται στη δέσμη για την απασχόληση των νέων που πρότεινε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012 και ιδίως την εγγύηση για τη νεολαία, αφότου αυτή εγκριθεί. Η στήριξη για την εν λόγω πρωτοβουλία θα ανέλθει σε 6.000 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2014-2020.

   60. Ποσό 3.000 εκατ. ευρώ θα προέλθει από στοχευμένες επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις επιλέξιμες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, αναλογικά προς τον αριθμό των άνεργων νέων που υπάρχουν στις περιφέρειες αυτές, και ποσό 3.000 εκατ. ευρώ από γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του υποτομέα 1β) η οποία θα αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων. Η επιλεξιμότητα και ο αριθμός των άνεργων νέων θα οριστεί βάσει των στοιχείων της Ένωσης για το έτος 2012. Για κάθε παρέμβαση του ΕΚΤ στην επιλέξιμη περιφέρεια, θα προστίθεται ισοδύναμο ποσό από την ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Το πρόσθετο ισοδύναμο ποσό αυτό δεν θα υπόκειται στους κανόνες περί ανώτατων ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 45 και 46.

   ΤΟΜΕΑΣ 2 – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

   61. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποσκοπεί στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας με την προαγωγή της τεχνολογικής προόδου και την εξασφάλιση της έλλογης ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και της βέλτιστης χρησιμοποίησης των παραγόντων της παραγωγής, ιδίως δε του εργατικού δυναμικού· επομένως έχει σκοπό να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επιπέδο για την γεωργική κοινότητα, ιδίως με την αύξηση των ατομικών εισοδημάτων όσων ασχολούνται με τη γεωργία, να σταθεροποιήσει τις αγορές, να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προμηθειών και να εγγυηθεί ότι οι προμήθειες θα φθάσουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η κοινωνική διάρθρωση της γεωργίας και οι διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών.

   62. Με βάση τα ανωτέρω, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν 1) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων· 2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και κλιματική δράση, και 3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη. Επίσης, η ΚΓΠ θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μάλιστα στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, με πλήρη τήρηση παράλληλα των στόχων αυτής της πολιτικής όπως ορίζεται στη Συνθήκη.

   63. Οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων που αφορούν αυτόν τον τομέα, ο οποίος καλύπτει τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία καθώς και ένα χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, δεν θα υπερβαίνουν τα 373.179 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 27.851 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε επενδύσεις και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά:

   ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

   (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

   2014

   2015

   2016

   2017

   2018

   2019

   2020

   55 883

   55 060

   54 261

   53 448

   52 466

   51 503

   50 558

   εκ των οποίων: Δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά

   41 585

   40 989

   40 421

   39 837

   39 079

   38 335

   37 605

   Η Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο 2014-2020 θα εξακολουθήσει να βασίζεται στη δομή των δύο πυλώνων:

   1. Ο Πυλώνας I θα παρέχει άμεση στήριξη στους γεωργούς και θα χρηματοδοτεί μέτρα ρύθμισης της αγοράς. Η άμεση στήριξη και τα μέτρα της αγοράς θα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής σε όλη την ενιαία αγορά με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ).

   1. Ο Πυλώνας ΙΙ της ΚΓΠ θα παράσχει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας, θα προαγάγει τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με συγκεκριμένα προβλήματα. Τα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ θα συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 73, πράγμα που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των υποκείμενων στόχων και θα ενισχύσει το αποτέλεσμα μόχλευσης της γεωργικής αναπτυξιακής πολιτικής.

   Πυλώνας Ι

   Επίπεδο και πρότυπο για την ανακατανομή της άμεσης στήριξης - λεπτομέρειες σύγκλισης ανά τα κράτη μέλη

   64. Προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το συνολικό επίπεδο των δαπανών στον τομέα 2, με την παράλληλη τήρηση των αρχών της σταδιακής εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων όπως προβλέπεται στις Συνθήκες Προσχώρησης, το μέσο ενωσιακό επίπεδο άμεσων ενισχύσεων σε τρέχουσες τιμές ανά εκτάριο θα μειωθεί στη διάρκεια της περιόδου. Η άμεση στήριξη θα κατανεμηθεί δικαιότερα ανάμεσα στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υφίστανται ακόμη σε επίπεδα μισθών, αγοραστικής δύναμης, παραγωγής της γεωργικής βιομηχανίας και κόστους των παραγωγικών συντελεστών, μειώνοντας σταδιακά τη σύνδεση με ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του προϋπολογισμού της Ένωσης. Κατά τη συνολική χορήγηση των ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις, όπως γεωργικές περιοχές με υψηλή προστιθέμενη αξία και περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα της σύγκλισης γίνονται δυσαναλόγως αισθητά.

   Όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο χαμηλότερες του 90% του μέσου όρου της ΕΕ θα καλύψουν το ένα τρίτο του χάσματος μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου άμεσων ενισχύσεων και του 90% του μέσου όρου της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προσεχούς περιόδου. Ωστόσο όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να φτάσουν τουλάχιστον το επίπεδο των 196 ευρώ ανά εκτάριο σε τρέχουσες τιμές μέχρι το 2020. Αυτή η σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί από όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ανάλογα με την απόστασή τους από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί προοδευτικά μέσα σε διάστημα 6 ετών από το οικονομικό έτος 2015 έως το οικονομικό έτος 2020.

   Καθορισμός ανώτατων ορίων στήριξης προς μεγάλες εκμεταλλεύσεις

   65. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν, σε εθελοντική βάση, ανώτατα όρια στις άμεσες ενισχύσεις για μεγάλους δικαιούχους.

   Μέθοδος δημοσιονομικής πειθαρχίας

   66. Για να εξασφαλιστεί ότι τα ποσά για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι συμβατά προς τα ετήσια ανώτατα όρια που καθορίζονται στο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 11 του κανονισμού 73/2009, δυνάμει του οποίου το επίπεδο άμεσης ενίσχυσης αναπροσαρμόζεται όταν οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα υπάρξει υπέρβαση του επιμέρους ανώτατου ορίου του τομέα 2 σε συγκεκριμένο οικονομικό έτος, θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά χωρίς το περιθώριο ασφαλείας ύψους 300 εκατ. ευρώ.

   Οικολογικός προσανατολισμός των άμεσων ενισχύσεων

   67. Οι συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΓΠ θα αυξηθούν με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις άμεσες ενισχύσεις μέσω ορισμένων γεωργικών πρακτικών οι οποίες θα προσδιορισθούν στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ θα αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός φόρτος τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι γεωργοί. Για τη χρηματοδότηση αυτών των πρακτικών, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου, με σαφώς καθορισμένες ελαστικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την επιλογή των αντίστοιχων μέτρων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης. Η απαίτηση να υπάρχει περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA) σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση θα εφαρμοστεί με τρόπους που δεν απαιτούν την απόσυρση της εν λόγω έκτασης από την παραγωγή και θα αποτρέπουν αδικαιολόγητες απώλειες εισοδήματος για τους γεωργούς.

   Ελαστικότητα μεταξύ πυλώνων

   68. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για τα μέτρα εντός του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ μέχρι 15% των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

   69. Τα κράτη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις μέχρι 15% του ποσού που έχει προβλεφθεί για την στήριξη μέτρων σύμφωνα με τον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020. Τα κράτη μέλη όπου οι άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο είναι χαμηλότερες από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις ένα πρόσθετο 10% του ποσού που διατίθεται για στήριξη μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη.

   Πυλώνας ΙΙ

   Αρχές για την κατανομή στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη

   70. Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη μέλη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και επιδόσεων κατά το παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης και το γενικό πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

   71. Το συνολικό ποσό στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη θα ανέρχεται σε 84.936 εκατ. ευρώ. Η ετήσια κατανομή θα καθορισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα ποσά για κάθε κράτος μέλος θα αναπροσαρμοστούν για να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 68 και 69.

   72. Η κατανομή του συνολικού ποσού για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ κρατών μελών θα βασιστεί σε αντικειμενικά κριτήρια και στις επιδόσεις κατά το παρελθόν.

   Για έναν μικρό αριθμό κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διαρθρωτικές προκλήσεις στον γεωργικό τομέα τους ή έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις για ένα πλαίσιο αποτελεσματικής εκτέλεσης των δαπανών του Πυλώνα 2, θα παρασχεθεί η ακόλουθη πρόσθετη χρηματοδότηση: Αυστρία (700 εκατ. ευρώ), Γαλλία (1.000 εκατ. ευρώ), Ιρλανδία (100 εκατ. ευρώ), Ιταλία (1.500 εκατ. ευρώ), Λουξεμβούργο (20 εκατ. ευρώ), Μάλτα (32 εκατ. ευρώ), Λιθουανία (100 εκατ. ευρώ), Λετονία (67 εκατ. ευρώ), Εσθονία (50 εκατ. ευρώ), Σουηδία (150 εκατ. ευρώ), Πορτογαλία (500 εκατ. ευρώ), Κύπρος (7 εκατ. ευρώ), Ισπανία (500 εκατ. ευρώ), Βέλγιο (80 εκατ. ευρώ), Σλοβενία (150 εκατ. ευρώ) και Φινλανδία (600 εκατ. ευρώ). Για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 ΣΛΕΕ, η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα υπόκειται σε συντελεστή συγχρηματοδότησης 100%. Ο κανόνας αυτός θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη έως το 2016, οπότε θα επανεκτιμηθεί.

