Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS KOMISIJA

GENERALINIS DIREKTORATAS

D/13/1

Briuselis, 2013 m. vasario 8 d.

(OR. en)

EUROPOS VADOVŲ TARYBA – IŠVADOS
Brussels, 07-08/02/2013

Delegacijoms pridedamos Europos Vadovų Tarybos išvados (2013 m. vasario 7–8 d.)

________________________

I. PREKYBA

  1. Tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Prekyba prekėmis bei paslaugomis ir investicijomis gali būti svariai prisidedama šioje srityje. Numatoma, kad nustačius plataus užmojo prekybos darbotvarkę, vidutinės trukmės laikotarpiu bendras ekonomikos augimo padidėjimas gali sudaryti 2 % ir gali būti sukurta du milijonai darbo vietų. Kad būtų kuo geriau pasinaudota prekybos galimybėmis, ES privalo plėtoti tinkamą vidaus politikos sistemą, kuria būtų remiamas konkurencingumas, atverti prekybą paslaugomis, sutvirtinti pramoninę bazę Europoje ir stiprinti Europos vietą pasaulinėse vertės grandinėse.

  1. Siekiant kuo geriau pasinaudoti prekyba kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomąja jėga, Europos Vadovų Taryba pakartoja, kad ES yra pasiryžusi skatinti laisvą, sąžiningą ir atvirą prekybą, kartu gindama savo interesus, vadovaudamasi abipusiškumo ir abipusės naudos principais. ES prekybos darbotvarkėje bus propaguojami ES standartai ir tarptautinė reguliavimo konvergencija. ES tebėra visapusiškai įsipareigojusi plėtoti tvirtą, taisyklėmis grindžiamą daugiašalę prekybos sistemą. Ypač svarbu kovoti su visų formų protekcionizmu, įskaitant netarifinių prekybos kliūčių srityje, užtikrinti geresnes patekimo į rinką galimybes, skatinti tinkamas investavimo sąlygas, įskaitant jo apsaugos srityje, užtikrinti bei propaguoti intelektinės nuosavybės teises ir atverti viešųjų pirkimų rinkas. Šiuo metu vyksta darbas, susijęs su pasiūlymu dėl patekimo į viešųjų pirkimų rinkas.

  1. ES užtikrins veiksmingą ir griežtą galiojančiose taisyklėse nustatytų savo teisių vykdymą, be kita ko, atitinkamais atvejais pasinaudodama PPO ginčų sprendimo sistema ir savo prekybos apsaugos priemonėmis. Europos Vadovų Taryba laukia kitos Komisijos prekybos ir investavimo kliūčių ataskaitos.

  1. ES tebėra įsipareigojusi siekti, kad būtų sėkmingai užbaigtos derybos pagal PPO Dohos vystymosi darbotvarkę. Tam būtinos visų derybų dalyvių, ypač iš didelių besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, pastangos. Trumpuoju laikotarpiu svarbu, kad iki 2013 m. gruodžio mėn. Balyje įvyksiančios PPO ministrų konferencijos būtų toliau daroma pažanga derybose dėl daugiašalio susitarimo dėl palankesnių prekybos sąlygų sudarymo, taip pat nagrinėjant kitus Dohos vystymosi darbotvarkės aspektus. Tokia pažanga duotų naudos pasaulio ekonomikai ir suteiktų naują postūmį deryboms dėl Dohos vystymosi darbotvarkės platesniu mastu. ES yra pasirengusi bendradarbiaujant su partneriais pradėti svarstymus dėl PPO darbotvarkės po Balio konferencijos, įskaitant Dohos vystymosi darbotvarkę.

  1. Daugiašaliais ir sektorių susitarimais gali būti prisidėta prie ES ekonomikos augimo darbotvarkės. ES laukia būsimų derybų dėl paslaugų ir tikisi, kad bus kuo greičiau užbaigta Informacinių technologijų susitarimo peržiūra. Būtina tolesnė pažanga siekiant prekybos aplinkosaugos prekėmis ir paslaugomis liberalizavimo; tai būtų teigiamas įnašas siekiant efektyvaus išteklių naudojimo, ekologiškesnės ir konkurencingesnės ekonomikos.

  1. Nors ES tebėra įsipareigojusi toliau plėtoti daugiašalę prekybos sistemą, ji pirmiausia skiria dėmesį savo dvišaliams prekybos santykiams. Šie santykiai gali ir turi naudingai prisidėti prie daugiašalės sistemos. PPO taisyklėmis grindžiamuose ES dvišaliuose susitarimuose atvirumas yra propaguojamas plačiau ir intensyviau, todėl jais bus sudarytos sąlygos tolesnei pažangai daugiašaliu lygiu.

