Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

D/13/1

V Bruseli 8. februára 201 3

(OR. en)

EURÓPSKA RADA ZÁVERY
V Bruseli, 07-08/02/2013

Delegáciám v prílohe zasielame závery zo zasadnutia Európskej rady (7. – 8. februára 2013).

________________________

I. OBCHOD

  1. Posilnenie udržateľného rastu a zamestnanosti je pre EÚ kľúčovou prioritou. Obchod s tovarom a službami a investície môžu byť v tomto smere významným prínosom. Odhaduje sa, že ambiciózny program v oblasti obchodu môže v strednodobom horizonte viesť k celkovému zvýšeniu rastu o 2 % a k vytvoreniu dvoch miliónov pracovných miest. Aby EÚ vyťažila z obchodu čo najviac, musí vytvoriť vhodný rámec domácej politiky na podporu konkurencieschopnosti, otvoriť obchodovanie so službami, posilniť priemyselnú základňu v Európe a posilniť postavenie Európy v rámci globálnych hodnotových reťazcov.

  1. Európska rada opätovne zdôrazňuje, že EÚ je so zámerom lepšie využívať obchod ako hybnú silu pre podnecovanie rastu a vytváranie pracovných príležitostí odhodlaná presadzovať voľný, spravodlivý a otvorený obchod a zároveň hájiť svoje záujmy v duchu reciprocity a vzájomného prospechu. V programe EÚ v oblasti obchodu sa budú presadzovať normy EÚ a zbližovanie v oblasti regulácie na medzinárodnej úrovni. EÚ naďalej plne podporuje silný multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách. Je nanajvýš dôležité bojovať proti všetkým formám protekcionizmu vrátane necolných prekážok obchodu, zabezpečiť lepší prístupu na trh, podporovať primerané investičné podmienky aj vzhľadom na ochranu investícií, presadzovať a podporovať práva duševného vlastníctva a otvoriť trhy v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti sa pracuje na návrhu o prístupe na trhy v oblasti verejného obstarávania.

  1. EÚ zabezpečí účinné a dôsledné presadzovanie svojich práv v rámci existujúcich pravidiel, a to prípadne aj využitím mechanizmu WTO na urovnávanie sporov a vlastných nástrojov na ochranu obchodu. Európska rada so záujmom očakáva budúcu správu Komisie o prekážkach obchodu a investíciám.

  1. EÚ je naďalej odhodlaná dosiahnuť úspešné uzavretie rokovaní v rámci rozvojového programu z Dauhy (DDA) Svetovej obchodnej organizácie WTO. Vyžaduje si to úsilie všetkých účastníkov rokovaní, najmä veľkých krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou. V krátkodobom horizonte je dôležité, aby sa dosiahol ďalší pokrok smerom k uzavretiu multilaterálnej dohody o uľahčení obchodu, aj pokiaľ ide o ďalšie aspekty DDA, a to ešte pred ministerskou konferenciou WTO, ktorá sa uskutoční v decembri 2013 na Bali. Tento pokrok by prospel svetovej ekonomike a vo všeobecnosti dodal nový impulz rokovaniam o DDA. EÚ je pripravená začať v spolupráci s partnermi diskusie o programe WTO na obdobie po konferencii na Bali (vrátane DDA).

  1. K programu EÚ zameranému na rast môžu prispieť viacstranné a odvetvové dohody. EÚ so záujmom očakáva nadchádzajúce rokovania o službách a skoré dokončenie preskúmania dohody o informačných technológiách. Je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok na ceste k liberalizácii obchodu s environmentálnymi tovarmi a službami ako pozitívny príspevok k napredovaniu smerom k ekologickejšiemu a konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje.

  1. Hoci je EÚ stále odhodlaná ďalej rozvíjať multilaterálny obchodný systém, jej bezprostredným zámerom je rozvoj vlastných dvojstranných obchodných vzťahov. Tieto vzťahy môžu a musia pozitívne prispievať k multilaterálnemu systému. Dvojstranné dohody EÚ budú vychádzať z pravidiel WTO a hlbšie a rýchlejšie presadzovať otvorenosť, čím pomôžu pripraviť pôdu pre ďalší pokrok na mnohostrannej úrovni.

