Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Brüssel, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

EUROALA TIPPKOHTUMISEL TEHTUD AVALDUS

- 29. juuni 2012 -

  • Me kinnitame, et on ülimalt oluline murda pankade ja riikide vaheline nõiaring. Komisjon esitab peatselt artikli 127 lõike 6 alusel ettepanekud ühtse järelevalvemehhanismi kohta. Me palume nõukogul kaaluda nimetatud ettepanekuid kiireloomulise küsimusena 2012. aasta lõpuks. Kui on loodud tõhus ühtne järelevalvemehhanism, mis hõlmab Euroopa Keskpanka (EKP), võiks euroala pankade puhul ESMil olla võimalus pankasid pärast tavapärast otsust otseselt rekapitaliseerida. See sõltuks asjakohasest tingimuslikkusest, sealhulgas vastavusest riigiabi eeskirjadele, mis peaksid olema institutsioonipõhised, valdkonnapõhised või kogu majandust hõlmavad ning oleksid sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis. Eurorühm analüüsib Iirimaa finantssektori olukorda, eesmärgiga veelgi parandada hästi toimiva kohandamisprogrammi jätkusuutlikkust. Sarnaseid juhtumeid koheldakse samaväärselt.

  • Me kutsume tungivalt üles sõlmima kiiresti vastastikuse mõistmise memorandumi, mis käsitleb Hispaaniale pangandussektori rekapitaliseerimiseks antavat finantsabi. Me kinnitame taas, et finantsabi antakse EFSFi kaudu kuni ESM muutub kättesaadavaks ning et seejärel kantakse see üle ESMi, ilma et see omandaks kõrgema nõudeõiguse järku.

  • Me kinnitame oma kindlat pühendumust teha kõik vajalik euroala finantsstabiilsuse tagamiseks, eelkõige kasutades olemasolevaid EFSFi/ESMi vahendeid paindlikul ja tõhusal viisil, et stabiliseerida turge nende liikmesriikide jaoks, kes peavad kinni oma riigipõhistest soovitustest ja muudest kohustustest, sealhulgas oma vastavatest ajakavadest Euroopa poolaasta, stabiilsuse ja kasvu pakti ning makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames. Need tingimused peaksid kajastuma vastastikuse mõistmise memorandumis. Me väljendame heameelt selle üle, et EKP on nõustunud toimima EFSFi/ESMi esindajana turutehingute tõhusal ja tulemuslikul läbiviimisel.

  • Teeme eurorühmale ülesandeks rakendada need otsused 9. juuliks 2012.

________________________


Side Bar