Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN KOMISSIO

PÄÄSIHTEERISTÖ

D/13/1

Bryssel, 8. helmikuuta 2013

(OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO PÄÄTELMÄT
Bryssel, 07-08/02/2013

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena 7. ja 8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

________________________

I KAUPPA

 1. Kestävän kasvun lisääminen ja työpaikkojen luominen ovat EU:n keskeinen tavoite. Tavara- ja palvelukaupalla sekä investoinneilla voi olla tässä merkittävä osuus. Arvioiden mukaan kunnianhimoisen kauppapoliittisen ohjelman avulla voidaan keskipitkällä aikavälillä lisätä kasvua yhteensä 2 prosenttia ja luoda 2 miljoonaa työpaikkaa. Voidakseen hyötyä kaupasta parhaalla mahdollisella tavalla EU:n on kehitettävä oikeanlainen sisäisen toimintapolitiikan kehys, jolla tuetaan kilpailukykyä, vapautetaan palvelukauppaa, vahvistetaan Euroopan teollisuuspohjaa ja lujitetaan Euroopan asemaa maailmanlaajuisissa arvoketjuissa.

 1. Jotta kauppaa voitaisiin käyttää kasvun edistämisessä ja työpaikkojen luomisessa, Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen, että EU aikoo päättäväisesti edistää vapaata, oikeudenmukaista ja avointa kauppaa valvoen samaan aikaan etujaan vastavuoroisuuden ja yhteisen edun hengessä. EU:n kauppapoliittisella ohjelmalla edistetään EU:n standardeja ja kansainvälisen sääntelyn lähentämistä. EU on edelleen täysin sitoutunut vahvaan, sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään. On äärimmäisen tärkeää torjua kaikkia protektionismin muotoja, myös tullien ulkopuolisia kaupan esteitä, helpottaa markkinoille pääsyä, edistää asianmukaisia investointiedellytyksiä ja investointien suojelua, vahvistaa ja edistää teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja avata julkisten hankintojen markkinat. Julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevan ehdotuksen käsittely on meneillään.

 1. EU varmistaa nykyisiin sääntöihin perustuvien oikeuksiensa tosiasiallisen ja tehokkaan täytäntöönpanon muun muassa käyttämällä tarvittaessa WTO:n riitojenratkaisujärjestelmää ja omia kaupan suojatoimiaan. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena komission seuraavaa raporttia kaupan ja investointien esteistä.

 1. EU on edelleen sitoutunut saattamaan WTO:n Dohan kehitysohjelman puitteissa käytävät neuvottelut onnistuneeseen päätökseen. Tämä edellyttää toimia kaikilta neuvotteluosapuolilta, varsinkin suurilta kasvutalouksilta. Lyhyellä aikavälillä on tärkeää edistyä kohti monenvälistä sopimusta kaupan helpottamisesta sekä muissa Dohan kehitysohjelmaan kuuluvissa näkökohdissa ennen joulukuussa 2013 Balilla pidettävää WTO:n ministerikokousta. Tämä hyödyttäisi maailmantaloutta ja antaisi uutta vauhtia Dohan kehitysohjelmaa koskeville neuvotteluille yleisemminkin. EU on valmis aloittamaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa pohdinnat Balin kokouksen jälkeisestä WTO:n asialistasta, Dohan kehitysohjelma mukaan lukien.

 1. Monenväliset ja alakohtaiset sopimukset voivat osaltaan edistää EU:n kasvustrategiaa. EU odottaa kiinnostuneena palveluja koskevia tulevia neuvotteluja ja informaatioteknologiasopimuksen tarkistamisen saattamista nopeasti päätökseen. Ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen kaupan vapauttamiseksi tarvitaan lisäponnisteluja. Tämä olisi myönteinen askel kohti resurssitehokasta, nykyistä vihreämpää ja kilpailukykyisempää taloutta.

 1. Vaikka EU onkin edelleen sitoutunut kehittämään monenvälistä kauppajärjestelmää, sen välittömänä tavoitteena on kehittää kahdenvälisiä kauppasuhteitaan. Ne voivat ja niiden täytyy edistää monenvälistä järjestelmää. Tukeutumalla WTO:n sääntöihin ja jatkamalla ja jouduttamalla avoimuuden edistämistä EU:n kahdenväliset sopimukset helpottavat edistymistä monenvälisellä tasolla.