  1. Na základe viditeľného pokroku, ktorý sa za posledné mesiace dosiahol v rámci programu EÚ v oblasti bilaterálneho obchodu, by sa malo maximálne úsilie zamerať na dohody s kľúčovými partnermi, pričom pozornosť sa bude prednostne venovať rokovaniam, ktoré môžu byť z hľadiska rastu a zamestnanosti najväčším prínosom. Európska rada najmä:

    a) so záujmom očakáva správu pracovnej skupiny EÚ – USA na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast a jej odporúčania. Európska rada vyzýva Komisiu a Radu, aby počas súčasného predsedníctva bezodkladne nadviazali na tieto odporúčania. Opätovne zdôrazňuje svoju podporu komplexnej obchodnej dohode, v ktorej by sa osobitná pozornosť mala venovať spôsobom ako dosiahnuť väčšie transatlantické zblíženie v oblasti regulácie;

    b) so záujmom očakáva začiatok rokovaní s Japonskom na nadchádzajúcom samite EÚ – Japonsko v nadväznosti na prijatie mandátu na rokovania koncom roku 2012;

    c) očakáva, že rokovania s Kanadou sa uzavrú vo veľmi krátkej dobe;

    d) zdôrazňuje, že pokiaľ ide o Rusko, v krátkodobom horizonte musí prioritou zostať splnenie záväzkov, ktoré preň vyplývajú z jeho pristúpenia k WTO. Je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok v rokovaniach o komplexnej novej dohode;

    e) poznamenáva, že pokiaľ ide o Čínu, je program EÚ rozsiahly a ambiciózny. Krátkodobé priority by sa mali sústrediť na investície, prístup na trh, obstarávanie a práva duševného vlastníctva, pričom by mali byť založené na konštruktívnej a strategickej angažovanosti. Obe strany sa zaviazali, že začnú čoskoro rokovať o významnej dohode o investíciách;

    f) pripomína, že rokovania s kľúčovými krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou sú pre EÚ dôležité:

    – rokovania s Indiou si vyžadujú ďalšie úsilie,

    – v nadväznosti na ukončenie rokovaní so Singapurom by sa mali prehĺbiť obchodné vzťahy s ďalšími krajinami ASEAN-u,

    – víta sa záväzok EÚ a MERCOSUR-u usilovať sa o výmenu ponúk na prístup na trh najneskôr v poslednom štvrťroku 2013.

   1. Európska rada vyzýva aj na pokrok pri:

    a) dohodách o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Moldavskom, Gruzínskom a Arménskom, aby sa sfinalizovali do samitu Východného partnerstva, ktorý sa bude konať vo Vilniuse. Európska rada potvrdzuje svoj záväzok podpísať dohodu s Ukrajinou v úplnom súlade so závermi Rady z 10. decembra 2012;

    b) začatí rokovaní o dohode o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode s Marokom a na rýchly pokrok smerom k rokovaniam s Tuniskom, Egyptom a Jordánskom;

    c) rozvoji obnoveného partnerstva s krajinami africkej, karibskej a tichomorskej oblasti prostredníctvom uzavretia dohôd o hospodárskom partnerstve.

   II. VONKAJŠIE VZŤAHY

   Arabská jar

   1. Európa a jej partneri z južného Stredozemia sú vo vzájomnom susedstve a spájajú ich spoločné záujmy a obavy. EÚ je plne odhodlaná zapojiť sa do vzájomne výhodného partnerstva zameraného na vytvorenie priestoru spoločnej prosperity, užších politických väzieb a postupnej hospodárskej integrácie a založeného na dodržiavaní univerzálnych hodnôt, akými sú demokracia, dodržiavanie ľudských práv, právny štát a rodová rovnosť. Pri prechode k demokracii zohráva dôležitú úlohu občianska spoločnosť. Rozvoj tohto partnerstva by sa mal dosiahnuť prostredníctvom širokej škály nástrojov a vyžaduje si dlhodobé zaangažovanie oboch strán.

   1. V uplynulých dvoch rokoch sa v tomto regióne udiali závažné zmeny, pričom v dôsledku Arabskej jari sa dosiahol významný pokrok smerom k demokracii. Vo viacerých krajinách sa po prvýkrát uskutočnili demokratické voľby a postupne sa budujú nevyhnutné základy demokracie. EÚ dôrazne podporuje tieto procesy a vyzýva vlády, ako aj politické a spoločenské sily v dotknutých krajinách, aby pokračovali v úsilí o vybudovanie stabilnej a pevne zakorenenej demokracie, ktorá presahuje rámec slobodných a spravodlivých volieb, a o rozvoj inkluzívnych procesov založených na dialógu.

