Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

D/13/1

Brusel 8. února 2013

(OR. en)

EVROPSKÁ RADA- ZÁVĚRY
Brusel, 07-08/02/2013

Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (7. a 8. února 2013).

________________________

I. OBCHOD

  1. Zvýšení udržitelného růstu a zaměstnanosti představuje pro EU klíčovou prioritu. V tomto směru může významný přínos představovat obchod zbožím a službami společně s investicemi. Odhaduje se, že ambiciózní obchodní agenda může ve střednědobém horizontu zajistit celkové zvýšení růstu o 2 % a vytvoření 2 milionů pracovních míst. Aby EU z obchodu vytěžila maximum, musí vytvořit ten správný domácí politický rámec na podporu konkurenceschopnosti, otevřít obchod službami, posílit evropskou průmyslovou základnu a zlepšit pozici Evropy v globálních hodnotových řetězcích.

  1. V zájmu lepšího využívání obchodu jakožto jednoho z motorů růstu a tvorby pracovních míst Evropská rada znovu opakuje odhodlání EU podporovat volný, spravedlivý a otevřený obchod a současně prosazovat své zájmy v duchu reciprocity a vzájemného prospěchu. Obchodní agenda EU bude prosazovat normy EU a mezinárodní sbližování právních předpisů. EU je i nadále bezvýhradnou zastánkyní pevného mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech. Je nanejvýš důležité bojovat proti všem formám protekcionismu, včetně těch forem, které se týkají netarifních překážek obchodu, zajistit lepší přístup na trhy, podporovat vhodné podmínky pro investice, a to i z hlediska jejich ochrany, prosazovat a vynucovat dodržování práv duševního vlastnictví a otevírat trhy s veřejnými zakázkami. Probíhají práce na návrhu týkajícím se přístupu na trhy s veřejnými zakázkami.

  1. EU zajistí účinné a důrazné vynucování svých práv na základě stávajících pravidel, mimo jiné i využíváním systému pro řešení sporů v rámci WTO a vlastních nástrojů na ochranu obchodu, v závislosti na situaci. Evropská rada se zájmem očekává příští zprávu Komise o překážkách obchodu a investic.

  1. EU se nepřestane zasazovat o úspěšné završení jednání v rámci WTO o rozvojovém programu z Dohá. Vyžaduje to však úsilí ze strany všech účastníků jednání, zejména ze strany velkých rozvíjejících se ekonomik. Pokud jde o krátkodobý horizont, je důležité do Konference ministrů WTO, která se bude konat na Bali v prosinci roku 2013, dosáhnout pokroku na cestě k mnohostranné dohodě o usnadnění obchodu, stejně jako u dalších aspektů rozvojového programu z Dohá. Takový pokrok by prospěl světové ekonomice a obecněji poskytl jednáním v rámci rozvojového programu z Dohá nový impuls. EU je připravena zahájit ve spolupráci s partnery reflexi o programu WTO pro období po balijské Konferenci ministrův četně rozvojového programu z Dohá.

  1. Pro růstovou agendu EU mohou být přínosem vícestranné a odvětvové dohody. EU se zájmem očekává nadcházející jednání o službách a brzké dokončení přezkumu dohody o informačních technologiích. Je nutné dosáhnout dalšího pokroku na cestě k liberalizaci obchodu s environmentálním zbožím a environmentálními službami, což napomůže posunu směrem k zelenější a konkurenceschopnější ekonomice účinně využívající zdroje.

  1. Přestože EU zůstává zastánkyní dalšího rozvoje mnohostranného obchodního systému, je předmětem její bezprostřední pozornosti rozvíjení dvoustranných obchodních vztahů. Ty přitom pro mnohostranný systém mohou a musí představovat přínos. Dvoustranné dohody EU budou vycházet z pravidel WTO a budou hlouběji a rychleji prosazovat otevřenost, čímž pomohou dláždit cestu k dalšímu pokroku na mnohostranné úrovni.