   Ποσοστά κοινοτικής συγχρηματοδότησης για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

   73. Στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα καθορίζεται ενιαίο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ που θα εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα. Όπου χρειάζεται, θα καθορίζεται χωριστό ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. Το μέγιστο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ θα είναι:

    • το 75% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93,

     • το 75% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι ανώτερο του 75% του ΑΕγχΠ της ΕΕ-27,

     • το 63% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τις περιφέρειες μετάβασης εκτός όσων αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο,

      • το 53% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις άλλες περιφέρειες,

       • το 75% για επιχειρήσεις που συμβάλλουν στους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος, μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν,

        • το 100% για τα ποσά που μεταφέρονται από τον πυλώνα Ι στον πυλώνα ΙΙ και αναφέρονται στην παράγραφο 68 ως πρόσθετη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

        Το ελάχιστο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ θα είναι 20%. Άλλα μέγιστα ποσοστά συμβολής του ΕΓΤΑΑ σε συγκεκριμένα μέτρα θα καθορισθούν στον κανονισμό για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

        Υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης (κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες) μπορεί να εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η προσπάθεια που απαιτείται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ παράλληλα διατηρείται το ίδιο συνολικά επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ. Ο κανόνας αυτός θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη έως το 2016, οπότε θα επανεκτιμηθεί κατά την επανεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 54.

        * *

        *

        74. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 2 θα υποστηρίξει επίσης την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τις ολοκληρωμένες θαλάσσιες πολιτικές, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και ενός κονδυλίου για τη διεθνή διάσταση της ΚΑΠ, καθώς και δραστηριότητες στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος μέσω του Προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE).

        Νέο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα

        75. Ένα νέο αποθεματικό ύψους 2.800 εκατ. ευρώ θα περιληφθεί στον τομέα 2 για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον γεωργικό τομέα, σκοπός του οποίου είναι η παροχή στήριξης σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή. Το αποθεματικό θα προκύψει από μείωση, στην αρχή κάθε έτους, των άμεσων ενισχύσεων με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το ποσό του αποθεματικού θα προστίθεται άμεσα στον ετήσιο προϋπολογισμό και, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, θα επιστρέφεται στις άμεσες ενισχύσεις.

        ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ), ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ), ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ)

        Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο

        76. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα ενταχθούν με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να βελτιστοποιηθούν οι εταιρικές σχέσεις. Αυτό θα συνεπάγεται τον καθορισμό ενός συνόλου θεματικών στόχων, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»:

        Μακροοικονομικές προϋποθέσεις

        77. Με τη δημιουργία στενότερου δεσμού μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, θα εξασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ) υποβοηθείται από υγιείς οικονομικές πολιτικές και ότι τα ταμεία του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να αναπροσανατολιστούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. Προς τον σκοπό αυτό, θα θεσπιστούν σταδιακές μακροοικονομικές προϋποθέσεις στον κανονισμό για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.

        78. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις της οικείας σύμβασης εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων, αν είναι αναγκαίο, για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου ή για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου των ταμείων του ΚΣΠ στα κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ. Το ανωτέρω αίτημα μπορεί να υποβληθεί προς υποστήριξη της εφαρμογής:

        α) συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής,

        β) συστάσεων σχετικά με την απασχόληση,

        γ) ειδικών μέτρων που απευθύνονται προς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, δυνάμει του άρθρου 136 παράγραφος 1,

        δ) συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος,

        ε) συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των υπερβολικών ανισορροπιών,

        στ) ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για το μεσοπρόθεσμο ισοζύγιο πληρωμών,

        ζ) ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης,

        η) χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

        79. Εάν ένα κράτος μέλος δεν αναλάβει αποτελεσματική δράση προκειμένου να ανταποκριθεί σε αίτημα της Επιτροπής για επανεξέταση και πρόταση τροποποιήσεων της σύμβασης εταιρικής σχέσης και των συναφών προγραμμάτων, μπορεί να ανασταλεί ένα μέρος ή το σύνολο των πληρωμών.

        80. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει επαρκή δράση στο πλαίσιο:

        α) ειδικών μέτρων που απευθύνονται προς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, δυνάμει του άρθρου 136 παράγραφος 1,

        β) της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος,

        γ) της διαδικασίας των μακροοικονομικών ανισορροπιών,

        δ) προγράμματος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για το μεσοπρόθεσμο ισοζύγιο πληρωμών,

        ε) προγράμματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης,

        στ) χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

        αναστέλλεται ένα μέρος ή το σύνολο των δεσμεύσεων και πληρωμών.