 1. Ottaen huomioon viime kuukausina aikaansaatu konkreettinen edistyminen EU:n kahdenvälisen kaupan alalla olisi kaikin tavoin pyrittävä tekemään keskeisten kumppaneiden kanssa sopimuksia asettaen etusijalle neuvottelut, joista on eniten hyötyä kasvun ja työllisyyden kannalta. Erityisesti Eurooppa-neuvosto

 1. odottaa työpaikkoja ja kasvua käsittelevän EU:n ja Yhdysvaltojen korkean tason työryhmän raporttia ja suosituksia. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota ja neuvostoa toimimaan viipymättä näiden suositusten mukaisesti nykyisen puheenjohtajakauden aikana. Se toistaa kannattavansa kattavaa kauppasopimusta, jossa olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota tapoihin lähentää transatlanttista sääntelyä;

 1. odottaa Japanin kanssa käytävien neuvottelujen aloittamista tulevassa EU:n ja Japanin välisessä huippukokouksessa neuvotteluvaltuuksien tultua hyväksytyiksi vuoden 2012 loppupuolella;

 1. odottaa, että Kanadan kanssa käytävät neuvottelut saatetaan päätökseen hyvin pian;

 1. korostaa, että Venäjän osalta lähiaikoina etusijalla on sen WTO-jäsenyydestä johtuvien sitoumusten täytäntöönpano. Neuvotteluja uudesta laaja-alaisesta sopimuksesta on edistettävä;

 1. toteaa, että EU:n asialista suhteissa Kiinaan on laaja ja tavoitteellinen. Lähiajan painopisteiksi olisi otettava investoinnit, markkinoille pääsy, hankinnat ja teollis- ja tekijänoikeudet, ja lähtökohtana olisi oltava rakentava, strateginen sitoutuminen. Kumpikin osapuoli on sitoutunut aloittamaan pian neuvottelut laajasta investointisopimuksesta;

 1. palauttaa mieleen, että neuvottelut keskeisten kasvutalouksien kanssa ovat EU:lle tärkeitä:

  – Intian kanssa käytäviä neuvotteluja on edistettävä;

  – kun neuvottelut Singaporen kanssa on saatu päätökseen, kauppasuhteita muihin Asean-maihin tulisi syventää;

  – on myönteistä, että EU ja Mercosur ovat sitoutuneet pyrkimään siihen, että ne tekevät toisilleen markkinoille pääsyä koskevia tarjouksia viimeistään vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 1. Eurooppa-neuvosto kehottaa myös edistämään seuraavia:

 1. assosiaatiosopimukset ja pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset Moldovan tasavallan, Georgian ja Armenian kanssa niin, että ne saataisiin valmiiksi Vilnassa pidettävään itäisen kumppanuuden huippukokoukseen mennessä. Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoutuvansa allekirjoittamaan sopimuksen Ukrainan kanssa noudattaen täysin neuvoston 10. joulukuuta 2012 antamia päätelmiä;

 1. neuvottelujen aloittaminen pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta Marokon kanssa ja pikaiset toimet neuvottelujen aloittamiseksi Tunisian, Egyptin ja Jordanian kanssa;

 1. uudistetun kumppanuuden luominen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden kanssa talouskumppanuussopimusten avulla.

II ULKOSUHTEET

Arabikevät

 1. Eurooppaa ja sen Välimeren eteläpuolisia kumppaneita yhdistää naapuruus, ja niitä sitovat yhteiset edut ja huolenaiheet. EU on täysin sitoutunut molempia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen, jolla pyritään yhteisen vaurauden alueeseen, tiiviimpään poliittiseen yhteistyöhön ja asteittaiseen taloudelliseen yhdentymiseen ja joka perustuu yleismaailmallisten arvojen, kuten demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen sekä sukupuolten tasa-arvon, kunnioittamiseen. Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli demokratiaan siirtymisessä. Tämä kumppanuus olisi luotava monilla eri välineillä ja se edellyttää molemmilta osapuolilta pitkäaikaista sitoutumista.

 1. Alueella on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana tapahtunut huomattavia muutoksia, kun arabikevään myötä on otettu merkittäviä askeleita kohti demokratiaa. Useissa maissa on pidetty ensimmäistä kertaa demokraattiset vaalit, ja demokratian perustekijöitä omaksutaan vähitellen. EU antaa vahvan tukensa tälle kehitykselle ja kehottaa asianomaisten maiden hallituksia sekä poliittisia ja yhteiskunnallisia toimijoita jatkamaan ponnistelujaan vakaiden ja juurtuneiden demokratioiden luomiseksi vapaiden ja rehellisten vaalien lisäksi sekä kehittämään vuoropuheluun perustuvaa osallistamista.