   1. Tento proces prechodu k demokracii si vyžaduje čas a musí zohľadňovať politickú a sociálnu situáciu dotknutých miestnych komunít, ale zároveň sa musí jednoznačne zakladať na podpore a ochrane ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu. Mnohé krajiny regiónu zároveň čelia značným sociálno-ekonomickým výzvam, ktoré je potrebné urýchlene riešiť, aby ich hospodárstva mali riadny základ na obnovu a aby pomohli pri upevňovaní prechodu k demokracii.

   1. EÚ je od začiatku Arabskej jari plne odhodlaná napĺňať toto nové partnerstvo v duchu spoločnej zodpovednosti a intenzívnejšie podporovať procesy demokratických a hospodárskych zmien v tomto regióne na základe diferencovaného prístupu, pričom väčšiu podporu získajú krajiny, ktoré vyvíjajú väčšie úsilie o demokratické reformy. Toto partnerstvo zahŕňa:

    a) pomoc pri demokratickej transformácii, rozvoji občianskej spoločnosti, právneho štátu, ľudských práv, rodovej rovnosti a zvyšovaní transparentnosti a efektívnosti volebných procesov, okrem iného aj poskytovaním technického poradenstva a spoluprácou a vysielaním volebných pozorovateľských misií;

    b) posilnenú spoluprácu v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä prostredníctvom dialógu o migrácii, mobilite a bezpečnosti a prostredníctvom rozvoja partnerstiev pre mobilitu, ako aj prostredníctvom podpory pri riešení výziev v oblasti právneho štátu, reformy bezpečnostného sektora a riadenia hraníc;

    c) podporu spoločnej hospodárskej prosperity, okrem iného aj prispením k makroekonomickej stabilite, podporou hospodárskych reforiem a vhodného prostredia pre podnikanie a investície a zachovaním dynamiky v súvislosti s prehĺbenými a komplexnými dohodami o voľnom obchode, čím sa zvýšia možnosti obchodnej výmeny a rastu;

    d) kontakty medzi ľuďmi, najmä pokiaľ ide o podporu výmenných pobytov mladých ľudí z EÚ a krajín južného susedstva, predovšetkým v rámci programu Erasmus Mundus. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore zamestnateľnosti mladých ľudí a žien. Komisia poskytne v prvom rade pomoc a odborné znalosti na zlepšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy, na ďalšie zvýšenie počtu študentských výmen, rozvoj politického dialógu o vzdelávaní, zamestnateľnosti a odbornom vzdelávaní a na stimuláciu mládežníckych výmen;

    e) posilnenú spoluprácu v širokom spektre odvetví, ako je výskum, podnikanie a malé a stredné podniky, poľnohospodárstvo, doprava vrátane služieb leteckej a námornej dopravy, životné prostredie, zmena klímy, energetika, telekomunikácie, budovanie administratívnych kapacít, kultúra, a spoločné využívanie znalostí a výmeny expertov v oblasti procesov prechodu k demokracii.

   1. S niektorými z týchto krajín sa vytvorili spoločné osobitné skupiny na zabezpečenie komplexného a jednotného prístupu EÚ. Taktiež je dôležité zabezpečiť väčšiu synergiu a koordináciu medzi podporou zo strany EÚ, jej členských štátov a iných aktérov.

   1. Táto celková posilnená podpora zahŕňa poskytnutie ďalších finančných prostriedkov a makrofinančnej pomoci krajinám v procese prechodu k demokracii. EÚ vynaloží maximálne úsilie, aby podporila reformy a reagovala na individuálne potreby týchto krajín v krátkodobom, ako aj v strednodobom a dlhodobom horizonte. EIB sa vyzýva, aby pokračovala v zintenzívňovaní svojej podpory investícií do súkromného sektoru, infraštruktúry a oblasti zmeny klímy v tomto regióne.

   1. Je tiež potrebné preskúmať ďalšie možnosti, ako zlepšiť politický dialóg, a to aj na najvyššej úrovni, s krajinami, v ktorých prebieha proces prechodu k demokracii, a tiež podporovať synergie s regionálnymi iniciatívami, ako napríklad Úniou pre Stredozemie a „dialógom 5 + 5“. EÚ bude podporovať aj úsilie o väčšiu regionálnu integráciu. Európska rada víta oznámenie o podpore užšej spolupráce a regionálnej integrácie v Maghrebe.