        81. Η πρόταση για αναστολή των δεσμεύσεων γίνεται από την Επιτροπή και θεωρείται αυτομάτως ως εγκριθείσα από το Συμβούλιο, εκτός εάν το Συμβούλιο απορρίψει την πρόταση με ειδική πλειοψηφία εντός ενός μηνός. Η απόφαση για την αναστολή των πληρωμών γίνεται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής. Οι αποφάσεις σχετικά με τις αναστολές πληρωμών θα είναι αναλογικές και ουσιαστικές, και θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, και θα σέβονται την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών, ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις της αναστολής πληρωμών στην οικονομία του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Θα δίδεται προτεραιότητα στην αναστολή των δεσμεύσεων· οι πληρωμές θα αναστέλλονται μόνον εφόσον απαιτείται άμεση δράση και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

        82. Η αναστολή των δεσμεύσεων υπόκειται σε μεθοδολογία «καθορισμού διπλού ανώτατου ορίου».

        (α) ανώτατο όριο το πολύ 50% των ταμείων του ΚΣΠ στην πρώτη περίπτωση διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) και το πολύ 25% των ταμείων του ΚΣΠ στην πρώτη περίπτωση διαδικασίας της υπερβολικής ανισορροπίας (ΔΥΑ). Η αναστολή θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και να αυξάνει μέχρι το πολύ 100% των ταμείων του ΚΣΠ στην περίπτωση διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος και το πολύ 50% των ταμείων του ΚΣΠ στην περίπτωση διαδικασίας της υπερβολικής ανισορροπίας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης·

        (β) ένα ανώτατο όριο το πολύ 0,5% του ονομαστικού ΑΕγχΠ στην πρώτη περίπτωση παράβασης διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισμού ΚΣΠ, και το πολύ 0,25% του ονομαστικού ΑΕγχΠ στην πρώτη περίπτωση παράβασης διαδικασίας της υπερβολικής ανισορροπίας (ΔΥΑ), σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του κανονισμού ΚΣΠ. Εάν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται, το ποσοστό του ανώτατου ορίου του ΑΕγχΠ αυξάνεται σταδιακά έως το πολύ 1% του ονομαστικού ΑΕγχΠ σε επόμενη παράβαση διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισμού ΚΣΠ, και το πολύ 0,5% του ονομαστικού ΑΕγχΠ σε επόμενη παράβαση διαδικασίας της υπερβολικής ανισορροπίας (ΔΥΑ), σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του κανονισμού ΚΣΠ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

        83. Η αναστολή των δεσμεύσεων αίρεται από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη των κανόνων αποδέσμευσης. Όσον αφορά τις πληρωμές, η απόφαση για την άρση της αναστολής τους λαμβάνεται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής. Τα ταμεία είναι διαθέσιμα εκ νέου για το εν λόγω κράτος μέλος μόλις λάβει τα αναγκαία μέτρα.

        84. Η παράγραφος 79 που αφορά την παράγραφο 78 στοιχεία α), β), δ) και ε) και την παράγραφο 80 στοιχεία  β) και γ) δεν ισχύει για το ΗΒ ως συνέπεια του προσαρτημένου στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ πρωτοκόλλου (αριθ. 15) (βλέπε την έκθεση της 21ης Οκτωβρίου 2010 της ειδικής ομάδας με τίτλο «Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ»).

        Αποθεματικό επίδοσης

        85. Όλα τα κράτη μέλη συστήνουν εθνικό αποθεματικό επίδοσης για τον στόχο της πολιτικής συνοχής που αφορά τις «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», καθώς και για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, το οποίο ανέρχεται σε 7% της συνολικής χορήγησης που τους αναλογεί, ώστε να διευκολυνθούν η επικέντρωση στις επιδόσεις και η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα ποσά των αναλήψεων υποχρεώσεων που διατίθενται ετησίως σε εθνικό αποθεματικό επίδοσης εξαιρούνται από τον κανόνα Ν+3 σχετικά με τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων για όσο διάστημα δεν έχει διατεθεί το αποθεματικό. Η κατανομή του αποθεματικού θα πραγματοποιηθεί μετά τον έλεγχο της εκτέλεσης το 2019.

        Συντελεστές προχρηματοδότησης

        86. Η καταβολή προχρηματοδότησης κατά την έναρξη των προγραμμάτων εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα μέσα να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους για την υλοποίηση του προγράμματος από την έναρξη εφαρμογής του. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά προχρηματοδότησης:

        Το αρχικό ποσό προχρηματοδότησης καταβάλλεται στις ακόλουθες δόσεις:

        α) το 2014: 1 % του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και 1,5% του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από το 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 122, 143 της ΣΛΕΕ, ή από το ΕΤΧΣ, ή θα έχει λάβει χρηματοδοτική βοήθεια στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143,

        β) το 2015: 1 % του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και 1,5% του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια από το 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 122, 143 της ΣΛΕΕ, ή από το ΕΤΧΣ, ή θα έχει λάβει χρηματοδοτική βοήθεια στις 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143,

        γ) το 2016: 1% του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

        Εάν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα εγκριθεί το 2015 ή αργότερα, οι πρώτες δόσεις θα καταβληθούν κατά το έτος της έγκρισης.