  1. Remiantis pastaraisiais mėnesiais jau padaryta apčiuopiama pažanga įgyvendinant ES dvišalės prekybos darbotvarkę, visos pastangos turėtų būti nukreiptos į susitarimų su pagrindiniais partneriais sudarymą, pirmenybę teikiant toms deryboms, kuriomis būtų užtikrinta didžiausia nauda ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo srityse. Visų pirma Europos Vadovų Taryba:

  1. laukia ES ir JAV darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo aukšto lygio darbo grupės ataskaitos ir jos rekomendacijų. Europos Vadovų Taryba ragina Komisiją ir Tarybą šiuo pirmininkavimo laikotarpiu nedelsiant imtis veiklos, susijusios su šiomis rekomendacijomis. Ji pakartoja remianti visapusišką prekybos susitarimą, kuriame ypač daug dėmesio turėtų būti skirta didesnės transatlantinės reguliavimo konvergencijos užtikrinimo būdams;

  1. tikisi būsimame ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikime pradėti derybas su Japonija po to, kai 2012 m. pabaigoje buvo patvirtinti derybų įgaliojimai;

  1. tikisi, kad labai greitai bus užbaigtos derybos su Kanada;

  1. pabrėžia, kad Rusijos klausimu trumpuoju laikotarpiu prioritetas turi išlikti Rusijos įsipareigojimų, susijusių su jos įstojimu į PPO, įgyvendinimas. Reikia toliau daryti pažangą derybose dėl naujo išsamaus susitarimo;

  1. pažymi, kad ES ir Kinijos santykių darbotvarkė yra plataus pobūdžio ir didelio užmojo. Trumpojo laikotarpio prioritetuose turėtų būti skiriama daug dėmesio investicijoms, patekimui į rinką, viešiesiems pirkimams ir intelektinės nuosavybės teisėms, ir jie turėtų būti grindžiami konstruktyviu strateginiu bendradarbiavimu. Abi šalys įsipareigojo kuo greičiau pradėti derybas dėl svarbaus investicijų susitarimo;

  1. primena, kad ES išlieka svarbios derybos su pagrindinėmis besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis:

   – būtinos papildomos pastangos derybose su Indija;

   – užbaigus derybas su Singapūru turėtų stiprinami prekybos santykiai su kitomis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis;

   – palankiai vertinamas ES ir Pietų Amerikos šalių bendrosios rinkos (MERCOSUR) įsipareigojimas siekti ne vėliau kaip 2013 m. paskutinį ketvirtį pradėti keistis pasiūlymais dėl patekimo į rinką.

  1. Europos Vadovų Taryba taip pat ragina siekti pažangos, susijusios su:

  1. asociacijos susitarimais, įskaitant glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus su Moldovos Respublika, Gruzija ir Armėnija, kad jie būtų baigti rengti iki Vilniuje įvyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. Europos Vadovų Taryba dar kartą pakartoja savo įsipareigojimą pasirašyti susitarimą su Ukraina visapusiškai laikantis 2012 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadų;

   1. derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimų su Maroku pradžia ir su sparčia pažanga siekiant derybų su Tunisu, Egiptu ir Jordanija;

   1. atnaujintos partnerystės su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalimis plėtojimu sudarant ekonominės partnerystės susitarimus.

   II. IŠORĖS SANTYKIAI

   Arabų pavasaris

   1. Europą ir jos pietines Viduržemio jūros regiono partneres sieja bendra kaimynystė, vienija bendri interesai ir rūpesčiai. ES yra visiškai apsisprendusi dalyvauti abipusiškai naudingoje partnerystėje, kuria siekiama sukurti bendros gerovės, glaudesnės politinės asociacijos ir vis didesnės ekonominės integracijos erdvę ir kuri grindžiama įsipareigojimu laikytis visuotinių vertybių, pavyzdžiui, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, teisinės valstybės ir lyčių lygybės principų. Perėjimo prie demokratijos procese pilietinei visuomenei tenka svarbus vaidmuo. Šios partnerystės plėtojimas turėtų būti užtikrintas pasitelkiant įvairias priemones ir jam būtinas ilgalaikis abiejų šalių įsipareigojimas.

   1. Per pastaruosius dvejus metus regione įvyko reikšmingų pokyčių, po Arabų pavasario smarkiai pasistūmėta demokratijos link. Keliose šalyse pirmą kartą buvo surengti demokratiniai rinkimai ir laipsniškai klojami esminiai demokratijos pamatai. ES tvirtai remia šiuos procesus ir ragina atitinkamų šalių vyriausybes ir politines bei socialines jėgas toliau dėti pastangas siekiant plėtoti stabilias ir tvirtas demokratines santvarkas, apimančias daugiau nei vien rinkimų, kurie turėtų būti laisvi ir teisingi, procesus, ir dialogu paremtus įtraukius procesus.