   1. Európska rada vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a stredozemských partnerov, aby pokračovali v intenzívnom úsilí a nepoľavili v odhodlaní. Vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby priebežne analyzovali vzťahy s južným susedstvom. Vyzýva Radu, aby zhodnotila účinnosť politík a nástrojov EÚ z hľadiska podpory politických a hospodárskych zmien v regióne a podala o tom do júna 2013 správu.

   1. Európsku radu vážne znepokojuje desivá situácia v Sýrii, ktorá je najhrozivejšou spomedzi všetkých krajín, ktorých spoločnosť sa mobilizovala v rámci Arabskej jari. Vyzýva na okamžité zastavenie násilia a vyjadruje znepokojenie z častého a systematického porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, za ktoré nesie primárnu zodpovednosť režim prezidenta Asada. Opätovne potvrdzuje svoju podporu úsiliu spoločného osobitného zástupcu Brahimiho o dosiahnutie politického riešenia. Vyjadruje podporu túžbam sýrskeho obyvateľstva a Sýrskej národnej koalícii ako legitímnym zástupcom sýrskeho ľudu a zdôrazňuje potrebu prechodu politickej moci smerom k budúcnosti bez prezidenta Asada a jeho nelegitímneho režimu. EÚ zmobilizuje svoje zdroje, aby v plnom rozsahu poskytla pomoc pri upevňovaní mieru a zavádzaní demokracie. Bude naďalej poskytovať sýrskemu obyvateľstvu humanitárnu pomoc a inú civilnú podporu. V tejto súvislosti a vzhľadom na núdzovú humanitárnu situáciu Európska rada víta významné záväzky uskutočnené na kuvajtskej konferencii darcov, nabáda členské štáty a Komisiu, aby ešte zvýšili svoje príspevky, a vyzýva všetkých účastníkov konfliktu, aby uľahčili prístup k humanitárnej pomoci. Európska rada pripomína, že v decembri poverila Radu, aby rozpracovala všetky možnosti, ako podporiť opozíciu a poskytnúť jej pomoc a umožniť posilnenie ochrany civilného obyvateľstva. V tejto súvislosti berie na vedomie, že Rada na svojom ďalšom zasadnutí pred marcovým termínom posúdi a v prípade potreby preskúma sankčný režim voči Sýrii.

   Mali

   1. Európska rada pripomína závery Rady zo 17. januára 2013 a víta rozhodnú akciu malijských ozbrojených síl, ktorú podporuje najmä Francúzsko, ďalšie členské štáty EÚ a krajiny regiónu, s cieľom obnoviť územnú celistvosť krajiny a štátnu moc. EÚ je odhodlaná finančne a logisticky podporiť urýchlené nasadenie medzinárodnej misie na podporu Mali pod africkým vedením. Prijatie plánu prechodu Malijským národným zhromaždením je zásadným krokom na ceste k obnoveniu demokracie, ústavného poriadku a civilnej kontroly nad ozbrojenými silami v Mali a tento plán by sa mal urýchlene vykonať. Tým sa umožní postupné obnovenie európskej rozvojovej pomoci s cieľom urýchlene reagovať na prioritné potreby Mali. EÚ je pripravená podporiť vykonávanie plánu, okrem iného aj prostredníctvom podpory volebného procesu. Je nesmierne dôležité obnoviť inkluzívny národný dialóg otvorený pre obyvateľstvo zo severnej časti krajiny a všetky skupiny, ktoré odmietajú terorizmus a uznávajú územnú celistvosť krajiny. Malijské orgány by mali podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu ľudských práv a na boj proti beztrestnosti. Blížiace sa začatie európskej výcvikovej misie a urýchlené vyslanie pozorovateľov pomôže prispieť k posilneniu civilnej moci a dodržiavaniu medzinárodného humanitného práva a presadzovaniu ľudských práv. Európska rada víta výsledok zasadnutia skupiny pre podporu a monitorovanie situácie v Mali z 5. februára, ktorý dodal politický impulz vykonávaniu plánu prechodu.

   III. VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC

   19. Európska rada dosiahla dohodu o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, ako sa uvádza v dokumente 37/13.


Side Bar