        Άλλες ρυθμιστικές διατάξεις

        87. Όλα τα προγράμματα υπόκεινται σε διαδικασία αποδέσμευσης που θεσπίσθηκε βάσει της αρχής ότι τα ποσά που συνδέονται με μια δέσμευση, τα οποία δεν καλύπτονται από προχρηματοδότηση ή αίτηση πληρωμής εντός περιόδου N+3, αποδεσμεύονται.

        Όσον αφορά τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει πρακτικές λύσεις για τη μείωση του κινδύνου αυτόματης αποδέσμευσης κεφαλαίων από τα εθνικά κονδύλια της περιόδου 2007-2013, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του κανονισμού 1083/2006.

        Εκτίμηση

        88. Βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 3, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα εξετάζει ανά δύο έτη την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των ταμείων του ΚΣΠ και θα συμβάλει στη συνολική αξιολόγηση εκ μέρους του Εαρινού Συμβουλίου όλων των ενωσιακών πολιτικών και μέσων που έχουν ως στόχο την επίτευξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

        89. Τα έργα των οποίων το συνολικό επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ (75 εκατ. ευρώ στην περίπτωση έργων στον τομέα των μεταφορών) θα υπόκεινται σε εκτενέστερη εκ των προτέρων εκτίμηση εκ μέρους της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνα προς τη σύμβαση εταιρικής σχέσης, συνεισφέρουν στο στόχο του προγράμματος και είναι οικονομικά υγιή.

        90. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν φιλόδοξους στόχους στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού. Οι στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι και να περιλαμβάνουν δημοσιονομικούς δείκτες και δείκτες υλοποιήσεων. Η Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά την πρόοδο της επίτευξης των στόχων και θα ενημερώνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το σημείο 3. Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής αποτυχίας στην επιδίωξη των συμπεφωνημένων στόχων, η Επιτροπή εφαρμόζει δημοσιονομικές διορθώσεις.

        Εφαρμογή της αρχής της ανταγωνιστικότητας στην επιλογή των έργων

        91. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των έργων βασίζεται σε διαδικασίες και κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή και πλήρως συμβατά με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, προκειμένου να επιλεγούν μόνον τα καλύτερα έργα.

        ΦΠΑ

        92. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για συνεισφορά από τα ταμεία του ΚΣΠ και από τα 10.000 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Συνοχής στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

        ΤΟΜΕΑΣ 3 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

        93. Οι δράσεις στο πλαίσιο του τομέα αυτού συνθέτουν ένα πολυποίκιλο φάσμα προγραμμάτων για την ασφάλεια και τους πολίτες, όπου η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ παρέχει προστιθέμενη αξία. Πρόκειται, ειδικότερα, για δράσεις σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση και πρωτοβουλίες στους τομείς των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και για μέτρα στον τομέα της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νησιωτικές κοινωνίες που είναι αντιμέτωπες με δυσανάλογες προκλήσεις μετανάστευσης. Οι δράσεις του παρόντος τομέα στηρίζουν επίσης τις προσπάθειες προαγωγής της συμμετοχής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτισμού, της γλωσσικής ποικιλομορφίας και του δημιουργικού κλάδου. Επιπλέον, καλύπτουν μέτρα βελτίωσης της δημόσιας υγείας και της προστασίας του καταναλωτή. Η απλούστευση των προγραμμάτων θα διασφαλίσει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων στο μέλλον.

        Το επίπεδο της ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα δεν θα υπερβεί τα 15.686 εκατ. ευρώ:

        ΤΟΜΕΑΣ 3 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

        (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

        2014

        2015

        2016

        2017

        2018

        2019

        2020

        2 053

        2 075

        2 154

        2 232

        2 312

        2 391

        2 469

        ΤΟΜΕΑΣ 4 – Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

        94. Οι εξωτερικές πολιτικές προσφέρουν σημαντικό πεδίο δράσης για την ΕΕ, το οποίο έχει ενισχυθεί εντός του νέου θεσμικού πλαισίου της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το ΠΔΠ πρέπει να στηρίξει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να αναπτύξει τον ρόλο της ως ενεργού φορέα της διεθνούς σκηνής, με περιφερειακά και παγκόσμια συμφέροντα και ευθύνες. Τα χρηματοδοτικά του μέσα θα ενισχύσουν τη συνεργασία της ΕΕ με τους εταίρους της, θα στηρίξουν τους στόχους της προαγωγής των αξιών της ΕΕ στο εξωτερικό, της προβολής των πολιτικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, της ενίσχυσης του αντίκτυπου της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη, της επένδυσης στη μακροπρόθεσμη ευημερία και τη σταθερότητα των γειτόνων της ΕΕ, της στήριξης της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ, της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, της βελτίωσης της πρόληψης και της επίλυσης των κρίσεων και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Όπου κρίνεται σκόπιμο και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η παροχή στήριξης προς τους εταίρους προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας τους και την πρόοδο στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης. Η ενισχυμένη ευελιξία στον τομέα 4 και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής θα συνεισφέρουν στην προσέγγιση αυτή.

