Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

V Bruseli, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

VYHLÁSENIE ZO SAMITU EUROZÓNY

– 29. júna 2012 –

  • Potvrdzujeme, že je nevyhnutné prelomiť začarovaný kruh medzi bankami a štátmi. Komisia čoskoro predloží návrhy jednotného dozorného mechanizmu na základe článku 127 ods. 6. Žiadame Radu, aby tieto návrhy prednostne zvážila do konca roka 2012. Keď sa zriadi účinný jednotný dozorný mechanizmus pre banky v eurozóne, ktorého súčasťou bude Európska centrálna banka, EMS by na základe riadneho rozhodnutia mohol mať možnosť rekapitalizovať banky priamo. Základom by bola vhodná podmienenosť vrátane súladu s pravidlami štátnej pomoci, ktoré by mali byť špecifické pre každú inštitúciu, odvetvie, alebo sa vzťahovať na celé hospodárstvo a ktoré by boli formalizované v memorande o porozumení. Euroskupina preskúma situáciu írskeho finančného sektora s cieľom ďalej zlepšiť udržateľnosť úspešného programu úprav. Rovnako sa budú riešiť podobné prípady.

  • Naliehavo vyzývame na rýchle uzavretie memoranda o porozumení, ktoré je súčasťou finančnej podpory pre rekapitalizáciu bankového sektora Španielska. Potvrdzujeme, že kým nebude k dispozícii EMS, finančnú pomoc poskytne ENFS, pričom táto pomoc sa potom prenesie na EMS, a to bez toho, aby získal prednostné postavenie.

  • Potvrdzujeme naše pevné odhodlanie urobiť všetko, čo je potrebné na zabezpečenie finančnej stability eurozóny, a to najmä flexibilným a efektívnym využívaním existujúcich nástrojov v rámci ENSF/EMS, s cieľom stabilizovať trhy pre členské štáty, ktoré dodržiavajú odporúčania pre jednotlivé krajiny a svoje ďalšie záväzky vrátane príslušných harmonogramov v rámci európskeho semestra a Paktu stability a rastu, ako aj postupu pri makroekonomických nerovnováhach. Tieto podmienky by sa mali odzrkadliť v memorande o porozumení. Vítame skutočnosť, že ECB súhlasila s tým, že bude pôsobiť ako sprostredkovateľ pre ENSF/EMS pri vykonávaní trhových operácií účinným a efektívnym spôsobom.

  • Poverujeme Euroskupinu, aby tieto rozhodnutia vykonala do 9. júla 2012.


Side Bar