Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

COMISIA EUROPEANĂ

Secretariatul General

D/13/1

Bruxelles, 8 februarie 2013

CONSILIUL EUROPEAN CONCLUZII
Bruxelles, 07-08/02/2013

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor concluziile Consiliului European (7-8 februarie 2013)

________________________

I. COMERȚ

  1. Sporirea creșterii economice durabile și a locurilor de muncă reprezintă o prioritate esențială pentru UE. Comerțul cu bunuri și servicii și investițiile pot aduce o contribuție importantă în acest sens. Se estimează că o agendă ambițioasă în domeniul comerțului poate duce pe termen mediu la o sporire totală a creșterii cu 2 % și la crearea a două milioane de locuri de muncă. Pentru a fructifica la maximum comerțul, UE trebuie să dezvolte cadrul adecvat de politică internă în sprijinul competitivității, să deschidă comerțul cu servicii, să întărească baza industrială în Europa și să consolideze locul Europei în lanțurile valorice globale.

  2. Pentru o mai bună utilizare a comerțului ca motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă, Consiliul European reiterează hotărârea UE de a promova comerțul liber, echitabil și deschis, afirmându-și totodată interesele, într-un spirit de reciprocitate și de beneficiu mutual. Agenda comercială a UE va promova standardele UE și convergența internațională a reglementărilor. UE își păstrează angajamentul deplin în ceea ce privește un sistem comercial multilateral puternic, reglementat. Combaterea tuturor formelor de protecționism, inclusiv cu privire la barierele comerciale netarifare, asigurarea unui acces mai bun la piață, promovarea condițiilor corespunzătoare pentru investiții, inclusiv în ceea ce privește protecția acesteia, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și promovarea acestora și deschiderea piețelor de achiziții publice reprezintă aspecte de o importanță crucială. În prezent se desfășoară lucrări pe marginea propunerii privind accesul la piețele de achiziții publice.

  3. UE va asigura aplicarea efectivă și fermă a drepturilor sale în cadrul reglementărilor existente, inclusiv prin recurgerea la sistemul OMC de soluționare a litigiilor și la propriile instrumente de protecție comercială, după caz. Consiliul European așteaptă cu interes următorul raport al Comisiei privind barierele din calea comerțului și a investițiilor.

  4. UE își păstrează angajamentul în ceea ce privește încheierea cu succes a negocierilor din cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha (ADD) a OMC. În acest sens, sunt necesare eforturi din partea tuturor participanților la negocieri, în special din partea economiilor emergente de mari dimensiuni. Pe termen scurt, este important să se realizeze progrese în direcția unui acord multilateral de facilitare a comerțului, precum și cu privire la alte aspecte ale ADD până la Conferința ministerială a OMC din decembrie 2013 din Bali. Aceste progrese ar fi benefice pentru economia mondială și, la nivel general, ar da un impuls nou negocierilor din cadrul ADD. UE este pregătită să demareze un proces de reflecție, în cooperare cu partenerii, cu privire la agenda OMC post-Bali, inclusiv la ADD.

  5. Acordurile multilaterale și sectoriale pot contribui la agenda UE pentru creștere economică. UE așteaptă cu interes negocierile viitoare privind serviciile și finalizarea timpurie a revizuirii Acordului privind tehnologia informației. Mai sunt necesare progrese pe calea liberalizării comerțului cu bunuri și servicii de mediu, ca o contribuție pozitivă în tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă.

  6. Atenția imediată a UE se îndreaptă către dezvoltarea relațiilor sale comerciale bilaterale, păstrându-și însă angajamentul în ceea ce privește continuarea dezvoltării sistemului comercial multilateral. Aceste relații pot și trebuie să aducă o contribuție pozitivă la sistemul multilateral. Bazându-se pe normele OMC și consolidând și accelerând procesul de promovare a deschiderii, acordurile bilaterale ale UE vor contribui la deschiderea drumului pentru noi progrese la nivel multilateral.