        Το επίπεδο της ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα δεν θα υπερβεί τα 58.704 εκατ. ευρώ:

        ΤΟΜΕΑΣ 4 – Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

        (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

        2014

        2015

        2016

        2017

        2018

        2019

        2020

        7 854

        8 083

        8 281

        8 375

        8 553

        8 764

        8 794

        95. Βασική προτεραιότητα των κρατών μελών είναι η τήρηση της επίσημης δέσμευσης της ΕΕ για διάθεση του 0,7% του ΑΕΕ ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2015, ώστε να σημειωθεί με τον τρόπο αυτό ένα αποφασιστικό βήμα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ως εκ τούτου να επιδιώξει, στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, να διασφαλίσει ότι κατά την περίοδο 2014-2020 τουλάχιστον το 90% της συνολικής εξωτερικής της βοήθειας θα υπολογίζεται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα προς τον παρόντα ορισμό, τον οποίο έχει θεσπίσει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.

        ΤΟΜΕΑΣ 5 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

        96. Η ανάγκη της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες από όλες τις δημόσιες διοικήσεις και το προσωπικό τους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Για τις δαπάνες του τομέα αυτού πρέπει να ληφθεί υπόψη η ικανότητα των θεσμικών οργάνων να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Συνθήκες, οι αυξανόμενες νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ και η επόμενη διεύρυνση της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει επίσης να διατηρήσουν την ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού υψηλής επαγγελματικότητας και με τήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας.

        97. Το επίπεδο της ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα δεν θα υπερβεί τα 6. 629 εκατ. ευρώ:

        ΤΟΜΕΑΣ 5 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

        (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

        2014

        2015

        2016

        2017

        2018

        2019

        2020

        8 218

        8 385

        8 589

        8 807

        9 007

        9 206

        9 417

        98. Εντός του εν λόγω ανώτατου ορίου, οι δαπάνες για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων, εξαιρουμένων των συντάξεων και των Ευρωπαϊκών Σχολείων, δεν θα υπερβούν τα 49.798 εκατ. ευρώ με τα ακόλουθα επιμέρους ανώτατα όρια:

        Επιμέρους ανώτατο όριο διοικητικών δαπανών (εξαιρουμένων των συντάξεων και των Ευρωπαϊκών Σχολείων)

        (εκατ. ευρώ, τιμές 2011)

        2014

        2015

        2016

        2017

        2018

        2019

        2020

        6 649

        6 791

        6 955

        7 110

        7 278

        7 425

        7 590

        99. Tα ανώτατα όρια αυτά περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ακόλουθων μειώσεων:

        1. Σε όλα τα θεσμικά και μη όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ καθώς και τις διοικήσεις τους, μείωση κατά 5% του προσωπικού τους για την περίοδο 2013-2017. Αυτό θα αντισταθμιστεί με αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού χωρίς μισθολογική αναπροσαρμογή.

        1. Μειώσεις των δαπανών που δεν αφορούν το προσωπικό, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και άλλα εσωτερικά διοικητικά μέτρα.

        1. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η αναπροσαρμογή των μισθών και των συντάξεων όλου του προσωπικού με τη μέθοδο θα ανασταλεί για δύο έτη.

        1. Η εξοικονόμηση πόρων που αναφέρεται ανωτέρω θα μοιραστεί εξίσου σε όλα τα θεσμικά και μη όργανα, σύμφωνα με κλείδα κατανομής, και θα καταστεί δεσμευτική μέσω της ενσωμάτωσής της στη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Κάθε θεσμικό και μη όργανο ή υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει εκτιμήσεις των δαπανών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές. Η εξέλιξη του κόστους των συντάξεων θα ρυθμιστεί επίσης κατά τη μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, θα επανεισαχθεί νέα εισφορά αλληλεγγύης 6% ως τμήμα της μεταρρύθμισης της μεθόδου αναπροσαρμογής των μισθών. Αυτά τα μέτρα θα έχουν σημαντική επίπτωση στο κόστος των συντάξεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

        100. Τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια διαμορφώνουν το πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης με την οποία θα αποφασιστεί η συγκεκριμένη εφαρμογή των ανωτέρω και άλλων μέτρων που προτείνει η Επιτροπή (όπως των περιορισμών της πρόωρης συνταξιοδότησης, της παράτασης της ηλικίας συνταξιοδότησης και του καθορισμού της μεθόδου υπολογισμού των ετήσιων αναπροσαρμογών).

