Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA KOMISIJA

GENERALNI DIREKTORAT

D/13/1

Bruselj, 8. februar 2013

(OR. en)

EVROPSKI SVET – SKLEPI
Bruselj, 07-08/02/2013

V prilogi vam pošiljamo sklepe Evropskega sveta z zasedanja 7. in 8. februarja 2013.

________________________

I. TRGOVINA

  1. Krepitev trajnostne rasti in ustvarjanje novih delovnih mest sta ključni prednostni nalogi EU. Pri tem imajo lahko zelo pomembno vlogo trgovina z blagom in storitvami ter naložbe. Z ambiciozno trgovinsko agendo naj bi po ocenah srednjeročno dosegli splošno 2-odstotno povečanje rasti in ustvarili 2 milijona novih delovnih mest. Da bi bile koristi od trgovine čim večje, mora EU oblikovati ustrezen notranjepolitični okvir, naklonjen konkurenčnost, liberalizaciji trgovine s storitvami, krepitvi industrijskih temeljev v Evropi in izboljšanju položaja Evrope v svetovnih vrednostnih verigah.

   1. Da bi trgovino bolje uporabili kot gonilo rasti in ustvarjanja delovnih mest, Evropski svet ponovno poudarja, da je EU odločena spodbujati svobodno, pravično in odprto trgovino ter hkrati uveljavljati svoje interese v duhu vzajemnosti in skupnih koristi. EU je v svoje načrte glede trgovinskih odnosov uvrstila spodbujanje standardov EU in mednarodno zbliževanje pravnih ureditev. EU se še naprej odločno zavzema za močan večstranski trgovinski sistem, ki temelji na pravilih. Izjemno pomembno je preprečevati vse oblike protekcionizma, tudi netarifne trgovinske ovire, zagotavljati boljši dostop do trga, spodbujati ustrezne naložbene pogoje, tudi kar zadeva zaščito naložb, uveljavljati in spodbujati pravice intelektualne lastnine in odpreti trge javnih naročil. Nadaljuje se delo v zvezi s predlogom o dostopu do trgov javnih naročil.

   1. EU bo zagotovila učinkovito in dosledno uveljavljanje svojih pravic v okviru obstoječih pravil, vključno z uporabo sistema STO za reševanje sporov oziroma lastnih instrumentov trgovinske zaščite. Evropski svet z zanimanjem pričakuje naslednje poročilo Komisije o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe.

   1. EU si bo še naprej prizadevala za uspešen zaključek pogajanj v okviru razvojne agende STO iz Dohe. V ta namen bodo potrebna prizadevanja vseh udeležencev v pogajanjih, zlasti velikih gospodarstev v vzponu. Kratkoročno, tj. do ministrske konference STO decembra 2013 na Baliju, je treba doseči napredek pri sklepanju večstranskega sporazuma o lajšanju trgovine, pa tudi pri drugih vidikih razvojne agende iz Dohe. Tak napredek bi koristil celotnemu svetovnemu gospodarstvu in ponovno tudi širše spodbudil pogajanja o razvojni agendi iz Dohe. EU je pripravljena, da skupaj s partnericami razmisli o agendi STO po konferenci na Baliju, vključno z razvojno agendo iz Dohe.

   1. Večstranski in sektorski dogovori lahko prispevajo k agendi EU za rast. EU z zadovoljstvom pričakuje bližnja pogajanja o storitvah in čim hitrejši zaključek pregleda Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije. Potreben je nadaljnji napredek proti liberalizaciji trgovine z okoljskimi dobrinami in storitvami, kar bi bil pozitiven prispevek k doseganju bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire.

    1. EU sicer ostaja zavezana nadaljnjemu razvoju večstranskega trgovinskega sistema, neposredno pozornost pa namenja razvoju dvostranskih trgovinskih odnosov, ki lahko pozitivno prispevajo in morajo pozitivno prispevati k večstranskemu sistemu. Dvostranski sporazumi EU bodo na osnovi pravil STO ter z dejavnejšim in hitrejšim spodbujanjem odprtosti pomagali zagotoviti nadaljnji napredek na večstranski ravni.

