Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE COMMISSIE

SECRETARIAAT-GENERAAL

D/13/1

Brussel, 8 februari 2013

EUROPESE RAAD CONCLUSIES
Brussel, 07-08/02/2013

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (7/8 februari 2013).

_______________

I. HANDELSVERKEER

 1. Het bevorderen van duurzame groei en werkgelegenheid is een hoofdprioriteit voor de EU. De handel in goederen en diensten alsmede investeringen kunnen in dit verband een aanzienlijke bijdrage leveren. Een ambitieuze handelsagenda kan op de middellange termijn naar schatting tot een totale toename van de groei met 2% en tot 2 miljoen nieuwe banen leiden. Om optimaal voordeel uit de handel te halen, moet de EU het juiste interne beleids­kader uitbouwen om het concurrentievermogen te ondersteunen, de handel in diensten open te stellen, de industriële basis in Europa te versterken en de plaats van Europa in mondiale waardeketens te verbeteren.

 1. Opdat handel voor meer groei en werkgelegenheid zorgt, herhaalt de Europese Raad dat de EU vastbesloten is de vrije, eerlijke en open handel te stimuleren, en tegelijkertijd haar belangen te behartigen vanuit een besef van wederkerigheid en wederzijds voordeel. De handelsagenda van de EU bevordert de EU‑normen en de internationale convergentie van de regelgeving. De EU blijft onverminderd voorstander van een robuust, op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel. Het is van het allergrootste belang alle vormen van protectionisme te bestrijden, onder meer wat non‑tarifaire handelsbelemmeringen betreft, voor een betere markttoegang te zorgen, goede investeringsvoorwaarden in de hand te werken, inclusief wat betreft de bescherming van investeringen, intellectuele-eigendomsrechten te handhaven en te bevorderen en de markten voor overheidsopdrachten open te stellen. Het voorstel over toegang tot de markten voor overheidsopdrachten wordt momenteel behandeld.

 1. De EU zal zorgen voor de doeltreffende en krachtige handhaving van haar rechten op grond van de bestaande regels, met name door in voorkomend geval gebruik te maken van het stelsel voor geschillenbeslechting van de WTO en van haar eigen handelsbeschermings­instrumenten. De Europese Raad ziet uit naar het volgende Commissieverslag over handels- en investeringsbelemmeringen.

 1. De EU blijft zich inzetten voor de succesvolle afronding van de onderhandelingen in het kader van de WTO-ontwikkelingsagenda van Doha (DDA). Hiertoe moeten alle deelnemers bij de onderhandelingen inspanningen leveren, vooral die van de grote opkomende economieën. Op korte termijn moet vooruitgang worden geboekt naar een multilaterale overeenkomst inzake handelsbevordering, alsmede over andere aspecten van de DDA, in de aanloop naar de Ministeriële Conferentie van de WTO in Bali in december 2013. Dit zou de wereldeconomie ten goede komen en in ruimere zin een hernieuwde impuls aan de DDA‑onderhandelingen geven. De EU is bereid in samenwerking met de partners een reflectie op gang te brengen over de WTO-agenda na Bali, waaronder de DDA.

 1. Plurilaterale en sectorale overeenkomsten kunnen een bijdrage leveren tot de EU-agenda voor groei. De EU ziet uit naar de komende onderhandelingen over diensten en naar de spoedige afronding van de herziening van de Informatietechnologieovereenkomst. Er is meer vooruit­gang nodig richting liberalisatie van de handel in milieugoederen en -diensten, als positieve bijdrage tot het realiseren van een hulpbronnenefficiënte, groenere en competitievere economie.

  1. Hoewel de EU gehecht blijft aan de verdere ontwikkeling van het multilaterale handelsstelsel, gaat haar directe aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van haar bilaterale handels­betrekkingen. Deze kunnen en moeten op positieve wijze bijdragen tot het multilaterale stelsel. Door op de WTO-regels voort te bouwen en de openheid sterker en sneller te bevorderen, zullen de bilaterale overeenkomsten van de EU het pad helpen effenen voor verdere vooruitgang op multilateraal niveau.