 1. Demokratiaan siirtyminen vaatii aikansa ja edellyttää kyseisten paikallisyhteisöjen poliittisten ja yhteiskunnallisten realiteettien huomioon ottamista, mutta sen on selkeästi perustuttava ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion edistämiseen ja suojelemiseen. Monilla alueen maista on samanaikaisesti merkittäviä yhteiskunnallis-taloudellisia haasteita, joihin on tartuttava kiireellisesti, jotta näiden maiden talouksien elpyminen lähtisi terveeltä pohjalta ja jotta lujitetaan demokratiaan siirtymistä.

 2. EU on arabikevään alusta alkaen ollut täysin sitoutunut tähän uuteen kumppanuuteen yhteisomistajuuden hengessä ja pyrkii määrätietoisesti lisäämään entisestään tukeaan alueella käynnissä oleville demokratian ja talouden siirtymäprosesseille noudattaen eriytettyä lähestymistapaa niin, että maat, jotka toteuttavat tehokkaammin demokraattisia uudistuksia, saavat enemmän tukea. Kumppanuuteen sisältyy seuraavaa:

 1. Tuetaan demokratisoitumista, kansalaisyhteiskunnan kehittämistä, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon kunnioittamista sekä entistä avoimempia ja tehokkaampia vaaliprosesseja muun muassa teknisen neuvonnan ja yhteistyön sekä vaalitarkkailun avulla.

 1. Tiivistetään yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, erityisesti käymällä vuoropuhelua muuttoliikkeestä, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta ja kehittämällä liikkuvuuskumppanuuksia sekä tukemalla oikeusvaltioperiaatteeseen, turvallisuusalan uudistukseen ja rajaturvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemista.

 1. Edistetään yhteistä taloudellista vaurautta, muun muassa edistämällä makrotalouden vakautta, talousuudistuksia ja suotuisaa liiketoiminta- ja investointiympäristöä sekä jatkamalla aktiivisesti neuvotteluja pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppasopimuksista, millä moninkertaistetaan kaupan ja kasvun mahdollisuudet.

 1. Edistetään ihmisten välistä kanssakäymistä, erityisesti EU:n ja sen eteläisten naapurimaiden nuorten välistä vaihtoa varsinkin Erasmus Mundus -ohjelman puitteissa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä nuorten ja naisten työllistyvyyteen. Komissio antaa erityisesti tukea ja asiantuntemusta, jotta parannetaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen laatua, lisätään opiskelijavaihtoa, kehitetään poliittista vuoropuhelua koulutuksesta, työllistyvyydestä ja ammatillisesta koulutuksesta ja edistetään nuorisovaihtoa.

 1. Lisätään yhteistyötä monilla eri aloilla, kuten tutkimuksen, yrittäjyyden ja pk-yritysten, maatalouden, liikenteen, mukaan lukien ilmailu- ja merenkulkupalvelut, ympäristön, ilmastonmuutoksen, energian, televiestinnän, julkishallinnon valmiuksien kehittämisen ja kulttuurin aloilla sekä siirtymäprosesseja koskevassa tiedon jakamisessa ja asiantuntijavaihdossa.

 1. Joidenkin alueen maiden kanssa on perustettu yhteisiä työryhmiä tarkoituksena varmistaa EU:n lähestymistavan kattavuus ja johdonmukaisuus. On myös tärkeää vahvistaa EU:n, sen jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden antaman tuen yhteisvaikutusta ja koordinointia.

 1. Tähän kauttaaltaan vahvempaan sitoutumiseen on kuulunut lisärahoitusta ja makrotaloudellista rahoitusapua siirtymävaiheessa oleville maille. EU pyrkii kaikin tavoin tukemaan uudistuksia ja ottamaan huomioon maiden yksilölliset tarpeet niin lyhyellä kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EIP:tä pyydetään edelleen lisäämään tukeaan investoinneille, joita alueella tehdään yksityiselle sektorille, infrastruktuuriin ja ilmastotoimiin.

 1. On myös tarpeen tutkia muita tapoja lisätä poliittista vuoropuhelua, myös korkeimmalla tasolla, demokratiaan siirtymässä olevien maiden kanssa sekä edistää synergiaa alueellisten aloitteiden kuten Välimeren unionin ja "5+5-vuoropuhelun" puitteissa. EU tukee myös ponnisteluja kohti tiiviimpää alueellista yhdentymistä. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen tiiviimmän yhteistyön ja alueellisen yhdentymisen tukemista Maghreb-maissa koskevaan tiedonantoon.