    1. Na osnovi očitnega napredka, ki je bil v zadnjih mesecih dosežen pri načrtih glede dvostranskih trgovinskih odnosov EU, bi morali vsa prizadevanja usmeriti v sklepanje sporazumov s ključnimi partnerji in nameniti prednost tistim pogajanjem, ki bodo najbolj koristna za rast in delovna mesta. Evropski svet zlasti:

     1. z zanimanjem pričakuje poročilo in priporočila Delovne skupine EU/ZDA na visoki ravni za rast in zaposlovanje. Evropski svet poziva Komisijo in Svet, naj takoj ukrepajo v skladu s temi priporočili še v času sedanjega predsedstva. Ponovno poudarja svojo podporo celovitemu trgovinskemu sporazumu, v katerem bi bilo treba posebno pozornost nameniti temu, kako še bolj zbližati predpise z obeh strani Atlantika;

     1. po sprejetju pogajalskega mandata konec leta 2012 z zanimanjem pričakuje začetek pogajanj z Japonsko na prihodnjem vrhu med EU in to državo;

     1. pričakuje, da bodo pogajanja s Kanado v kratkem zaključena;

     1. poudarja, da mora v zvezi z Rusijo kratkoročna prednostna naloga ostati izvajanje njenih obveznosti, ki so posledica pristopa k STO. Pogajanja o celovitem novem sporazumu bi morala bolj napredovati;

     1. ugotavlja, da ima EU obsežne in ambiciozne načrte glede odnosov s Kitajsko. Kratkoročne prednostne naloge bi morale biti predvsem naložbe, dostop do trga, javna naročila in pravice intelektualne lastnine, k čemur bi morali pristopiti konstruktivno in strateško. Obe strani sta se zavezali k hitremu začetku pogajanj glede obsežnega sporazuma o naložbah;

      1. opozarja, da so pogajanja s ključnimi gospodarstvi v vzponu pomembna za EU:

       – pri pogajanjih z Indijo se bo treba še bolj truditi;

       – po zaključku pogajanj s Singapurjem bi bilo treba poglobiti trgovinske odnose z drugimi državami ASEAN;

       – pozdravljamo zavezo EU in Mercosurja, da si bosta prizadevala najpozneje v zadnjem četrtletju leta 2013 izmenjati ponudbi za dostop do trgov.

      1. Evropski svet poziva tudi k napredku glede:

      1. pridružitvenih sporazumov, vključno s poglobljenimi in celovitimi sporazumi o prosti trgovini z Republiko Moldavijo, Gruzijo in Armenijo, da bi bili dokončno oblikovani še pred vrhunskim zasedanjem Vzhodnega partnerstva Vilni. Evropski svet v skladu s sklepi Sveta z dne 10. decembra 2012 ponovno potrjuje zavezanost podpisu sporazuma z Ukrajino;

       1. začetka pogajanj o poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini z Marokom ter k hitremu napredku glede začetka pogajanj s Tunizijo, Egiptom in Jordanijo;

       1. vzpostavitve prenovljenega partnerstva z afriškimi/karibskimi/pacifiškimi državami s sklenitvijo sporazumov o gospodarskem partnerstvu.

       II. ZUNANJI ODNOSI

       Arabska pomlad

       1. Evropa in njene partnerice v južnem Sredozemlju živijo v sosedstvu ter imajo zato skupne interese in skrbi. EU je trdno odločena sodelovati v partnerstvu, ki bo prinašalo vzajemne koristi in omogočilo vzpostavitev območja skupne blaginje, tesnejše politične povezanosti in vedno močnejšega gospodarskega povezovanja ter bo temeljilo na spoštovanju univerzalnih vrednot, kot so demokracija, spoštovanje človekovih pravic, pravna država in enakost spolov. Civilna družba ima pomembno vlogo pri prehodu v demokracijo. Razvoj tega partnerstva bi morali zagotoviti v okviru širokega nabora instrumentov; zahteval bo dolgoročno predanost na obeh straneh.

