Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE SV

EUROPEISKA RÅDET- SLUTSATSER
Bryssel ,1–2 MARS 2012

För delegationerna bifogas Europeiska rådets slutsatser (den 1–2 mars 2012).

________________________

Europeiska rådet diskuterade genomförandet av EU:s ekonomiska strategi. Strategin syftar till såväl fortsatt budgetkonsolidering som resoluta åtgärder för att stimulera tillväxten och öka sysselsättningen; hållbar tillväxt och sysselsättning kan inte bygga på underskott och alltför höga skuldnivåer. De åtgärder som har vidtagits för att stabilisera situationen i euroområdet börjar nu ge resultat.

Europeiska rådet ställde sig bakom de fem prioriteringar för 2012 som anges i kommissionens årliga tillväxtöversikt. Det diskuterade åtgärder som måste vidtas på nationell nivå. Medlemsstaterna måste göra snabbare framsteg för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och öka ansträngningarna för att genomföra de reformer som tas upp i de landsspecifika rekommendationerna från 2011. Medlemsstaterna förväntas i sina nationella reformprogram och i sina stabilitets- eller konvergensprogram ange de åtgärder de avser att vidta i detta syfte. Europeiska rådet diskuterade också de åtgärder som krävs på EU-nivå för att gå vidare med fullbordandet av den inre marknaden i alla dess aspekter – både interna och externa – och för att främja innovation och forskning.

I anslutning till Europeiska rådets möte undertecknade de deltagande medlemsstaterna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom den ekonomiska och monetära unionen.

Europeiska rådet fastställde EU:s prioriteringar inför det kommande G20-mötet och FN:s Rio+20-konferens med särskild tonvikt på tillväxtfrämjande åtgärder och reformer. Det gjorde en bedömning av den arabiska vårens utveckling och fastställde riktlinjer för EU:s framtida åtgärder till stöd för den processen.

Europeiska rådet beviljade Serbien status som kandidatland.

Man enades om att rådet skulle återkomma till frågan om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet så att beslutet kan antas i september.

Slutligen återvalde Europeiska rådet Herman Van Rompuy som ordförande.

I. EKONOMISK POLITIK

1. Europeiska unionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att Europa åter ska gå mot tillväxt och sysselsättning. Detta kräver en tvådelad strategi som omfattar såväl åtgärder för att garantera finansiell stabilitet och budgetkonsolidering som åtgärder för att främja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Europa 2020-strategin är Europas strategi för sysselsättning och tillväxt och utgör Europas övergripande svar på de utmaningar det står inför. Särskilt kan konstateras att de fem mål som har ställts upp för 2020 fortfarande är fullt relevanta och även i framtiden kommer att vara vägledande för medlemsstaternas och unionens åtgärder för att främja sysselsättning, förbättra förutsättningarna för innovation, forskning och utveckling, uppfylla våra mål i fråga om klimatförändring och energi, höja utbildningsnivåerna och främja social delaktighet, särskilt genom fattigdomsminskning.

3. De insatser som hittills har gjorts har dock i de flesta fall varit otillräckliga för att uppfylla dessa mål. Det är därför av yttersta vikt att man inriktar sig på genomförandet av reformer och särskild uppmärksamhet bör då ägnas åt åtgärder som ger effekter på sysselsättning och tillväxt på kort sikt.

4. Europeiska rådet ställer sig bakom de fem prioriteringar som anges i kommissionens årliga tillväxtöversikt när det gäller åtgärder på EU-nivå och nationell nivå under 2012 för att

– på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt konsolidera de offentliga finanserna,

– återställa en normal utlåning till näringslivet,

– främja tillväxt och konkurrenskraft,

– bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen, och

– modernisera den offentliga förvaltningen.

Åtgärder på nationell nivå

5. Europeiska rådet diskuterade preliminära resultat och bästa praxis i fråga om genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2011 och åtagandena enligt europluspakten.

