Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI BIZOTTSÁG

FŐIGAZGATÓSÁG

D/13/1

Brüsszel, 2013. február 8

EURÓPAI TANÁCS – KÖVETKEZTETÉSEK
Brüsszel, 07-08/02/2013

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács (2013. február 7–8-i) ülésének következtetéseit.

I. KERESKEDELEM

  1. Az Európai Unió egyik legfontosabb feladata a fenntartható növekedés és a foglalkoztatás fellendítése, amelyben jelentős szerepet játszhat az árukereskedelem, a szolgáltatások kereskedelme és a beruházási tevékenység. A becslések szerint egy ambiciózus kereskedelmi program megvalósítása középtávon 2 %-os GDP-növekedési többlettel járhat, és több mint kétmillió munkahelyet teremthet. Ahhoz, hogy az EU a lehető legjobban ki tudja használni a kereskedelemben rejlő lehetőségeket, olyan megfelelő uniós szakpolitikai keretet kell kidolgoznia, amely a versenyképesség ösztönzését, a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációját, az európai ipari bázis megerősítését, valamint Európának a globális értékláncokban elfoglalt helyének további megerősítését célozza.

  2. Az Európai Tanács megerősíti, hogy a kereskedelem növekedés- és foglalkoztatásösztönző potenciáljának jobb kiaknázása érdekében az Unió elkötelezett aziránt, hogy előmozdítsa a szabad, tisztességes és nyitott kereskedelmet, ugyanakkor a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében kiáll saját érdekei mellett. Az EU kereskedelmi programja az uniós előírásoknak és a nemzetközi szabályozási konvergenciának az előmozdítását fogja szolgálni. Az Európai Unió továbbra is teljes mértékben elkötelezett egy erős, szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi rendszer mellett. Rendkívül fontos, hogy fellépjünk a protekcionizmus minden formájával, köztük a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokkal szemben, biztosítsuk a könnyebb piacra jutást, elősegítsük a megfelelő beruházási feltételeket – köztük a beruházások védelmét is –, érvényesítsük és előmozdítsuk a szellemitulajdon-jogokat és megnyissuk a közbeszerzési piacokat. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési piacokra jutásról szóló javaslattal kapcsolatos munka.

  3. Az EU adott esetben többek között a WTO vitarendezési mechanizmusának és a saját piacvédelmi eszközeinek igénybevételével biztosítani fogja a jelenlegi szabályok szerint őt megillető jogok eredményes és határozott érvényesítését. Az Európai Tanács várakozással tekint a kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról szóló következő bizottsági jelentés elé.

  4. Az EU változatlanul elkötelezett a WTO dohai fejlesztési menetrendjének keretén belül zajló tárgyalások sikeres lezárása mellett. Ehhez a tárgyalásokban részt vevő minden fél erőfeszítéseire szükség van, ideértve különösen a nagy feltörekvő gazdaságokat. A közeljövőt illetően fontos, hogy a 2013 decemberében Balin tartandó WTO miniszteri konferenciáig további előrelépés történjen a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló többoldalú megállapodással, valamint a dohai fejlesztési menetrend egyéb vonatkozásaival kapcsolatban. Ez egyrészt előnyökkel járna a világgazdaságra nézve, másrészt általánosságban is friss lendületet adna a dohai fejlesztési menetrend keretében zajló tárgyalásoknak. Az EU készen áll arra, hogy partnereivel együttműködve megbeszéléseket kezdjen a WTO-nak a bali konferenciát követő menetrendjéről és ennek keretében a dohai fejlesztési menetrendről.

  5. A plurilaterális és az ágazati megállapodások nagyban hozzá tudnak járulni az EU növekedési programjához. Az EU várakozással tekint a szolgáltatásokkal kapcsolatos, küszöbönálló tárgyalások, valamint az információtechnológiai megállapodás felülvizsgálatának mihamarabbi befejezése elé. További előrelépésre van szükség a környezeti javak és szolgáltatások kereskedelmi liberalizációja tekintetében, hiszen ez elősegítené az erőforrás-hatékony, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaságra való áttérést.