  1. Na základě hmatatelného pokroku, jehož bylo v unijní agendě týkající se dvoustranného obchodu dosaženo v uplynulých měsících, je třeba vynaložit veškeré úsilí na dosažení dohod s klíčovými partnery; přitom je třeba upřednostnit ta jednání, která budou nejpřínosnější z hlediska růstu a zaměstnanosti. Evropská rada zejména:

   1. očekává zprávu Pracovní skupiny EU-USA na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst a její doporučení. Evropská rada vyzývá Komisi a Radu, aby na tato doporučení neprodleně navázala za stávajícího předsednictví. Opětovně vyjadřuje podporu komplexní obchodní dohodě, která by se měla zejména zaměřit na to, jak na transatlantické úrovni ve zvýšené míře sbližovat právní předpisy;

    1. očekává, že v návaznosti na přijetí mandátu k jednání na konci roku 2012 budou na nadcházejícím summitu EU-Japonsko zahájena jednání s Japonskem;

    1. očekává, že jednání s Kanadou budou v nejbližší době uzavřena;

     1. zdůrazňuje, že pokud jde o Rusko, v krátkodobém horizontu musí být i nadále prioritou, aby plnilo závazky, které pro něj vyplývají z členství ve WTO. V jednáních o komplexní nové dohodě je nutné dosáhnout dalšího pokroku;

      1. konstatuje, že pokud jde o Čínu, je agenda EU rozsáhlá a ambiciózní. V krátkodobém horizontu by se měly priority zaměřit na investice, přístup na trh, veřejné zakázky a práva duševního vlastnictví a měly by se opírat o konstruktivní a strategický přístup. Obě strany se zavázaly zahájit v brzké době jednání o zásadní investiční dohodě;

      1. připomíná, že pro EU jsou velmi důležitá jednání s hlavními rozvíjejícími se ekonomikami:

       - jednání s Indií vyžadují další úsilí;

       - v návaznosti na uzavření jednání se Singapurem by měly být prohloubeny obchodní vztahy s dalšími zeměmi ASEAN;

       - vítán je závazek EU a zemí MERCOSUR pracovat na tom, aby k výměně nabídek přístupu na trh došlo nejpozději v posledním čtvrtletí letošního roku.

      1. Evropská rada rovněž vyzývá k dosažení pokroku, pokud jde o:

      1. dohody o přidružení včetně prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Moldavskou republikou, Gruzií a Arménií, tak aby byly dokončeny do summitu Východního partnerství ve Vilniusu. Evropská rada znovu potvrzuje svůj závazek podepsat dohodu s Ukrajinou, v plném souladu se závěry Rady z 10. prosince 2012;

       1. zahájení jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Marokem a urychlený pokrok směrem k jednáním o takových dohodách s Tuniskem, Egyptem a Jordánskem;

       1. rozvoj obnoveného partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy prostřednictvím uzavření dohod o hospodářském partnerství.

       II. VNĚJŠÍ VZTAHY

       Arabské jaro

       1. Evropa a její partneři z jižního Středomoří sdílejí společný prostor a pojí je společné zájmy a obavy. EU je pevně odhodlána se zapojit do vzájemně prospěšného partnerství zaměřeného na vytvoření prostoru společné prosperity, užšího politického přidružení a postupné hospodářské integrace a založeného na respektování univerzálních hodnot, jako jsou demokracie, dodržování lidských práv, právní stát a rovnost žen a mužů. Významná úloha při přechodu k demokracii náleží občanské společnosti. Toto partnerství by mělo být rozvíjeno prostřednictvím široké škály nástrojů a vyžaduje dlouhodobý závazek obou stran.

       1. V tomto regionu došlo v uplynulých dvou letech k převratným změnám, přičemž bylo v důsledku arabského jara dosaženo významných posunů směrem k demokracii. V několika zemích se historicky poprvé konaly demokratické volby a postupně jsou zaváděny nejdůležitější základy demokratického zřízení. EU tyto procesy důrazně podporuje a vyzývá vlády, jakož i politické a společenské síly v dotčených zemích, aby pokračovaly v úsilí s cílem vytvořit stabilní demokratické režimy spočívající na pevných základech a fungující i nad rámec volebních procesů, jež by měly být svobodné a spravedlivé, a rozvinout inkluzivní postupy založené na dialogu.