6. Alla medlemsstater har vidtagit betydelsefulla åtgärder, men reformerna släpar efter på vissa områden och genomförandet är ojämnt, vilket också beskrivs i kommissionens årliga tillväxtöversikt och i ordförandeskapets rapport om den europeiska planeringsterminen.

7. Kommissionens nyligen utkomna rapport om förvarningsmekanismen, som utgör ett första steg i det nya förfarandet för förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser, lyfter dessutom fram ett antal utmaningar och potentiella risker som är resultatet av makroekonomiska obalanser i vissa medlemsstater. Rådet kommer att studera rapporten noga. Europeiska rådet uppmanar rådet och kommissionen att snabbt och effektivt genomföra förfarandet i sin helhet och uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder i enlighet med detta.

8. Budgetkonsolidering är en väsentlig förutsättning för en återgång till högre tillväxt och ökad sysselsättning. Den måste differentieras med hänsyn till förhållandena i medlemsstaterna. Samtliga medlemsstater bör fortsätta att uppfylla sina åtaganden i enlighet med reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten, som möjliggör tillämpning av de automatiska stabilisatorerna enligt den överenskomna planen för strukturella finanspolitiska anpassningar samtidigt som långsiktig hållbarhet tryggas i de offentliga finanserna. Länder som omfattas av ett stödprogram bör hålla sig till de mål och strukturreformer som beslutats inom ramen för programmet. På samma sätt bör medlemsstater som står under press från marknaden även fortsättningsvis uppnå de finanspolitiska mål som man enats om och vara redo att vidta ytterligare konsolideringsåtgärder om så krävs. Samtidigt som budgetkonsolideringen fortsätter måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att prioritera utgifter som utgör en investering i framtida tillväxt, med särskild betoning på utbildning, forskning och innovation.

9. Skattepolitiken kan bidra till budgetkonsolidering och tillväxt. I linje med rådets slutsatser av den 21 februari och med beaktande av medlemsstaternas behörighet på området uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna att vid behov se över sina skattesystem i syfte att göra dem mer ändamålsenliga och effektiva, undanröja omotiverade undantag, bredda skattebasen, flytta beskattningen bort från arbete, förbättra skatteuppbördens effektivitet och bekämpa skatteundandragande. Rådet och kommissionen uppmanas att snabbt ta fram konkreta metoder för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande, också med avseende på tredjeländer, och att avlägga rapport senast i juni 2012.

10. För att öka sysselsättningsgraden till 75 % senast 2020 krävs det resoluta åtgärder. De riktlinjer som stats- och regeringscheferna fastställde den 30 januari ger medlemsstaterna ytterligare specifik vägledning, framför allt i fråga om ungdomsarbetslöshet och utarbetande av nationella sysselsättningsplaner inom ramen för medlemsstaternas nationella reformprogram. Kampen mot fattigdom och social utestängning kräver genomförande av strategier för aktiv integration som bland annat omfattar åtgärder för arbetsmarknadsaktivering. I linje med rådets slutsatser av den 17 februari 2012 och med beaktande av den roll som arbetsmarknadens parter och de nationella lönebildningssystemen har bör medlemsstaterna

– öka insatserna för att göra det lättare och mer attraktivt för arbetsgivare att anställa personal, vid behov genom att förbättra lönesättningsmekanismerna,

– undanröja hinder för skapandet av nya arbetstillfällen och

– genomföra en aktiv arbetsmarknadspolitik i syfte att framför allt öka ungdomars, kvinnors och äldre arbetstagares deltagande.

11. Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande "sysselsättningspaket", som är inriktat på att stärka tillväxten genom att mobilisera Europas arbetstagare, främja skapande av arbetstillfällen i ekonomins nyckelsektorer, förbättra uppföljningen av kompetensbehov, främja övergångar på arbetsmarknaden och förbättra den geografiska rörligheten. Det betonar vikten av att göra framsteg gällande ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, minska antalet reglerade yrken och avlägsna omotiverade hinder i form av regleringar.

