Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GENERALSEKRETARIAT

D/13/1

Bryssel den 8 februari 2013

EUROPEISKA RÅDET – SLUTSATSER
Bryssel, 07-08/02/2013

För delegationerna bifogas Europeiska rådets slutsatser (7-8 februari 2013).

___________

I. HANDEL

1. Att främja hållbar tillväxt och sysselsättning är en huvudprioritering för EU. Handel med varor och tjänster och investeringar kan ge ett betydande bidrag i detta hänseende. En ambitiös agenda på handelsområdet beräknas på medellång sikt kunna leda till en sammanlagd ökning av tillväxten med 2 % och skapande av två miljoner arbetstillfällen. För att få ut så mycket som möjligt av handeln måste EU utarbeta rätt inrikespolitiska ramar till stöd för konkurrenskraften, öppna handeln med tjänster, stärka Europas industriella bas och förbättra Europas plats i globala värdekedjor.

2. Europeiska rådet erinrar om EU:s beslutsamhet att, för att bättre utnyttja handeln som drivkraft för tillväxt och sysselsättningsskapande, främja fri, rättvis och öppen handel och samtidigt hävda sina intressen, i en anda av reciprocitet och ömsesidig nytta. EU:s agenda på handelsområdet kommer att främja EU:s standarder och internationell konvergens i lagstiftningen. EU vidhåller sitt fulla engagemang för ett starkt, regelbaserat multilateralt handelssystem. Det är av yttersta vikt att bekämpa alla former av protektionism, inbegripet när det gäller icke-tariffära handelshinder, samt att säkerställa bättre marknadstillträde, främja lämpliga investeringsvillkor, inbegripet vad gäller skydd av dessa, upprätthålla och främja immateriella rättigheter och öppna marknader för offentlig upphandling. Arbete pågår med förslaget om tillträde till marknader för offentlig upphandling.

3. EU kommer att säkerställa ett effektivt och kraftfullt upprätthållande av sina rättigheter enligt gällande regler, bland annat genom att använda WTO:s system för tvistlösning och vid behov sina egna handelspolitiska skyddsåtgärder. Europeiska rådet ser fram emot kommissionens nästa rapport om handels- och investeringshinder.

4. EU fortsätter att arbeta för ett framgångsrikt slutförande av förhandlingarna inom ramen för WTO:s utvecklingsagenda från Doha. Detta kräver ansträngningar från samtliga deltagare i förhandlingarna, särskilt från stora tillväxtekonomier. På kort sikt är det viktigt att framsteg görs i riktning mot ett multilateralt avtal om förenklade handelsprocedurer, och även när det gäller andra aspekter i utvecklingsagendan från Doha, senast vid tiden för WTO:s ministerkonferens på Bali i december 2013. Sådana framsteg skulle gagna världsekonomin och i allmänhet ge förhandlingarna om utvecklingsagendan en skjuts. EU är redo att inleda en diskussion, i samarbete med sina partner, om WTO-agendan efter Bali, inbegripet utvecklingsagendan från Doha.

5. Plurilaterala och sektoriella avtal kan bidra till EU:s tillväxtagenda. EU ser fram emot de kommande förhandlingarna om tjänster och ett snabbt slutförande av översynen av avtalet om handel med informationsteknikprodukter. Ytterligare framsteg måste göras i riktning mot liberalisering av handeln med miljövaror och miljötjänster, som ett positivt bidrag i arbetet för att skapa en resurseffektiv, miljövänligare och mer konkurrenskraftig ekonomi.

6. Samtidigt som EU står fast vid sitt åtagande att ytterligare utveckla det multilaterala handelssystemet, riktas dess omedelbara fokus på att utveckla de egna bilaterala handelsförbindelserna. Dessa kan och måste ge ett positivt bidrag till det multilaterala systemet. Genom att bygga på WTO:s bestämmelser och genom att påskynda och gå ännu längre med främjandet av öppenhet kommer EU:s bilaterala avtal att bidra till att bana väg för ytterligare framsteg på multilateral nivå.

