Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерален секретариат

D/13/1

Брюксел, 8 февруари 2013 г.

(OR. en)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ- ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Брюксел, 07-08/02/2013

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет (7—8 февруари 2013 г.).

________________________

I. ТЪРГОВИЯ

  1. Повишаването на устойчивия растеж и заетостта е основен приоритет за ЕС. Търговията със стоки и услуги и инвестициите могат да окажат значителен принос в това отношение. Прогнозира се, че една амбициозна програма в областта на търговията може да доведе в средносрочен план до общо увеличение на растежа с 2 % и до създаване на два милиона работни места. С оглед да извлече максимума от търговията ЕС трябва да разработи подходяща рамка за вътрешната политика в подкрепа на конкурентоспособността, да отвори търговията с услуги, да укрепи промишлената база в Европа и да затвърди мястото на Европа в световните вериги на стойността.

  2. С оглед на по-пълноценното използване на търговията като двигател на растежа и създаването на работни места Европейският съвет изтъква отново решимостта на ЕС да насърчава свободната, справедлива и отворена търговия, като същевременно защитава интересите си, в дух на реципрочност и взаимна изгода. Програмата на ЕС в областта на търговията ще утвърждава стандартите на ЕС и ще насърчава сближаването на регламентирането на международно равнище. ЕС остава изцяло ангажиран със силна, основана на правила, многостранна търговска система. От първостепенно значение е да се води борба с всички форми на протекционизъм, в т.ч. с нетарифните пречки за търговията, да се осигури по-добър достъп до пазара, да се насърчи създаването на подходящи условия за инвестиции, включително по отношение на тяхната защита, да се осигури и насърчи зачитането на правата върху интелектуалната собственост и да се отворят пазарите на обществени поръчки. Вече е в ход работата по предложението за достъп до пазарите на обществени поръчки.

  3. ЕС ще осигури ефективното и стриктно зачитане на правата си съгласно съществуващите правила, включително като използва системата за уреждане на спорове на СТО и при необходимост — собствените си инструменти за защита на търговията. Европейският съвет очаква следващия доклад на Комисията относно пречките за търговията и инвестициите.

  4. ЕС остава ангажиран с успешното приключване на преговорите в рамките на СТО по Програмата за развитие от Доха. Това изисква усилия от всички участници в преговорите, по-специално от големите страни с бързо развиваща се икономика. В краткосрочен план е важно да се отбележи напредък по постигането на многостранно споразумение за улесняване на търговията, както и по други аспекти на Програмата за развитие от Доха, преди провеждането на министерската конференция на СТО през декември 2013 г. в Бали. Подобен напредък би донесъл ползи за световната икономика и би дал нов импулс на преговорите по Програмата за развитие от Доха в по-широк план. ЕС изразява готовност да постави началото на размисъл, в сътрудничество с партньорите, относно програмата на СТО за периода след срещата в Бали, в т.ч. относно Програмата за развитие от Доха.

  5. Многостранните и секторните споразумения могат да допринесат за програмата за растеж на Европейския съюз. ЕС очаква предстоящите преговори по услугите и своевременното приключване на прегледа на Споразумението за информационните технологии. Необходим е по-нататъшен напредък по посока на либерализиране на търговията с екологични стоки и услуги като положителен принос за преминаването към по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите.

  6. ЕС остава ангажиран с по-нататъшното развитие на многостранната търговска система, като същевременно вниманието му е непосредствено съсредоточено върху развитието на двустранните търговски отношения. Тези отношения могат и трябва да дадат положителен принос към многостранната система. Като се гради върху правилата на СТО и като се напредва и се работи по-бързо за насърчаване на отварянето, чрез двустранните споразумения на ЕС ще се съдейства за разчистване на пътя за по-нататъшен напредък на многостранно равнище.

  7. Като се използва постигнатия през последните месеци осезателен напредък по двустранната търговска програма на ЕС, следва да се положат всички усилия за търсене на споразумения с ключови партньори, като се даде приоритет на онези преговори, които ще бъдат от най-голяма полза за растежа и работните места. По-конкретно Европейският съвет:

  а) очаква с интерес доклада на Работната група на високо равнище ЕС—САЩ в областта на работните места и растежа и препоръките в него. Европейският съвет призовава Комисията и Съвета да предприемат без отлагане действия в отговор на тези препоръки по време на сегашното председателство. Европейският съвет изразява отново подкрепата си за всеобхватно търговско споразумение, в което следва да се обърне особено внимание на начините за постигане на по-голямо сближаване в нормативната област между трансатлантическите партньори;

  б) очаква започването на преговорите с Япония на предстоящата среща на високо равнище ЕС—Япония след приемането на мандата за водене на преговори в края на 2012 г.;

  в) очаква преговорите с Канада да завършат в най-скоро време;

  г) изтъква, че по отношение на Русия приоритет в краткосрочен план трябва да продължи да бъде изпълнението на поетите от нея ангажименти, произтичащи от присъединяването ѝ към СТО. Необходимо е в преговорите по всеобхватно ново споразумение да се постигне по-нататъшен напредък;