       1. Tento proces přechodu k demokracii určitou dobu potrvá a musí zohledňovat reálnou politickou a sociální situaci místních společenství, které jsou do tohoto procesu zapojeny, avšak zároveň musí být zřetelně založen na prosazování a ochraně lidských práv, základních svobod a právního státu. Mnohé ze zemí tohoto regionu se současně potýkají se značnými socioekonomickými problémy, které je zapotřebí urychleně řešit s cílem postavit jejich ekonomiky na pevné základy umožňující hospodářské zotavení a napomoci upevnění přechodu k demokracii.

       1. Již od začátku událostí arabského jara je EU plně odhodlána toto nové partnerství v duchu společné odpovědnosti rozvíjet a je rozhodnuta dále zvýšit podporu, kterou poskytuje procesům demokratické a hospodářské transformace v tomto regionu a která vychází z diferencovaného přístupu, v jehož rámci je zemím, které při realizaci demokratických reforem vyvíjejí větší úsilí, poskytována vyšší míra podpory. Součástí tohoto partnerství je:

       1. pomoc za účelem zajištění demokratické transformace, rozvoje občanské společnosti, právního státu, lidských práv, rovnosti žen a mužů a zvýšené transparentnosti a efektivnosti voleb, mimo jiné i prostřednictvím poskytování technického poradenství a spolupráce a vyslání volebních pozorovatelských misí;

       1. prohloubená spolupráce v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, a to zejména prostřednictvím dialogů týkajících se migrace, mobility a bezpečnosti a rozvíjení partnerství v oblasti mobility, jakož i prostřednictvím podpory při řešení problémů týkajících se právního státu, reformy bezpečnostního sektoru a správy hranic;

       1. podpora sdílené ekonomické prosperity, zajišťovaná mimo jiné přispíváním k makroekonomické stabilitě, podporou hospodářských reforem a vhodných podmínek pro podnikání a investice a udržováním dynamiky v souvislosti s prohloubenými a komplexními dohodami o volném obchodu, čímž se znásobí příležitosti k obchodním výměnám a růstu;

       1. mezilidské kontakty, zejména pokud jde o podporu výměn mezi mladými lidmi v EU a zemích jižního sousedství, a to především v rámci programu Erasmus Mundus. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpoře zaměstnatelnosti mladých lidí a žen. Komise bude zejména poskytovat pomoc a odborné znalosti s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy, dále zintenzivnit studentské výměny, rozvinout politický dialog týkající se vzdělávání, zaměstnatelnosti a odborné přípravy a stimulovat výměny mládeže;

        1. prohloubení spolupráce v široké škále oblastí, jako je výzkum, podnikání a malé a střední podniky, zemědělství, doprava, včetně leteckých a námořních služeb, životní prostředí, změna klimatu, energetika, telekomunikace, budování správní kapacity, kultura a sdílení znalostí a odborné výměny v oblasti transformačních procesů.

        1. S některými zeměmi tohoto regionu byly utvořeny společné pracovní skupiny, aby se zajistila komplexnost a soudržnost přístupu EU. Je rovněž důležité zabezpečit vyšší míru součinnosti a koordinace mezi podporou poskytovanou Evropskou unií, členskými státy a dalšími aktéry.

        1. V rámci tohoto celkového posíleného závazku jsou zemím procházejícím transformací poskytovány rovněž další finanční prostředky a makrofinanční pomoc. EU učiní vše pro to, aby podpořila reformy a reagovala na individuální potřeby těchto zemí, a to jak v krátkodobém, tak i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Evropská investiční banka se vyzývá, aby i nadále zvyšovala podporu investic do soukromého sektoru, infrastruktury a řešení problematiky změny klimatu realizovaných v tomto regionu.

        1. Je rovněž nezbytné prověřit další způsoby, jak zlepšit vedení politického dialogu, včetně dialogu na nejvyšší úrovni, se zeměmi procházejícími demokratickou transformací, a podporovat součinnost s regionálními iniciativami, jako je Unie pro Středomoří a „dialog 5+5“. EU bude rovněž podporovat úsilí zaměřené na prohloubení regionální integrace. Evropská rada vítá sdělení o podpoře užší spolupráce a regionální integrace v Maghrebu.