  6. Noha az EU továbbra is elkötelezett a multilaterális kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése mellett, jelenleg legfontosabb feladatának a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztését tartja. E kétoldalú kapcsolatok jótékony hatással lehetnek – és kell is, hogy legyenek – a multilaterális rendszerre. Mivel a WTO szabályaira építenek, és az egyre nagyobb mértékű és egyre hamarabb történő nyitást ösztönzik, az Unió kétoldalú megállapodásai elősegítik a multilaterális szintű előrelépést is.

  7. Az EU kétoldalú kereskedelmi programjában az elmúlt hónapokban elért kézzelfogható eredményekre alapozva minden erőfeszítést arra kell összpontosítani, hogy megállapodásokat kössünk legfőbb partnereinkkel, és ennek során megkülönböztetett figyelmet szenteljünk azoknak a tárgyalásoknak, amelyek a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából a leggyümölcsözőbbek lesznek. Az Európai Tanács ezzel összefüggésben:

 • várakozással tekint a munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű EU–USA munkacsoport jelentése és az abban megfogalmazandó ajánlások elé. Az Európai Tanács felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy késedelem nélkül, a jelenlegi elnökség ideje alatt tegyék meg az ajánlások nyomán szükségessé váló lépéseket. Ismételten kiemeli, hogy támogatja egy átfogó kereskedelmi megállapodás létrejöttét, amelyben különös hangsúlyt kell fektetni a nagyobb transzatlanti szabályozási konvergencia megvalósításának lehetséges módjaira;

  b) várakozással tekint az elé, hogy a tárgyalási megbízás 2012 végén történt elfogadása után a következő EU–Japán csúcstalálkozón megkezdődjenek a tárgyalások Japánnal;

  c) kifejezi, hogy várakozásai szerint a Kanadával való tárgyalások hamarosan lezárulnak;

  d) hangsúlyozza, hogy az Oroszországgal kapcsolatos elsődleges rövid távú cél az, hogy Oroszország teljesítse a WTO-csatlakozásából eredő kötelezettségvállalásait. További előrelépésre van szükség az új, átfogó EU–Oroszország megállapodásra irányuló tárgyalásokat illetően;

  e) megállapítja, hogy az Unió Kínával kapcsolatos menetrendje átfogó és ambiciózus. A rövid távú prioritásoknak a beruházásra, a piacra jutásra, a közbeszerzésre és a szellemitulajdon-jogokra kell irányulniuk, valamint konstruktív és stratégiai szintű szerepvállalásra kell épülniük. Mindkét fél elkötelezett amellett, hogy mihamarabb megkezdődjenek a tárgyalások egy jelentős beruházási megállapodásról;

  f) emlékeztet arra, hogy az EU számára változatlanul fontosak a főbb feltörekvő gazdaságokkal folytatott tárgyalások,

  – az Indiával folytatott tárgyalásokba több energiát kell fektetni,

  – a Szingapúrral folytatott tárgyalások lezárását követően el kell mélyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat az ASEAN más országaival is,

  – örvendetes, hogy az EU és a MERCOSUR vállalták, hogy arra fognak törekedni, hogy a piacra jutásra vonatkozó ajánlataikat legkésőbb 2013 utolsó negyedévében megküldik egymásnak.

  8. Az Európai Tanács ezenkívül az alábbiakkal kapcsolatban szeretne előrelépést látni:

  a) a Moldovai Köztársasággal, Grúziával és Örményországgal kötendő társulási megállapodások – beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat is –, amelyekkel kapcsolatban a cél az, hogy a keleti partnerséggel foglalkozó vilniusi csúcstalálkozóra elkészüljön a végleges változatuk. Az Európai Tanács megerősíti, hogy elkötelezett az Ukrajnával kötendő megállapodás aláírása mellett, a 2012. december 10-i tanácsi következtetéseknek teljes mértékben megfelelve;

  b) a Marokkóval kötendő mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdése, valamint gyors előrelépés a Tunéziával, Egyiptommal és Jordániával a tárgyban folytatandó tárgyalások terén;

  c) megújított partnerség kialakítása az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal gazdasági partnerségi megállapodások megkötése révén.

