Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA

DYREKCJA GENERALNA

D/13/1

Bruksela, 8 lutego 2013 r.

(OR. en)

RADA EUROPEJSKA KONKLUZJE
Bruksela, 07-08/02/2013

W załączeniu delegacje otrzymują konkluzje Rady Europejskiej (7–8 lutego 2013 r.).

________________________

I. HANDEL

  1. Zwiększenie trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest jednym z priorytetów UE. Handel towarami i usługami, podobnie jak i inwestycje, może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Ocenia się, że ambitny plan w zakresie handlu może w średniej perspektywie doprowadzić do ogólnego zwiększenia wzrostu gospodarczego o 2% i stworzenia 2 milionów miejsc pracy. By optymalnie wykorzystywać możliwości płynące z handlu, UE musi opracować właściwe ramy polityki wewnętrznej, która pozwoli wspierać konkurencyjność, otworzyć handel usługami, wzmocnić przemysłową bazę Europy i umocnić jej pozycję w światowych łańcuchach wartości.

   1. Aby lepiej wykorzystywać handel jako motor napędowy wzrostu gospodarczego oraz generator nowych miejsc pracy, Rada Europejska potwierdza determinację UE w propagowaniu wolnego, sprawiedliwego i otwartego handlu, przy jednoczesnej obronie jej interesów, w duchu wzajemności i obustronnych korzyści. Unijny plan w zakresie handlu będzie propagował standardy UE i międzynarodową zbieżność przepisów. UE nadal zdecydowanie opowiada się za silnym wielostronnym systemem handlowym regulowanym przepisami. Rzeczą najwyższej wagi jest zwalczanie wszelkich form protekcjonizmu, w tym w odniesieniu do pozataryfowych barier w handlu, zapewnienie lepszego dostępu do rynku, propagowanie odpowiednich warunków inwestycyjnych, także jeśli chodzi o ochronę inwestycji, egzekwowanie i propagowanie praw własności intelektualnej i otwarcie rynków zamówień publicznych. Prowadzone są obecnie prace nad wnioskiem w sprawie dostępu do rynków zamówień publicznych.

   1. UE zapewni skuteczne i zdecydowane przestrzeganie praw przysługujących jej na mocy obowiązujących przepisów, korzystając przy tym, w stosownych przypadkach, m.in. z systemu WTO w zakresie rozstrzygania sporów oraz ze swoich własnych instrumentów ochrony handlu. Rada Europejska oczekuje na następne sprawozdanie Komisji na temat barier w handlu i inwestycjach.

   2. UE nadal zależy na pomyślnym zakończeniu negocjacji prowadzonych w kontekście WTO w ramach dauhańskiej agendy rozwoju. Wymaga to wysiłków ze strony wszystkich uczestników negocjacji, w szczególności dużych gospodarek wschodzących.krótkiej perspektywie trzeba poczynić postępy w pracach nad wielostronnym porozumieniem w zakresie ułatwień w handlu, a także nad innymi aspektami dauhańskiej agendy rozwoju, przed konferencją ministerialną WTO, która ma odbyć się na Bali w grudniu 2013 r. Takie postępy byłyby korzystne dla światowej gospodarki i ogólnie dałyby nowy impuls negocjacjom dauhańskiej agendy rozwoju. UE jest gotowa do tego, by we współpracy z partnerami podjąć refleksję nad programem prac WTO na okres po konferencji na Bali, łącznie z dauhańską agendą rozwoju.

   1. Porozumienia wielostronne i sektorowe mogłyby się przyczynić do powodzenia unijnego programu na rzecz wzrostu gospodarczego. UE oczekuje na mające się wkrótce rozpocząć negocjacje dotyczące usług i na szybkie zakończenie przeglądu umowy o technologii informacyjnej. Konieczne są dalsze postępy w zakresie liberalizacji handlu towarami i usługami ekologicznymi, co pozytywnie wpłynęłoby na proces przechodzenia do zasobooszczędnej, bardziej zielonej i bardziej konkurencyjnej gospodarki.

    1. Chociaż UE wciąż zależy na dalszym rozwoju wielostronnego systemu handlowego, jej najpilniejszym zadaniem jest rozwój jej dwustronnych stosunków handlowych. Stosunki takie mogą i muszą mieć pozytywny wpływ na system wielostronny. Opierając się na zasadach WTO i obejmując dalsze i szybsze działania na rzecz wspierania otwartości, dwustronne umowy UE pomogą utorować drogę dalszym postępom na szczeblu wielostronnym.