  1. Voortbouwend op de tastbare vooruitgang die de afgelopen maanden met de bilaterale handelsagenda van de EU is geboekt, moet alles in het werk worden gesteld om overeenkomsten met belangrijke partners te sluiten, met prioriteit voor de onderhandelingen die de meeste groei en banen opleveren. De Europese Raad wijst inzonderheid op het volgende:

   1. hij ziet uit naar het verslag van de EU-VS-Werkgroep op hoog niveau banen en groei en de daarin opgenomen aanbevelingen. De Europese Raad verzoekt de Commissie en de Raad die aanbevelingen tijdens het huidige voorzitterschap onverwijld op te volgen. Hij spreekt opnieuw zijn steun uit voor een brede handelsovereenkomst waarin bijzondere aandacht moet worden besteed aan manieren om een grotere trans-Atlantische convergentie van de regelgeving te bewerkstelligen;

   1. hij ziet uit naar de start van de onderhandelingen met Japan tijdens de komende top EU‑Japan na de aanneming van het onderhandelingsmandaat eind 2012;

   1. hij verwacht dat de onderhandelingen met Canada zeer spoedig zullen worden afgesloten;

    1. hij benadrukt dat, wat Rusland betreft, de prioriteit op korte termijn de uitvoering van de uit zijn toetreding tot de WTO voortvloeiende verplichtingen moet blijven. Met de onderhandelingen over een omvattende nieuwe overeenkomst moet meer vooruitgang worden geboekt;

    1. hij constateert dat de agenda van de EU betreffende China breed en ambitieus is. De prioriteit op korte termijn moet vooral liggen bij investeringen, markttoegang, overheidsopdrachten en intellectuele-eigendomsrechten, en op een constructieve en strategische inzet gebaseerd zijn. Beide partijen hebben zich verbonden tot een spoedige start van de onderhandelingen over een belangrijke investerings­overeenkomst;

    1. hij wijst erop dat de onderhandelingen met de voornaamste opkomende economieën belangrijk zijn voor de EU:

     - bij de onderhandelingen met India zijn meer inspanningen nodig;

     - naar aanleiding van de afsluiting van de onderhandelingen met Singapore moeten de handelsbetrekkingen met andere ASEAN-landen worden verdiept;

     - de toezegging van de EU en Mercosur om na te streven dat uiterlijk in het laatste kwartaal van 2013 voorstellen inzake markttoegang zullen worden uitgewisseld, wordt toegejuicht.

    1. De Europese Raad dringt tevens aan op vorderingen betreffende:

    1. de associatieovereenkomsten, waaronder diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten met de Republiek Moldavië, Georgië en Armenië met het oog op de afronding ervan op de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius. De Europees Raad bevestigt dat hij achter de ondertekening van de overeenkomst met Oekraïne blijft staan, geheel conform de Raadsconclusies van 10 december 2012;

     1. de start van de onderhandelingen over een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst met Marokko, en snelle vooruitgang bij de onderhandelingen met Tunesië, Egypte en Jordanië;

     1. de ontwikkeling van een hernieuwd partnerschap met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan via het afsluiten van economische partnerschaps­overeenkomsten.

     II. EXTERNE BETREKKINGEN

     De Arabische Lente

     1. Europa en haar partners in het zuidelijke Middellandse Zeegebied delen een gemeenschappelijke nabuurschap en zijn verbonden door gemeenschappelijke belangen en problemen. De EU is vastbesloten een tot wederzijds voordeel strekkend partnerschap aan te gaan, dat erop gericht is een ruimte van gedeelde welvaart, nauwere politieke banden en geleidelijke economische integratie tot stand te brengen en gebaseerd is op de naleving van universele waarden, zoals democratie, eerbiediging van de mensenrechten, rechtsstatelijkheid en de gelijkheid van vrouwen en mannen. Voor het maatschappelijk middenveld is een belangrijke rol weggelegd in de transitie naar democratie. Dit partnerschap moet tot stand worden gebracht door middel van een brede waaier van instrumenten en vereist dat beide partijen zich hiervoor op de lange termijn inzetten.

     1. De afgelopen twee jaar hebben zich in de regio ingrijpende veranderingen voorgedaan, waarbij in de nasleep van de Arabische Lente belangrijke stappen in de richting van democratie zijn gezet. In verscheidene landen zijn voor het eerst democratische verkiezingen gehouden en worden de fundamenten van de democratie nu geleidelijk gelegd. Deze processen hebben de volle steun van de EU, die de regeringen en de politieke en sociale krachten van de betrokken landen verzoekt om ook voorbij de verkiezingsprocessen – die vrij en eerlijk moeten zijn – aan stabiele en goed verankerde democratieën te blijven werken, en om op basis van dialoog inclusieve processen te ontwikkelen.