        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΠ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

        101. Το ΠΔΠ θα περιληφθούν, κατά κανόνα, όλα τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται χρηματοδότηση της ΕΕ, ως μέσο διασφάλισης της διαφάνειας και της δέουσας δημοσιονομικής πειθαρχίας. Δεδομένης ωστόσο της ιδιαιτερότητάς τους, το Μέσο Ευελιξίας, το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα τεθούν εκτός ΠΔΠ.

        102. Η Ένωση πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Ταυτόχρονα, η ανάγκη ευελιξίας θα πρέπει να σταθμίζεται βάσει της αρχής της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαφάνειας των δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συμπεφωνημένου επιπέδου δαπανών. Για τον λόγο αυτό, δημιουργείται εντός του ΠΔΠ το ακόλουθο μέσο ευελιξίας: στον τομέα 2, δημιουργείται νέο αποθεματικό κρίσεων στον γεωργικό τομέα το οποίο θα παρέχει στήριξη σε περίπτωση κρίσεων μείζονος σημασίας που πλήττουν την παραγωγή ή διανομή γεωργικών προϊόντων.

        Οι μηχανισμοί ευελιξίας, λόγω της φύσης τους, κινητοποιούνται μόνο όταν προκύπτει ανάγκη.

        103. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός του οποίου είναι η παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών, θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτείται εκτός ΠΔΠ με μέγιστο ετήσιο ποσό 500 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2011).

        104. Το μέσο ευελιξίας, σκοπός του οποίου είναι η χρηματοδότηση σαφώς καθορισμένων και απρόβλεπτων δαπανών, θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτείται εκτός ΠΔΠ με μέγιστο ετήσιο ποσό 471 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2011).

        105. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, σκοπός του οποίου είναι να εξασφαλίζεται η ικανότητα ταχείας αντιμετώπισης ειδικών και απρόβλεπτων αναγκών παροχής βοήθειας σε τρίτες χώρες (ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, διαχείριση μη στρατιωτικών κρίσεων και προστασία, μεταναστευτικές πιέσεις) θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτείται εκτός ΠΔΠ με μέγιστο ετήσιο ποσό 280 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2011).

        106. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτείται εκτός του ΠΔΠ με μέγιστο ετήσιο ποσό 150 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2011).

        107. Προβλέπεται περιθώριο για απρόβλεπτα ύψους 0,03% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης, επιπλέον των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ως έσχατο μέσο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων. Η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόοπτα λαμβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Η προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτα δεν υπερβαίνει, σε οιοδήποτε έτος, το ανώτατο ποσόν που προβλέπεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ και είναι σύμφωνη με το οικείο ανώτατο όριο των πόρων. Τα ποσά που διατίθενται μέσω της ενεργοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτα αντισταθμίζονται εξ ολοκλήρου με τα περιθώρια ενός ή περισσοτέρων τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη. Τα ποσά που αντισταθμίζονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα κινητοποιούνται δυνάμει του δημοσιονομικού πλαισίου. Η προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτα δεν έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των συνολικών ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών που αυτό προβλέπει για το τρέχον και τα μελλοντικά οικονομικά έτη.

        108. Η ενίσχυση της ΕΕ προς τις χώρες ΑΚΕ χρηματοδοτείται κατά παράδοση εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ για ιστορικούς και νομικούς λόγους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, και επειδή η συμφωνία του Κοτονού λήγει το 2020, το ΕΤΑ θα παραμείνει εκτός του ΠΔΠ 2014-2020. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό από το 2021. Το επίπεδο της ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα δεν θα υπερβεί τα 26.984 εκατ. ευρώ. Η κλείδα συνεισφορών για το 11ο ΕΤΑ περιέχεται στο παράρτημα 2.

        109. Προς συμμόρφωση με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ και για να είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα ασκηθεί ειδική και όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό θα ενταχθεί στο πλαίσιο της εντολής βάσει της οποίας η Προεδρία θα διεξάγει συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το σημείο 11.