    1. Wykorzystując konkretne postępy poczynione w ostatnich miesiącach w realizacji unijnego planu w zakresie handlu dwustronnego, wszystkie wysiłki należy poświęcić wypracowywaniu porozumień z kluczowymi partnerami, priorytetowo traktując te negocjacje, które zapewnią największe korzyści pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. szczególności Rada Europejska:

    1. oczekuje na sprawozdanie grupy roboczej wysokiego szczebla UEUSA ds. zatrudnienia i wzrostu oraz na zawarte w nim zalecenia. Rada Europejska wzywa Komisję i Radę do bezzwłocznego zastosowania się do tych zaleceń w trakcie obecnej prezydencji. Ponownie wyraża poparcie dla kompleksowej umowy handlowej, w której szczególną uwagę należy zwrócić na sposoby osiągnięcia większej zbieżności przepisów w wymiarze transatlantyckim;

    1. w związku z przyjęciem mandatu negocjacyjnego pod koniec 2012 r. oczekuje rozpoczęcia negocjacji z Japonią na zbliżającym się szczycie UE–Japonia;

    1. oczekuje, że negocjacje z Kanadą zostaną niebawem zakończone;

    1. podkreśla, że – w odniesieniu do Rosji – w krótkim okresie priorytetem musi pozostać wywiązanie się przez ten kraj z zobowiązań wynikających z przystąpienia do WTO. Potrzebne są dalsze postępy w negocjacjach nowej, kompleksowej umowy;

    1. odnotowuje, że unijny program działań z Chinami jest obszerny i ambitny.krótkiej perspektywie priorytety powinny koncentrować się na inwestycjach, dostępie do rynku, zamówieniach i prawach własności intelektualnej, a także opierać się na konstruktywnym i strategicznym zaangażowaniu. Obie strony zobowiązały się do szybkiego rozpoczęcia negocjacji w sprawie istotnego porozumienia dotyczącego inwestycji;

    1. przypomina, jak ważne dla UE są negocjacje z kluczowymi gospodarkami wschodzącymi:

     • negocjacje z Indiami wymagają dalszych starań;

     • w związku z zakończeniem negocjacji z Singapurem należy pogłębić stosunki handlowe z innymi krajami ASEAN;

     • wskazane jest, by UE i MERCOSUR współpracowały na rzecz wymiany – nie później niż w ostatnim kwartale 2013 r. – ofert dotyczących dostępu do rynku.

    1. Rada Europejska apeluje również o to, by poczynić postępy w odniesieniu do:

    1. układów o stowarzyszeniu obejmujących pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA) z Republiką Mołdawii, Gruzją i Armenią, z myślą o sfinalizowaniu prac nad nimi przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Rada Europejska potwierdza swoją zdecydowaną wolę podpisania umowy z Ukrainą w pełnej zgodności z konkluzjami Rady z 10 grudnia 2012 r.;

     1. rozpoczęcia negocjacji w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu z Marokiem oraz szybkich postępów w doprowadzeniu do negocjacji z Tunezją, Egiptem i Jordanią;

     1. rozwijania odnowionego partnerstwa z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku w drodze zawarcia umów o partnerstwie gospodarczym.

     II. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

     Arabska wiosna

     1. Europa i jej partnerzy z południowego regionu Morza Śródziemnego funkcjonują we wspólnym środowisku; mają też wspólne interesy i problemy. UE jest w pełni zdecydowana zaangażować się w partnerstwo korzystne dla obu stron, którego celem jest stworzenie obszaru wspólnego dobrobytu, bliższych powiązań politycznych i stopniowej integracji gospodarczej i którego podstawą jest przestrzeganie powszechnych wartości, takich jak demokracja, poszanowanie praw człowieka, praworządność i równość płci. W procesie przechodzenia do demokracji ważną rolę do odegrania ma społeczeństwo obywatelskie. Realizacja tego partnerstwa powinna nastąpić w oparciu o szeroki wachlarz instrumentów; będzie ona wymagała długoterminowego zaangażowania obu stron.

     2. W ostatnich dwóch latach w regionie zaszły znaczące zmiany, a w wyniku arabskiej wiosny podjęto istotne działania na drodze do demokracji. W kilku krajach po raz pierwszy przeprowadzono demokratyczne wybory i stopniowo wprowadzane są podstawowe fundamenty demokracji. UE zdecydowanie wspiera te procesy i apeluje do rządów oraz sił politycznych i społecznych w zainteresowanych krajach o to, by kontynuowały starania służące rozwojowi stabilnych i ugruntowanych demokracji oraz wychodzące poza przeprowadzenie wyborów – które powinny być wolne i uczciwe – a także o to, by rozwijały procesy obejmujące wszystkie zainteresowane strony w oparciu o dialog.