     1. Dit overgangsproces naar democratie zal tijd vergen, waarbij rekening moet worden gehouden met de politieke en sociale realiteit van de betrokken plaatselijke gemeenschappen, maar het moet duidelijk gebaseerd zijn op bevordering en bescherming van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. Vele landen in de regio staan tegelijkertijd voor aanzienlijke sociaaleconomische uitdagingen die dringend moeten worden aangepakt teneinde hun economie gezond te maken als basis voor herstel en de democratische transitie te helpen consolideren.

     1. De EU heeft zich vanuit een visie van gedeelde verantwoordelijkheid, vanaf het begin van de Arabische Lente tot dit nieuwe partnerschap verbonden, en is vastbesloten haar steun aan de democratische en economische overgangsprocessen in de regio nog op te voeren, op basis van een gedifferentieerde aanpak waarbij landen die grotere inspanningen tot democratische hervormingen leveren, meer steun krijgen. Dit omvat:

     1. steun voor de democratische transformatie, de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, de rechtsstaat, de mensenrechten, de gelijkheid van vrouwen en mannen, en meer transparantie en efficiëntie in verkiezingsprocessen, met name door middel van de verlening van technisch advies en technische samenwerking en via de inzet van verkiezingswaarnemersmissies;

     1. versterkte samenwerking op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, met name via dialogen over migratie, mobiliteit en veiligheid en via de ontwikkeling van mobiliteits­partnerschappen, alsmede via steun voor de rechtsstaat, de hervorming van de veiligheids­sector en grensbeheer;

     2. bevordering van gedeelde economische welvaart, onder meer door bij te dragen aan macro-economische stabiliteit, economische hervormingen en een passend ondernemings- en investeringsklimaat te bevorderen en de dynamiek van diepe en brede vrijhandelsovereenkomsten vast te houden, en aldus de mogelijkheden tot handelsverkeer en groei aanzienlijk te verhogen;

     1. persoonlijke contacten, met name bevordering van uitwisselingen tussen jongeren in de EU en jongeren uit het zuiden, meer bepaald in het kader van het "Erasmus Mundus"-programma. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de bevordering van de inzetbaarheid van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt. De Commissie zal met name bijstand en expertise verlenen om de kwaliteit van het onderwijs en beroepsopleidingen te verbeteren, studentenuitwisselingen verder te vermeerderen, de beleidsdialoog inzake onderwijs, inzetbaarheid en beroepsopleidingen te ontwikkelen en jongerenuitwisselingen te bevorderen; en

     1. versterkte samenwerking op velerlei gebieden, zoals onderzoek, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf, landbouw, vervoer waaronder luchtvaart- en maritieme diensten, milieu, klimaatverandering, energie, telecommunicatie, capaciteitsopbouw van de overheden, cultuur, en uitwisseling van kennis en deskundigen op het gebied van overgangsprocessen.

     1. Met sommige van deze landen zijn gezamenlijke taskforces opgericht om het alomvattende karakter en de samenhang van de EU-aanpak te waarborgen. Eveneens is het belangrijk om te zorgen voor meer synergie en coördinatie tussen de ondersteuning van de EU, haar lidstaten en andere actoren.

     1. Deze algemene versterkte betrokkenheid is gepaard gegaan met de verstrekking van extra middelen en met de toekenning van macrofinanciële bijstand aan de landen die een overgangs­­proces doormaken. De EU zal al het mogelijke doen om hervormingen te steunen en in de individuele behoeften van deze landen te voorzien, zowel op korte termijn als op middellange en lange termijn. De EIB wordt verzocht haar steun voor investeringen in de regio ten behoeve van de particuliere sector, infrastructuur en klimaatverandering te blijven opvoeren.

     1. Tevens moet worden nagegaan op welke andere manieren de politieke dialoog – ook op het hoogste niveau – met de landen die overgaan op democratie, kan worden bevorderd, en synergie met regionale initiatieven zoals de Unie voor het Middellandse Zeegebied en de "Dialoog 5 + 5" kan worden gestimuleerd. De EU zal ook inspanningen voor meer regionale integratie steunen. De Europese Raad is verheugd over de mededeling betreffende de ondersteuning van nauwere samenwerking en regionale integratie in de Maghreb.