       1. V zadnjih dveh letih so se na tem območju zgodile velike spremembe, med katerimi je pomemben korak, ki je bil z arabsko pomladjo napravljen proti demokraciji. Več držav je prvič izvedlo demokratične volitve in postopoma uvaja temeljna načela demokracije. EU odločno podpira te procese in poziva vlade ter politične in družbene sile v teh državah, naj si še naprej prizadevajo, da bi poleg volitev, ki bi morale biti svobodne in poštene, zagotovile tudi stabilne demokracije na trdnih temeljih in vključujoče procese na osnovi dialoga.

       1. Ta prehod v demokracijo, pri katerem bo treba upoštevati politično in družbeno realnost udeleženih lokalnih družb, bo dolgotrajen, vendar mora jasno temeljiti na spodbujanju in varovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in načel pravne države. Hkrati ima precej držav na tem območju tudi precejšnje socialno-ekonomske težave, ki jih je treba rešiti hitro, da bi ustvarili zdrave temelje za oživitev gospodarstev in pomagali utrditi demokratični prehod.

        1. EU je v celoti zavezana temu novemu partnerstvu v duhu skupne odgovornosti vse od začetka arabske pomladi in je odločena, da bo v prihodnje še intenzivneje podpirala procese demokratične in ekonomske tranzicije na tem območju ter pri tem uporabljala diferenciran pristop, pri čemer bodo večje podpore deležne države, ki si odločneje prizadevajo za demokratične reforme. To vključuje:

        1. pomoč pri demokratični preobrazbi, razvoju civilne družbe in pravne države, spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov ter boljši preglednosti in učinkovitosti volilnih procesov, med drugim z zagotavljanjem tehničnega svetovanja in sodelovanjem ter napotitvijo misij za opazovanje volitev;

        1. intenzivnejše sodelovanje na področju svobode, varnosti in pravice, zlasti z dialogi o migracijah, mobilnosti in varnosti ter razvojem partnerstev za mobilnost, pa tudi s podporo pri vzpostavljanju pravne države, reformi varnostnega sektorja in izzivih pri upravljanja meja;

        1. spodbujanje skupne gospodarske blaginje, med drugim s prispevanjem k makroekonomski stabilnosti, spodbujanjem gospodarskih reform in razmer, ugodnih za podjetja in naložbe, in ohranjanjem zagona v pogajanjih o poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini, ki bodo ustvarili več možnosti za trgovinsko menjavo in rast;

        1. medosebne stike, zlasti pri spodbujanju izmenjav med mladimi iz EU in držav južnega sosedstva, predvsem v okviru programa Erasmus Mundus. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti spodbujanju zaposljivosti mladih in žensk. Komisija bo zlasti zagotavljala pomoč in strokovno znanje, da bi se izboljšala kakovost izobraževanja in poklicnega usposabljanja, dodatno povečalo število študentskih izmenjav, razvil politični dialog na temo izobraževanja, zaposljivosti in poklicnega usposabljanja ter spodbudile izmenjave mladih;

        1. intenzivnejše sodelovanje na številnih področjih, kot so raziskave, podjetništvo in MSP, kmetijstvo, promet, vključno z letalskimi in pomorskimi storitvami, okolje, podnebne spremembe, energetika, telekomunikacije, vzpostavljanje upravnih zmogljivosti, kultura ter delitev znanja in izmenjava strokovnjakov s področja procesov tranzicije.

        1. Z nekaterimi od teh držav so bile vzpostavljene skupne projektne skupine, da bi zagotovili celovit in dosleden pristop EU. Pomembno je tudi, da se podpore iz EU, njenih držav članic in drugih akterjev medsebojno bolje dopolnjujejo in so bolj usklajene.

        1. Na podlagi te odločne skupne zaveze so bila državam na prehodu odobrena dodatna sredstva in makrofinančna pomoč. EU si bo čim bolj prizadevala podpirati reforme in se odzivati na individualne potrebe teh držav v kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. Evropska investicijska banka naj na tem območju še bolj podpre naložbe v zasebni sektor ter na področju infrastrukture in podnebnih sprememb.

        1. Treba je tudi poiskati nove možnosti za izboljšanje političnega dialoga, tudi dialoga na najvišji ravni, z državami na prehodu v demokracijo, ter spodbujati medsebojno dopolnjevanje regionalnih pobud, kot sta Unija za Sredozemlje in "dialog 5 + 5". EU bo podpirala tudi prizadevanja za večjo regionalno povezovanje. Evropski svet pozdravlja sporočilo o podpori tesnejšemu sodelovanju in regionalnemu povezovanju v Magrebu.