     1. Ten proces przechodzenia do demokracji będzie wymagał czasu i musi uwzględniać realia polityczne i społeczne lokalnych społeczeństw, których dotyczy; musi on jednak w sposób wyraźny opierać się na promowaniu i ochronie praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności. Wiele krajów w regionie stoi jednocześnie w obliczu istotnych problemów społeczno-gospodarczych, którymi trzeba się pilnie zająć zarówno po to, by zapewnić odnośnym gospodarkom solidne podstawy, które umożliwią ożywienie, jak i po to, by pomóc w umocnieniu demokratycznych przemian.

     1. UE jest od samego początku arabskiej wiosny w pełni oddana temu nowemu partnerstwu w duchu współodpowiedzialności i jest zdecydowana jeszcze bardziej zwiększyć wsparcie na rzecz procesów demokratycznych i gospodarczych przemian w regionie, stosując zróżnicowane podejście zakładające, że kraje, które dokładają intensywniejszych starań na rzecz reform demokratycznych, otrzymają większe wsparcie. Działania te obejmują:

     1. pomoc na rzecz transformacji demokratycznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności, praw człowieka, równości płci oraz większej przejrzystości i efektywności procesu wyborczego, w tym poprzez zapewnianie doradztwa technicznego i prowadzenie współpracy technicznej oraz rozmieszczanie misji obserwacji wyborów;

     1. pogłębioną współpracę w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w szczególności poprzez dialogi na temat migracji, mobilności i bezpieczeństwa oraz rozwój partnerstw na rzecz mobilności, a także poprzez wsparcie w mierzeniu się z wyzwaniami w zakresie praworządności, reformy sektora bezpieczeństwa i zarządzania granicami;

     1. promowanie wspólnego dobrobytu gospodarczego, w tym poprzez przyczynianie się do stabilności makroekonomicznej, wspieranie reform gospodarczych oraz odpowiedniego klimatu biznesowo-inwestycyjnego i utrzymanie tempa negocjacji pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu, co pozwoli zwielokrotnić możliwości wymian handlowych i wzrostu gospodarczego;

     1. kontakty międzyludzkie, w szczególności w zakresie promowania wymian młodzieży z UE i z krajów południowego sąsiedztwa, zwłaszcza w ramach programu Erasmus Mundus. Przedmiotem szczególnej uwagi powinno być promowanie szans ludzi młodych i kobiet na zatrudnienie. Komisja zapewni w szczególności pomoc i wiedzę fachową, by poprawić jakość kształcenia i szkoleń zawodowych, zwiększyć intensywność wymian studentów, rozwijać dialog polityczny na temat kształcenia, szans na zatrudnienie i szkolenia zawodowego oraz by ułatwiać wymiany młodzieży;

     1. pogłębioną współpracę w wielu dziedzinach, takich jak badania naukowe, przedsiębiorczość i MŚP, rolnictwo, transport, w tym usługi lotnicze i morskie, środowisko, zmiana klimatu, energia, telekomunikacja, budowanie zdolności administracyjnych, kultura oraz dzielenie się wiedzą i wymiany ekspertów w zakresie przemian.

     1. Z niektórymi z tych państw ustanowiono wspólne grupy zadaniowe, aby zapewnić kompleksowość i spójność podejścia UE. Należy również zadbać o większe efekty synergii i koordynację między wsparciem świadczonym przez UE, jej państwa członkowskie i inne podmioty.

     1. To ogólne wzmocnione zobowiązanie pociąga za sobą zapewnienie dodatkowych środków finansowych i pomocy makrofinansowej dla krajów, które przechodzą przemiany. UE dołoży wszelkich starań, by wspierać reformy i wyjść naprzeciw potrzebom poszczególnych krajów w krótkiej perspektywie, jak również w średnim i długim okresie. EBI jest proszony o dalsze zwiększanie swego wsparcia dla realizowanych w regionie inwestycji w sektorze prywatnym, inwestycji infrastrukturalnych i inwestycji związanych ze zmianą klimatu.

     1. Trzeba również przeanalizować dalsze sposoby pogłębiania dialogu politycznego – w tym na najwyższym szczeblu – z tymi krajami, które przechodzą przemiany ku demokracji, a także wspierać efekty synergii z inicjatywami regionalnymi, takimi jak Unia dla Śródziemnomorza i Dialog 5+5. UE będzie również wspierała działania na rzecz dalszej integracji regionalnej. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat w sprawie wspierania ściślejszej współpracy i integracji regionalnej w regionie Maghrebu.