  7. Pe baza progreselor palpabile înregistrate în ultimele luni în agenda comercială bilaterală a UE, toate eforturile ar trebui concentrate asupra încheierii unor acorduri cu parteneri-cheie, acordând prioritate negocierilor care vor aduce beneficiile cele mai mari în ceea ce privește creșterea economică și locurile de muncă. În special, Consiliul European:

  (a) aa așteaptă cu interes raportul Grupului de lucru la nivel înalt UE-SUA pentru locuri de muncă și creștere economică, precum și recomandările acestuia. Consiliul European invită Comisia și Consiliul să dea curs acestor recomandări fără întârziere pe durata actualei președinții. Acesta își reafirmă sprijinul pentru un acord comercial cuprinzător , care ar trebui să acorde o atenție deosebită modalităților de realizare a unei convergențe transatlantice sporite în materie de reglementare;

  (b) așteaptă cu interes lansarea negocierilor cu Japonia în cadrul viitoarei reuniuni la nivel înalt UE-Japonia în urma adoptării mandatului de negociere la sfârșitul anului 2012;

  (c) se așteaptă încheierea în scurt timp a negocierilor cu Canada;

  (d) subliniază că, în ceea ce privește Rusia, prioritatea pe termen scurt trebuie să rămână punerea în aplicare de către aceasta a angajamentelor sale generate de aderarea la OMC. Negocierile privind noul acord cuprinzător necesită progrese suplimentare;

  (e) constată că agenda UE în relațiile cu China este cuprinzătoare și ambițioasă; Prioritățile pe termen scurt ar trebui să se concentreze asupra investițiilor, accesului pe piață, achizițiilor publice și drepturilor de proprietate intelectuală și să se bazeze pe o implicare constructivă și strategică. Ambele părți și-au luat angajamentul în vederea unei începeri rapide a negocierilor pentru un acord substanțial de investiții;

  (f) reamintește că negocierile cu economiile emergente cheie sunt importante pentru UE:

  - negocierile cu India necesită eforturi suplimentare;

  - în urma încheierii negocierilor cu Singapore, relațiile comerciale cu alte țări ale ASEAN ar trebui consolidate;

  - angajamentul UE și al Mercosur de a acționa în direcția unui schimb reciproc de oferte de acces pe piață cel târziu în ultimul trimestru al anului 2013 este binevenit.

  8. Consiliul European solicită, de asemenea, progrese în ceea ce privește:

  (a) acordurile de asociere, inclusiv acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Republica Moldova, Georgia și Armenia în vederea finalizării acestora înaintea reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Vilnius. Consiliul European își reafirmă angajamentul în ceea ce privește semnarea acordului cu Ucraina, respectând pe deplin concluziile Consiliului din 10 decembrie 2012;

  (b) începerea negocierilor pentru acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Maroc și realizarea de progrese rapide în ceea ce privește negocierile cu Tunisia, Egipt și Iordania;

  (c) dezvoltarea unui parteneriat reînnoit cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific prin încheierea de acorduri de parteneriat economic.

II. RELAȚIILE EXTERNE

Primăvara arabă

  9. Europa și partenerii săi sud-mediteraneeni împărtășesc aceeași vecinătate și sunt legați prin interese și preocupări comune. UE este pe deplin hotărâtă să se angajeze într-un parteneriat reciproc avantajos, vizând instituirea unei zone de prosperitate împărtășită, o asociere politică mai strânsă și integrarea economică progresivă, și bazat pe adoptarea unor valori universale, precum democrația, respectarea drepturilor omului, statul de drept și egalitatea de gen. Societatea civilă are un rol important de jucat în tranziția spre democrație. Dezvoltarea respectivului parteneriat ar trebui realizată prin intermediul unei game largi de instrumente și impune un angajament pe termen lung din partea ambelor părți.

  10. În ultimii doi ani, în regiune s-au produs schimbări istorice, având loc evoluții importante în sensul democrației, realizate ca urmare a Primăverii arabe. În câteva țări, au avut loc pentru prima dată alegeri democratice, iar elementele esențiale ale democrației sunt introduse progresiv. UE sprijină cu fermitate aceste procese și invită guvernele, precum și forțele politice și sociale din țările respective, să își continue eforturile în vederea dezvoltării unor democrații stabile și solide, dincolo de procesele electorale, care ar trebui să fie libere și echitabile și să dezvolte procese favorabile incluziunii bazate pe dialog.