7. På grundval av de konkreta framsteg som gjorts de senaste månaderna i fråga om EU:s bilaterala agenda på handelsområdet bör man göra allt för att slutföra avtal med viktiga partner, med en prioritering av de förhandlingar som kommer att ge mest positiva effekter i form av tillväxt och sysselsättning. Det framhålls särskilt att Europeiska rådet

a) ser fram emot rapporten från EU–USA-högnivågruppen för sysselsättning och tillväxt och dess rekommendationer; Europeiska rådet uppmanar kommissionen och rådet att utan dröjsmål följa upp dessa rekommendationer under det nuvarande ordförandeskapet; det upprepar sitt stöd för ett övergripande handelsavtal där det särskilt bör uppmärksammas hur större transatlantisk konvergens i lagstiftningen kan uppnås,

b) ser fram emot inledandet av förhandlingar med Japan vid det kommande toppmötet mellan EU och Japan med anledning av antagandet av förhandlingsmandatet i slutet av 2012,

c) förväntar sig att förhandlingarna med Kanada mycket snart kommer att slutföras,

d) betonar att vad gäller Ryssland förblir prioriteringen på kort sikt att landet genomför sina åtaganden till följd av dess anslutning till WTO; förhandlingar om ett nytt övergripande avtal kräver ytterligare framsteg,

e) konstaterar att EU:s dagordning med Kina är bred och ambitiös; på kort sikt bör prioriteringarna fokuseras på investeringar, marknadstillträde, upphandling och immateriella rättigheter och baseras på ett konstruktivt och strategiskt engagemang; båda sidor har åtagit sig att på ett tidigt stadium inleda förhandlingar om ett omfattande investeringsavtal,

f) erinrar om att förhandlingarna med viktiga tillväxtekonomier är betydelsefulla för EU, och att

– förhandlingarna med Indien kräver ytterligare ansträngningar,

– handelsförbindelserna med övriga Aseanländer bör fördjupas med anledning av slutförandet av förhandlingarna med Singapore,

– EU:s och Mercosurs åtagande om att arbeta för att ett utbyte av erbjudanden om marknadstillträde ska komma till stånd senast under det sista kvartalet 2013 välkomnas.

8. Europeiska rådet efterlyser också framsteg i fråga om

a) associeringsavtalen inklusive de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Republiken Moldavien, Georgien och Armenien, med sikte på att få dem klara till det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius; Europeiska rådet bekräftar sitt åtagande att underteckna avtalet med Ukraina i full överensstämmelse med rådets slutsatser av den 10 december 2012,

b) inledandet av förhandlingar om djupgående och omfattande frihandelsavtal med Marocko och snabba framsteg mot förhandlingar med Tunisien, Egypten och Jordanien,

c) utvecklingen av ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet genom att avtal om ekonomiskt partnerskap ingås.

II. YTTRE FÖRBINDELSER

Den arabiska våren

9. Europa och dess partner i södra Medelhavsområdet delar ett gemensamt grannskap och är bundna av gemensamma intressen och angelägenheter. EU är fast beslutet att engagera sig i ett partnerskap till ömsesidig nytta, som syftar till att upprätta ett område med delat välstånd, närmare politisk associering och successiv ekonomisk integrering, och som grundar sig på anslutning till universella värden som demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämställdhet mellan kvinnor och män. Civilsamhället har en viktig roll i övergången till demokrati. Detta partnerskap bör utvecklas med hjälp av en rad olika instrument och kräver långsiktigt engagemang från båda sidor.

10. Det har skett mycket stora förändringar i regionen under de senaste två åren, där en viktig rörelse i riktning mot demokrati har uppnåtts i kölvattnet av den arabiska våren. I flera länder har demokratiska val hållits för första gången och grunderna för demokrati håller successivt på att införas. EU ger sitt starka stöd till dessa processer och uppmanar regeringarna och de politiska och sociala krafterna i de berörda länderna att fortsätta sina ansträngningar för att utveckla stabila och fast förankrade demokratier utöver valprocesserna, som bör vara fria och rättvisa, och att utveckla inkluderande processer på grundval av dialog.

