Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Brussel, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

VERKLARING VAN DE TOP VAN DE EUROZONE

- 29 juni 2012 -

  • Wij bevestigen dat de vicieuze cirkel tussen de banken en de overheden absoluut moet worden doorbroken. De Commissie zal binnenkort op basis van artikel 127, lid 6, voorstellen formuleren voor één enkel toezichtmechanisme. Wij vragen de Raad om die voorstellen met spoed, nog voor eind 2012, te behandelen. Wanneer er een doelmatig enkelvoudig toezichtmechanisme, waarbij ook de ECB is betrokken, voor de banken in de eurozone wordt ingevoerd, zou het ESM op grond van een reguliere beslissing de mogelijkheid kunnen hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren. Het systeem zal op passende voorwaarden steunen, zoals naleving van regelgeving voor staatssteun, die moeten gelden voor een specifieke sector of instelling of voor de hele economie en moeten worden geformaliseerd in een memorandum van overeenstemming. De Eurogroep zal de situatie van de Ierse financiële sector onderzoeken met het oog op het nog duurzamer maken van het goed presterende aanpassingsprogramma. Gelijke gevallen zullen een gelijke behandeling krijgen.

  • Wij dringen aan op de snelle sluiting van het memorandum van overeenstemming dat is verbonden aan de financiële steun aan Spanje ten behoeve van de herkapitalisatie van zijn banksector. Wij herhalen dat de financiële steun zal worden verstrekt door de EFSF totdat het ESM beschikbaar komt, waarna de steun aan het ESM zal worden overgedragen, zonder een hogere rangorde te krijgen.

  • Wij herhalen dat wij vastbesloten zijn te doen wat nodig is om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen, met name door de bestaande EFSF-/ESM-instrumenten op een flexibele en efficiënte manier in te zetten om de markten te stabiliseren voor lidstaten die hun landenspecifieke aanbeveling en hun andere verplichtingen - met inbegrip van de respectieve tijdschema's - op grond van het Europees semester, het stabiliteits- en groeipact en de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden naleven. Deze voorwaarden moeten in een memorandum van overeenstemming worden opgenomen. Wij zijn verheugd dat de ECB ermee heeft ingestemd namens de EFSF/het ESM op te treden teneinde doeltreffend en efficiënt marktoperaties te verrichten.

  • Wij dragen de Eurogroep op deze besluiten vóór 9 juli 2012 uit te voeren.


Side Bar