  11. Procesul de tranziție către democrație va dura și trebuie să țină seama de realitățile politice și sociale ale societăților locale implicate, însă trebuie să se bazeze în mod evident pe promovarea și protejarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept. Multe dintre țările din regiune se confruntă, în același timp, cu provocări socioeconomice considerabile, care trebuie abordate urgent, atât pentru a asigura o temelie solidă pentru economiile lor ca fundament al redresării, cât și pentru a contribui la consolidarea tranziției democratice.

  12. UE a fost pe deplin angajată în acest nou parteneriat într-un spirit de asumare în comun a responsabilității încă de la începutul Primăverii arabe și este hotărâtă să consolideze în continuare sprijinul acordat proceselor de tranziție democratică și economică din regiune, urmând o abordare diferențiată, țările care depun eforturi mai mari în direcția reformelor democratice urmând să primească o susținere sporită. Aceasta include:

  (a) sprijin acordat transformării democratice, dezvoltării societății civile, statului de drept, drepturilor omului, egalității de gen și unei transparențe și cooperări sporite în procesele electorale, inclusiv prin furnizarea de consiliere și cooperare la nivel tehnic și prin desfășurarea unor misiuni de observare a alegerilor;

  (b) cooperarea consolidată în domeniul libertății, securității justiției, în special prin dialoguri referitoare la migrație, mobilitate și securitate și dezvoltarea parteneriatelor pentru mobilitate, precum și printr-un sprijin destinat abordării provocărilor legate de statul de drept, de reforma sectorului de securitate și de gestionarea frontierelor;

  (c) promovarea prosperității economice împărtășite, inclusiv prin contribuția la stabilitatea macroeconomică, promovarea reformelor economice și a unui mediu adecvat pe ntru afaceri și investiții și menținerea elanului privind acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, multiplicând astfel posibilitățile de schimburi comerciale și creștere economică;

  (d) contactele interpersonale, în special cu privire la promovarea schimburilor de tineret în UE și în țările din vecinătatea sudică, în special în cadrul programului Erasmus Mundus. O atenție deosebită ar trebui acordată promovării capacității de inserție profesională a tinerilor și femeilor. Comisia va furniza, în special, asistență și expertiză pentru îmbunătățirea calității educației și a formării profesionale, pentru a spori în continuare schimburile studențești, pentru a dezvolta un dialog de politică în domeniul educației, al capacității de inserție profesională și al formării profesionale și pentru a stimula schimburile la care participă tineretul;

  (e) cooperarea consolidată într-o gamă largă de domenii, precum cercetarea, antreprenoriatul și IMM-urile, agricultura, transportul, inclusiv aviația și serviciile maritime, mediul, schimbările climatice, energia, telecomunicațiile, consolidarea capacităților administrative, cultura și împărtășirea cunoștințelor și schimburile între experți în cadrul proceselor de tranziție.

  13. Au fost constituite grupuri operative comune cu unele dintre aceste țări, pentru a asigura caracterul cuprinzător și coerența abordării UE. Este, de asemenea, importantă asigurarea unor sinergii și a unei coordonări sporite între susținerea acordată de UE, de statele sale membre și de alți actori.

  14. Angajamentul general consolidat a implicat furnizarea de fonduri suplimentare, precum și asistență macrofinanciară pentru țările în tranziție. UE va depune toate eforturile pentru a susține reformele și a răspunde nevoilor individuale ale acestor țări, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. BEI este invitată să își intensifice în continuare sprijinul acordat investițiilor din regiune în sectorul privat, infrastructură și schimbările climatice.

  15. De asemenea, este necesară explorarea unor noi moduri de consolidare a dialogului politic cu țările respective aflate în tranziția spre democrație, inclusiv la cel mai înalt nivel, precum și pentru promovarea sinergiilor cu inițiativele regionale, precum Uniunea pentru Mediterana și „Dialogul 5 + 5”. UE va susține, de asemenea, eforturile în direcția unei integrări regionale sporite. Consiliul European salută comunicarea privind sprijinirea unei cooperări și a unei integrări regionale mai strânse în Maghreb.