        Βελτιωμένη και αυξημένη συμμετοχή της ΕΤΕπ

        110. Η ΕΤΕπ στηρίζει ήδη την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό, π.χ. με τη χορήγηση δανείων στα κράτη μέλη τα οποία δεν μπορούσαν διαφορετικά να παράσχουν συγχρηματοδότηση για διαρθρωτικά ταμεία, ή με την υλοποίηση κοινών χρηματοδοτικών μέσων. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ πρέπει να ενισχυθεί με τα εξής:

        α) πρώιμη συμμετοχή εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την ΕΤΕπ,

        β) εξασφαλίζοντας ότι η ΕΤΕπ ενημερώνεται για τα έργα που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ,

        γ) συμμετοχή της ΕΤΕπ στην εκ των προτέρων εκτίμηση μεγάλων έργων, και μέσω της Κοινής βοήθειας για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (Jaspers),

        δ) συμμετοχή της ΕΤΕπ όπου κρίνεται αναγκαίο σε δραστηριότητες σχετιζόμενες με την τεχνική βοήθεια.

        ΜΕΡΟΣ ΙI: ΕΣΟΔΑ

        111. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ίδιους πόρους πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισότητας. Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,23% του συνολικού ΑΕΕ των κρατών μελών. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 1,29% του συνολικού ΑΕΕ των κρατών μελών. Διατηρείται εύρυθμη σχέση μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους.

        112. Το νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της παραλαβής της κοινοποίησης της έγκρισής του από το τελευταίο κράτος μέλος. Όλα τα στοιχεία του εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.

        Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι

        113. Το σύστημα είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων παραμένει αμετάβλητο. Εντούτοις, από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 20% των ποσών που έχουν εισπράξει.

        Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ

        114. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για έναν νέο ίδιο πόρο βασιζόμενο στον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) με τη μέγιστη δυνατή απλότητα και διαφάνεια, για να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της πολιτικής ΦΠΑ της ΕΕ και των πραγματικών εισπράξεων του ΦΠΑ και για να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση των φορολογουμένων σε όλα τα κράτη μέλη. Ο νέος ίδιος πόρος ΦΠΑ θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα ίδιο πόρο ΦΠΑ.

        Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΧΣ

        115. Στις 22 Ιανουαρίου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση του Συμβουλίου για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ). Καλούνται τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να εξετάσουν εάν θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και δεν θα επηρεάζει τον υπολογισμό της διόρθωσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

        Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ

        116. Η μέθοδος εφαρμογής ενιαίου συντελεστή για τον καθορισμό των συνεισφορών των κρατών μελών στον υφιστάμενο ίδιο πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) παραμένει αμετάβλητη, με την επιφύλαξη των σημείων 115 και 118.

        Εκτελεστικός κανονισμός

        117. Βάσει του άρθρου 311 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, θεσπίζεται κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων.

        Διορθώσεις

        118. Ο υφιστάμενος μηχανισμός διόρθωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να ισχύει.

        Για την περίοδο 2014-2020 μόνο:

        1. ο συντελεστής καταβολής των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ για τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία καθορίζεται στο 0,15%,

        1. η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία θα ωφεληθούν από ακαθάριστες μειώσεις της ετήσιας συνεισφοράς τους βάσει του ΑΕΕ κατά 130 εκατ. ευρώ, 695 εκατ. ευρώ και 185 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Η Αυστρία θα ωφεληθεί από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας συνεισφοράς της βάσει του ΑΕΕ κατά 30 εκατ. ευρώ το 2014, 20 εκατ. ευρώ το 2015 και 10 εκατ. ευρώ το 2016.

        ______________

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

        Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
        Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

        Κλείδα συνεισφοράς για το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

        Κλείδα συνεισφοράς για το 11ο ΕΤΑ

        ΒΕ

        3,25%

        ΒΛ

        0,22%

        ΤΣ

        0,80%

        ΔΑ

        1,98%

        ΓΕ

        20,58%

        ΕΣ

        0,09%

        ΙΡ

        0,94%

        ΕΛ

        1,51%

        ΙΣ

        7,93%

        ΓΑ

        17,81%

        IT

        12,53%

        ΚΥ

        0,11%

        ΛΕ

        0,12%

        ΛΙ

        0,18%

        ΛΞ

        0,26%

        ΟΥ

        0,61%

        ΜΑ

        0,04%

        ΚΧ

        4,78%

        ΑΥ

        2,40%

        ΠΛ

        2,01%

        ΠΡ

        1,20%

        ΡΜ

        0,72%

        ΣΝ

        0,22%

        ΣΚ

        0,38%

        ΦΙ

        1,51%

        ΣΔ

        2,94%

        ΗΒ

        14,68%

        ΚΡ

        0,23%

        1 :

        Τα συμπεράσματα των λοιπών σημείων παρατίθενται στο έγγραφο 3/13.

        1 :

        Με την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 για τον πυρηνικό σταθμό Ignalina στη Λιθουανία και του Πρωτοκόλλου αριθ. 9 για τη μονάδα 1 και τη μονάδα 2 του πυρηνικού σταθμού Bohunice V1 στη Σλοβακία, που έχουν προσαρτηθεί στην Πράξη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 944), καθώς και του Πρωτοκόλλου σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


      Side Bar