11. Denna övergångsprocess i riktning mot demokrati kommer att ta tid och måste beakta de politiska och sociala realiteterna i de lokala samhällen som är inblandade, men den måste vara tydligt grundad på främjande och skyddande av de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen. Många av länderna i regionen står samtidigt inför avsevärda socioekonomiska utmaningar som måste hanteras skyndsamt, både för att skapa en sund och solid grund för ekonomisk återhämtning och för att bidra till att befästa övergången till demokrati.

12. EU har helhjärtat stött detta nya partnerskap i en anda av gemensamt ansvar sedan inledningen av den arabiska våren, och är fast beslutet att ytterligare stärka sitt stöd till de demokratiska och ekonomiska övergångsprocesserna i regionen, på grundval av ett differentierat tillvägagångssätt, där länder som gör större ansträngningar i riktning mot demokratiska reformer får mer stöd. Detta inbegriper

a) stöd till demokratisk omvandling, utveckling av civilsamhället, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män och ökad öppenhet och effektivitet i valprocesserna, inbegripet genom tillhandahållande av teknisk rådgivning och tekniskt samarbete, och utsändning av valobservatörsuppdrag,

b) förstärkt samarbete på området för frihet, säkerhet och rättvisa, särskilt genom dialogerna om migration, rörlighet och säkerhet, och utveckling av partnerskap för rörlighet samt stöd för att möta utmaningar som rör rättsstaten, reformer av säkerhetssektorn och gränsförvaltningen,

c) främjande av delat ekonomiskt välstånd, bland annat genom bidrag till makroekonomisk stabilitet, främjande av ekonomiska reformer och ett lämpligt företags- och investeringsklimat samt bibehållen dynamik i fråga om djupgående och omfattande frihandelsavtal, och därigenom ökade möjligheter till handelsutbyte och tillväxt,

d) kontakter människor emellan, i synnerhet främjande av utbyten mellan ungdomar i EU och i grannländerna i söder, särskilt inom ramen för Erasmus Mundus-programmet; särskild uppmärksamhet bör ägnas främjande av ungdomars och kvinnors anställbarhet; kommissionen kommer i synnerhet att tillhandahålla stöd och sakkunskap för att förbättra utbildningens och yrkesutbildningens kvalitet, öka antalet studentutbyten ytterligare, utveckla en politisk dialog om utbildning, anställbarhet och yrkesutbildning och att främja ungdomsutbyten,

e) förstärkt samarbete på en rad olika områden såsom forskning, entreprenörskap och små och medelstora företag, jordbruk, transport, inklusive luft- och sjöfartstjänster, miljö, klimatförändring, energi, telekommunikationer, kapacitetsuppbyggnad av förvaltningar, kultur, och utbyte av kunskap och expertutbyten i fråga om övergångsprocesser.

13. Gemensamma arbetsgrupper har inrättats med några av dessa länder för att säkerställa att EU:s strategi är heltäckande och enhetlig. Det är även viktigt att säkerställa mer synergi och samordning mellan det stöd som lämnats av EU, dess medlemsstater och andra aktörer.

14. Detta övergripande förstärkta åtagande har innefattat ytterligare medel och makrofinansiellt bistånd till övergångsländerna. EU kommer att göra sitt yttersta för att stödja reformerna och möta dessa länders enskilda behov, på kort sikt såväl som på medellång och lång sikt. EIB uppmanas att fortsätta att öka sitt stöd till investeringar i den privata sektorn och infrastruktur samt för att motverka klimatförändringen i regionen.

15. Det är också nödvändigt att ytterligare undersöka sätt att stärka den politiska dialogen, inklusive dialog på högsta nivå, med de länder som genomgår en övergång till demokrati, och att främja synergier med regionala initiativ, såsom unionen för Medelhavsområdet och "5+5-dialogen". EU kommer även att stödja ansträngningar i riktning mot ökad regional integration. Europeiska rådet välkomnar meddelandet om stöd till närmare samarbete och regional integration i Maghreb.