  16. Consiliul European invită instituțiile UE, statele membre și partenerii mediteraneeni la menținerea unui nivel ridicat al eforturilor și al angajamentului. Consiliul European invită Înaltul Reprezentant și Comisia să monitorizeze permanent relațiile cu vecinătatea sudică. Consiliul European invită Consiliul să evalueze eficacitatea politicilor și instrumentelor UE în sprijinirea tranziției politice și economice a regiunii și să prezinte un raport cu privire la acest aspect până în iunie 2013.

  17. Consiliul European deplânge situația abominabilă din Siria, care rămâne cea mai îngrijorătoare din rândul țărilor ale căror societăți au fost mobilizate în cadrul Primăverii arabe. Consiliul European solicită încetarea imediată a violențelor și își exprimă preocuparea privind încălcările la scară largă și sistematice ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, a căror principală responsabilitate o poartă regimul Assad. Consiliul European își reiterează sprijinul față de eforturile Reprezentantului Special Comun Brahimi în vederea ajungerii la o soluție politică. Consiliul European își exprimă sprijinul pentru aspirațiile poporului sirian și pentru Coaliția Națională Siriană ca reprezentant legitim al poporului și subliniază necesitatea unei tranziții politice către un viitor fără președintele Assad și fără regimul nelegitim al acestuia. UE își va mobiliza resursele, în vederea acordării asistenței sale depline în favoarea consolidării păcii și a instituirii democrației. Aceasta va continua să acorde populației siriene ajutor umanitar și alte forme de sprijin civil. În acest context și având în vedere situația de urgență umanitară, Consiliul European salută angajamentele semnificative exprimate la conferința donatorilor din Kuweit, încurajează statele membre și Comisia să își sporească în continuare contribuțiile respective și solicită tuturor părților la conflict să faciliteze accesul umanitar. Consiliul European reamintește sarcina încredințată Consiliului în decembrie de a examina toate opțiunile pentru a susține și ajuta opoziția și pentru a permite un sprijin sporit pentru protecția civililor. În acest sens, ia act de faptul că, la următoarea sa reuniune, Consiliul va evalua și va revizui, după caz, regimul de sancțiuni impus Siriei, înainte de termenul său fixat pentru luna martie.

Mali

  18. Reamintind concluziile Consiliului din 31 ianuarie, Consiliul European salută acțiunile decisive desfășurate de forțele armate maliene, susținute în special de Franța, de alte state membre și de țări din regiune, pentru restabilirea integrității teritoriale a țării și a autorității statului malian. UE s-a angajat să furnizeze sprijin financiar și logistic în vederea desfășurării accelerate a Misiunii internaționale de sprijin pentru Mali sub conducere africană. Adoptarea foii de parcurs pentru tranziție de către Adunarea națională maliană reprezintă o etapă fundamentală în direcția restaurării democrației, a ordinii constituționale și a controlului civil asupra forțelor armate din Mali și ar trebui pusă urgent în aplicare. Aceasta permite reluarea treptată a cooperării europene pentru dezvoltare pentru a răspunde rapid nevoilor prioritare ale statului Mali. UE este pregătită să sprijine punerea în aplicare a foii de parcurs, inclusiv prin susținerea procesului electoral. Este crucială restaurarea unui dialog național deschis tuturor, inclusiv populațiilor din nord și tuturor grupurilor care resping terorismul și recunosc integritatea țării. Autoritățile maliene ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni noi încălcări ale drepturilor omului și pentru a combate impunitatea. Lansarea iminentă a misiunii europene de formare și desfășurarea rapidă a observatorilor vor contribui la consolidarea autorității civile, la respectarea dreptului internațional umanitar și la promovarea drepturilor omului. Consiliul European salută rezultatul reuniunii din 5 februarie a Grupului de sprijin și monitorizare a situației din Mali, care a dat un impuls politic punerii în aplicare a foii de parcurs.

III. CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

19. Consiliul European a ajuns la un acord cu privire la următorul cadru financiar multianual, astfel cum figurează în documentul 37/13.

_______________


Side Bar