Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γενική Γραμματεία της Επιτροπής

D/13/1

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013

(OR. en)

ΕΥΡ_ΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βρυξέλλες, 07-08/02/2013

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (7/8 Φεβρουαρίου 2013).

_____________________

Ι. ΕΜΠΟΡΙΟ

 1. Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελεί κύρια προτεραιότητα της ΕΕ. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και οι επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο πεδίο αυτό. Εκτιμάται ότι ένα φιλόδοξο εμπορικό θεματολόγιο μπορεί να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε συνολική αύξηση της ανάπτυξης κατά 2% και σε δημιουργία δύο εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης. Προκειμένου να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από το εμπόριο, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει το κατάλληλο εσωτερικό πλαίσιο πολιτικής για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, το άνοιγμα του εμπορίου υπηρεσιών, την ενδυνάμωση της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη και την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

 1. Για την καλύτερη εκμετάλλευση του εμπορίου ως κινητήριας δύναμης για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη βούληση της ΕΕ να προωθήσει ελεύθερες, δίκαιες και ανοικτές εμπορικές συναλλαγές, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντά της, σε πνεύμα ανταπόδοσης και αμοιβαίου οφέλους. Το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ θα προωθήσει τα ενωσιακά πρότυπα και τη διεθνή ρυθμιστική σύγκλιση. Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε ένα ισχυρό και βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταπολεμηθεί κάθε μορφή προστατευτισμού, συμπεριλαμβανομένων των μη δασμολογικών εμπορικών φραγμών, να εξασφαλισθεί καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, να προαχθούν οι απαιτούμενες επενδυτικές συνθήκες και, όσον αφορά την προστασία της, να εφαρμοστούν και να προαχθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να ανοίξουν οι αγορές δημόσιων συμβάσεων. Εν προκειμένω, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σχετικά με την πρόταση για την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων.

 1. Η ΕΕ θα διασφαλίσει την αποτελεσματική και σθεναρή επιβολή των δικαιωμάτων της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, μεταξύ άλλων μέσω της προσφυγής στο σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και στα δικά της μέσα εμπορικής άμυνας εφόσον απαιτείται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην επόμενη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους εμπορικούς και τους επενδυτικούς φραγμούς.

 1. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού θεματολογίου της Ντόχα (ΑΘΝ) του ΠΟΕ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από όλους τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις και ιδίως από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη σύναψη πολυμερούς συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου καθώς και άλλες πτυχές του ΑΘΝ στο διάστημα που απομένει έως την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2013 στο Μπαλί. Η πρόοδος αυτή θα ωφελούσε την παγκόσμια οικονομία και θα έδινε νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΑΘΝ γενικότερα. Η ΕΕ προτίθεται να δρομολογήσει, σε συνεργασία με τους εταίρους της, εξέταση του θεματολογίου του ΠΟΕ μετά το Μπαλί, περιλαμβανομένου του ΑΘΝ.

 1. Οι πολυμερείς και τομεακές συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν στο αναπτυξιακό θεματολόγιο της ΕΕ. Η ΕΕ προσβλέπει στις προσεχείς διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες και στην ταχεία ολοκλήρωση της επανεξέτασης της συμφωνίας για τις τεχνολογίες των πληροφοριών. Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, η οποία θα συντελέσει θετικά στη μετάβαση σε μια οικονομία πιο αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων, πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο ανταγωνιστική.

 1. Η ΕΕ, μολονότι παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ανάπτυξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, επικεντρώνει προς το παρόν την προσοχή της στην ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεών της. Οι σχέσεις αυτές μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στο πολυμερές σύστημα. Μέσα από την αξιοποίηση των κανόνων του ΠΟΕ και τη μεγαλύτερη και ταχύτερη προώθηση του ανοίγματος, οι διμερείς συμφωνίες της ΕΕ θα βοηθήσουν στη δημιουργία των συνθηκών για περαιτέρω πρόοδο στο πολυμερές επίπεδο.