II. KÜLKAPCSOLATOK

Arab tavasz

  9. Európa és dél-mediterrán partnerei egymás szomszédai, és közös érdekek és problémák kapcsolják össze őket. Az Unió szilárdan eltökélt egy olyan kölcsönösen előnyös partnerség kialakítása mellett, amely a közös jólét, a szorosabb politikai társulás és a progresszív gazdasági integráció térségének létrehozására irányul, és amelynek alapját az olyan egyetemes értékek tiszteletben tartása jelenti, mint például a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és a nemek közötti egyenlőség. A civil társadalomnak fontos szerepet kell játszania a demokratikus átmenetben. E partnerséget, mely mindkét féltől hosszú távú elkötelezettséget kíván, az eszközök széles körének igénybevételével kell fejleszteni.

  10. Az elmúlt két évben nagy horderejű változások mentek végbe a térségben, és az arab tavasz eseményei nyomán fontos lépések történtek a demokrácia irányában. Több országban most először rendeztek demokratikus választásokat, és fokozatosan bevezetésre kerülnek a demokrácia alapelemei. Az EU határozottan támogatja ezt a folyamatot, és arra szólítja fel az érintett országok kormányait, valamint politikai és társadalmi erőit, hogy a szabad és tisztességes választásokon túlmenőleg is folytassák a stabil és szilárd alapokon nyugvó demokráciák megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket, valamint hogy alakítsanak ki párbeszéden alapuló, inkluzív folyamatokat.

  11. A demokratikus átmenet időigényes folyamat, amelynek során figyelembe kell venni az érintett helyi társadalmak politikai és társadalmi realitásait, és amelynek egyértelműen az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a jogállamiság megóvásán és előmozdításán kell alapulnia. A térség számos országa ezzel egyidejűleg jelentős társadalmi-gazdasági nehézségekkel is szembesül, amelyeket sürgősen orvosolni kell ahhoz, hogy a fellendülés érdekében szilárd alapokra lehessen helyezni gazdaságaikat, és segíteni lehessen a demokratikus átmenet konszolidálását.

  12. Az Unió a közös felelősségviselés szellemében már az arab tavasz kezdete óta teljes mértékben elkötelezett ezen új partnerség mellett, és feltett szándéka, hogy tovább erősítse a térségben a demokratikus és gazdasági átmenet folyamataihoz nyújtott támogatását, mégpedig egy olyan differenciált megközelítés alapján, amelynek keretében nagyobb támogatásban részesülnek azok az országok, amelyek jelentősebb lépéseket tesznek a demokratikus reformok érdekében. Az új partnerség többek között az alábbiakra terjed ki:

  a) a következők támogatása: demokratikus átalakulás, a civil társadalom fejlődése, jogállamiság, emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, valamint a választási eljárások átláthatóságának és hatékonyságának fokozása, többek között technikai tanácsadás és együttműködés, illetve választási megfigyelő missziók kiküldése révén;

  b) megerősített együttműködés a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén, mindenekelőtt a migrációról, a mobilitásról és a biztonságról folytatott párbeszédeken keresztül és a mobilitási partnerségek esetleges fejlesztése révén, valamint a jogállamisággal, a biztonsági ágazat reformjával és a határigazgatással kapcsolatos feladatokhoz biztosított támogatás formájában;

  c) a közös gazdasági jólét előmozdítása, többek között a makrogazdasági stabilitáshoz való hozzájárulással, a gazdasági reformok és a megfelelő üzleti és beruházási környezet támogatásával, valamint a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos lendület fenntartásával, ily módon megsokszorozva a kereskedelem és a növekedés lehetőségeit;