        1. Evropski svet poziva institucije EU, države članice in sredozemske partnerice, naj ohranijo visoko stopnjo prizadevnosti in zavzetosti. Visoko predstavnico in Komisijo poziva, naj še naprej spremljata odnose z južnim sosedstvom, Svet pa poziva, naj oceni učinkovitost politik in instrumentov EU za pomoč pri politični in gospodarski tranziciji na tem območju ter o tem poroča do junija 2013.

        1. Evropski svet obsoja zastrašujoče razmere v Siriji, ki je od vseh držav, katerih družbe so sodelovale v arabski pomladi, najbolj zaskrbljujoča. Poziva k takojšnjemu prenehanju nasilja ter izraža zaskrbljenost zaradi splošnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, za kar je odgovoren zlasti režim predsednika Asada. Ponovno podpira prizadevanja skupnega posebnega odposlanca Brahimija za politično rešitev. Podpira težnje sirskega prebivalstva in sirsko narodno koalicijo kot legitimnega predstavnika sirskega ljudstva ter meni, da je nujen političen prehod, ki bo omogočil prihodnost brez Asada in njegovega nelegitimnega režima. EU bo mobilizirala svoje vire, da bi lahko polno prispevali k utrjevanju miru in vzpostavljanju demokracije. Še naprej bo zagotavljala humanitarno pomoč in drugo civilno podporo sirskemu prebivalstvu. V tej zvezi in glede na izredne humanitarne razmere Evropski svet pozdravlja zajetne zaveze, dane na konferenci donatorjev v Kuvajtu, spodbuja države članice in Komisijo, naj še povečajo svoje prispevke, ter poziva vse sprte strani, naj poskrbijo za lažjo dostavo humanitarne pomoči. Evropski svet opozarja, da je decembra Svetu naložil, naj preuči vse možnosti za podporo in pomoč opoziciji ter omogoči več podpore za zaščito civilistov. V zvezi s tem ugotavlja, da bo Svet na prihodnji seji še pred rokom marca ocenil in po potrebi pregledal režim sankcij proti Siriji.

        Mali

        1. Evropski svet ob sklicevanju na sklepe Sveta z dne 31. januarja pozdravlja odločne ukrepe malijskih oboroženih sil, ki so jih podprle zlasti Francija, druge države članice EU in države v regiji, da bi ponovno vzpostavili ozemeljsko celovitost države in državni nadzor nad celotnim ozemljem. EU je pripravljena zagotoviti finančno in logistično pomoč za pospešeno napotitev mednarodne podporne misije pod afriškim vodstvom v Maliju. Sprejetje časovnega načrta za tranzicijo v malijski narodni skupščini je ključen korak na poti do ponovne vzpostavitve demokracije, ustavnega reda in civilnega nadzora nad oboroženimi silami v Maliju in bi ga bilo treba začeti čim prej izvajati. To bo omogočilo postopno vnovično zagotavljanje evropske razvojne pomoči, da se bo mogoče hitro odzvati na prednostne potrebe te države. EU je pripravljena podpreti izvajanje časovnega načrta, tudi s podporo volilnemu procesu. Ključno je ponovno vzpostaviti nacionalni dialog, ki bo vključujoč in odprt za prebivalce severa ter vse skupine, ki zavračajo terorizem in priznavajo ozemeljsko celovitost države. Malijske oblasti bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi preprečile nadaljnje kršitve človekovih pravic in nekaznovanost. Skorajšnji začetek evropske misije za usposabljanje in hitra napotitev opazovalcev bosta prispevala k okrepitvi civilnega nadzora, spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in spodbujanju človekovih pravic. Evropski svet pozdravlja izid srečanja skupine za podporo in nadaljnje ukrepanje v zvezi z razmerami v Maliju 5. februarja, ki je politično spodbudil izvajanje časovnega načrta.

        III. VEČLETNI FINANČNI OKVIR

        1. Evropski svet je dosegel dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki je v dokumentu 37/13.


Side Bar