 1. Με βάση την απτή πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους μήνες όσον αφορά το θεματολόγιο της ΕΕ για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επιδίωξη της σύναψης συμφωνιών με βασικούς εταίρους· προτεραιότητα, εν προκειμένω, θα πρέπει να δοθεί στις διαπραγματεύσεις που θα αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

  (α) προσβλέπει στην έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για την απασχόληση και την ανάπτυξη καθώς και στις συστάσεις της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις αυτές χωρίς καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας. Επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς μια σφαιρική εμπορική συμφωνία που θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εξεύρεση τρόπων για την επίτευξη μεγαλύτερης ρυθμιστικής σύγκλισης σε διατλαντικό επίπεδο,

  (β) προσβλέπει στην έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας, μετά την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής στα τέλη του 2012,

  (γ) αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα,

  (δ) τονίζει ότι στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, προτεραιότητα όσον αφορά τη Ρωσία θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί η εφαρμογή των δεσμεύσεών της που απορρέουν από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ· πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική νέα συμφωνία,

(ε) σημειώνει ότι το θεματολόγιο της ΕΕ με την Κίνα είναι ευρύ και φιλόδοξο. οι προτεραιότητες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα πρέπει να επικεντρωθούν στις επενδύσεις, την πρόσβαση στην αγορά, τις δημόσιες συμβάσεις και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να βασιστούν σε εποικοδομητική και στρατηγική συνεργασία. και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί να αρχίσουν σύντομα διαπραγματεύσεις για μια ουσιαστική συμφωνία επενδύσεων,

  (στ) υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικές για την ΕΕ οι διαπραγματεύσεις με τις κύριες αναδυόμενες οικονομίες:

  - οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία απαιτούν περαιτέρω προσπάθειες,

  - μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη Σιγκαπούρη, απαιτείται εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων και με άλλες χώρες της ASEAN,

  - σημειώνεται με ικανοποίηση η δέσμευση της ΕΕ και της MERCOSUR να εργαστούν προς την ανταλλαγή προσφορών πρόσβασης στην αγορά το αργότερο εντός του τελευταίου τριμήνου του 2013.

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί επίσης να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά:

  (α) τις συμφωνίες σύνδεσης, περιλαμβανομένων και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τη Γεωργία και την Αρμενία με σκοπό την οριστικοποίησή τους έως τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του όσον αφορά την υπογραφή της συμφωνίας με την Ουκρανία σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2012,

  (β) την έναρξη διαπραγματεύσεων για σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με το Μαρόκο και την ταχεία πρόοδο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Τυνησία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία,

  (γ) την ανάπτυξη ανανεωμένης εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, μέσω της σύναψης συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης.

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αραβική Άνοιξη

 1. Η Ευρώπη και οι εταίροι της στη Νότια Μεσόγειο δεν μοιράζονται μόνο μια κοινή γειτονιά αλλά συνδέονται με κοινά συμφέροντα και προβληματισμούς. Η ΕΕ είναι απολύτως αποφασισμένη να δρομολογήσει μια αμοιβαίως επωφελή εταιρική σχέση που θα αποσκοπεί στη δημιουργία χώρου κοινής ευημερίας, στενότερης πολιτικής σύνδεσης και σταδιακής οικονομικής ολοκλήρωσης και θα βασίζεται στον σεβασμό οικουμενικών αξιών, όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το κράτος δικαίου και η ισότητα των φύλων. Η κοινωνία των πολιτών θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη δημοκρατία. Η ανάπτυξη της εν λόγω εταιρικής σχέσης θα επιτευχθεί μέσα από ένα ευρύ φάσμα μέσων και απαιτεί τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και των δύο πλευρών.

 1. Την τελευταία διετία επήλθαν στην περιοχή ιστορικές αλλαγές, χάρη στα σημαντικά βήματα προς τη δημοκρατία που πραγματοποιήθηκαν μετά την Αραβική Άνοιξη. Σε αρκετές χώρες διεξήχθησαν για πρώτη φορά δημοκρατικές εκλογές και τίθενται σταδιακά τα βασικά θεμέλια της δημοκρατίας. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τις διαδικασίες αυτές και καλεί τις κυβερνήσεις καθώς και τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις των συγκεκριμένων χωρών να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εδραίωση δημοκρατικών καθεστώτων με γερά θεμέλια, πέρα από τις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να είναι ελεύθερες και αδιάβλητες, καθώς και για την ανάπτυξη διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς και με βάση το διάλογο.