 1. Eurooppa-neuvosto kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja Välimeren kumppaneita jatkamaan aktiivisia ponnistelujaan ja pitämään yllä vahvaa sitoutumista. Se pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota seuraamaan tiiviisti suhteita EU:n eteläiseen naapurustoon. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa arvioimaan EU:n politiikkojen ja välineiden vaikuttavuutta alueen poliittisen ja taloudellisen siirtymisen tukemisessa ja raportoimaan siitä vuoden 2013 kesäkuuhun mennessä.

 1. Eurooppa-neuvosto pitää valitettavana Syyrian syvästi järkyttävää tilannetta, joka on huolestuttavin verrattaessa niitä maita, joissa arabikevät aiheutti yhteiskunnallista liikehdintää. Se kehottaa lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi ja ilmaisee huolensa ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden laaja-alaisista ja järjestelmällisistä loukkauksista, joista Assadin hallinto on ensisijaisesti vastuussa. Se toistaa tukevansa yhteisen erityisedustajan Lakhdar Brahimin ponnisteluja poliittiseen ratkaisuun pääsemiseksi. Se ilmaisee tukensa Syyrian kansan pyrkimyksille ja Syyrian kansallisen liittoutuman toimijoille Syyrian kansan legitiimeinä edustajina ja korostaa, että on tarpeen aloittaa poliittinen siirtymä kohti tulevaisuutta ilman presidentti Assadia ja hänen hallintoaan, jolla ei ole legitiimiyttä. EU ottaa käyttöön voimavaransa niin, että se voi antaa täyden tukensa rauhan lujittamiselle ja demokratian vakiinnuttamiselle. Se jatkaa humanitaarisen avun ja muun siviiliavun antamista Syyrian väestölle. Tässä humanitaarisessa hätätilanteessa Eurooppa-neuvosto panee myönteisesti merkille Kuwaitissa pidetyssä avunantajien konferenssissa tehdyt merkittävät sitoumukset, kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään avunantoaan entisestään ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia helpottamaan humanitaarisen avun pääsyä alueelle. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen antaneensa joulukuussa neuvoston tehtäväksi selvittää kaikki vaihtoehdot opposition tukemiseksi ja auttamiseksi sekä siviilien suojelemiseksi entistä tehokkaammin. Eurooppa-neuvosto panee tässä yhteydessä merkille, että neuvosto arvioi ja tarkastelee tarvittaessa uudelleen Syyriaan kohdistuvia pakotetoimia seuraavassa istunnossaan ennen maaliskuista määräaikaa.

Mali

 1. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen 31. tammikuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät ja suhtautuu myönteisesti päättäväisiin toimiin, joita Malin asevoimat ovat toteuttaneet erityisesti Ranskan, eräiden muiden EU:n jäsenvaltioiden ja alueen maiden tuella maan alueellisen koskemattomuuden ja Malin valtion suvereniteetin palauttamiseksi. EU on sitoutunut antamaan taloudellista ja logistista tukea, jolla nopeutetaan Afrikan johtaman kansainvälisen Mali-tukioperaation käynnistämistä. Malin kansalliskokouksen hyväksymä siirtymävaiheen etenemissuunnitelma on olennainen edistysaskel pyrittäessä palauttamaan maahan demokratia ja perustuslaillinen järjestys sekä asevoimat siviilihallinnon alaisuuteen, ja se olisi pantava kiireesti täytäntöön. Tämä mahdollistaa eurooppalaisen kehitysavun jatkamisen vähitellen, jotta Malin ensisijaisiin tarpeisiin voidaan vastata nopeasti. EU on valmis tukemaan etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa, myös tukemalla vaaliprosessia. On ratkaisevan tärkeää aloittaa uudelleen osallistava kansallinen vuoropuhelu, joka on avoinna pohjoisosan väestölle ja kaikille ryhmille, jotka torjuvat terrorismin ja tunnustavat Malin koskemattomuuden. Malin viranomaisten tulisi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään uudet ihmisoikeusloukkaukset ja rankaisematta jättäminen. Pian käynnistettävä EU:n koulutusoperaatio ja pikainen tarkkailijoiden lähettäminen vahvistavat osaltaan siviilihallintoa ja edistävät kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Malin tilannetta 5. helmikuuta 2013 käsitelleen tuki- ja seurantaryhmän kokouksen lopputulokseen, joka antoi poliittisen sysäyksen etenemissuunnitelman täytäntöönpanolle.

III MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

 1. Eurooppa-neuvosto pääsi sopimukseen seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä sellaisena kuin se on asiakirjassa 37/13.


Side Bar