12. Det är av yttersta vikt att medlemsstaterna till fullo låter dessa prioriteringar och utmaningar komma till uttryck genom mer precisa, operativa och mätbara åtaganden i sina nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram. De medlemsstater som deltar i europluspakten bör också lägga till ytterligare åtaganden som är inriktade på ett litet antal väsentliga, lämpliga och mätbara reformer i syfte att uppnå paktens mål.

13. I denna process där arbetsmarknadens parter och regionerna spelar en viktig roll kommer man att till fullo utnyttja de verktyg som Europeiska unionens nya ekonomiska styrning erbjuder. Europeiska rådet begär att de två kvarstående förslag som syftar till att ytterligare stärka tillsynen över euroområdet ska antas senast i juni.

Åtgärder på EU-nivå

14. Vid mötena i oktober och december 2011 fastställde Europeiska rådet en tydlig ram med en rad tillväxtfrämjande förslag. Under det informella mötet den 30 januari 2012 behandlades några särskilt brådskande åtgärder som rådet kommer att rapportera om i juni. Arbetet med att driva på detta åtgärdspaket måste fortsätta på alla fronter.

15. I synnerhet kommer insatserna att fortsätta för att

– föra inre marknaden vidare till en ny utvecklingsetapp genom att styrningen stärks och genomförandet och verkställigheten förbättras; i detta sammanhang ser Europeiska rådet fram emot framläggandet i juni av kommissionens meddelande om inre marknaden och dess rapport om tjänstedirektivet samt dess rapport om de sektorsvisa prestandatesten; det välkomnar kommissionens avsikt att under andra halvåret i år föreslå en ny runda med åtgärder som ska öppna nya tillväxtområden på inre marknaden; i det här sammanhanget vill Europeiska rådet understryka betydelsen av att fullborda den inre marknaden och undanröja de hinder som återstår,

– fullborda den digitala inre marknaden senast 2015, framför allt genom att vidta åtgärder för att öka förtroendet för onlinehandel och genom att tillhandahålla bättre bredbandstäckning, bland annat genom att sänka kostnaden för bredbandsinfrastruktur med höghastighetsanslutning; Europeiska rådet ser fram emot kommissionens kommande förslag om upphovsrätt,

– minska den administrativa bördan och regelbördan på EU-nivå och nationell nivå; Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett meddelande om fortsatta åtgärder för en minimering av regelbördorna, som även inbegriper åtgärder till stöd för mikroföretag; det uppmanar kommissionen att beakta sektoriella mål,

– undanröja handelshindren och säkerställa bättre villkor för marknadstillträde och investeringar enligt slutsatserna från oktober 2011 och uttalandet från januari 2012; Europeiska rådet välkomnar kommissionens nya rapport om handels- och investeringshinder. Europeiska rådet ska i juni se över framstegen och diskutera hur unionen kan fördjupa sina handels- och investeringsförbindelser med sina viktigaste partner.

16. Europeiska rådet anser att ett ökat "grupptryck" kan bidra till att stärka egenansvaret och ansvarstagandet på stats- och regeringschefsnivå vad gäller rådets och enskilda medlemsstaters roll i utvecklingen av den inre marknaden och iakttagandet av dess regler. I detta syfte uppmanar Europeiska rådet

 • kommissionen att tillhandahålla transparenta resultattavlor som en bas för lämplig riktmärkning,

 • Europeiska rådets ordförande att främja Europeiska rådets regelbundna övervakning av de framsteg som gjorts med viktiga förslag om den inre marknaden i de olika rådskonstellationerna.

17. Det är avgörande att man främjar en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. Europeiska rådet begär en överenskommelse om direktivet om energieffektivitet senast i juni. Europeiska rådet erinrar om sina slutsatser från december 2011 och efterlyser också snabba framsteg med strategin för minskade koldioxidutsläpp fram till 2050 och med genomförandet av färdplanen för ett resurseffektivt Europa.