 1. Αυτή η διαδικασία μετάβασης προς τη δημοκρατία θα απαιτήσει χρόνο και θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα των τοπικών κοινωνιών, αλλά θα πρέπει να βασίζεται σαφώς στην προαγωγή και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Πολλές από τις χώρες της περιοχής αντιμετωπίζουν ταυτοχρόνως σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για τις οποίες θα πρέπει να εξευρεθεί επειγόντως λύση, ώστε αφενός να δημιουργηθεί στέρεα βάση που θα επιτρέψει την ανάκαμψη των οικονομιών τους και αφετέρου να διευκολυνθεί η εδραίωση της μετάβασης στη δημοκρατία.

 1. Η ΕΕ έχει επιδείξει απόλυτη προσήλωση σε αυτή τη νέα εταιρική σχέση με πνεύμα κοινής ευθύνης από την απαρχή της Αραβικής Άνοιξης και είναι αποφασισμένη να στηρίξει ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες μετάβασης στη δημοκρατία και οικονομικής αναμόρφωσης, βάσει διαφοροποιημένης προσέγγισης, βάσει της οποίας οι χώρες που καταβάλλουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, θα λαμβάνουν μεγαλύτερη στήριξη. Τούτο περιλαμβάνει:

  (α) συνδρομή για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων καθώς και την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των εκλογικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων με την παροχή τεχνικών συμβουλών και τη συνεργασία καθώς και με την ανάπτυξη αποστολών εκλογικών παρατηρητών,

  (β) ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ιδίως μέσω των διαλόγων σχετικά με τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια καθώς και μέσω της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, αλλά και με την παροχή στήριξης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν το κράτος δικαίου, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και τη διαχείριση των συνόρων,

(γ) προαγωγή της κοινής οικονομικής ευημερίας, μεταξύ άλλων μέσω της συμβολής στην μακροοικονομική σταθερότητα, της προαγωγής οικονομικών μεταρρυθμίσεων και του κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, και της διατήρησης της δυναμικής όσον αφορά τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ώστε να πολλαπλασιασθούν οι δυνατότητες εμπορικών συναλλαγών και ανάπτυξης,

  (δ) διαπροσωπικές επαφές, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των νέων που ζουν στην ΕΕ και των νέων που ζουν στις χώρες της νότιας γειτονίας, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης των νέων και των γυναικών. Η Επιτροπή θα παράσχει, ειδικότερα, βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για την περαιτέρω αύξηση των ανταλλαγών φοιτητών, για την ανάπτυξη του πολιτικού διαλόγου σχετικά με την εκπαίδευση, τη δυνατότητα απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών νέων.

  (ε) Ενισχυμένη συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η έρευνα, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, η γεωργία, οι μεταφορές, περιλαμβανομένης και της παροχής αεροπορικών και θαλάσσιων υπηρεσιών, το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η ανάπτυξη των ικανοτήτων της διοίκησης, ο πολιτισμός, η ανταλλαγή γνώσεων, καθώς και οι ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις διαδικασίες μετάβασης.

 1. Με ορισμένες από τις χώρες αυτές έχουν συσταθεί κοινές ομάδες δράσης, ώστε να εξασφαλισθούν ο σφαιρικός χαρακτήρας και η συνοχή της προσέγγισης της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες και ο συντονισμός μεταξύ της στήριξης που προσφέρουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και οι λοιποί φορείς.

 1. Αυτή η συνολική ενισχυμένη δέσμευση περιλαμβάνει την παροχή επιπρόσθετων πόρων και μακροοικονομικής βοήθειας στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Η ΕΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθεμιάς από τις χώρες αυτές, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Η ΕΤΕπ καλείται να συνεχίσει την ενίσχυση της στήριξης που προσφέρει για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, τις υποδομές και σε έργα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος στην περιοχή.

 1. Είναι εξάλλου απαραίτητο να διερευνηθούν περαιτέρω τρόποι για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, μεταξύ άλλων και στο ανώτατο επίπεδο, με τις χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης προς τη δημοκρατία, καθώς και να προωθηθούν συνέργειες με περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο και ο «Διάλογος 5+5». Η ΕΕ θα στηρίξει επίσης τις προσπάθειες για μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση σχετικά με την υποστήριξη της στενότερης συνεργασίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στο Μαγκρέμπ.