  d) emberek közötti kapcsolatok, különösen ami az uniós és a déli szomszédságban élő fiatalok között mindenekelőtt az Erasmus Mundus program keretében megvalósuló csereprogramok előmozdítását illeti. Kiemelt figyelmet kell fordítani ezenkívül a fiatalok és a nők foglalkoztathatóságának elősegítésére is. A Bizottság ezzel összefüggésben mindenekelőtt a következőkhöz fog támogatást és szakértelmet biztosítani: az oktatás és a szakképzés színvonalának javítása, a tanulókra irányuló csereprogramok intenzívebbé tétele, az oktatásról, a foglalkoztathatóságról és a szakképzésről szóló szakpolitikai párbeszéd kialakítása, valamint a fiatalokat érintő csereprogramok ösztönzése;

  e) megerősített együttműködés számos különböző területen, így például a kutatás, a vállalkozói szellem fejlesztése, a kkv-k, a mezőgazdaság, a közlekedés – a légi és a tengeri közlekedést is beleértve –, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az energiaügy, a távközlés, a közigazgatási intézmények kapacitásainak kiépítése, valamint a kultúra területén, továbbá az átmeneti folyamatokkal kapcsolatos ismeretek megosztása, és csereprogramok szervezése az ebben érintett szakértők részvételével.

  13. Ezen országok némelyikével közös munkacsoportokat alakítottunk ki, az uniós megközelítés átfogó és koherens jellegét biztosítandó. Szintén fontos, hogy erősebb szinergiát és koordinációt alakítsunk ki az EU, annak tagállamai és az egyéb szereplők által végzett támogatási tevékenységek között.

  14. Ezen átfogó, fokozott szerepvállalás keretében további pénzeszközöket és makroszintű pénzügyi támogatást biztosítottunk a demokratikus átmenet szakaszában lévő országoknak. Az Unió minden tőle telhetőt megtesz majd annak érdekében, hogy rövid, közép- és hosszú távon támogassa a reformokat és reagáljon ezen országok egyedi igényeire. Felkérjük az Európai Beruházási Bankot (EBB), hogy fokozza tovább a térségben a magánszektort érintő, valamint az infrastruktúrával és az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásokhoz biztosított támogatását.

  15. További lehetőségeket kell feltérképezni a demokratikus átmenet folyamatában lévő országokkal folytatandó politikai párbeszédek megerősítésére, a legmagasabb szinteket is beleértve, és elő kell mozdítani a szinergiákat az olyan regionális kezdeményezésekkel, mint például az Unió a Mediterrán Térségért és az „5+5 párbeszéd”. Az EU a regionális integráció fokozására irányuló erőfeszítéseket is támogatni fogja. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács üdvözli „A szorosabb együttműködés és a regionális integráció támogatása a Maghreb-országokban” című közleményt.

  16. Az Európai Tanács felszólítja az uniós intézményeket, a tagállamokat és a mediterrán partnereket, hogy továbbra is elkötelezetten és aktívan munkálkodjanak a célok elérése érdekében. Felkéri a főképviselőt és a Bizottságot, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az Unió déli szomszédsággal fennálló kapcsolatainak az alakulását, a Tanácsot pedig annak értékelésére, hogy az uniós politikák és eszközök mennyire bizonyultak eredményesnek a térség politikai és gazdasági átmenetének támogatásában, és arra is, hogy erről 2013 júniusáig tegyen jelentést.