  д) отбелязва, че програмата на ЕС по отношение на Китай е обширна и амбициозна. В краткосрочен план приоритетите следва да се съсредоточат върху инвестициите, достъпа до пазара, обществените поръчки и правата върху интелектуалната собственост, като се основават на градивен и стратегически ангажимент. И двете страни са се ангажирали със скорошно започване на преговорите по значимо споразумение за инвестиции;

  е) припомня, че преговорите с основните страни с бързо развиваща се икономика са важни за ЕС:

  - преговорите с Индия изискват допълнителни усилия;

  - наред с приключването на преговорите със Сингапур следва да се задълбочават търговските отношения с други страни от АСЕАН;

  - приветства се ангажиментът на ЕС и Меркосур да работят за обменяне на предложения за пазарен достъп не по-късно от последното тримесечие на 2013 г.

  8. Европейският съвет призовава и за напредък по отношение на:

  а) споразуменията за асоцииране, включително задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Република Молдова, Грузия и Армения, с оглед на окончателното им оформяне преди срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс. Европейският съвет отново потвърждава ангажимента си за подписване на споразумение с Украйна в пълно съответствие със заключенията на Съвета от 10 декември 2012 г.;

  б) започването на преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Мароко и бърз напредък по посока на преговори с Тунис, Египет и Йордания;

  в) развитието на обновено партньорство със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн чрез сключване на споразумения за икономическо партньорство.

II. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Арабската пролет

  9. Европа и нейните партньори от Южното Средиземноморие имат общи съседи и общи интереси и проблеми. ЕС е твърдо решен да участва във взаимно изгодно партньорство, насочено към създаване на пространство на споделено благосъстояние, по-тясно политическо асоцииране и постепенна икономическа интеграция, на основата на придържане към всеобщи ценности като демокрацията, зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и равенството между половете. Гражданското общество има важна роля в прехода към демокрация. Това партньорство следва да се развива чрез широк набор от инструменти и изисква дългосрочен ангажимент и от двете страни.

  10. През последните две години в региона настъпиха много важни промени, като след Арабската пролет бяха предприети значителни стъпки по посока на демократизацията. В редица страни за първи път бяха проведени демократични избори и постепенно се въвеждат основните принципи на демокрацията. ЕС решително подкрепя тези процеси и призовава правителствата, както и политическите и обществените сили в съответните страни, да продължат усилията си за създаване на стабилни и доказани демокрации извън рамките на изборния процес, който следва да бъде свободен и справедлив, и да развиват приобщаващи процеси на основата на диалог.

  11. Процесът на преход към демокрация ще отнеме време и трябва да бъде съобразен с политическата и социалната действителност на съответните местни общества, но той трябва недвусмислено да се основава на утвърждаването и защитата на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава. Същевременно много от страните в региона са изправени пред значителни социално-икономически предизвикателства, за които трябва спешно да намерят решения, както за да поставят икономиките си на солидни основи с цел тяхното възстановяване, така и за да подпомогнат укрепването на демократичния преход.

  12. От началото на Арабската пролет ЕС се ангажира изцяло с това ново партньорство в дух на споделени отговорности и е решен да засили допълнително подкрепата си за процесите на демократичен и икономически преход в региона въз основа на диференциран подход, като страните, които полагат по-големи усилия за демократични реформи, получават по-голяма подкрепа. Това включва:

  а) съдействие за демократичните промени, изграждането на гражданско общество, правовата държава, правата на човека, равенството между половете и повишаването на прозрачността и ефикасността на изборния процес, включително чрез предоставяне на технически консултации и сътрудничество и изпращане на мисии за наблюдение на изборите;

  б) засилено сътрудничество по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, по-специално чрез диалози относно миграцията, мобилността и сигурността и разработване на партньорства за мобилност, както и чрез оказване на подкрепа за посрещане на предизвикателствата, свързани с правовата държава, реформата на сектора на сигурността и управлението на границите;

  в) утвърждаване на споделено икономическо благосъстояние, включително чрез принос към макроикономическата стабилност, насърчаване на икономическите реформи и създаване на подходяща среда за бизнес и инвестиции, поддържане на стремежа към задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия, като по този начин се умножават възможностите за търговски обмен и растеж;

  г) междуличностни контакти, по-специално що се отнася до насърчаването на пътувания на обменни начала между младежта от ЕС и от южното съседство, особено в рамките на програмата „Еразмус Мундус“. Особено внимание следва да се обърне на повишаването на пригодността за заетост на младите хора и жените. Комисията ще предостави по-конкретно помощ и експертни знания за подобряване на качеството на образованието и професионалното обучение, за допълнително увеличаване на обмена на студенти, за развитие на диалога относно политиката в областта на образованието, пригодността за заетост и професионалното обучение и за насърчаване на младежкия обмен;

  д) засилено сътрудничество в широк спектър от области като научните изследвания, предприемачеството и МСП, селското стопанство, транспорта, в т.ч. свързаните с въздухоплаването и мореплаването услуги, околната среда, борбата с изменението на климата, енергетиката, телекомуникациите, изграждането на административен капацитет, културата, както и споделяне на знания и обмен на експертен опит във връзка с процесите на преход.

