Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

An Bhruiséil, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

RÁITEAS Ó CHRUINNIÚ MULLAIGH AN LIMISTÉIR EURO

- 29 Meitheamh 2012 -

  • Dearbhaímid go bhfuil sé ríthábhachtach go mbrisfear as an bhfáinne fí atá ann idir na bainc agus na rialtais. Tíolacfaidh an Coimisiún Tograí gan mhoill ar bhonn Airteagal 127(6) le haghaidh meicníochta aonair maoirseachta. Iarraimid ar an gComhairle na Tograí sin a mheas mar ábhar práinne faoi dheireadh 2012. Nuair a bheidh meicníocht aonair mhaoirseachta bunaithe le haghaidh banc sa limistéar euro, ar meicníocht í ina mbeidh an BCE páirteach, d'fhéadfadh go mbeadh an deis ag an ESM, i gcomhréir le cinneadh rialta, na bainc a athchaipitliú go díreach. Bheadh an méid sin ag brath ar an gcoinníollacht iomchuí, lena n-áirítear comhlíonadh leis na rialacha maidir le cúnamh stáit, ar cheart a bheith sonrach ó thaobh institiúide de, sonrach ó thaobh earnála de nó ar fud an gheilleagair, agus a chuirfí ar bhonn foirmiúil i Meabhrán Comhthuisceana. Déanfaidh Grúpa an Euro scrúdú ar an staid mar atá in earnáil airgeadais na hÉireann d'fhonn inbhuanaitheacht an chláir choigeartaithe atá ag feidhmiú go maith a fheabhsú tuilleadh. Déileálfar le cásanna comhchosúla ar an mbealach céanna.

  • Tathantaímid críoch mear a chur leis an Meabhrán Comhthuisceana a ghabhann leis an tacaíocht airgeadais a thugtar don Spáinn chun a hearnáil baincéireachta a athchaipitliú. Athdhearbhaímid go soláthróidh an EFSF an cúnamh airgeadais go dtí go mbeidh an ESM ar fáil, agus go ndéanfar é a aistriú ansin chuig an ESM, gan stádas sinsearach a bhaint amach.

  • Dearbhaímid go bhfuilimid tiomanta go láidir don mhéid is gá a dhéanamh chun cobhsaíocht airgeadais an limistéir euro a áirithiú, go háirithe trí na hionstraimí EFSF/ESM atá ann cheana a úsáid ar bhealach solúbtha agus éifeachtúil chun margaidh a chobhsú do Bhallstáit a urramaíonn a gcuid Moltaí a Bhaineann go Sonrach le Tíortha Faoi Leith agus a gcuid dualgas eile, lena n-áirítear a gcuid amlínte faoi seach, faoin Seimeastar Eorpach, faoin gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus faoin Nós Imeachta maidir le Míchothomaíochtaí Maicreacnamaíocha. Ba cheart na coinníollacha sin a léiriú sa Mheabhrán Comhthuisceana. Is díol sásaimh dúinn gur aontaigh an BCE go mbeidh sé ina ghníomhaire don EFSF/ESM chun oibríochtaí margaidh a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil.

  • Cuirfimid de chúram ar Ghrúpa an Euro na cinntí sin a chur chun feidhme faoin 9 Iúil 2012.

________________________


Side Bar