18. Innovation och forskning intar en central plats i Europa 2020-strategin. Europa har en stark vetenskaplig bas men förmågan att omsätta forskning i nya innovationer som är anpassade till marknadens behov behöver förbättras. På grundval av en rapport från ordförandeskapet gjorde Europeiska rådet en bedömning av de framsteg som gjorts i genomförandet av dess slutsatser från februari 2011 och var ense om att man måste påskynda arbetet för att

– genomföra det europeiska forskningsområdet senast 2014; i detta hänseende välkomnade Europeiska rådet kommissionens avsikt att i juni 2012 lägga fram ett förslag till ram för det europeiska forskningsområdet,

– förbättra forskarnas rörlighet och karriärmöjligheter,

– snarast inrätta och genomföra förteckningen över EU-finansierad forskning och utveckling och den gemensamma innovationsindikatorn,

– skapa ett valorisationsinstrument för immateriella rättigheter på europeisk nivå,

– de deltagande medlemsstaterna ska nå en slutöverenskommelse senast i juni 2012 om den sista kvarstående frågan i patentpaketet,

– skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörer att kommersialisera sina idéer och skapa sysselsättning och göra efterfrågestyrd innovation till en central drivkraft för Europas forsknings- och utvecklingspolitik; i synnerhet att skapa en effektiv EU-omfattande ordning för riskkapital, inbegripet ett "EU-pass", ett finansieringssystem till stöd för innovativa små och mellanstora företag och överväga en "fondandelsfond" som tillhandahåller gränsöverskridande riskkapital, och på ett mer effektivt sätt utnyttja förkommersiell upphandling för att stödja innovativa och högteknologiska företag,

– stärka sådan viktig möjliggörande teknik som är systemviktig för industrins innovationskraft och för hela ekonomin.

19. När det gäller energi är det viktigt att tillämpa de i februari och december 2011 överenskomna riktlinjerna, så att resultat nås i fråga om åtagandet att fullborda den inre energimarknaden senast 2014, bland annat genom ett fullständigt genomförande av det tredje energipaketet inom de fastställda tidsfristerna, och att koppla samman nätverken över gränserna. Europeiska rådet ser fram emot kommissionens meddelande, som beräknas komma i juni, om utvärderingen av liberaliseringens och integreringens omfattning på den inre energimarknaden.

20. Europeiska rådet betonar att industrin har stor betydelse för europeisk tillväxt, konkurrenskraft, export och skapande av sysselsättning och som drivkraft för produktivitet och innovation.

21. Framsteg måste också göras i arbetet med och diskussionerna om kommissionens förslag om energiskatter, om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, om skatt på finansiella transaktioner och om en översyn av direktivet om skatt på sparande. Förhandlingsdirektiven för avtal med tredjeländer om beskattning av inkomster från sparande bör antas med det snaraste. Rådet och kommissionen kommer regelbundet att lämna lägesrapporter på detta område, med början i juni 2012.

22. Det är likaså viktigt att snabbt slutföra lagstiftningsreformen för den finansiella sektorn. Mot bakgrund av den politiska överenskommelse som nyligen nåddes bör förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer nu antas så snabbt som möjligt. Dessutom bör beslut om förslagen om bankernas kapitalkrav och om marknader för finansiella instrument fattas senast i juni respektive december 2012, med tanke på målet att få till stånd ett gemensamt regelverk och med säkerställande av att Basel III-standarderna genomförs i tid och på ett konsekvent sätt. Ändringarna av förordningen om kreditvärderingsinstitut bör antas så snart som möjligt. Europeiska rådet ser fram emot resultatet av kommissionens pågående översyn av obligatoriska hänvisningar till kreditvärderingsinstitutens kreditbetyg i EU-lagstiftningen.

23. Det är viktigt att återställa investerarnas förtroende för EU:s banksektor och att säkerställa kreditflödet till realekonomin, i synnerhet genom att förstärka bankernas kapitalställning utan överdrivna skuldneddragningar och, när så krävs, vidta åtgärder för att stödja bankernas tillgång till finansiering. Rådet kommer att noga övervaka genomförandet av de beslut som fattades i oktober förra året på detta område. Kommissionen uppmanas att överväga möjliga sätt att förstärka de nuvarande ramarna för chefslöner.