  17. Az Európai Tanács őszinte sajnálatát fejezi ki a Szíriában kialakult drámai helyzet miatt. Azon országok közül, amelyek társadalmai részt vettek az arab tavaszban, továbbra is Szíria ad legnagyobb okot az aggodalomra. Az Európai Tanács felszólít az erőszak azonnali beszüntetésére, és aggályainak ad hangot az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog tömeges és szisztematikus megsértése miatt, amelyért az Aszád elnök vezette rezsim viseli az elsődleges felelősséget. Újólag megerősíti, hogy támogatja a Lakhdar Brahimi közös különmegbízott által a politikai megoldás érdekében tett erőfeszítéseket. Támogatja továbbá a szíriai nép törekvéseit és a Szíriai Nemzeti Koalíciót, amelyet a szíriai nép legitim képviselőjének tekint, és rámutat, hogy Szíriában egy olyan jövőhöz vezető politikai átmenetre van szükség, amelyben nincs helye Aszád elnöknek és az általa vezetett illegitim rezsimnek. Az Európai Unió mozgósítani fogja erőforrásait annak érdekében, hogy teljes körű támogatást biztosíthasson a béke megszilárdításához és a demokrácia megteremtéséhez. Az Európai Unió a továbbiakban is biztosítani fogja a szíriai lakosságnak nyújtott humanitárius segélyt és egyéb polgári támogatást. Ezzel összefüggésben – tekintettel a humanitárius vészhelyzetre – az Európai Tanács üdvözli a Kuvaitban tartott donorkonferencián tett jelentős vállalásokat, ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot hozzájárulásuk fokozására, valamint felkéri a konfliktusban érintett összes felet arra, hogy segítse a humanitárius segítség akadálytalan célba jutását. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy decemberben felkérte a Tanácsot, hogy vizsgáljon meg minden olyan lehetőséget, amely révén támogatni és segíteni lehet az ellenzéket, és nagyobb támogatást lehet nyújtani a polgári lakosság védelméhez. Ezzel összefüggésben nyugtázza, hogy a Tanács értékelni fogja, és adott esetben felülvizsgálja a márciusi határidő előtti következő ülésén a Szíriára vonatkozó szankciórendszert.

Mali

  18. A január 31-i tanácsi következtetésekre emlékeztetve az Európai Tanács üdvözli, hogy a mali fegyveres erők – különösen Franciaország, más uniós tagállamok, valamint a régió egyéb országai támogatásával – határozott lépéseket tettek Mali területi integritásának és a mali állam fennhatóságának helyreállítása érdekében. Az EU elkötelezett aziránt, hogy pénzügyi és logisztikai támogatást nyújtson az afrikai vezetésű nemzetközi támogató misszió gyors telepítéséhez. Az átmenetre vonatkozó ütemtervnek a mali nemzetgyűlés általi elfogadása mérföldkövet jelent a demokrácia, az alkotmányos rend és a fegyveres erők feletti polgári irányítás helyreállítása felé vezető úton, ezért az ütemtervet mielőbb végre kell hajtani. Ez lehetővé teszi az európai fejlesztési együttműködés fokozatos újraindítását, hogy ezáltal gyorsan ki lehessen elégíteni Mali prioritást élvező szükségleteit. Az EU kész támogatni az ütemterv végrehajtását, beleértve a választási folyamat támogatását is. Elengedhetetlen egy olyan inkluzív nemzeti párbeszéd kialakítása, amely nyitva áll az észak-mali lakosság, valamint mindazon csoportok előtt, amelyek elutasítják a terrorizmust és elismerik az ország területi integritását. A mali hatóságoknak meg kell hozniuk minden szükséges intézkedést az emberi jogok további megsértésének megakadályozása, valamint a büntetlenség elleni fellépés érdekében. Az uniós kiképzési misszió küszöbönálló elindítása és a megfigyelők gyors kiküldése hozzá fog járulni a polgári hatalom megerősítéséhez, a humanitárius jog tiszteletben tartásához és az emberi jogok előmozdításához. Az Európai Tanács üdvözli a mali helyzettel foglalkozó támogató és nyomon követő csoport február 5-i ülésének eredményét, amely ülés politikai lendületet adott az ütemterv végrehajtásának.

III. TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

19. Az Európai Tanács a 37/13 dokumentumban foglaltak szerint megállapodásra jutott a következő többéves pénzügyi keretről.


Side Bar