     1. De Europese Raad dringt er bij de EU-instellingen, de lidstaten en de mediterrane partners op aan hun inspanningen en inzet op een hoog peil te houden. Hij verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie de betrekkingen met de landen van het Zuidelijk Nabuurschap te blijven evalueren. Hij verzoekt de Raad de doeltreffendheid te beoordelen van het beleid en de instrumenten van de EU ter ondersteuning van de politieke en economische transitie in de regio, en in juni 2013 verslag hierover te doen.

     1. De Europese Raad betreurt de verschrikkelijke situatie in Syrië, die, van alle landen waar de Arabische Lente de samenleving op de been heeft gebracht, de meest zorgwekkende blijft. Hij vraagt het geweld onmiddellijk te staken en spreekt zijn bezorgdheid uit over de wijd­verbreide en stelselmatige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, waarvoor het regime van Assad de hoofdverantwoordelijkheid draagt. Hij betuigt opnieuw zijn steun voor de inspanningen van gezamenlijk speciaal vertegenwoordiger Brahimi om tot een politieke oplossing te komen. Hij betuigt zijn steun aan de aspiraties van de Syrische bevolking en aan de Syrische Nationale Coalitie als legitieme vertegenwoordigers van het Syrische volk, en beklemtoont dat er een politieke overgang moet komen naar een toekomst zonder Assad en zijn onwettige regime. De EU zal haar middelen inzetten om de consolidatie van vrede en de totstandbrenging van democratie volledig te steunen. Zij zal humanitaire hulp en andere civiele steun blijven verlenen aan de Syrische bevolking. In dit verband en in het licht van de humanitaire noodsituatie is de Europese Raad ingenomen met de significante toezeggingen die op de donorconferentie in Koeweit zijn gedaan, spoort hij de lidstaten en de Commissie ertoe aan hun respectieve bijdragen verder op te voeren, en roept hij alle partijen bij het conflict ertoe op de toegang voor humanitaire hulp te faciliteren. De Europese Raad herinnert eraan dat hij de Raad Buitenlandse Zaken in december heeft opgedragen te werken aan alle opties om de oppositie te ondersteunen en te helpen, en om meer steun voor de bescherming van burgers mogelijk te maken. In dit verband neemt de Europese Raad er nota van dat de Raad in voorkomend geval de sanctieregeling voor Syrië tijdens een volgende zitting, nog voor het verstrijken van de deadline in maart, zal evalueren en herzien.

     Mali

     1. Indachtig de Raadsconclusies van 31 januari 2013 is de Europese Raad verheugd over de beslissende actie van de Malinese strijdkrachten, daarbij geholpen door in het bijzonder Frankrijk, andere EU-lidstaten en landen uit de regio, om de territoriale integriteit van het land en het gezag van de staat Mali te herstellen. De EU is vastbesloten om financiële en logistieke ondersteuning te leveren voor de versnelde inzet van de internationale ondersteuningsmissie ten behoeve van Mali onder Afrikaanse leiding. De aanneming door de Malinese nationale assemblee van de routekaart voor de overgangsperiode betekent een fundamentele stap richting het herstel van de democratie, de grondwettelijke orde en het burgerlijk gezag over de strijdkrachten in Mali. Deze routekaart moet dringend worden uitgevoerd. Daardoor kan de Europese ontwikkelingssamenwerking geleidelijk worden hervat, zodat snel kan worden tegemoetgekomen aan de dringendste behoeften van Mali. De EU staat klaar om de uitvoering van de routekaart te ondersteunen, onder meer door steun te verlenen voor het verkiezingsproces. Het is van cruciaal belang dat een inclusieve nationale dialoog wordt hersteld die openstaat voor de bevolkingsgroepen in het noorden en voor alle groepen die het terrorisme afwijzen en de integriteit van het land erkennen. De autoriteiten van Mali moeten al het nodige doen om verdere schendingen van de mensenrechten te voorkomen en om straffeloosheid te bestrijden. De aanstaande start van de Europese opleidingsmissie en het snelle inzetten van waarnemers zullen bijdragen aan de versterking van het civiel gezag, de eerbiediging van het internationaal humanitair recht en de bevordering van de mensenrechten. De Europese Raad is verheugd over het resultaat van de bijeenkomst van 5 februari van de Support and Follow Up Group betreffende de situatie in Mali, waardoor de uitvoering van de routekaart meer politieke dynamiek heeft gekregen.

     III. MEERJARIG FINANCIEEL KADER

     19. De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over het nieuwe meerjarig financieel kader (document 37/13).


Side Bar