24. Med tanke på att den privata finansieringen av viktiga infrastrukturprojekt behöver stimuleras bör pilotfasen av Europa 2020-initiativet om projektobligationer påskyndas så att en överenskommelse kan nås senast i juni.

II. INTERNATIONELLA TOPPMÖTEN

G20 och G8

25. Europeiska rådet enades om att man inför G20-toppmötet bör arbeta för att

– säkerställa en effektiv samordning på global nivå för stark, hållbar och balanserad tillväxt och framsteg i genomförandet av handlingsplanen från Cannes,

– genomföra G20-gruppens åtaganden för finansmarknadsreformer, inbegripet strikt övervakning, för att säkerställa lika villkor i hela världen,

– genomföra 2011 års handlingsplan i fråga om livsmedelsprisers volatilitet och jordbruket, öka öppenheten på råvarumarknaderna, föra genomförandet av Seoulhandlingsplanen för utveckling vidare med fokus på infrastruktur och grön tillväxt,

– främja grön tillväxt och hållbar utveckling, och särskilt bekämpa klimatförändring, samt utnyttja klimatfinansieringskällor,

– bekämpa protektionism och stödja en aktiv WTO-förhandlingsagenda, även för de minst utvecklade länderna,

– gripa sig an globaliseringens sociala sida, särskilt när det gäller ungdomsarbetslöshet.

26. Europeiska rådet informerades om diskussionerna inom G20 om en betydande förstärkning av IMF:s resurser. Europeiska rådet erinrade om att medlemsstaterna i euroområdet redan har åtagit sig att tillhandahålla 150 miljarder euro genom bilaterala lån till IMF:s allmänna resurser och om att andra EU-medlemsstater också har gjort klart att de är beredda att vara med och stärka IMF:s resurser. Europeiska rådet uppmanade G20-ländernas finansministrar att fortsätta arbetet för att nå en överenskommelse om IMF:s resurser vid det kommande mötet i april, i syfte att stärka IMF:s förmåga att ta sitt systemansvar till stöd för världens länder.

27. Europeiska rådet tog del av en lägesrapport om föreberedelserna inför G8-mötet.

Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling Rio+20

28. Europeiska rådet underströk sitt starka stöd för ambitiösa åtaganden vid FN:s konferens om hållbar utveckling Rio+20. Det framhöll att den privata sektorn och det civila samhället måste delta aktivt i konferensen. Europeiska rådet angav följande viktiga principer som ska vägleda EU under förberedelsearbetet:

– Konferensen bör driva den globala övergången till en grön ekonomi framåt och därigenom främja miljöskydd, bidra till fattigdomsutrotning och stimulera koldioxidsnål och resurseffektiv tillväxt.

– Den bör arbeta i riktning mot tydliga operativa mål och konkreta åtgärder på nationell och internationell nivå inom överenskomna tidsramar.

– Den bör bidra till en stärkt global institutionell ram för hållbar utveckling som bör inbegripa uppgraderingen av Förenta nationernas miljöprogram till fackorgan.

– Den bör föra arbetet framåt med globala och konsekventa mål för hållbar utveckling för tiden efter 2015, varvid översynen av millennieutvecklingsmålen också tas i beaktande.

III. UTRIKESPOLITIK

  29. Ett år efter det att den arabiska våren inleddes diskuterade Europeiska rådet nya tendenser och tillvaratagna erfarenheter av utvecklingen i regionen och utvärderade genomförandet av EU:s stöd så här långt. EU främjar och stöder den demokratiska omvandlingen i sitt södra grannskap och över hela Mellanöstern och regionen runt Persiska viken. EU har ett fortsatt starkt engagemang för att utveckla partnerskap med länderna i det södra grannskapet, på grundval av differentiering, ömsesidig ansvarighet och anslutning till de universella värdena, däribland skydd för religiösa minoriteter (inbegripet kristna). I enlighet med de principer och mål som uttryckts i tidigare förklaringar och i rådets slutsatser av den 20 juni 2011 godkände Europeiska rådet följande riktlinjer som vägledande för EU:s fortsatta engagemang i och bidrag till processen:

 • EU uppmanar alla länder i det södra grannskapet att genomföra betydande politiska reformer som ska bygga upp och konsolidera demokratin samt etablera och stärka rättsstatsprincipen och att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter med särskild uppmärksamhet på kvinnors och minoriteters rättigheter.