   1. Šiam perėjimo prie demokratijos procesui prireiks laiko ir jis priklausys nuo atitinkamų vietinių bendruomenių politinių ir socialinių realijų, bet jis turi būti aiškiai pagrįstas žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir teisinės valstybės apsauga ir propagavimu. Daug regiono šalių tuo pat metu susiduria su dideliais socialiniais ir ekonominiais sunkumais, kuriuos reikia skubiai atremti, kad šių šalių ekonomikai būtų sudarytos patikimos sąlygos – pagrindas atsigauti – ir būtų padedama sutvirtinti perėjimą prie demokratijos.

   1. ES yra visiškai įsipareigojusi šios naujos partnerystės atžvilgiu, nuo Arabų pavasario pradžios ji veikė vadovaudamasi bendros atsakomybės principu ir yra pasiryžusi toliau didinti savo paramą demokratiniams bei ekonominiams pereinamiesiems procesams regione, laikydamasi diferencijuoto požiūrio, kad šalys, kurios deda daugiau pastangų įgyvendindamos demokratines reformas, gautų daugiau paramos. Tai apima:

   1. paramą demokratiniams pokyčiams, pilietinės visuomenės, teisinės valstybės, žmogaus teisių, lyčių lygybės stiprinimui ir didesniam rinkimų procesų skaidrumui ir veiksmingumui, be kita ko, teikiant technines konsultacijas, pasitelkiant bendradarbiavimą ir rinkimų stebėjimo misijų siuntimą;

   1. intensyvesnį bendradarbiavimą laisvės, saugumo ir teisingumo srityse, visų pirma vedant dialogus migracijos, judumo bei saugumo klausimais ir vystant partnerystes judumo srityje bei remiant teisinės valstybės, saugumo sektoriaus reformos ir sienų valdymo uždavinių sprendimą;

   1. bendros ekonominės gerovės propagavimą, be kita ko, prisidedant prie makroekonominio stabilumo, skatinant ekonomines reformas ir tinkamą aplinką verslui bei investicijoms, išlaikant spartą, susijusią su glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškais laisvosios prekybos susitarimais, taip padidinant komercinių mainų ir augimo galimybes;

   1. žmonių tarpusavio ryšius, visų pirma susijusius su ES ir pietinių kaimyninių šalių jaunimo mainų skatinimu, pirmiausia pagal programą „Erasmus Mundus“. Ypač daug dėmesio turėtų būti skirta jaunimo ir moterų įsidarbinimo galimybių skatinimui. Komisija visų pirma teiks paramą ir ekspertines žinias, kad būtų gerinama švietimo ir profesinio mokymo kokybė, aktyviau vykdomi studentų mainai, plėtojamas dialogas švietimo, įsidarbinimo ir profesinio mokymo politikos srityje ir skatinami jaunimo mainai;

   1. tvirtesnį bendradarbiavimą įvairiose srityse, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, verslumo ir MVĮ, žemės ūkio, transporto, įskaitant aviaciją ir jūrų transporto paslaugas, aplinkos, energetikos, telekomunikacijų, administracijų gebėjimų stiprinimo, kultūros, ir keitimąsi žiniomis bei ekspertų mainus pereinamųjų procesų srityse.

   1. Su kai kuriomis iš šių šalių buvo sudarytos jungtinės specialios paskirties darbo grupės siekiant užtikrinti, kad ES požiūris būtų išsamus ir darnus. Be to, svarbu užtikrinti didesnę ES, jos valstybių narių ir kitų subjektų teikiamos paramos sinergiją ir koordinavimą.

   1. Šis bendras tvirtesnis įsipareigojimas apėmė papildomų lėšų ir makrofinansinės paramos skyrimą pereinamojo laikotarpio šalims. ES dės visas pastangas, kad būtų remiamos reformos ir būtų atsižvelgta į šių šalių individualius poreikius trumpuoju, vidutinės trukmės bei ilgalaikiu laikotarpiu. EIB prašoma toliau didinti paramą investicijoms į regiono privatųjį sektorių, infrastruktūrą ir su klimato kaita susijusioms investicijoms.

   1. Taip pat būtina ieškoti papildomų būdų, kaip stiprinti politinį dialogą, įskaitant ir aukščiausiu lygiu, su tomis prie demokratijos pereinančiomis šalimis, bei propaguoti sinergiją su regioninėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Viduržemio jūros šalių sąjunga ir dialogu „5 + 5“. ES taip pat rems didesnės regioninės integracijos pastangas. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina komunikatą dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir regioninės integracijos Magribe.