        1. Evropská rada vyzývá orgány EU, členské státy a partnery ve Středomoří, aby i nadále vyvíjeli značné úsilí a pokračovali ve svém odhodlání. Vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby vztahy se zeměmi jižního sousedství průběžně sledovaly. Vyzývá Radu, aby vyhodnotila účinnost politik a nástrojů EU při podpoře politické a hospodářské transformace tohoto regionu a aby do června 2013 předložila příslušnou zprávu.

         1. Evropská rada vyjadřuje hluboké politování nad hrozivou situací v Sýrii, která ve srovnání se všemi ostatními zeměmi, v nichž se obyvatelstvo během arabského jara mobilizovalo, vyvolává i nadále největší obavy. Evropská rada vyzývá k okamžitému ukončení násilí a vyjadřuje znepokojení nad rozsáhlým a systematickým porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, za něž nese hlavní odpovědnost režim prezidenta Asada. Znovu opakuje, že podporuje úsilí společného zvláštního zástupce Lachdara Brahímího o dosažení politického řešení. Vyjadřuje podporu snahám syrského obyvatelstva a Syrské národní koalici jakožto legitimnímu představiteli syrského lidu a zdůrazňuje, že je zapotřebí politická transformace, která zemi zajistí budoucnost bez prezidenta Asada a jeho nezákonného režimu. EU zmobilizuje své zdroje, aby byla schopna poskytnout plnou podporu upevňování míru a zavádění demokracie. Bude syrskému obyvatelstvu nadále poskytovat humanitární pomoc a jinou civilní podporu. V této souvislosti a s ohledem na naléhavou humanitární situaci vítá Evropská rada významné závazky přijaté na dárcovské konferenci v Kuvajtu, vyzývá členské státy a Komisi, aby dále zvýšily své příspěvky, a vyzývá všechny strany konfliktu, aby umožnily přístup humanitární pomoci. Evropská rada připomíná, že v prosinci pověřila Radu, aby se zabývala všemi možnostmi, jak podporovat syrskou opozici a poskytovat jí pomoc a jak umožnit větší podporu ochrany civilistů. V tomto ohledu bere na vědomí, že Rada na svém příštím zasedání před uplynutím březnové lhůty vyhodnotí a v případě potřeby přezkoumá režim sankcí proti Sýrii.

         Mali

         1. Evropská rada připomíná závěry Rady ze dne 31. ledna a vítá rozhodnou akci, kterou podnikly malijské ozbrojené síly zejména s podporou Francie, dalších členských států EU a zemí tohoto regionu s cílem obnovit územní celistvost Mali a státní moc v zemi. EU je odhodlána poskytnout finanční a logistickou podporu umožňující urychlené nasazení mezinárodní mise na podporu Mali vedené africkými zeměmi. Skutečnost, že malijské národní shromáždění přijalo plán pro přechodné období, představuje zásadní krok k obnovení demokracie, ústavního pořádku a civilní kontroly ozbrojených sil v Mali a je třeba jej urychleně provést. Přijetí plánu umožní postupně obnovit evropskou rozvojovou spolupráci v zájmu urychlené reakce na prioritní potřeby Mali. EU je připravena k provádění uvedeného plánu přispět, mimo jiné i podporou volebního procesu. Zásadní význam má obnova všeobecného národního dialogu otevřeného obyvatelstvu severní části země i všem skupinám, které odmítají terorismus a uznávají územní celistvost země. Malijské orgány by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zamezení dalšímu porušování lidských práv a k boji proti beztrestnosti. Brzké zahájení evropské výcvikové mise a urychlené vyslání pozorovatelů přispěje k posílení civilní správy, dodržování mezinárodního humanitárního práva a podpoře lidských práv. Evropská rada vítá výsledek zasedání skupiny pro podporu a monitorování situace v Mali, které se konalo dne 5. února a poskytlo k provádění plánu pro přechodné období další politický impuls.

         III. VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

         • Evropská rada dosáhla dohody o novém víceletém finančním rámci ve znění uvedeném v dokumentu 37/13.


Side Bar