 • Med tanke på den situation med ekonomiska och finansiella utmaningar som många länder i regionen står inför kommer EU att fortsätta att mobilisera sina instrument och därvid lägga större tonvikt på bistånd inriktat på styrning och sysselsättningsskapande åtgärder och fortsätta sina ansträngningar inom ramen för mötena i arbetsgruppen, bland annat med berörda parter inom näringslivet. Europeiska rådet manade i detta sammanhang till en snabb ratificering av utvidgningen av EBRD:s mandat.

 • Mot denna bakgrund är EU fast beslutet att anpassa biståndet till graden av demokratiska reformer och erbjuda mer stöd till de partner som gör framsteg i riktning mot inkluderande demokratiska system, samtidigt som stödet till regeringar som utövar förtryck eller allvarligt eller systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna kommer att omprövas.

 • EU kommer att fortsätta att stärka sitt partnerskap med det civila samhället, bland annat genom inrättandet av grannskapsfaciliteten för det civila samhället.

  – Snabba framsteg krävs i de pågående handelsförhandlingarna och i förberedelserna av förhandlingar om djupgående och omfattande frihandelsavtal som gradvis kommer att integrera partnerländers ekonomier i EU:s inre marknad och öka möjligheterna till marknadstillträde.

 • Dialogerna om migration, rörlighet och säkerhet ska utvidgas för att främja direkta kontakter mellan människor, affärskontakter och ömsesidig förståelse; i detta sammanhang kommer gemensamma insatser att uppmuntras också för att förhindra olaglig invandring, i linje med EU:s övergripande strategi för migration.

30. Europeiska rådet uppmanar kommissionen och den höga representanten att före årsskiftet lägga fram en färdplan för att fastställa och vägleda genomförandet av EU:s politik gentemot våra partner i södra Medelhavsområdet, med dess mål, instrument och åtgärder, och med huvudsaklig inriktning på synergierna med unionen för Medelhavsområdet och andra regionala initiativ.

  31. Europeiska rådet ser med bestörtning på situationen i Syrien och ställer sig bakom rådets slutsatser av den 27 februari 2012. I linje med resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 1 mars begär Europeiska rådet att de syriska myndigheterna omedelbart ska upphöra med det massiva våldet och människorättskränkningarna mot civilbefolkningen. Europeiska rådet förblir fast bestämt att de som är ansvariga för de illdåd som begåtts i Syrien kommer att ställas till svars för sina gärningar, och kommer att samarbeta nära med och biträda dem som arbetar med att dokumentera dessa förfärliga brott. Europeiska rådet bekräftar att det är fast beslutet att ytterligare öka trycket på den syriska regimen så länge som våldet och människorättskränkningarna fortsätter, och uppmanar rådet att utarbeta ytterligare riktade restriktiva åtgärder mot regimen. Europeiska rådet uppmanar president al-Asad att stiga åt sidan för att tillåta en fredlig övergångsprocess för landets skull. Så snart en demokratisk övergång påbörjas står EU berett att utveckla ett nytt partnerskap och ge bistånd.

32. Europeiska rådet upprepar vikten av att oberoende humanitära organisationer får fullständigt och obehindrat tillträde så att bistånd kan ges till behövande i linje med humanitära principer. Unionen har redan mobiliserat finansiering av humanitärt bistånd och är redo att öka biståndet så snart som förhållandena på plats medger att humanitära organisationer utvidgar räddningsinsatserna.