  13. С някои от тези страни бяха създадени съвместни работни групи с цел да се гарантира всеобхватност и последователност на подхода на ЕС. Освен това е важно да се осигури по-висока степен на взаимодействие и координация между подкрепата, предоставяна от ЕС, от неговите държави членки и от други участници.

  14. Този цялостен и засилен ангажимент включва предоставяне на допълнителни средства и макрофинансово подпомагане за страните в преход. ЕС ще положи всички усилия да подкрепи реформите и да откликне на индивидуалните потребности на тези страни както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен план. ЕИБ се приканва да продължи да увеличава подкрепата си за инвестициите в частния сектор, инфраструктурата и борбата с изменението на климата в региона.

  15. Освен това е необходимо да се проучат допълнителни начини за засилване на политическия диалог със страните в преход към демокрация, в т.ч. на най-високо равнище, както и да се насърчава взаимодействието с регионални инициативи като Съюза за Средиземноморието и „Диалога 5+5“. ЕС ще подкрепя и усилия по посока на задълбочаване на регионалната интеграция. Европейският съвет приветства съобщението „Подпомагане на по-тясното сътрудничество и на регионалната интеграция в държавите от Магреба“.

  16. Европейският съвет призовава институциите на ЕС, държавите членки и партньорите от Средиземноморието да поддържат високо ниво на усилия и ангажираност. Той приканва върховния представител и Комисията да правят редовен преглед на отношенията със страните от южното съседство. Той приканва Съвета да оцени ефективността на политиките и инструментите на ЕС за подпомагане на политическия и икономическия преход в региона и да докладва до юни 2013 г.

  17. Европейският съвет изразява съжаление за потресаващото положение в Сирия, която от всички страни, чиито общества се мобилизираха по време на Арабската пролет, продължава да буди най-много безпокойство. Той настоява за незабавно прекратяване на насилието и изразява загриженост във връзка с широко разпространените и систематични нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право, за които режимът на Асад носи основната отговорност. Европейският съвет отново изтъква подкрепата си за усилията на съвместния специален представител Брахими за постигане на политическо решение. Той изразява подкрепата си за стремежите на сирийския народ и силите на Националната коалиция на Сирия като легитимни представители на сирийския народ и изтъква необходимостта от политически преход към бъдеще без Асад и неговия нелегитимен режим. ЕС ще мобилизира своите ресурси, за да предостави пълна подкрепа за утвърждаване на мира и установяване на демокрация. Той ще продължи да предоставя хуманитарна помощ и друга гражданска подкрепа на сирийското население. Във връзка с това и в контекста на хуманитарното извънредно положение Европейският съвет приветства сериозните ангажименти, поети на конференцията на донорите в Кувейт, насърчава държавите членки и Комисията да увеличат допълнително приноса си и призовава всички страни в конфликта да улеснят хуманитарния достъп. Европейският съвет припомня задачата, възложена на Съвета през декември, да работи по всички варианти за оказване на подкрепа и помощ на опозицията и да осигури възможност за по-значима подкрепа в името на защитата на цивилното население. Във връзка с това той отбелязва, че при необходимост Съветът ще направи оценка и ще преразгледа режима на санкции срещу Сирия на следващото си заседание преди изтичането на срока през март.

Мали

  18. Като припомня заключенията на Съвета от 31 януари, Европейският съвет приветства решителните действия, предприети от въоръжените сили на Мали със специалната подкрепа на Франция, други държави членки и страни от региона, с цел възстановяване на териториалната цялост на страната и на държавната власт в Мали. ЕС се ангажира с предоставяне на финансова и логистична подкрепа за ускореното разполагане на Международната мисия за подкрепа на Мали, ръководена от африканските държави. Приемането на пътна карта за прехода от Народното събрание на Мали е решаваща стъпка за възстановяване на демокрацията, конституционния ред и гражданския контрол над въоръжените сили в Мали и следва спешно да бъде изпълнена. Това дава възможност за постепенното възобновяване на европейската помощ за развитие, която да послужи за бързото посрещане на приоритетните нужди на Мали. ЕС запазва готовността си да окаже подкрепа за изпълнение на пътната карта, включително чрез подкрепа за изборния процес. От решаващо значение е установяването на приобщаващ национален диалог с участието на населението от северната част на страната и на всички групи, които отхвърлят тероризма и признават целостта на страната. Властите на Мали следва да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на по-нататъшни нарушения на правата на човека и за борба с безнаказаността. Предстоящият старт на европейската мисия за обучение и бързото изпращане на наблюдатели ще допринесат за укрепване на гражданската власт, спазване на международното хуманитарно право и утвърждаване на правата на човека. Европейският съвет приветства резултатите от проведеното на 5 февруари заседание на Групата за подкрепа и наблюдение на положението в Мали, което даде политически тласък за изпълнението на пътната карта.

III. МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА

19. Европейският съвет постигна съгласие по следващата многогодишна финансова рамка, изложена в док. 37/13.


Side Bar