16. Europeiska rådet uppmanar EU:s institutioner, medlemsstaterna och partnerna i Medelhavsområdet att upprätthålla en hög nivå när det gäller insatser och engagemang. Det uppmanar den höga representanten och kommissionen att bevaka förbindelserna med det södra grannskapet. Rådet uppmanas att utvärdera effektiviteten i EU:s politik och instrument när det gäller att bidra till den politiska och ekonomiska övergången i regionen, och att rapportera tillbaka senast i juni 2013.

17. Europeiska rådet beklagar djupt den förfärliga situationen i Syrien, som fortfarande ger anledning till störst oro bland de länder vars samhällen mobiliserades under den arabiska våren. Det efterlyser ett omedelbart slut på våldet och uttrycker sin oro över de utbredda och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, som al-Asad-regimen bär det främsta ansvaret för. Det upprepar sitt stöd för den gemensamma särskilda representanten Lakhdar Brahimis ansträngningar för att nå en politisk lösning. Det uttrycker sitt stöd för den syriska befolkningens strävanden och Syriska nationella koalitionen som legitima företrädare för det syriska folket och betonar behovet av en politisk övergång till en framtid utan Bashar al-Asad och hans olagliga regim. EU kommer att mobilisera sina resurser i syfte att ge sitt fulla stöd till konsolideringen av freden och upprättandet av demokrati. EU kommer att fortsätta att tillhandahålla humanitärt bistånd och annat civilt stöd till den syriska befolkningen. I detta sammanhang och mot bakgrund av den humanitära krisen välkomnar Europeiska rådet de betydande utfästelser som gjordes vid givarkonferensen i Kuwait, uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att öka sina respektive bidrag ytterligare och uppmanar alla parter i konflikten att underlätta tillträdet för humanitärt bistånd. Europeiska rådet erinrar om att det i december gav rådet i uppdrag att arbeta med alla alternativ för att stödja och hjälpa oppositionen och för att möjliggöra ökat stöd till skydd för civila. Det noterar i detta avseende att rådet vid behov kommer att bedöma och se över sanktionerna mot Syrien vid sitt nästa möte före sin tidsfrist i mars.

Mali

18. Europeiska rådet, som erinrar om rådets slutsatser av den 31 januari, välkomnar de beslutsamma åtgärder som vidtagits av Malis försvarsmakt, med särskilt stöd av Frankrike, andra EU-medlemsstater och länder i regionen, för att återupprätta landets territoriella integritet och den maliska statsmakten. EU är fast beslutet att ge finansiellt och logistiskt stöd för att det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Mali ska kunna inledas snabbt. Den maliska nationalförsamlingens antagande av färdplanen för övergång är ett grundläggande steg mot återupprättandet av demokrati, konstitutionell ordning och civil kontroll över försvarsmakten i Mali och den bör genomföras snarast. Detta möjliggör ett gradvist återupptagande av det europeiska utvecklingssamarbetet för att snabbt börja tillgodose de viktigaste behoven i Mali. EU står redo att stödja genomförandet av färdplanen, bland annat genom stöd till valprocessen. Det är av avgörande vikt att en nationell inkluderande dialog som är öppen för befolkningsgrupperna i norr och alla grupper som avvisar terrorism och erkänner landets territoriella integritet återupptas. De maliska myndigheterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för att bekämpa strafflöshet. Det nära förestående inledandet av det europeiska utbildningsuppdraget och ett snabbt utsändande av observatörer kommer att bidra till att förstärka den civila makten, till respekten för internationell humanitär rätt och till att främja de mänskliga rättigheterna. Europeiska rådet välkomnar resultaten av mötet i gruppen för stöd och uppföljning angående situationen i Mali den 5 februari, som gav politisk kraft till genomförandet av färdplanen.

III. DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN

19. Europeiska rådet nådde en överenskommelse om nästa fleråriga budgetram i enlighet med dok. 37/13.

________________________


Side Bar