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους μεσογειακούς εταίρους να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις προσπάθειες και την προσήλωσή τους. Καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να επανεξετάζουν διαρκώς τις σχέσεις με τους νότιους γείτονες. Καλεί το Συμβούλιο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέσων της ΕΕ όσον αφορά τη συνδρομή προς την πολιτική και οικονομική μετάβαση της περιοχής και να υποβάλει σχετική έκθεση έως τον Ιούνιο του 2013.

 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τη δραματική κατάσταση στη Συρία, η οποία εξακολουθεί να εμπνέει τη σοβαρότερη ανησυχία μεταξύ των χωρών των οποίων οι κοινωνίες κινητοποιήθηκαν κατά την «Αραβική Άνοιξη». Ζητεί να τερματισθεί αμέσως η βία και εκφράζει την ανησυχία του για τις εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, για τις οποίες την κύρια ευθύνη φέρει το καθεστώς του Άσαντ. Επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Κοινού Ειδικού Απεσταλμένου κ. Brahimi για την επίτευξη πολιτικής λύσης. Εκφράζει τη στήριξή της στις προσδοκίες του συριακού λαού και στον εθνικό συριακό συνασπισμό τους οποίους αναγνωρίζει ως νόμιμους εκπρόσωπους του λαού της Συρίας και τονίζει την ανάγκη πολιτικής μετάβασης προς ένα μέλλον χωρίς τον Άσαντ και το παράνομο καθεστώς του. Η ΕΕ θα κινητοποιήσει τους πόρους της ώστε να παράσχει πλήρη συνδρομή στην εδραίωση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική και άλλη μη στρατιωτική βοήθεια στο συριακό λαό. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σημαντικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια της διάσκεψης δωρητών στο Κουβέιτ, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν περαιτέρω τις αντίστοιχες συνεισφορές τους και καλεί όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές να διευκολύνουν την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι είχε αναθέσει στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να επεξεργασθεί όλες τις δυνατές επιλογές για την παροχή στήριξης και βοήθειας προς την αντιπολίτευση και να μεγιστοποιήσει τη στήριξη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Σημειώνει σχετικά ότι το Συμβούλιο, κατά την προσεχή του σύνοδο πριν από την προθεσμία που έχει θέσει για το Μάρτιο, θα αξιολογήσει και θα επανεξετάσει, εάν απαιτηθεί, το καθεστώς των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας.

Μάλι

 1. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί την αποφασιστική δράση που ανέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι, υποστηριζόμενες ειδικότερα από τη Γαλλία, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες της περιοχής, με σκοπό την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και της κυριαρχίας του κράτους του Μάλι. Η ΕΕ δεσμεύεται να παράσχει οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη για την ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς αποστολής υποστήριξης του Μάλι υπό αφρικανική ηγεσία. Η έγκριση του χάρτη πορείας για τη μετάβαση από τη Εθνοσυνέλευση του Μάλι, αποτελεί θεμελιώδες βήμα προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της συνταγματικής τάξης και του πολιτικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμενων του Μάλι και πρέπει να εφαρμοστεί κατεπειγόντως. Αυτό επιτρέπει τη σταδιακή αποδοχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι κατά προτεραιότητα σημαντικότερες ανάγκες του Μάλι. Η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει την εφαρμογή του χάρτη πορείας, μεταξύ άλλων και μέσω της στήριξης της εκλογικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί ένας εθνικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, ανοικτός στους πληθυσμούς του βορρά και σε όλες τις ομάδες που απορρίπτουν την τρομοκρατία και αναγνωρίζουν την ακεραιότητα της χώρας. Πρέπει οι αρχές του Μάλι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Η επικείμενη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αποστολής εκπαίδευσης και η ταχεία ανάπτυξη παρατηρητών θα συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής εξουσίας, στο σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και στην προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της ομάδας υποστήριξης και παρακολούθησης της κατάστασης στο Μάλι που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου και έδωσε πολιτική ώθηση στην εφαρμογή του χάρτη πορείας.

IΙΙ. ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία ως προς το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όπως αυτό περιλαμβάνεται στο έγγραφο 37/13.


Side Bar