     1. Rada Europejska apeluje do instytucji UE, państw członkowskich i partnerów z regionu Morza Śródziemnego, by utrzymali wysoki poziom wysiłków i zaangażowania. Wzywa wysoką przedstawiciel i Komisję, by stale kontrolowały relacje z południowym sąsiedztwem. Wzywa Radę, by oceniła efektywność unijnych polityk i instrumentów w kontekście wspierania politycznych i gospodarczych przemian w regionie i by do czerwca 2013 r. przedstawiła stosowne sprawozdanie.

     2. Rada Europejska wyraża ubolewanie w związku z przerażającą sytuacją w Syrii; sytuacja w tym kraju w porównaniu z sytuacją w innych krajach, których społeczeństwa zaangażowały się w arabską wiosnę, budzi największy niepokój. Rada Europejska apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i wyraża niepokój w związku z powszechnymi i systematycznymi naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, za które reżim Baszara Al-Assada ponosi główną odpowiedzialność. Ponownie wyraża poparcie dla starań podejmowanych przez wspólnego specjalnego przedstawiciela Lakhdara Brahimiego w celu wypracowania rozwiązania politycznego. Wyraża swoje poparcie dla dążeń ludności Syrii i narodowej koalicji syryjskiej jako pełnoprawnych przedstawicieli Syryjczyków, a także podkreśla potrzebę politycznych przemian ku przyszłości, w której nie będzie miejsca dla Baszara Al-Assada i jego bezprawnego reżimu. UE uruchomi swoje zasoby, aby udzielić pełnej pomocy na rzecz umocnienia pokoju i ustanowienia demokracji. Nadal będzie nieść pomoc humanitarną i zapewniać inne cywilne wsparcie ludności syryjskiej. W tym kontekście i w świetle nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje istotne zobowiązania podjęte na konferencji darczyńców w Kuwejcie, zachęca państwa członkowskie i Komisję do dalszego zwiększania ich wkładów oraz wzywa wszystkie strony konfliktu do ułatwienia dostępu pomocy humanitarnej. Rada Europejska przypomina, że w grudniu wyznaczyła Radzie zadanie, aby ta pracowała nad wszystkimi opcjami służącymi wsparciu i pomocy opozycji oraz aby umożliwiła większe wsparcie na rzecz ochrony ludności cywilnej. W tym kontekście przyjmuje do wiadomości, że Rada dokona oceny i, w razie potrzeby, zmiany sankcji nałożonych na Syrię, co nastąpi na kolejnym posiedzeniu Rady przed terminem wykonania zadania wyznaczonym na marzec.

     Mali

     18. Przypominając konkluzje Rady z dnia 31 stycznia, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane działania podjęte przez malijskie siły zbrojne, wspierane zwłaszcza przez Francję, inne państwa członkowskie UE i kraje w regionie, by przywrócić Mali integralność terytorialną i władzę państwową. UE jest zdecydowana zapewnić wsparcie finansowe i logistyczne na rzecz szybszego rozmieszczenia międzynarodowej misji wsparcia w Mali pod dowództwem sił afrykańskich. Przyjęcie przez malijskie zgromadzenie narodowe planu działania w zakresie przemian to zasadniczy krok w stronę przywrócenia demokracji, porządku konstytucyjnego i cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w Mali; dlatego też plan ten należy pilnie wdrożyć. Pozwoli to na stopniowe wznowienie europejskiej współpracy na rzecz rozwoju, aby móc szybko zająć się podstawowymi potrzebami Mali. UE jest gotowa wesprzeć wdrażanie planu działania, w tym poprzez wsparcie procesu wyborczego. Decydujące znaczenie ma wznowienie krajowego pluralistycznego dialogu otwartego dla mieszkańców północnej części kraju i dla wszystkich grup, które odrzucają terroryzm i uznają integralność terytorialną Mali. Malijskie władze powinny podjąć wszelkie konieczne działania, by zapobiec dalszym przypadkom naruszania praw człowieka i walczyć z bezkarnością. Zbliżające się uruchomienie europejskiej misji szkoleniowej oraz szybkie wysłanie obserwatorów pomoże przyczynić się do wzmocnienia władzy cywilnej, przy jednoczesnym poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego i propagowaniu praw człowieka. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik posiedzenia grupy ds. wsparcia i monitorowania sytuacji w Mali, które odbyło się 5 lutego i nadało polityczny impuls do wdrożenia planu działania.

     III. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE

     19. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych w wersji zamieszczonej w dokumencie 37/13.


Side Bar