33. Europeiska rådet erinrar om sitt stöd för Arabförbundets insatser för att få ett slut på våldet i Syrien och uttalar sitt helhjärtade stöd för FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annans uppdrag som särskilt sändebud för FN och för Arabförbundet när det gäller krisen i Syrien. Europeiska rådet stöder bildandet av gruppen Syriens vänner och slutsatserna från gruppens första möte den 24 februari 2012.

34. Europeiska rådet uppmanar än en gång alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd, i synnerhet Ryssland och Kina, att samarbeta för att stoppa våldet. Europeiska unionen stöder den syriska oppositionen i dess kamp för frihet, värdighet och demokrati, erkänner Syriens nationella råd som den legitima företrädaren för syrier och uppmanar alla som ingår i den syriska oppositionen att enas i en fredlig kamp för ett nytt Syrien där alla medborgare är jämställda. Europeiska unionen uppmanar alla parter att främja en process som syftar till en politisk lösning.

35. Europeiska rådet betonar de syriska myndigheternas ansvar för säkerheten för utländska medborgare i Syrien, däribland journalister, särskilt genom att underlätta evakueringen av dem som behöver evakueras.

  36. Europeiska rådet välkomnar den konferens om Somalia som hölls i London den 23 februari 2012. Europeiska rådet erinrar om EU:s strategiska ram för Afrikas horn som antogs av rådet den 14 november 2011 och uppmanar rådet, kommissionen och den höga representanten att på grundval av utfallet av konferensen i London bibehålla omfattande åtaganden i fråga om Somalia. I enlighet med EU:s strategiska ram ska utrikesrådet rapportera tillbaka till Europeiska rådet i oktober om genomförandet av beslutade åtgärder.

37. Europeiska rådet välkomnar de framsteg som uppnåtts av det östliga partnerskapet med att främja politisk associering och ekonomisk integration med EU. Partnerskapet grundas på en uppslutning kring gemensamma värderingar, där de som är starkast engagerade i reformerna kommer att dra större nytta av sina förbindelser med EU. Europeiska rådet ser fram mot färdplanen för det östliga partnerskapet inför nästa toppmöte om det östliga partnerskapet under andra halvåret 2013.

38. Europeiska rådet uttrycker sin allvarliga och allt djupare oro över att situationen i Vitryssland försämrats ytterligare. Det välkomnar beslutet i rådet om att utvidga den förteckning över personer som är ansvariga för allvarliga människorättskränkningar eller förtryck mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt över dem som stöder eller gynnas av Lukasjenkos regim och som är föremål för reseförbud och frysning av tillgångar. Europeiska rådet uppmanar rådet att fortsätta med sitt arbete med ytterligare åtgärder. Det upprepar att unionen är fast besluten att stärka sitt engagemang för det vitryska civila samhället och att stödja det vitryska folkets demokratiska strävanden.

IV. ÖVRIGA FRÅGOR

39. Europeiska rådet stadfäster rådets slutsatser av den 28 februari 2012 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen och beslutar att ge Serbien status som kandidatland.

40. Europeiska rådet erinrar om sina diskussioner under 2011 och upprepar att alla rättsliga villkor har uppfyllts för att ett beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet ska kunna fattas.

41. Europeiska rådet erkänner också Bulgariens och Rumäniens fortsatta insatser.

42. Europeiska rådet uppmanar rådet att under tiden fastställa och genomföra åtgärder som bidrar till att Schengenområdet på ett framgångsrikt sätt kan utvidgas till att även omfatta Rumänien och Bulgarien.

43. Europeiska rådet uppmanar rådet att återkomma till denna fråga för att anta sitt beslut vid RIF-rådets möte i september 2012.

44. Europeiska rådet erinrar om sina slutsatser från juni 2011 om att stärka styrningen av Schengenområdet och understryker särskilt vikten av att snabbt nå en överenskommelse om förordningen om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket. Denna mekanism bör också hantera hur de institutioner som deltar i tillämpningen av Schengenregelverket ska fungera.

45. Europeiska rådet har återvalt Herman Van Rompuy som Europeiska rådets ordförande för tiden 1 juni 2012–30 november 2014.

________________________


Side Bar