   1. Europos Vadovų Taryba ragina ES institucijas, valstybes nares ir Viduržemio jūros regiono partnerius išlaikyti aukštą pastangų ir įsipareigojimų lygį. Ji prašo vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos stebėti santykius su pietinėmis kaimyninėmis šalimis. Ji ragina Tarybą įvertinti ES politikos ir priemonių, panaudotų regiono politiniam ir ekonominiam pereinamajam procesui vykdyti, efektyvumą ir pateikti ataskaitą iki 2013 m. birželio mėn.

   1. Europos Vadovų Taryba labai apgailestauja dėl pasibaisėtinos padėties Sirijoje – iš visų šalių, kurių visuomenes sutelkė Arabų pavasaris, ši šalis tebekelia daugiausia nerimo. Europos Vadovų Taryba ragina nedelsiant nutraukti smurtą ir reiškia susirūpinimą dėl plačiai paplitusių ir sistemingų žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, už kuriuos pirmiausia yra atsakingas B. Assado režimas. Ji pakartoja remianti bendro specialiojo įgaliotinio Lakhdaro Brahimi pastangas rasti politinį sprendimą. Ji pakartoja remianti Sirijos gyventojų siekius ir Nacionalinę Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų koaliciją, kaip teisėtą Sirijos gyventojų atstovę, ir pabrėžia, kad būtinas politinis parėjimas prie ateities santvarkos be B. Assado ir jo neteisėto režimo. ES sutelks savo išteklius, kad būtų visapusiškai remiamas taikos kūrimas ir demokratijos įtvirtinimas. Ji toliau teiks humanitarinę pagalbą ir kitokią civilinę paramą Sirijos gyventojams. Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgdama į ekstremaliąją humanitarinę padėtį Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Kuveite įvykusioje paramos teikėjų konferencijoje prisiimtus svarbius įsipareigojimus, skatina valstybes nares bei Komisiją toliau didinti savo atitinkamus įnašus ir ragina visas konflikto šalis sudaryti palankesnes sąlygas humanitarinei pagalbai teikti. Europos Vadovų Taryba primena, kad gruodžio mėn. ji pavedė Tarybai išnagrinėti visas galimybes remti opoziciją bei jai padėti ir sudaryti sąlygas teikti daugiau paramos civiliams gyventojams apsaugoti. Todėl ji pažymi, kad kitame posėdyje iki kovo mėnesiui nustatyto termino Taryba įvertins ir prireikus peržiūrės Sirijai taikomą sankcijų režimą.

   Malis

   1. Primindama sausio 31 d. Tarybos išvadas, Europos Vadovų Taryba palankiai vertina ryžtingus veiksmus, kurių ėmėsi Malio ginkluotosios pajėgos, ypač remiant Prancūzijai, kitoms ES valstybėms narėms ir regiono šalims, siekdamos atkurti šalies teritorinį vientisumą ir Malio valstybės valdžią. ES yra įsipareigojusi teikti finansinę ir logistinę paramą siekiant paspartinti Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos Malyje misijos dislokavimą. Tai, kad Malio Nacionalinė asamblėja priėmė pereinamojo laikotarpio veiksmų planą, yra esminis žingsnis siekiant atkurti demokratiją, konstitucinę santvarką ir civilių vykdomą ginkluotųjų pajėgų kontrolę Malyje, ir jis turėtų būti nedelsiant įgyvendinamas. Tai sudaro galimybę laipsniškai atnaujinti Europos vystomąjį bendradarbiavimą siekiant sparčiai reaguoti į Malio skubiausius poreikius. ES yra pasirengusi remti šio veiksmų plano įgyvendinimą, be kita ko, remdama rinkimų procesą. Itin svarbu vėl pradėti nacionalinį įtraukųjį dialogą, kuris būtų atviras šalies šiaurinės dalies gyventojams ir visoms grupėms, kurios nepritaria terorizmui ir pripažįsta šalies teritorinį vientisumą. Malio valdžios institucijos turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tolesniems žmogaus teisių pažeidimams ir būtų kovojama su nebaudžiamumu. Netrukus pradėta vykdyti Europos mokymo misija ir sparčiu stebėtojų dislokavimu bus prisidėta prie civilinės valdžios stiprinimo, tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi ir žmogaus teisių propagavimo. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina vasario 5 d. įvykusio Paramos ir stebėsenos grupės susitikimo padėties Malyje klausimais rezultatus, nes jie suteikė papildomą politinį postūmį minėto veiksmų plano įgyvendinimui.

   III. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA

   1. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl dokumente 37/13 išdėstytos kitos daugiametės finansinės programos.


Side Bar